ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anawatch Mitpratan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Vimolmas Lipipun 2
3 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 Kasidit Nootong 1
8 สิทธิพร แอกทอง 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
13 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 สมชัย วัฒนการุณ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 Acom Sornsute 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 Chonticha Srisawang 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 Yeshey Penjor 1
24 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
28 ๋Janes, Gavin W. 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
33 ศุกันยา ห้วยผัด 1
34 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
35 วินัย งามแสง 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 สุวิชา ทองสิมา 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 สมพร พรมดี 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 ประคอง ชอบเสียง 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
68 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 เอกชัย อดุลยธรรม 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 อวย เกตุสิงห์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 ศิริชัย ศิริกายะ 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 คัคนางค์ มณีศรี 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 อุทัย บุญประเสริฐ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 Chakkaphan Sutthirat 1
126 พรรณี กาญจนพลู 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
135 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
136 Kittisak Likhitwitayawuid 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 Sumphan Wongseripipatana 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Panee Boonthavi 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย