ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anawatch Mitpratan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Vimolmas Lipipun 2
3 คัคนางค์ มณีศรี 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
8 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
9 ธวัชชัย สันติสุข 1
10 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 วิไล ชินธเนศ 1
13 Somying Tumwasorn 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
15 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 อุทัย บุญประเสริฐ 1
18 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
23 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
24 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
25 ไววิทย์ พุทธารี 1
26 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
30 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
31 สมพร พรมดี 1
32 สุวิชา ทองสิมา 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
34 สิริพร สิวราวุฒิ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 สำเริง แย้มโสภี 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
40 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 Panee Boonthavi 1
43 Kittisak Likhitwitayawuid 1
44 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 Jaitip Paiboon 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 Sompol Sanguanrungsirikul 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
55 มยุรี ตันติสิระ 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 Boonchai Sangpetngam 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
67 Chalermpol Leevailoj 1
68 ศิริชัย ศิริกายะ 1
69 Vanida Chantarateptawan 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
72 กาญจนา แก้วเทพ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 กำจัด มงคลกุล 1
79 Yeshey Penjor 1
80 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
85 ๋Janes, Gavin W. 1
86 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
87 Phanphen Wattanaarsakit 1
88 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
89 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
90 Chonticha Srisawang 1
91 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
92 วินัย งามแสง 1
93 นภสร โกวรรธนะกุล 1
94 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
95 ชอุ่ม มลิลา 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
101 Naiyana Chaiyabutr 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 Kitpramuk Tantayaporn 1
104 วิมล เหมะจันทร 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
109 สุมา เมืองใย 1
110 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
111 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
112 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
113 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
114 Jittima Chatchawansaisin 1
115 สุวดี ยาป่าคาย 1
116 Suchin Arunsawatwong 1
117 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
118 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 กระมล ทองธรรมชาติ 1
121 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
122 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
123 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
124 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 Thada Jirajaras 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
129 อวย เกตุสิงห์ 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 สมชัย วัฒนการุณ 1
134 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
135 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
136 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 Kasidit Nootong 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 Chariya Uiyyasathian 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 Acom Sornsute 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 Walaisiri Muangsiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย