ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anawatch Mitpratan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Vimolmas Lipipun 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
4 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
6 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
7 ไววิทย์ พุทธารี 1
8 Pornpimol Muanjai 1
9 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
10 วาสนา เสียงดัง 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 สายฝน ควรผดุง 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 สมพร พรมดี 1
18 Varunee Padmasankh 1
19 สิริพร สิวราวุฒิ 1
20 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
21 Walaisiri Muangsiri 1
22 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
23 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
24 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 สุวดี ยาป่าคาย 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
29 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
30 กมลชนก ยวดยง 1
31 Rajalida Lipikorn 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
34 Thada Jirajaras 1
35 ประธาน ดาบเพชร 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
41 Chalermpol Leevailoj 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 Boonchai Sangpetngam 1
44 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
48 Srilert Chotpantarat 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
51 Wilai Anomasiri 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 คัคนางค์ มณีศรี 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
64 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 วิไล ชินธเนศ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 Somying Tumwasorn 1
74 อุทัย บุญประเสริฐ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 ธวัชชัย สันติสุข 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 วิมล เหมะจันทร 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 Kitpramuk Tantayaporn 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
86 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
87 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
88 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 Chakkaphan Sutthirat 1
93 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 วัฒนชัย สมิทธากร 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 Panee Boonthavi 1
105 Supa Chantharasakul 1
106 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
107 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
108 บรรจง คณะวรรณ 1
109 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
110 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
111 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
112 มยุรี ตันติสิระ 1
113 ประคอง ชอบเสียง 1
114 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
115 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
116 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
117 Chariya Uiyyasathian 1
118 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
119 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
120 Chayaporn Supachartwong 1
121 Kasidit Nootong 1
122 Waraporn Siriterm 1
123 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
124 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
125 Pantharee Boonsatorn 1
126 สมชัย วัฒนการุณ 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
129 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
130 Acom Sornsute 1
131 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
132 สิทธิพร แอกทอง 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 Yeshey Penjor 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 ๋Janes, Gavin W. 1
140 สุมิตรา พูลทอง 1
141 Phanphen Wattanaarsakit 1
142 นภสร โกวรรธนะกุล 1
143 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
144 Chonticha Srisawang 1
145 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
146 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
149 วินัย งามแสง 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย