ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ampa Luiengpirom
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naiyana Chaiyabutr 2
2 Puttipongse Varavudhi 2
3 รุ่งราวี ทองกันยา 1
4 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
5 สุมิตรา พูลทอง 1
6 ๋Janes, Gavin W. 1
7 ประคอง ชอบเสียง 1
8 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
9 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
10 Yeshey Penjor 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
13 วินัย งามแสง 1
14 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
15 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 นภสร โกวรรธนะกุล 1
18 Chakkaphan Sutthirat 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
22 บรรจง คณะวรรณ 1
23 Sompol Sanguanrungsirikul 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
27 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 ละอองทิพย์ เหมะ 1
31 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
35 วิมล เหมะจันทร 1
36 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
37 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
38 พรรณี กาญจนพลู 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
41 Thanathon Sesuk 1
42 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
43 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
44 กระมล ทองธรรมชาติ 1
45 Pantharee Boonsatorn 1
46 สมชัย วัฒนการุณ 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 สุวดี ยาป่าคาย 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 กมลชนก ยวดยง 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
54 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
55 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
56 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 Anawatch Mitpratan 1
60 Kasidit Nootong 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 สิทธิพร แอกทอง 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 มยุรี ตันติสิระ 1
65 Jittima Chatchawansaisin 1
66 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
67 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
70 Acom Sornsute 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 Chariya Uiyyasathian 1
74 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
75 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
76 Chonticha Srisawang 1
77 Vimolmas Lipipun 1
78 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
79 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 วัลลภ แย้มเหมือน 1
83 สิริพร สิวราวุฒิ 1
84 สมพร พรมดี 1
85 สุวิชา ทองสิมา 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
88 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
90 วิไล ชินธเนศ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
95 สายฝน ควรผดุง 1
96 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
97 Walaisiri Muangsiri 1
98 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
99 Varunee Padmasankh 1
100 เอกชัย อดุลยธรรม 1
101 Rajalida Lipikorn 1
102 ประธาน ดาบเพชร 1
103 Thada Jirajaras 1
104 Pornpimol Muanjai 1
105 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
110 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
114 อุทัย บุญประเสริฐ 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
117 วัฒนชัย สมิทธากร 1
118 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 Vanida Chantarateptawan 1
123 Jaitip Paiboon 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 Panee Boonthavi 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 Sumphan Wongseripipatana 1
129 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
130 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
131 Kittisak Likhitwitayawuid 1
132 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
133 Srilert Chotpantarat 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
135 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
137 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
140 Somying Tumwasorn 1
141 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
ผลงานวิจัย