ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ampa Luiengpirom
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Naiyana Chaiyabutr 2
2 Puttipongse Varavudhi 2
3 วินัย งามแสง 1
4 Phanphen Wattanaarsakit 1
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 นภสร โกวรรธนะกุล 1
7 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
8 Yeshey Penjor 1
9 กำจัด มงคลกุล 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 Chonticha Srisawang 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 สิทธิพร แอกทอง 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
17 Jittima Chatchawansaisin 1
18 สุมิตรา พูลทอง 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
21 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
22 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 วิมล เหมะจันทร 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 ละอองทิพย์ เหมะ 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชอุ่ม มลิลา 1
32 ๋Janes, Gavin W. 1
33 Kasidit Nootong 1
34 ประคอง ชอบเสียง 1
35 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
36 Chakkaphan Sutthirat 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
41 กมลชนก ยวดยง 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 Walaisiri Muangsiri 1
54 เอกชัย อดุลยธรรม 1
55 Thada Jirajaras 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
60 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
61 Acom Sornsute 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 กระมล ทองธรรมชาติ 1
70 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 ศุกันยา ห้วยผัด 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
75 Pantharee Boonsatorn 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 Sompol Sanguanrungsirikul 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
79 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
86 วิไล ชินธเนศ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
90 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
92 Somying Tumwasorn 1
93 อุทัย บุญประเสริฐ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
95 ธวัชชัย สันติสุข 1
96 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
97 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
98 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
99 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
102 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สำเริง แย้มโสภี 1
108 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
109 สุวิชา ทองสิมา 1
110 สมพร พรมดี 1
111 สายฝน ควรผดุง 1
112 สิริพร สิวราวุฒิ 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 Sumphan Wongseripipatana 1
116 Panee Boonthavi 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
119 Kittisak Likhitwitayawuid 1
120 Jaitip Paiboon 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
123 Supa Chantharasakul 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
126 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
127 บรรจง คณะวรรณ 1
128 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
129 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 มยุรี ตันติสิระ 1
132 วัฒนชัย สมิทธากร 1
133 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
134 Boonchai Sangpetngam 1
135 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
136 Chalermpol Leevailoj 1
137 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
138 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
140 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 Wilai Anomasiri 1
146 Vanida Chantarateptawan 1
147 กาญจนา แก้วเทพ 1
148 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
149 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
150 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
ผลงานวิจัย