ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Adisorn Tuantranont
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Adisorn Tuantranont.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 67
2 Anurat Wisitsoraat 41
3 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 37
4 Tanom Lomas 23
5 ถนอม โลมาศ 19
6 Viyapol Patthanasettakul 11
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
8 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 9
9 คทา จารุวงศ์รังสี 9
10 ธิติมา มธุรส 8
11 Assawapong Sappat 7
12 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
13 Thitima Maturos 7
14 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
15 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 5
16 Suriya Mongpraneet 5
17 Chanpen Karuwan 5
18 สุริยะ โม่งปราณีต 5
19 Nitin Afzulpurkar 4
20 พรพิมล ศรีทองคำ 4
21 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
22 Teerakiat Kerdcharoen 4
23 สากล ระหงษ์ 4
24 Wattanasit Pimpao 4
25 Banchong Mahaisavariya 3
26 Asim Nisar 3
27 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
28 บรรจง มไหสวริยะ 3
29 Chakrit Sriprachuabwong 3
30 Sakol Rahong 3
31 Krongkamol Wong-Ek 3
32 Pongpan Chindaudom 3
33 T. Kerdcharoen 2
34 Pikul Wanichapichart 2
35 Chatchawal Wongchoosuk 2
36 Sutichai Chaisitsak 2
37 Wanida Laiwattanapaisal 2
38 Wansika Kiatpathomchai 2
39 N.V. Afzulpurkar 2
40 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
41 Suthichai Chaisitsak 2
42 จิติ หนูแก้ว 2
43 กรองกมล วงษ์เอก 2
44 Pornpimol Sritongkham 2
45 Temsiri Songjaroen 2
46 กัลยา อุดมวิทิต 2
47 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
48 Panita Lamsam 2
49 V.M. Bright 2
50 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
51 ปณิตา ล่ำซำ 2
52 มนัส สังวรศิลป์ 2
53 Kalaya Udomvitid 2
54 Noppadon Nuntawong 2
55 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
56 Manas Sangworasil 2
57 Pisit Singjai 2
58 G.. SBERVEGLIERI 2
59 Pitak Eiamchai 2
60 Mati Horprathum 2
61 Yongyuth Wanna 2
62 Kamon Aiempanakit 2
63 Nanthawan Hadthamard 1
64 D.W. Bodhale 1
65 N. Afzulpurkar 1
66 M. W. Ashraf 1
67 K Ugsornrat 1
68 Waroon Suwankitti 1
69 S. Tayyaba 1
70 A. Nisar 1
71 Chongdee Thammakhet 1
72 Amporn Poyai 1
73 Panote Thavarungkul 1
74 Punnee Asawatreratanakul 1
75 Warakorn Limbut 1
76 Hans G. L. Coster 1
77 C. Wongchoosuk 1
78 Sakshin Bunthawin 1
79 Wibool Piyawattanametha 1
80 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
81 นันทวัน หัตถมาศ 1
82 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
83 Chayapat Wongsombat 1
84 Preprame Pattanamahakul 1
85 Nattida Suwanakitti 1
86 Tawee Pogfay 1
87 Chusak Limsakul 1
88 Sastra Chaotheing 1
89 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
90 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
91 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
92 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
93 จำรัส พร้อมมาศ 1
94 Piyasak Chaumpluek 1
95 อุษา สังขนาค 1
96 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
97 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
98 Chamras Promptmas 1
99 Usa Sungkanak 1
100 อัมพร โพธิ์ใย 1
101 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
102 Manfred Ruehrig 1
103 Michael Vieth 1
104 Wiebke Sarfert 1
105 Chavis Srichan 1
106 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
107 Anurat Wisitsorrat 1
108 Ditsayu Phokharatkul 1
109 Pattarapong Phasukkit 1
110 Ralph Paetzold 1
111 Benjarong Samransuksamer 1
112 Luxsana Dubas 1
113 Panittamat Kumlangdudsana 1
114 Thierry Dubas 1
115 Chaiyan Oros 1
116 Prayoon Songsiriritthigul 1
117 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
118 Thanat Srichaiyaperk 1
119 Saksorn Limwichean 1
120 Supab Choopun 1
121 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
122 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
123 E. COMINI 1
124 W. Wlodarski 1
125 อภิชัย จอมเผือก 1
126 Apichai Jomphoak 1
127 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
128 I. Pimtara 1
129 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
130 Eakkasit Dumsong 1
131 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
132 Aussawapong Sappat 1
133 เต็มศิริ ทรงเจริญ 1
134 สุภาพ ชูพันธ์ 1
135 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 1
136 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
137 Disayut Phokharatkul 1
138 Tawee Pogfai 1
139 Booncharoen Wongkittisuksa 1
140 Wansadaj Jaroenram 1
141 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
142 Nandh Thavarungkul 1
143 Heinrich Hofmann 1
144 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
145 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
146 Chanchana Thanachayanont 1
147 ยศ บุญทองคง 1
148 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
149 ยงยุทธ วรรณา 1
150 นิคม พรมกะจิน 1
151 Sutat Patomnuphong 1
152 Suchera Loyprasert 1
153 Nattapong Tongrod 1
154 วรากร ลิ่มบุตร 1
155 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
156 Proespichaya Kanatharana 1
157 Nikhom Promkajin 1
158 จงดี ธรรมเขต 1
159 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
160 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
161 Jianglong Zhang 1
162 Y.C. Lee 1
163 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
164 นิมิต ชมนาวัง 1
165 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
166 Pornpimol Sritongkum 1
167 Rungrueang Phatthanakun 1
168 Nimit Chomnawang 1
169 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
170 Surasak Boonkla 1
171 Joydeep Dutta 1
172 N. Porntheerapat 1
173 จอยดีพ ดูททา 1
174 W Mamanee 1
175 Ubolsree Leartsakulpanich 1
176 K. Hemarat 1
177 การวิก เหมะรัต 1
178 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
179 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
180 ปกาศิต สมศิริ 1
181 Surapa Thiemjarus 1
182 นิยม หนูเล็ก 1
183 Pussadee Tobanluepop 1
184 Pakasit Somsiri 1
185 Chuchart Pintavirooj 1
186 Prasit Champa 1
187 Somchat Taertulakarn 1
188 Patiya Pasakon 1
189 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
190 Sirapat Pratontep 1
191 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
192 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
193 Rungsemund Chunvichit 1
194 ประสิทธิ์ จำปา 1
195 Niyom Nulek 1
196 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
197 Atis Atiset 1
198 Pattaramon Jongpradist 1
199 Thoatsanope Kamnerdtong 1
200 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
201 Sunate Mongpraneet 1
202 Krongkamol Wong ek 1
203 Chaikarn Liewhiran 1
204 T. Pokfai 1
205 Sukon Phanichphant 1
206 Thanittha Samerjai 1
207 Nittaya Tamaekong 1
208 Teeranart Puthawibool 1
209 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
210 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
211 ทศนพ กำเนิดทอง 1
212 V. Pattantsetakul 1
213 Puenisara Limnonthakul 1
214 Kittipong Limwichean 1
215 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
216 E.Comini 1
217 Kiattimant Rodaree 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 12
6 2552 16
7 2551 17
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 1
12 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
2 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
3 The development of graphene-based flex sensors using printed electronics for physical rehabilitation and assistive applications
ปี พ.ศ. 2555
4 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
5 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
8 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
9 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
10 Fabrication of silver and gold nanoparticles microelectrode by flow deposition technique for lab on a chip application
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
12 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
14 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
15 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
16 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
17 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
18 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
19 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
20 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
21 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
22 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
24 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
25 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
26 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
28 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
29 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
30 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
31 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
32 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
33 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
34 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
35 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
36 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
37 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
38 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
39 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
40 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
41 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
42 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
43 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
44 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
45 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
46 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
47 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
48 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
49 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
50 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
51 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
52 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
53 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
54 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
55 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
56 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
57 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
58 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
59 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
60 Microfluidic conductimetric bioreactor
61 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
62 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
63 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
65 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
66 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
67 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
68 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
69 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
70 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
71 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
72 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
73 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
74 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
75 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics