ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Acom Sornsute
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kittisak Likhitwitayawuid 2
2 Sumphan Wongseripipatana 2
3 Vanida Chantarateptawan 1
4 กาญจนา แก้วเทพ 1
5 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 Srilert Chotpantarat 1
8 Chalermpol Leevailoj 1
9 ศิริชัย ศิริกายะ 1
10 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
11 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
12 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
13 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
14 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
15 Panee Boonthavi 1
16 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
17 Jaitip Paiboon 1
18 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
19 วัฒนชัย สมิทธากร 1
20 Wilai Anomasiri 1
21 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
23 Somying Tumwasorn 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
28 วิไล ชินธเนศ 1
29 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
31 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
32 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
33 Garnpimol C. Ritthidej 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
35 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
36 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
38 Boonchai Sangpetngam 1
39 Vimolmas Lipipun 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 Chakkaphan Sutthirat 1
45 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 สุมา เมืองใย 1
48 ประคอง ชอบเสียง 1
49 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
50 Yeshey Penjor 1
51 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
52 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
53 กำจัด มงคลกุล 1
54 รุ่งราวี ทองกันยา 1
55 ๋Janes, Gavin W. 1
56 สุมิตรา พูลทอง 1
57 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
61 บรรจง คณะวรรณ 1
62 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
65 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
66 มยุรี ตันติสิระ 1
67 Sompol Sanguanrungsirikul 1
68 Ampa Luiengpirom 1
69 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
70 ละอองทิพย์ เหมะ 1
71 วิมล เหมะจันทร 1
72 Puttipongse Varavudhi 1
73 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
74 Kitpramuk Tantayaporn 1
75 Naiyana Chaiyabutr 1
76 Supa Chantharasakul 1
77 คัคนางค์ มณีศรี 1
78 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
79 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
80 Pantharee Boonsatorn 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
85 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
86 สมชัย วัฒนการุณ 1
87 ศุกันยา ห้วยผัด 1
88 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
89 สุวดี ยาป่าคาย 1
90 Suchin Arunsawatwong 1
91 Thanathon Sesuk 1
92 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
93 กระมล ทองธรรมชาติ 1
94 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
98 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
99 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
100 วินัย งามแสง 1
101 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
102 Phanphen Wattanaarsakit 1
103 นภสร โกวรรธนะกุล 1
104 Chonticha Srisawang 1
105 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
106 Anawatch Mitpratan 1
107 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 Kasidit Nootong 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 Jittima Chatchawansaisin 1
112 สิทธิพร แอกทอง 1
113 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
114 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 สมพร พรมดี 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 วัลลภ แย้มเหมือน 1
124 สำเริง แย้มโสภี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ประธาน ดาบเพชร 1
136 Thada Jirajaras 1
137 อวย เกตุสิงห์ 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
141 Rajalida Lipikorn 1
142 เอกชัย อดุลยธรรม 1
143 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
144 ไววิทย์ พุทธารี 1
145 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
146 Pornpimol Muanjai 1
147 Varunee Padmasankh 1
148 Walaisiri Muangsiri 1
149 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 1
ผลงานวิจัย