ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

๋Janes, Gavin W.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pantharee Boonsatorn 1
2 สมชัย วัฒนการุณ 1
3 ศุกันยา ห้วยผัด 1
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
5 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
6 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
7 Acom Sornsute 1
8 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
9 กระมล ทองธรรมชาติ 1
10 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
14 สุวดี ยาป่าคาย 1
15 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
16 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
17 Thanathon Sesuk 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
23 Chonticha Srisawang 1
24 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
25 วินัย งามแสง 1
26 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
27 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 Anawatch Mitpratan 1
36 Kasidit Nootong 1
37 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
38 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
39 วัลลภ แย้มเหมือน 1
40 สำเริง แย้มโสภี 1
41 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 สมพร พรมดี 1
44 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
45 สายฝน ควรผดุง 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 ธวัชชัย สันติสุข 1
49 คัคนางค์ มณีศรี 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 เอกชัย อดุลยธรรม 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 Thada Jirajaras 1
62 ประธาน ดาบเพชร 1
63 กมลชนก ยวดยง 1
64 อวย เกตุสิงห์ 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Varunee Padmasankh 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
70 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
71 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
72 ไววิทย์ พุทธารี 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
75 Phanphen Wattanaarsakit 1
76 นภสร โกวรรธนะกุล 1
77 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
78 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
79 Wilai Anomasiri 1
80 Vanida Chantarateptawan 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 Srilert Chotpantarat 1
83 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
85 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
86 วัฒนชัย สมิทธากร 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 Panee Boonthavi 1
90 Kittisak Likhitwitayawuid 1
91 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
92 Jaitip Paiboon 1
93 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
94 ศิริชัย ศิริกายะ 1
95 Chalermpol Leevailoj 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
101 วิไล ชินธเนศ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
103 อุทัย บุญประเสริฐ 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
107 Boonchai Sangpetngam 1
108 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
109 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
110 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
111 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 Garnpimol C. Ritthidej 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 พรรณี กาญจนพลู 1
116 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
117 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
118 Chakkaphan Sutthirat 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
121 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 ชอุ่ม มลิลา 1
124 ประคอง ชอบเสียง 1
125 กำจัด มงคลกุล 1
126 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
127 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
128 Yeshey Penjor 1
129 สุมิตรา พูลทอง 1
130 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
131 รุ่งราวี ทองกันยา 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 วิมล เหมะจันทร 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 มยุรี ตันติสิระ 1
139 Vimolmas Lipipun 1
140 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
141 บรรจง คณะวรรณ 1
142 Sompol Sanguanrungsirikul 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
145 ละอองทิพย์ เหมะ 1
146 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
147 Naiyana Chaiyabutr 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Kitpramuk Tantayaporn 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems