ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไ่ม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 เขมิกา ยามะรัต 7
11 ทัศนีย์ ญาณะ 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
14 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
15 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
16 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
17 นิกร ดุสิตสิน 6
18 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
19 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
20 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
21 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
23 กฤษณา สำเร็จ 5
24 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
25 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
26 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
27 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
28 บัณฑิต จุลาสัย 5
29 รัตนา สินธุภัค 5
30 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
31 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
32 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
33 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
34 สุภางค์ จันทวานิช 4
35 พฤกษา บุกบุญ 4
36 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
37 วัชริน สินธวานนท์ 4
38 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
39 เดช พุ่มคชา 4
40 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
41 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 4
42 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
43 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
44 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
45 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
47 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
48 ไพลิน ศรีสุขโข 4
49 นรานินทร์ มารคแมน 4
50 เอื้อมพร คชการ 4
51 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
52 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
53 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
54 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
56 เสน่ห์ จามริก 4
57 อรชา ตุลานันท์ 4
58 ชนาธิป พรกุล 4
59 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
60 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
61 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
62 จอมขวัญ โยธาสมุทร 4
63 ทิศนา แขมมณี 4
64 สุรัตนา อำนวยผล 3
65 ยูซูฟ นิมะ 3
66 อิสระ 3
67 วิชัย เอกพลากร 3
68 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
69 สิทธิกร รองสำลี 3
70 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
71 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
72 วิจารณ์ พานิช 3
73 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
74 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
75 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
76 นักวิชาการอิสระ 3
77 อรณัชชา เซ็นโส 3
78 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
79 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
80 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
81 สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 3
82 ภูษิต ประคองสาย 3
83 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
84 อรจิรา ทองสุกมาก 3
85 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
86 ขนิษฐา นันทบุตร 3
87 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
88 ภูรี อนันตโชติ 3
89 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
90 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
91 ทศพร คำผลศิริ 3
92 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
93 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
94 นฤมนัส คอวนิช 3
95 พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์ 3
96 ทัศนีย์ บัวคำ 3
97 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
98 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
99 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
100 จงกล ตั้งอุตสาหะ 3
101 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
102 วรโชค ไชยวงศ์ 3
103 เกษียร เตชะพีระ 3
104 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
105 เหงียน, คัก เวียน 3
106 กิตติ อินทรานนท์ 3
107 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
108 ปัญญา จารุศิริ 3
109 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
110 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
111 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
112 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
113 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
114 อรอุมา ซองรัมย์ 3
115 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
116 วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ 3
117 วินัย ดะห์ลัน 3
118 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 3
119 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
120 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
121 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
122 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 3
123 จันทนา พัฒนเภสัช 3
124 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
125 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
126 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
127 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
128 กนิษฐา ไทยกล้า 3
129 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
130 ทัศนีย์ ญานะ 3
131 บรรลุ ศิริพานิช 3
132 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
133 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
134 โรงพยาบาลจะนะ 3
135 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
136 ศักดา พรึงลำภู 2
137 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
138 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
139 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
141 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
142 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
143 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
144 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
145 พัชนี ธรรมวันนา 2
146 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
147 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
148 สุวรรณี วังกานต์ 2
149 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
150 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
151 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
152 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ 2
153 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
154 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
155 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
156 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
157 โรงพยาบาลเทพา 2
158 ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 2
159 ปาริชาต บุตรดีมี 2
160 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
161 พนม เกตุมาน 2
162 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
163 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
164 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
165 แสวง วัชระธนกิจ 2
166 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
167 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
168 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
169 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
170 ชูชัย ศรชำนิ 2
171 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
172 ชมรมแพทย์ชนบท 2
173 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
174 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
175 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
176 กรกฏ จุฑาสมิต 2
177 ยา สารี 2
178 สมนึก อภิวันทนกุล 2
179 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
180 นิลนาถ เจ๊ะยอ 2
181 พลัง เอกตาแสง 2
182 สหัส ตอสูงเนิน 2
183 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
184 รัชนี สรรเสริญ 2
185 พลอย สืบวิเศษ 2
186 ชลิต ศานติวรางคณา 2
187 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
188 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
189 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
190 พรประภา แกล้วกล้า 2
191 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
192 สุขยืน เทพทอง 2
193 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
194 สุวรรณา มูเก็ม 2
195 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
196 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
197 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
198 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
199 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
200 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
201 เบญจมาศ พระธานี 2
202 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
203 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
204 สุชีพ เณรานนท์ 2
205 ภราดร สามสูงเนิน 2
206 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
207 สมัคร สมแวง 2
208 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
209 จุติพร ผลเกิด 2
210 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
211 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
212 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
213 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
214 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
215 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
216 มัลลิกา มัติโก 2
217 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
218 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
219 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
220 รวิพร สายแสนทอง 2
221 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
222 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
223 นงพงา มหามิตร 2
224 อนันตชัย ไทยประทาน 2
225 สิริรักษ์ อารทรากร 2
226 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
227 กมล ไชยสิทธิ์ 2
228 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
229 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
230 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
231 ศูนย์สารสนเทศและวิจ้ยระบบยา 2
232 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
233 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
234 โรงพยาบาลเขื่องใน 2
235 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
236 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
237 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
238 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
239 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
240 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
241 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
242 พัฒนา ราชวงศ์ 2
243 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
244 ณภากุล โรจนสุภัค 2
245 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
246 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
247 นภาพร วาณิชย์กุล 2
248 สมชาย ลี่ทองอิน 2
249 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
250 วรรณี นิธิยานันท์ 2
251 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
252 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
253 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
254 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
255 ชยภรณ์ ดีเอม 2
256 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
257 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
258 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
259 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 2
260 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
261 ทวิตรี ภูมินำ 2
262 นิภา อังศุภากร 2
263 ชลดา สีพั้วฮาม 2
264 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
265 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
266 โกวิทย์ พวงงาม 2
267 ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช 2
268 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
269 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
270 ประนอม รอดคำดี 2
271 ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ 2
272 รุจิรา บุญหลง 2
273 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
274 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
275 ปราโมทย์ สุกใส 2
276 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
277 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
278 อาคม ชนางกูร 2
279 วิทยา ยงเจริญ 2
280 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
281 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
282 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
283 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
284 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
285 สุวินัย ภรณวลัย 2
286 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
287 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
288 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
289 ปิยนาถ บุนนาค 2
290 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
291 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
292 อินทิรา ยมาภัย 2
293 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
294 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 2
295 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
296 เพชร ธำมะรงค์ 2
297 อุดม คำพลี 2
298 สุชาดา รัชชุกูล 2
299 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
300 Ernst Tenambergen 2
301 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
302 พิชนี โพธารามิก 2
303 ไพลิน ศรีสุโข 2
304 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
305 คมกริช เอี่ยมละออ 2
306 เอกพันธ์ ฤทธา 2
307 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
308 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
309 นันทพร ลีลายนกุล 2
310 สุภา กลมกลึง 2
311 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
312 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
313 อีระฟาน หะยีอีแต 2
314 วิชัย เชิดชีวศาสตร์ 2
315 สมภพ รุ่งสุภา 2
316 สมบัติ อินทร์คง 2
317 เอนก โสภณ 2
318 มาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883 2
319 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
320 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
321 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
322 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
323 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
324 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
325 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
326 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
327 สมศักดิ์ ปัญหา 2
328 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
329 กำพล ศรีถนอม 2
330 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
331 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
332 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
333 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
334 ธนพรรณ สุนทระ 2
335 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
336 อาชัญญา รัตนอุบล 2
337 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
338 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
339 สมหญิง อุ้มบุญ 2
340 ปริญญา สันติชาติงาม 2
341 วอลเดน เบลโล 2
342 รุจินาถ อรรถสิษฐ 2
343 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
344 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
345 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
346 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
347 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
348 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
349 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 2
350 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
351 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
352 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
353 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
354 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
355 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
356 กฤติกา พนาธนสาร 2
357 ซอฟียะห์ นิมะ 2
358 อดุลย์ โมฮารา 2
359 ศิริพร เหลืองอุดม 2
360 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
361 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
362 พสุภา ชินวรโสภาค 2
363 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
364 วิพุธ พูลเจริญ 2
365 ชัยยศ คุณานุสนธ์ 2
366 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
367 ประพจน์ เภตรากาศ 2
368 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
369 สายรัตน์ นกน้อย 2
370 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
371 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
372 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
373 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
374 สุภางค์ จันทวาณิช 2
375 อรทัย วลีวงศ์ 2
376 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
377 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
378 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
379 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
380 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
381 กัลยา ซาพวง 2
382 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
383 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
384 ทักษพล ธรรมรังสี 2
385 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
386 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
387 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
388 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
389 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
390 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
391 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
392 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
393 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
394 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
395 สตางค์ ศุภผล 2
396 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
397 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
398 วิชัย โชควิวัฒน 2
399 อัญชลี เข็มครุฑ 2
400 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
401 สุพัตรา ศรีวณิชชากร. 2
402 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
403 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
404 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
405 รำไพ แก้ววิเชียร 1
406 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
407 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
408 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
409 กฤตภาส ไพเราะ 1
410 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
411 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
412 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
413 มะหามะ เมาะมูลา 1
414 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
415 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
416 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
417 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
418 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
419 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
420 กาญจนา ปานุราช 1
421 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
422 กิตติยา คิดบา 1
423 สุพัตรา ศรีวณิชากร 1
424 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
425 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
426 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
427 รัชนี จันทร์เกษ 1
428 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
429 สำลี ใจดี 1
430 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
431 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
432 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
433 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
434 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
435 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
436 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
437 โรงพยาบาลระยอง 1
438 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
439 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
440 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
441 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
442 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
443 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
444 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
445 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
446 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
447 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
448 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
449 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
450 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
451 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
452 บุญสม อัคธรรมกุล 1
453 ประคองศิริ บุญคง 1
454 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
455 พยอม ดีน้อย 1
456 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
457 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
458 สมนึก สุชัยธนวณิช 1
459 สุรศักดิ์ สุนทร 1
460 ทนง ประสานพานิช 1
461 พินิต ชินสร้อย 1
462 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
463 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
464 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
465 ธวัชชัย เทียนงาม 1
466 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
467 ผลิดา ภูธรใจ 1
468 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
469 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
470 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
471 นัฐนี บัณฑะวงศ์ 1
472 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
473 พีรยา สมสะอาด 1
474 เฉลิมพล แจ่มจันทร์ 1
475 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
476 สุพินดา สาทรกิจ 1
477 Chanvit Tharathep 1
478 Nateerat Thamroj 1
479 Pranee Jaritake 1
480 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
481 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
482 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
483 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
484 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
485 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
486 พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 1
487 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
488 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
489 ดวงพร คำนูณวัฒน์ 1
490 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
491 พรรณี ลัดเล็ง 1
492 นิรมล แสงศรี 1
493 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
494 ผจญ โกจารย์ศรี 1
495 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
496 วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า 1
497 สุทธี สงวนถิ่น 1
498 ครรชิต สุขนาค 1
499 ปราณี จริตเอก 1
500 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
501 จิราพร ชมศรี 1
502 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
503 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
504 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
505 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
506 นฤพงศ์ ภักดี 1
507 จเร วิชาไทย 1
508 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
509 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
510 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
511 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
512 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
513 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
514 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
515 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
516 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
517 เฉวตสรร นามวาท 1
518 จิตสิริ ธนภัทร 1
519 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
520 สมเกียติ ศิริรัตนพฤกษ์ 1
521 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
522 นคร เปรมศรี 1
523 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 1
524 ประชาธิป กะทา 1
525 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
526 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
527 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
528 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
529 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
530 เชิดชาย ดวงภมร 1
531 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
532 กรองแก้ว กรรณสูต 1
533 ยศ ตรีระวัฒนานนท์ 1
534 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
535 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
536 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
537 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
538 Lim, Stephen 1
539 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
540 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
541 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
542 ทรายแก้ว ทิพากร 1
543 ประวิต เอราวรรณ์ 1
544 บงกช หงษ์คำมี 1
545 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
546 สุรจิต สุนทรธรรม 1
547 เสติร์น, แอรอน 1
548 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
549 ปัทมา ศิริเวช 1
550 อมตา เวชพฤติ 1
551 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
552 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
553 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
554 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
555 ดาริน จตุรภัทรพร 1
556 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
557 ริสเสอร์, แกรี 1
558 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
560 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
561 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
562 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
563 อลิศรา ชูชาติ 1
564 กนกพรรณ อยู่ชา 1
565 วันดี กริชอนันต์ 1
566 ศุภฑิต สนธินุช 1
567 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
568 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
569 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
570 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
571 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
572 นิธิภา อุดมสาลี 1
573 ดุสิต เครืองาม 1
574 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
575 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
576 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
577 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
578 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
579 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
580 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
581 สุภาณี จุลชู 1
582 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
583 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
584 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
585 สุวิมล ว่องวาณิช 1
586 วิบูลลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์ 1
587 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
588 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
589 สุทธนู ศรีไสย์ 1
590 จลีพร โกลากุล 1
591 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
592 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
593 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
594 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
595 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
596 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
597 บรรเจิด พละการ 1
598 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
599 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
600 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
601 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
602 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
603 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
604 ชนก ลิมปิพิชัย 1
605 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
606 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
607 บัญชา อึ๋งสกุล 1
608 กำธร พฤกษานานนท์ 1
609 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
610 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
611 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
612 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
613 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
614 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
615 คอยรูซามัน มะ 1
616 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
617 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
618 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
619 นิตยา จันทร์เรือง มหาผล 1
620 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
621 นคร รัตนพฤกษ์ 1
622 สาลิกา เมธนาวิน 1
623 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
624 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
625 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
626 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
627 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
628 ชาญชัย อาชวเมธี 1
629 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
630 สุจารี จันทรสุข 1
631 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
632 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
633 วีณา โสตภิภาพนุกุล 1
634 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
635 วรลักษณ์ ศรีใย 1
636 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
637 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
638 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
639 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
640 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
641 พจน์ กุลวานิช 1
642 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
643 สุพรรณี ไชยอำพร 1
644 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
645 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
646 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
647 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
648 ปกรณ์ ทองวิไล 1
649 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
650 ธีระ อาชวเมธี 1
651 ปริมลาภ วสุวัต 1
652 ธนิต จินดาวณิค 1
653 ธวัชชัย ตันฑุลานิ 1
654 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
655 ดำริห์ ดวงนภา 1
656 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
657 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
658 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
659 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
660 ประเวศ วะสี 1
661 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
662 ปัญญา เลิศไกร 1
663 มานะ นาคำ 1
664 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
665 เนตรนภา คู่พันธวี 1
666 ประณีต ส่งวัฒนา 1
667 เนตรนภา พรมหมเทพ 1
668 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
669 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
670 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
671 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
672 มนตรา พงษ์นิล 1
673 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
674 สิรินาฏ นิภาพร 1
675 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
676 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
677 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
678 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
679 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
680 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
681 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
682 เฉลิมพร บุญสิริ 1
683 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
684 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
685 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
686 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
687 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
688 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
689 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
690 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
691 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
692 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
693 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
694 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
695 บุญศรี เขียวเขิน 1
696 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
697 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
698 มยุรี เข็มทอง 1
699 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
700 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
701 นุชนัดดา แสงสินศร 1
702 โกมาตร จีงเสถียรทรัพย์ 1
703 ประยุทธ คลังสิน 1
704 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
705 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
706 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
707 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
708 ระชา ภุชชงค์ 1
709 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
710 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
711 พงษ์เดช สารการ 1
712 มณฑา เก่งการพานิช 1
713 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
714 กระทรวงสาธารณสุข 1
715 นันทวัน ยันตะดิลก 1
716 สมเกียรติ มีธรรม 1
717 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
718 กฤษณา คำมูล 1
719 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
720 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ 1
721 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
722 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
723 กันยา บุญธรรม 1
724 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
725 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
726 วิโรจน์ กันทาสุข 1
727 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
728 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
729 ฬุฬีญา โอชารส 1
730 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
731 ราม รังสินธ์ 1
732 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
733 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
734 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
735 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
736 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
737 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
738 ประไพร อุตมา 1
739 สายบัว ชี้เจริญ 1
740 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
741 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
742 สุธี รัตนะมงคลกุล 1
743 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
744 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
745 อรอุมา ช่วยเรือง 1
746 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
747 ทรงพล ตุละทา 1
748 วินัย วงศ์อาสา 1
749 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
750 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
751 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
752 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
753 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
754 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
755 ดวงตา ผลากรกุล 1
756 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
757 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพททยศาสตร์ 1
758 สุรพล เวียงนนท์ 1
759 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
760 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 1
761 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
762 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
763 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
764 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
765 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
766 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
767 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
768 น้ำค้าง จุลนพ 1
769 อารีวรรณ ทับทอง 1
770 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
771 นเรศ ดำรงชัย 1
772 นันทนา ชูฉัตร 1
773 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
774 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
775 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
776 จตุพร ไชยทองศรี 1
777 ตรีนุช พลางกูร 1
778 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
779 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
780 พัฒนาวิไล อินใหม 1
781 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
782 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
783 Crabtree, Katherine 1
784 ชุมพูนุช สุคนธวารี 1
785 สุธีรา เตชะคุณวุฒิ 1
786 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
787 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
788 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
789 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
790 สุรศักดิ์ อธิคามานนท์ 1
791 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
792 อมร รอดคล้าย 1
793 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
794 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
795 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
796 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
797 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
798 พะเยาว์ นาคำ 1
799 เมตตา กูนิง 1
800 กัญญาลักษณ์ ณ รังษี 1
801 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
802 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
803 โกเมศ วิชชาวุธ 1
804 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
805 สำนักพัฒนาระบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
806 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
807 รศรินทร์ เกรย์ 1
808 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
809 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
810 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
811 ขวัญเรือน ภูมี 1
812 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
813 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
814 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
815 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
816 พอตา บุญยตีรณะ 1
817 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
818 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
819 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
820 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
821 ขัตติยา รัตนดิลก 1
822 อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม 1
823 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
824 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
825 ไพบูลย์ สุริยะวงค์ไพศาล 1
826 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 1
827 วรเวศม์ สุวรรณระดา 1
828 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
829 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
830 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
831 ธีระ วรธนารัตน์ 1
832 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
833 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
834 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
835 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
836 อุบล หลิมสกุล 1
837 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
838 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
839 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
840 กิตติชัย บุญศรี 1
841 คมคาย บุญเสริมสุข 1
842 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
843 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
844 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
845 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
846 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
847 อรสา กนกวงศ์ 1
848 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
849 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
850 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
851 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
852 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
853 รัชพันธุ์ เชยจิตร 1
854 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
855 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
856 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
857 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
858 ปวริส มินา 1
859 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
860 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
861 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
862 อมร เปรมกมล 1
863 ภาสภร อินทุมาร 1
864 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
865 วิชยา โกมินทร์ 1
866 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
867 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
868 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
869 สมพร จันทระ 1
870 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
871 ศุทธินี ดนตรี 1
872 รุ่งธิวา ขลิบเงิน 1
873 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
874 กรุณา แดงสุวรรณ 1
875 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
876 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
877 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
878 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
879 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
880 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
881 ประทีป เมฆประสาน 1
882 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
883 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
884 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
885 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
886 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
887 พิบูล กมลเพชร 1
888 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
889 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
890 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
891 กัญจนา ติษยาธิคม 1
892 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
893 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
894 ดวงสมร บุญผดุง 1
895 วัลลา ตันตโยทัย 1
896 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
897 สายฝน น้อยหีด 1
898 ปราณี ชาญณรงค์ 1
899 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
900 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
901 ภาสุรี แสงศุภวนิช 1
902 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
903 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
904 อารยา ทองผิว 1
905 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1
906 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
907 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
908 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
909 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
910 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
911 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
912 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
913 กุสุมา ศรียากูล 1
914 นภิสพร มีมงคล 1
915 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
916 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
917 รัญชนา สินธวาลัย 1
918 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
919 ชนิษฎา ชูสุข 1
920 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
921 สุกัญญา หาญตระกูล 1
922 เกรียง ตั้งสง่า 1
923 สุธี สุนทรธรรม 1
924 ชนิยา สมบุญ 1
925 ชาญ ศานติตานนท์ 1
926 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
927 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
928 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
929 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
930 เสรี พงศ์พิศ 1
931 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
932 พรสวาท วัฒนกูล 1
933 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
934 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
935 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
936 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
937 นำรวี สุเสวี 1
938 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
939 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
940 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
941 สวีซี่, พอล 1
942 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
943 สุวิมล กีรติพิบูล 1
944 บุญยงค์ เกตุคง 1
945 สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ 1
946 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
947 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
948 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
949 เครือวัลย์ พลจันทร 1
950 เพเยอร์, เชริล 1
951 อัมพร ตันประเสริฐ 1
952 ศิวะศรียานนท์ 1
953 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
954 สุชาดา สุขหร่อง 1
955 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
956 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
957 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
958 จิตรลดา แสงปัญญา 1
959 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
960 แสงนวล ทองเพียร 1
961 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
962 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
963 สงัด พันธุ์โอภาส 1
964 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
965 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
966 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
967 สน พงษ์อารยะ 1
968 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
969 กระทรวงศึกษาธิการ 1
970 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
971 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
972 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
973 ไภรพ รุจิโรภาส 1
974 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
975 พจน์ ศรีบุญลือ 1
976 มโนภาษ เนาวรังสี 1
977 นรามินทร์ มารคแมน 1
978 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
979 ไตรรงค์ เจนการ 1
980 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
981 เกษียร เดชะพีระ 1
982 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
983 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
984 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
985 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
986 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
987 นพดล กิตนะ 1
988 กิตติ กันภัย 1
989 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
990 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
991 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
992 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
993 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
994 นลิน นิลอุบล 1
995 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช 1
996 สุธี พลพงษ์ 1
997 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
998 จริยา เล็กประยูร 1
999 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
1000 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
1001 ลาคูบอน, เคน 1
1002 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
1003 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1004 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1005 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
1006 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
1007 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1008 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
1009 ชินทัศน์ 1
1010 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1011 ปิโยรส ทองเกิด 1
1012 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1013 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
1014 ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร 1
1015 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1016 พัชนี เชยจรรยา 1
1017 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
1018 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
1019 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1020 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1021 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
1022 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
1023 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
1024 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1025 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
1026 กำธร ธีรคุปต์ 1
1027 วรรณี พฤฒิถาวร 1
1028 ฐิตาภา เขียวขจี 1
1029 สงัด ภูเขาทอง 1
1030 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1031 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1032 อภิชัย พันธเสน 1
1033 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
1034 จันทรา ทองคำเภา 1
1035 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
1036 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1037 มนัส สถิรจินดา 1
1038 อนันต์ วีระณรงค์ 1
1039 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1040 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1041 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
1042 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
1043 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1044 วัฒนา ธรรมมงคล 1
1045 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
1046 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1047 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1048 วีณา เมฆวิชัย 1
1049 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
1050 รัศมี สุวรรณวีระกำจร 1
1051 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1052 ปารุส สังขมณี 1
1053 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1054 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1055 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1056 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1057 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1058 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1059 พัทยา เรือนแก้ว 1
1060 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1061 จงอร พีรานนท์ 1
1062 ธำรง เมธาศิริ 1
1063 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1064 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1065 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1066 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
1067 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1068 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1069 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1070 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1071 ปารุส สังข์มณี 1
1072 สรายุทธ ตันบู๊ 1
1073 ชลธยา ทรงรูป 1
1074 ฉวีวรรณ อิ่มพันธ์ 1
1075 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1076 สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 1
1077 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1078 สุมิตรา พูลทอง 1
1079 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1080 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1081 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1082 จินดา สิงห์ลอ 1
1083 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1084 วิชิต ศรีตระกูล 1
1085 ธัญ โสภณดิษย์ 1
1086 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1087 นุริยา กาเจ 1
1088 สนธิ บุณยะชัย 1
1089 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
1090 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1091 อนรรฆพล เวียงพล 1
1092 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1093 พูลวลิต สินธุเสก 1
1094 ภัทระ คาน 1
1095 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1096 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
1097 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
1098 Sinclair, Gavin 1
1099 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
1100 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
1101 ผกา สัตยธรรม 1
1102 จริยา จารุรักษ์ 1
1103 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
1104 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1105 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
1106 ขจรยศ อยู่ดี 1
1107 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1108 กำจัด มงคลกุล 1
1109 สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์ 1
1110 พูน เกษจำรัส 1
1111 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1112 วิวัฒน์ ตันฑะพานิชกุล 1
1113 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1114 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1115 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1116 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1117 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1118 สาโรช งามขำ 1
1119 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1120 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1121 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1122 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1123 อังคณา กมลเพชร 1
1124 ปราจีน วีรกุล 1
1125 หลิน, ฟง 1
1126 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1127 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
1128 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1129 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1130 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
1131 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1132 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1133 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1134 อดิศร รัตนมานิต 1
1135 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1136 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1137 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1138 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1139 ปารเมศ ชุติมา 1
1140 สุบิน ไชยยะ 1
1141 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1142 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1143 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1144 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1145 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1146 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1147 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1148 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1149 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1150 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1151 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1152 จิตตินี จันทรจนา 1
1153 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1154 ปรียาพร มหาเทพ 1
1155 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1156 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1157 วาทิต เบญจพลกุล 1
1158 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1159 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1160 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1161 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1162 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1163 กิตติพงศ์ พลเสน 1
1164 วีระ นิยมวัน 1
1165 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1166 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1167 สุกัญญา วีรวัฒนกุมภะ 1
1168 สวี่, เส้าหลิน 1
1169 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1170 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1171 ต้วน, ลี่เซิง 1
1172 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
1173 จัง, เอี้ยน ชิว 1
1174 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
1175 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
1176 วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์. ม.ล. 1
1177 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
1178 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
1179 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1180 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1181 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1182 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1183 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1184 เดชรัต สุขกำเนิด 1
1185 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1186 วารี นิยมธรรม 1
1187 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1188 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1189 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1190 นิฐิ คงถาวร 1
1191 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1192 จุลจราพร สินศิริ 1
1193 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1194 ศิริ ถีอาสนา 1
1195 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1196 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
1197 สุวินัย รันดาเว 1
1198 มงคล เตชะกำพุ 1
1199 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1200 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
1201 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
1202 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1203 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
1204 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1205 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
1206 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1207 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1208 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1209 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1210 ประไพ เกสรา 1
1211 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
1212 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1213 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1214 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1215 ศรีภราดร 1
1216 เบเคอร์, คริส 1
1217 อัมพร มีศุข 1
1218 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1219 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1220 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
1221 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1222 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1223 มัทยา จิตติรัตน์ 1
1224 บังอร ฉางทรัพย์ 1
1225 สุรพล สุดารา 1
1226 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1227 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
1228 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1229 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1230 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1231 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1232 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1233 ปัญญา ยังประภากร 1
1234 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1235 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1236 พล สาเกทอง 1
1237 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
1238 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1239 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1240 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1241 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
1242 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1243 เลอสรวง เมฆสุต 1
1244 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
1245 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
1246 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
1247 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
1248 ภาสกร อัครเสวี 1
1249 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1250 รณิดา วงศ์พานิช 1
1251 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1252 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1253 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
1254 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
1255 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
1256 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
1257 วันชัย ขมวัฒนา 1
1258 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
1259 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1260 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
1261 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
1262 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
1263 ปณิธาน บุญจำรัส 1
1264 โสภี อุณรุท 1
1265 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
1266 สุนทร ศุภพงษ์ 1
1267 ฐิติมา นวชินกุล 1
1268 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
1269 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
1270 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
1271 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
1272 จรัส สุวรรณมาลา 1
1273 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
1274 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
1275 ไพรัช เดชสัจจา 1
1276 รักมณี บุตรชน 1
1277 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1278 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
1279 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
1280 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
1281 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1282 ปรียา มิตรานนท์ 1
1283 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1284 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
1285 จินตนา เพชรานนท์ 1
1286 ศิตาพร ยังคง 1
1287 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
1288 นักวิจัยอิสระ 1
1289 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
1290 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1291 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
1292 วีณา เคยพุดซา 1
1293 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1294 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1295 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1296 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1297 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
1298 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
1299 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
1300 จินตนา วิทยุ 1
1301 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 1
1302 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1303 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
1304 อมรา พงศาพิชญ์ 1
1305 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
1306 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1307 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
1308 ศักดา ธนิตกุล 1
1309 วิไล ชินธเนศ 1
1310 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1311 ปิ่น ศรีเมือง 1
1312 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
1313 พรพิมล ตรีโชติ 1
1314 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1315 ธีรยุทธ บุญมี 1
1316 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1317 เชิดชู รักตบุตร์ 1
1318 สุรพล ไตรเวทย์ 1
1319 สุรพล ธรรมร่มดี 1
1320 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
1321 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
1322 วรรณา อัศวสุโชติ 1
1323 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
1324 สุมน บุณยะชัย 1
1325 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
1326 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
1327 ฉลอง สุนทรวาณิชย์ 1
1328 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1329 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
1330 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
1331 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
1332 มาลี พูลคลองตัน 1
1333 พรรณี บัวเล็ก 1
1334 กำจร นาคชื่น 1
1335 เปเยอร์, เชริล 1
1336 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
1337 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
1338 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1339 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
1340 ชาญวุฒิ วรวรรณ, ม.ร.ว. 1
1341 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1342 สุธาสินี สุภา 1
1343 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
1344 มานิจ ทองประเสริฐ 1
1345 อวยพร เรืองตระกูล 1
1346 บุญอยู่ ขอพระประเสริฐ 1
1347 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1348 พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม 1
1349 ชินเทพ เพ็ญชาติ 1
1350 บุญชาล ทองประยูร 1
1351 ลิขิต อุดมภักดี 1
1352 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1353 ออมสิน อภิจิต 1
1354 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
1355 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
1356 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
1357 นงลักษณ์ วิรัชชัย 1
1358 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
1359 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1360 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
1361 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
1362 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
1363 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
1364 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
1365 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
1366 กนิช บุญยัษฐิติ 1
1367 กาญจนา แก้วเทพ 1
1368 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
1369 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
1370 อรอุมา เจริญสุข 1
1371 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
1372 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1373 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
1374 อุษา ตันติเวชกุล 1
1375 ยุวดี ศิริ 1
1376 นารีรัตน์ รูปงาม 1
1377 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1378 ดารณี พุทธรักษา 1
1379 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
1380 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1381 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1382 ประดับ แก้วแดง 1
1383 ชมัยพร แสงกระจ่าง 1
1384 โหราธิบดี, พระ 1
1385 นูมอฟฟ์, แซม 1
1386 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
1387 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1388 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1389 ปรารถนา หมี้แสน 1
1390 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
1391 สังคม จงพิพัฒน์วณิชย 1
1392 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
1393 นุจรี โลหะกุล 1
1394 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1395 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
1396 นัยนา เตโชฬาร 1
1397 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1398 สดศรี ไทยทอง 1
1399 บรุกเกอร์, บิล 1
1400 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
1401 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1402 ฮอบสบอม, อีริค 1
1403 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
1404 บุบผา พวงมาลี 1
1405 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1406 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
1407 ชัยอนันต์ สมุทวณิช 1
1408 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1409 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
1410 เตอรไก, เฟอเรน 1
1411 เสถียร รุจิระวณิช 1
1412 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1413 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1414 สงบ ส่งเมือง 1
1415 อรุณ แสงศรี 1
1416 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
1417 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1418 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1419 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
1420 วินัย สมบูรณ์ 1
1421 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1422 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1423 ยุพิน เนียมแสง 1
1424 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1425 สืบแสง พรหมบุญ 1
1426 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
1427 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1428 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
1429 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
1430 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ 1
1431 อรรถจักร สัตยานุรักษ์ 1
1432 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1433 เหงียน, คักเวียน 1
1434 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
1435 บุญปลูก นฤมล 1
1436 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1437 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
1438 รุ่งนภา คำผาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายย