ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไ่ม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 12
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 9
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 7
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 7
7 เขมิกา ยามะรัต 7
8 วิทยากร เชียงกูล 7
9 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
10 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
11 นิกร ดุสิตสิน 6
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
13 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
14 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 5
15 ทัศนีย์ ญาณะ 5
16 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5
17 รัตนา สินธุภัค 5
18 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
19 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
20 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
21 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
22 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
23 บัณฑิต จุลาสัย 5
24 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
25 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
26 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
28 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 4
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
30 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
31 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
32 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
33 เดช พุ่มคชา 4
34 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4
37 เสน่ห์ จามริก 4
38 เอื้อมพร คชการ 4
39 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
40 นรานินทร์ มารคแมน 4
41 ไพลิน ศรีสุขโข 4
42 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
43 สุภางค์ จันทวานิช 4
44 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
45 ชนาธิป พรกุล 4
46 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
47 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
48 อรชา ตุลานันท์ 4
49 ทิศนา แขมมณี 4
50 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
51 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
52 กฤษณา สำเร็จ 3
53 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
54 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
55 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
56 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
57 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
58 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
59 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
60 จอมขวัญ โยธาสมุทร 3
61 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
62 นักวิชาการอิสระ 3
63 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
65 ภูษิต ประคองสาย 3
66 ภูรี อนันตโชติ 3
67 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
68 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
69 วิชัย เอกพลากร 3
70 สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 3
71 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
72 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
73 สิทธิกร รองสำลี 3
74 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
75 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
76 ปัญญา จารุศิริ 3
77 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
78 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
79 วรโชค ไชยวงศ์ 3
80 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
81 กิตติ อินทรานนท์ 3
82 จงกล ตั้งอุตสาหะ 3
83 พฤกษา บุกบุญ 3
84 วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ 3
85 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
86 บรรลุ ศิริพานิช 3
87 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
88 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
89 อรอุมา ซองรัมย์ 3
90 วินัย ดะห์ลัน 3
91 เหงียน, คัก เวียน 3
92 เกษียร เตชะพีระ 3
93 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
94 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
95 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
96 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
97 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
98 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
99 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
100 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
101 พสุภา ชินวรโสภาค 2
102 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
103 กฤติกา พนาธนสาร 2
104 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
105 สุรัตนา อำนวยผล 2
106 อิสระ 2
107 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
108 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
109 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
110 ประพจน์ เภตรากาศ 2
111 โรงพยาบาลเทพา 2
112 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
113 สุขยืน เทพทอง 2
114 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
115 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
116 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
117 ทัศนีย์ บัวคำ 2
118 กรกฏ จุฑาสมิต 2
119 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
120 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
121 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
122 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
123 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
124 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
125 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
126 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
127 ชลิต ศานติวรางคณา 2
128 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
129 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
130 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
131 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
132 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
133 สุพัตรา ศรีวณิชชากร. 2
134 รัชนี สรรเสริญ 2
135 วิจารณ์ พานิช 2
136 ปริญญา สันติชาติงาม 2
137 ยูซูฟ นิมะ 2
138 วอลเดน เบลโล 2
139 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
140 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
141 อรณัชชา เซ็นโส 2
142 สมหญิง อุ้มบุญ 2
143 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
144 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
145 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
146 ศักดา พรึงลำภู 2
147 ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช 2
148 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
149 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
150 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
151 ขนิษฐา นันทบุตร 2
152 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
153 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 2
154 อรจิรา ทองสุกมาก 2
155 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
156 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 2
157 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
158 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
159 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
160 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
161 นงพงา มหามิตร 2
162 วิชัย โชควิวัฒน 2
163 กมล ไชยสิทธิ์ 2
164 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
165 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
166 ศูนย์สารสนเทศและวิจ้ยระบบยา 2
167 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
168 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
169 พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์ 2
170 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
171 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
172 พัชนี ธรรมวันนา 2
173 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
174 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
175 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
176 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
177 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
178 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
179 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
180 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
181 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
182 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
183 ทศพร คำผลศิริ 2
184 นฤมนัส คอวนิช 2
185 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
186 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
187 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
188 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
189 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
190 พลอย สืบวิเศษ 2
191 รุจินาถ อรรถสิษฐ 2
192 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
193 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
194 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
195 นันทพร ลีลายนกุล 2
196 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
197 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
198 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
199 อัญชลี เข็มครุฑ 2
200 ไพลิน ศรีสุโข 2
201 เอกพันธ์ ฤทธา 2
202 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
203 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
204 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
205 วิชัย เชิดชีวศาสตร์ 2
206 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
207 สมภพ รุ่งสุภา 2
208 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
209 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
210 ปิยนาถ บุนนาค 2
211 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
212 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
213 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
214 วิทยา ยงเจริญ 2
215 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
216 สุชาดา รัชชุกูล 2
217 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
218 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
219 ปราโมทย์ สุกใส 2
220 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
221 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
222 ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ 2
223 ประนอม รอดคำดี 2
224 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
225 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
226 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
227 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
228 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
229 พิชนี โพธารามิก 2
230 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
231 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
232 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
233 ธนพรรณ สุนทระ 2
234 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
235 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
236 เอนก โสภณ 2
237 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
238 วัชริน สินธวานนท์ 2
239 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
240 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
241 ทัศนีย์ ญานะ 2
242 สายรัตน์ นกน้อย 2
243 สตางค์ ศุภผล 2
244 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
245 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
246 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
247 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
248 โรงพยาบาลจะนะ 2
249 กนิษฐา ไทยกล้า 2
250 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 2
251 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
252 อาชัญญา รัตนอุบล 2
253 จันทนา พัฒนเภสัช 2
254 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
255 อดุลย์ โมฮารา 2
256 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
257 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
258 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
259 อาคม ชนางกูร 2
260 อินทิรา ยมาภัย 2
261 สุภางค์ จันทวาณิช 2
262 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
263 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
264 รุจิรา บุญหลง 2
265 คมกริช เอี่ยมละออ 2
266 สุภา กลมกลึง 2
267 สมบัติ อินทร์คง 2
268 กัลยา ซาพวง 2
269 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
270 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
271 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
272 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
273 มาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883 2
274 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
275 สมศักดิ์ ปัญหา 2
276 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
277 อุดม คำพลี 2
278 กำพล ศรีถนอม 2
279 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
280 สุวินัย ภรณวลัย 2
281 เพชร ธำมะรงค์ 2
282 พลัง เอกตาแสง 1
283 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
284 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
285 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
286 กาญจนา ปานุราช 1
287 ศิริพร เหลืองอุดม 1
288 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
289 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
290 ยา สารี 1
291 อนันตชัย ไทยประทาน 1
292 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
293 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
294 สมนึก อภิวันทนกุล 1
295 อีระฟาน หะยีอีแต 1
296 นิลนาถ เจ๊ะยอ 1
297 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1
298 สหัส ตอสูงเนิน 1
299 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 1
300 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
301 เมตตา กูนิง 1
302 กัญญาลักษณ์ ณ รังษี 1
303 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
304 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 1
305 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
306 อมร รอดคล้าย 1
307 สำนักพัฒนาระบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
308 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
309 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
310 เชิดชาย ดวงภมร 1
311 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
312 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
313 โกเมศ วิชชาวุธ 1
314 กานต์ สุวรรณสาครกุล 1
315 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
316 สุพัตรา ศรีวณิชากร 1
317 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
318 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
319 กิตติยา คิดบา 1
320 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
321 กฤตภาส ไพเราะ 1
322 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
323 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
324 มะหามะ เมาะมูลา 1
325 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
326 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
327 สมนึก สุชัยธนวณิช 1
328 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
329 สุรศักดิ์ สุนทร 1
330 ประคองศิริ บุญคง 1
331 บุญสม อัคธรรมกุล 1
332 พยอม ดีน้อย 1
333 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
334 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
335 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
336 รัชนี จันทร์เกษ 1
337 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
338 ชัยยศ คุณานุสนธ์ 1
339 สำลี ใจดี 1
340 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
341 ซอฟียะห์ นิมะ 1
342 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
343 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
344 วิพุธ พูลเจริญ 1
345 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
346 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
347 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
348 รำไพ แก้ววิเชียร 1
349 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
350 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
351 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
352 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
353 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
354 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
355 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
356 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
357 นิรมล แสงศรี 1
358 ผจญ โกจารย์ศรี 1
359 วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า 1
360 สุทธี สงวนถิ่น 1
361 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
362 สุวรรณี วังกานต์ 1
363 พีรยา สมสะอาด 1
364 เฉลิมพล แจ่มจันทร์ 1
365 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
366 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
367 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
368 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
369 นัฐนี บัณฑะวงศ์ 1
370 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
371 พรรณี ลัดเล็ง 1
372 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
373 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
374 อุบล หลิมสกุล 1
375 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
376 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
377 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
378 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
379 ธีระ วรธนารัตน์ 1
380 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
381 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
382 พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 1
383 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
384 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
385 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
386 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
387 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
388 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
389 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
390 Pranee Jaritake 1
391 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
392 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
393 พอตา บุญยตีรณะ 1
394 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
395 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 1
396 นคร เปรมศรี 1
397 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
398 ขัตติยา รัตนดิลก 1
399 อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม 1
400 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
401 รศรินทร์ เกรย์ 1
402 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
403 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
404 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
405 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
406 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
407 สุวรรณา มูเก็ม 1
408 เฉวตสรร นามวาท 1
409 ปราณี จริตเอก 1
410 ผลิดา ภูธรใจ 1
411 สมเกียติ ศิริรัตนพฤกษ์ 1
412 ครรชิต สุขนาค 1
413 Chanvit Tharathep 1
414 Nateerat Thamroj 1
415 สุพินดา สาทรกิจ 1
416 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
417 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
418 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
419 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
420 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
421 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
422 จิตสิริ ธนภัทร 1
423 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 1
424 พรประภา แกล้วกล้า 1
425 พะเยาว์ นาคำ 1
426 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
427 ทักษพล ธรรมรังสี 1
428 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
429 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
430 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
431 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
432 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
433 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
434 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
435 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
436 นิธิภา อุดมสาลี 1
437 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
438 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
439 ศุภฑิต สนธินุช 1
440 วันดี กริชอนันต์ 1
441 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
442 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
443 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
444 อรทัย วลีวงศ์ 1
445 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
446 Lim, Stephen 1
447 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
448 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
449 ดาริน จตุรภัทรพร 1
450 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
451 ปัทมา ศิริเวช 1
452 ยศ ตรีระวัฒนานนท์ 1
453 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
454 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
455 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
456 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
457 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
458 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
459 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
460 สุรจิต สุนทรธรรม 1
461 รุ่งนภา คำผาง 1
462 ฐิติมา นวชินกุล 1
463 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
464 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
465 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
466 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
467 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
468 กาญจนาถ อุดมสุข 1
469 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
470 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
471 ศิตาพร ยังคง 1
472 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
473 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
474 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
475 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 1
476 นักวิจัยอิสระ 1
477 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
478 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
479 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
480 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
481 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
482 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
483 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
484 รักมณี บุตรชน 1
485 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
486 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
487 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
488 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
489 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
490 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
491 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
492 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
493 ภาสกร อัครเสวี 1
494 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
495 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
496 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
497 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
498 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
499 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
500 ประเวศ วะสี 1
501 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
502 ดวงพร คำนูณวัฒน์ 1
503 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
504 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
505 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
506 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
507 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
508 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
509 คอยรูซามัน มะ 1
510 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
511 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
512 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
513 นิตยา จันทร์เรือง มหาผล 1
514 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
515 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
516 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
517 พินิต ชินสร้อย 1
518 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
519 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
520 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
521 ทนง ประสานพานิช 1
522 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
523 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
524 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
525 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
526 โรงพยาบาลระยอง 1
527 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
528 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
529 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
530 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
531 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
532 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
533 นคร รัตนพฤกษ์ 1
534 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
535 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
536 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
537 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
538 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
539 ชูชัย ศรชำนิ 1
540 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
541 จเร วิชาไทย 1
542 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
543 วรลักษณ์ ศรีใย 1
544 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
545 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
546 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
547 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
549 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
550 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
551 นฤพงศ์ ภักดี 1
552 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
553 ประชาธิป กะทา 1
554 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
555 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
556 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
557 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
558 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
559 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
560 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
561 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
562 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
563 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
564 จิราพร ชมศรี 1
565 ชมรมแพทย์ชนบท 1
566 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
567 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
568 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
569 ธวัชชัย เทียนงาม 1
570 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
571 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
572 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
573 สมชาย ลี่ทองอิน 1
574 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
575 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
576 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
577 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
578 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
579 สายฝน น้อยหีด 1
580 นภาพร วาณิชย์กุล 1
581 ปราณี ชาญณรงค์ 1
582 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
583 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
584 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
585 ภาสุรี แสงศุภวนิช 1
586 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
587 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
588 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
589 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
590 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
591 น้ำค้าง จุลนพ 1
592 อารีวรรณ ทับทอง 1
593 นเรศ ดำรงชัย 1
594 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
595 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
596 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
597 วิโรจน์ กันทาสุข 1
598 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
599 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
600 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
601 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
602 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
603 เฉลิมพร บุญสิริ 1
604 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
605 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
606 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
607 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
608 สมเกียรติ มีธรรม 1
609 กระทรวงสาธารณสุข 1
610 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
611 นันทวัน ยันตะดิลก 1
612 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
613 มนตรา พงษ์นิล 1
614 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
615 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
616 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
617 โรงพยาบาลเขื่องใน 1
618 กฤษณา คำมูล 1
619 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1
620 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
621 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
622 พงษ์เดช สารการ 1
623 มณฑา เก่งการพานิช 1
624 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
625 มัลลิกา มัติโก 1
626 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 1
627 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
628 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
629 ขวัญเรือน ภูมี 1
630 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 1
631 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
632 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
633 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
634 สุชีพ เณรานนท์ 1
635 สิรินาฏ นิภาพร 1
636 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 1
637 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
638 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
639 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
640 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
641 จุติพร ผลเกิด 1
642 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
643 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
644 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพททยศาสตร์ 1
645 ดวงตา ผลากรกุล 1
646 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
647 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
648 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
649 อรอุมา ช่วยเรือง 1
650 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
651 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
652 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
653 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
654 ราม รังสินธ์ 1
655 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
656 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
657 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
658 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
659 สุธี รัตนะมงคลกุล 1
660 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
661 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
662 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
663 สมัคร สมแวง 1
664 อรพินท์ ครุฑจับนาค 1
665 เนตรนภา คู่พันธวี 1
666 ประณีต ส่งวัฒนา 1
667 เนตรนภา พรมหมเทพ 1
668 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
669 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 1
670 ภราดร สามสูงเนิน 1
671 วินัย วงศ์อาสา 1
672 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
673 ทรงพล ตุละทา 1
674 สิริรักษ์ อารทรากร 1
675 มานะ นาคำ 1
676 ปัญญา เลิศไกร 1
677 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 1
678 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
679 รวิพร สายแสนทอง 1
680 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
681 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
682 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
683 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
684 Crabtree, Katherine 1
685 ตรีนุช พลางกูร 1
686 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
687 ชุมพูนุช สุคนธวารี 1
688 สุธีรา เตชะคุณวุฒิ 1
689 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
690 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
691 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 1
692 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
693 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
694 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
695 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
696 จตุพร ไชยทองศรี 1
697 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
698 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
699 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
700 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
701 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
702 ฬุฬีญา โอชารส 1
703 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
704 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
705 สายบัว ชี้เจริญ 1
706 ประไพร อุตมา 1
707 พัฒนาวิไล อินใหม 1
708 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
709 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
710 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
711 สุรพล เวียงนนท์ 1
712 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
713 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
714 กันยา บุญธรรม 1
715 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 1
716 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
717 วัลลา ตันตโยทัย 1
718 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
719 ดวงสมร บุญผดุง 1
720 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
721 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1
722 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
723 อารยา ทองผิว 1
724 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
725 ณภากุล โรจนสุภัค 1
726 กัญจนา ติษยาธิคม 1
727 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
728 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
729 วรรณี นิธิยานันท์ 1
730 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
731 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
732 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
733 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
734 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
735 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
736 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
737 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
738 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
739 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
740 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
741 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
742 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
743 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
744 รัญชนา สินธวาลัย 1
745 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
746 นภิสพร มีมงคล 1
747 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 1
748 ชนิษฎา ชูสุข 1
749 กุสุมา ศรียากูล 1
750 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
751 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ 1
752 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 1
753 รัชพันธุ์ เชยจิตร 1
754 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
755 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
756 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
757 อรสา กนกวงศ์ 1
758 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
759 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
760 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
761 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
762 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
763 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
764 วรเวศม์ สุวรรณระดา 1
765 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
766 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
767 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
768 กิตติชัย บุญศรี 1
769 คมคาย บุญเสริมสุข 1
770 พนม เกตุมาน 1
771 ปาริชาต บุตรดีมี 1
772 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
773 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 1
774 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
775 ศิริรัตน์ บุญจรัส 1
776 นุชจรินทร์ อภินันท์ 1
777 ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 1
778 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
779 แสวง วัชระธนกิจ 1
780 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
781 นันทวัช สิทธิรักษ์ 1
782 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
783 วินัดดา ปิยะศิลป์ 1
784 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
785 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
786 พรจิรา ปริวัชรากุล 1
787 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
788 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
789 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
790 ประยุทธ คลังสิน 1
791 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 1
792 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
793 ระชา ภุชชงค์ 1
794 โกมาตร จีงเสถียรทรัพย์ 1
795 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
796 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
797 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 1
798 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
799 โกวิทย์ พวงงาม 1
800 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
801 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
802 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
803 สุรศักดิ์ อธิคามานนท์ 1
804 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
805 นุชนัดดา แสงสินศร 1
806 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
807 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
808 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
809 ชยภรณ์ ดีเอม 1
810 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
811 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
812 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
813 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 1
814 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ 1
815 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
816 มยุรี เข็มทอง 1
817 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
818 บุญศรี เขียวเขิน 1
819 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
820 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 1
821 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
822 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
823 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
824 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
825 ปวริส มินา 1
826 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
827 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
828 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
829 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
830 ภาสภร อินทุมาร 1
831 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
832 วิชยา โกมินทร์ 1
833 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 1
834 สมพร จันทระ 1
835 พัฒนา ราชวงศ์ 1
836 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
837 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
838 ศุทธินี ดนตรี 1
839 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
840 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 1
841 อมร เปรมกมล 1
842 รุ่งธิวา ขลิบเงิน 1
843 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
844 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
845 ชลดา สีพั้วฮาม 1
846 ประทีป เมฆประสาน 1
847 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
848 กรุณา แดงสุวรรณ 1
849 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
850 พิบูล กมลเพชร 1
851 ทวิตรี ภูมินำ 1
852 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
853 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
854 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
855 เบญจมาศ พระธานี 1
856 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
857 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
858 นิภา อังศุภากร 1
859 ไพบูลย์ สุริยะวงค์ไพศาล 1
860 อรรถจักร สัตยานุรักษ์ 1
861 ชนก ลิมปิพิชัย 1
862 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
863 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
864 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
865 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
866 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
867 บรรเจิด พละการ 1
868 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
869 สาโรช งามขำ 1
870 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
871 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
872 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
873 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
874 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
875 ปราจีน วีรกุล 1
876 อังคณา กมลเพชร 1
877 กำธร พฤกษานานนท์ 1
878 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
879 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
880 โรงพยาบาลแม่สอด 1
881 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
882 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
883 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
884 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
885 โรงพยาบาลแม่สาย 1
886 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
887 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
888 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
889 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
890 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
891 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
892 สมยศ ลี้ตระกูล 1
893 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
894 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
895 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
896 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
897 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
898 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
899 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
900 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
901 ดำริห์ ดวงนภา 1
902 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
903 ต้วน, ลี่เซิง 1
904 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
905 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
906 วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์. ม.ล. 1
907 วีณา โสตภิภาพนุกุล 1
908 วีระ นิยมวัน 1
909 กิตติพงศ์ พลเสน 1
910 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
911 จัง, เอี้ยน ชิว 1
912 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
913 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
915 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
916 ปัญญา เต็มเจริญ 1
917 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
918 หลอ, เสี่ยวจิง 1
919 ปริมลาภ วสุวัต 1
920 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
921 หลิน, ฟง 1
922 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
923 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
924 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
925 ธวัชชัย ตันฑุลานิ 1
926 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
927 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
928 สุกัญญา วีรวัฒนกุมภะ 1
929 ธนิต จินดาวณิค 1
930 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
931 สวี่, เส้าหลิน 1
932 เลอสรวง เมฆสุต 1
933 สุบิน ไชยยะ 1
934 พูลวลิต สินธุเสก 1
935 ภัทระ คาน 1
936 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
937 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
938 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
939 กิตติ ลิ่มสกุล 1
940 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
941 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
942 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
943 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
944 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
945 ประไพ เกสรา 1
946 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
947 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
948 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
949 มงคล เตชะกำพุ 1
950 Sinclair, Gavin 1
951 วีณา เคยพุดซา 1
952 อมรา พงศาพิชญ์ 1
953 สนธิ บุณยะชัย 1
954 นุริยา กาเจ 1
955 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
956 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
957 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
958 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
959 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
960 ธัญ โสภณดิษย์ 1
961 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
962 จินตนา เพชรานนท์ 1
963 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
964 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
965 อนรรฆพล เวียงพล 1
966 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
967 ปรียา มิตรานนท์ 1
968 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
969 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
970 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
971 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
972 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
973 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
974 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
975 นิฐิ คงถาวร 1
976 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
977 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
978 ปัญญา ยังประภากร 1
979 พล สาเกทอง 1
980 ปารเมศ ชุติมา 1
981 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
982 อดิศร รัตนมานิต 1
983 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
984 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
985 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
986 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
987 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
988 วารี นิยมธรรม 1
989 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
990 ฉวีวรรณ สายบัว 1
991 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
992 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
993 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
994 สน พงษ์อารยะ 1
995 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
996 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
997 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
998 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
999 รัศมี สุวรรณวีระกำจร 1
1000 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1001 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1002 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1003 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1004 สุจารี จันทรสุข 1
1005 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1006 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
1007 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
1008 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
1009 เครือวัลย์ พลจันทร 1
1010 อัมพร ตันประเสริฐ 1
1011 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
1012 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
1013 สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ 1
1014 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
1015 เกรียง ตั้งสง่า 1
1016 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
1017 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
1018 สุชาดา สุขหร่อง 1
1019 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
1020 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
1021 สุธี สุนทรธรรม 1
1022 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
1023 สุวิมล กีรติพิบูล 1
1024 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
1025 มนัส สถิรจินดา 1
1026 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
1027 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
1028 อนันต์ วีระณรงค์ 1
1029 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
1030 สุธี พลพงษ์ 1
1031 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
1032 วัฒนา ธรรมมงคล 1
1033 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
1034 วรรณี พฤฒิถาวร 1
1035 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
1036 ฐิตาภา เขียวขจี 1
1037 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
1038 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
1039 จันทรา ทองคำเภา 1
1040 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
1041 พจน์ ศรีบุญลือ 1
1042 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
1043 ประดับ แก้วแดง 1
1044 ปรารถนา หมี้แสน 1
1045 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
1046 นารีรัตน์ รูปงาม 1
1047 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
1048 สังคม จงพิพัฒน์วณิชย 1
1049 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
1050 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
1051 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
1052 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
1053 ยุพิน เนียมแสง 1
1054 เสถียร รุจิระวณิช 1
1055 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
1056 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ 1
1057 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
1058 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
1059 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
1060 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
1061 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
1062 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
1063 แสงนวล ทองเพียร 1
1064 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
1065 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
1066 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
1067 นรามินทร์ มารคแมน 1
1068 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
1069 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
1070 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
1071 สดศรี ไทยทอง 1
1072 บุบผา พวงมาลี 1
1073 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
1074 นัยนา เตโชฬาร 1
1075 บังอร ฉางทรัพย์ 1
1076 วิไล ชินธเนศ 1
1077 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
1078 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
1079 วินัย สมบูรณ์ 1
1080 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
1081 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
1082 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
1083 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1084 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1085 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
1086 ยุวดี ศิริ 1
1087 มาลี พูลคลองตัน 1
1088 ชาญวุฒิ วรวรรณ, ม.ร.ว. 1
1089 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
1090 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
1091 กำจร นาคชื่น 1
1092 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
1093 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
1094 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
1095 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1096 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
1097 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
1098 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1099 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1100 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
1101 จิตตินี จันทรจนา 1
1102 ปรียาพร มหาเทพ 1
1103 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
1104 สุพรรณี ไชยอำพร 1
1105 พจน์ กุลวานิช 1
1106 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1107 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1108 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
1109 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
1110 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
1111 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1112 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1113 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
1114 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
1115 ออมสิน อภิจิต 1
1116 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
1117 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
1118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
1119 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
1120 มานิจ ทองประเสริฐ 1
1121 บุญชาล ทองประยูร 1
1122 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
1123 พัชนี เชยจรรยา 1
1124 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
1125 กิตติ กันภัย 1
1126 นลิน นิลอุบล 1
1127 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
1128 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
1129 ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร 1
1130 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
1131 บุญอยู่ ขอพระประเสริฐ 1
1132 ชินเทพ เพ็ญชาติ 1
1133 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
1134 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
1135 สุธาสินี สุภา 1
1136 สุมน บุณยะชัย 1
1137 สุรพล ไตรเวทย์ 1
1138 เชิดชู รักตบุตร์ 1
1139 ปิ่น ศรีเมือง 1
1140 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
1141 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
1142 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
1143 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
1144 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
1145 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
1146 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
1147 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
1148 กนิช บุญยัษฐิติ 1
1149 ศักดา ธนิตกุล 1
1150 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
1151 มโนภาษ เนาวรังสี 1
1152 ไภรพ รุจิโรภาส 1
1153 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
1154 พรสวาท วัฒนกูล 1
1155 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
1156 ชนิยา สมบุญ 1
1157 เสรี พงศ์พิศ 1
1158 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1159 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1160 เกษียร เดชะพีระ 1
1161 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1162 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1163 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1164 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
1165 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1166 ไตรรงค์ เจนการ 1
1167 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
1168 ชาญ ศานติตานนท์ 1
1169 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1170 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1171 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1172 สงัด ภูเขาทอง 1
1173 อภิชัย พันธเสน 1
1174 กำธร ธีรคุปต์ 1
1175 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
1176 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1177 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1178 บุญยงค์ เกตุคง 1
1179 เพเยอร์, เชริล 1
1180 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
1181 นำรวี สุเสวี 1
1182 ศิวะศรียานนท์ 1
1183 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1184 สวีซี่, พอล 1
1185 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
1186 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1187 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1188 ชมัยพร แสงกระจ่าง 1
1189 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1190 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1191 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1192 ดารณี พุทธรักษา 1
1193 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1194 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1195 โหราธิบดี, พระ 1
1196 นูมอฟฟ์, แซม 1
1197 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1198 บุญปลูก นฤมล 1
1199 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1200 สืบแสง พรหมบุญ 1
1201 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1202 ชัยอนันต์ สมุทวณิช 1
1203 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1204 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1205 ฮอบสบอม, อีริค 1
1206 ศรีภราดร 1
1207 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1208 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1209 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1210 เบเคอร์, คริส 1
1211 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1212 อัมพร มีศุข 1
1213 สุรพล สุดารา 1
1214 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1215 นุจรี โลหะกุล 1
1216 บรุกเกอร์, บิล 1
1217 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1218 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1219 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1220 มัทยา จิตติรัตน์ 1
1221 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1222 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1223 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
1224 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 1
1225 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
1226 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1227 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
1228 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
1229 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
1230 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
1231 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1232 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
1233 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
1234 กาญจนา แก้วเทพ 1
1235 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1236 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
1237 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
1238 ธีระ อาชวเมธี 1
1239 ปกรณ์ ทองวิไล 1
1240 สาลิกา เมธนาวิน 1
1241 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1242 เดชรัต สุขกำเนิด 1
1243 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1244 ศิริ ถีอาสนา 1
1245 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1246 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
1247 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1248 สุวินัย รันดาเว 1
1249 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 1
1250 จุลจราพร สินศิริ 1
1251 Ernst Tenambergen 1
1252 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
1253 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
1254 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1255 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1256 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
1257 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1258 อรอุมา เจริญสุข 1
1259 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1260 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช 1
1261 ลาคูบอน, เคน 1
1262 จริยา เล็กประยูร 1
1263 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1264 นพดล กิตนะ 1
1265 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
1266 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
1267 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1268 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1269 วีณา เมฆวิชัย 1
1270 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1271 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1272 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1273 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1274 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1275 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1276 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1277 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1278 นงลักษณ์ วิรัชชัย 1
1279 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
1280 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1281 ลิขิต อุดมภักดี 1
1282 อวยพร เรืองตระกูล 1
1283 พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม 1
1284 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1285 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1286 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1287 ปิโยรส ทองเกิด 1
1288 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
1289 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1290 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1291 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1292 ชินทัศน์ 1
1293 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1294 เหงียน, คักเวียน 1
1295 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1296 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1297 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
1298 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1299 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1300 พัทยา เรือนแก้ว 1
1301 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1302 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
1303 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
1304 ดุสิต เครืองาม 1
1305 สุนทร ศุภพงษ์ 1
1306 จงอร พีรานนท์ 1
1307 ปณิธาน บุญจำรัส 1
1308 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
1309 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1310 นันทนา ชูฉัตร 1
1311 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1312 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
1313 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
1314 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
1315 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
1316 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
1317 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1318 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1319 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1320 สุภาณี จุลชู 1
1321 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
1322 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1323 จลีพร โกลากุล 1
1324 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1325 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
1326 สุทธนู ศรีไสย์ 1
1327 ปารุส สังขมณี 1
1328 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
1329 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
1330 โสภี อุณรุท 1
1331 ธำรง เมธาศิริ 1
1332 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1333 วิวัฒน์ ตันฑะพานิชกุล 1
1334 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1335 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
1336 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1337 วันชัย ขมวัฒนา 1
1338 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1339 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
1340 จินตนา วิทยุ 1
1341 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1342 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
1343 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 1
1344 พูน เกษจำรัส 1
1345 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1346 สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์ 1
1347 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
1348 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
1349 กำจัด มงคลกุล 1
1350 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
1351 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
1352 ขจรยศ อยู่ดี 1
1353 จรัส สุวรรณมาลา 1
1354 วิชิต ศรีตระกูล 1
1355 ไพรัช เดชสัจจา 1
1356 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1357 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1358 รณิดา วงศ์พานิช 1
1359 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
1360 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
1361 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1362 จริยา จารุรักษ์ 1
1363 ผกา สัตยธรรม 1
1364 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
1365 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
1366 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1367 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
1368 สุรพล ธรรมร่มดี 1
1369 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
1370 วรรณา อัศวสุโชติ 1
1371 พรพิมล ตรีโชติ 1
1372 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
1373 ธีรยุทธ บุญมี 1
1374 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1375 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
1376 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
1377 วาทิต เบญจพลกุล 1
1378 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
1379 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
1380 อมตา เวชพฤติ 1
1381 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
1382 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
1383 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
1384 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1385 ฉลอง สุนทรวาณิชย์ 1
1386 สงบ ส่งเมือง 1
1387 อรุณ แสงศรี 1
1388 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1389 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1390 เตอรไก, เฟอเรน 1
1391 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1392 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1393 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1394 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1395 เปเยอร์, เชริล 1
1396 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1397 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1398 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1399 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1400 อุษา ตันติเวชกุล 1
1401 พรรณี บัวเล็ก 1
1402 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1403 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1404 ทรายแก้ว ทิพากร 1
1405 อลิศรา ชูชาติ 1
1406 จินดา สิงห์ลอ 1
1407 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1408 ประวิต เอราวรรณ์ 1
1409 สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 1
1410 บงกช หงษ์คำมี 1
1411 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1412 กนกพรรณ อยู่ชา 1
1413 สุมิตรา พูลทอง 1
1414 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1415 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
1416 วิบูลลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์ 1
1417 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1418 สุวิมล ว่องวาณิช 1
1419 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1420 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1421 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
1422 ริสเสอร์, แกรี 1
1423 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
1424 ฉวีวรรณ อิ่มพันธ์ 1
1425 ชลธยา ทรงรูป 1
1426 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1427 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
1428 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
1429 สรายุทธ ตันบู๊ 1
1430 เสติร์น, แอรอน 1
1431 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1432 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1433 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
1434 กรองแก้ว กรรณสูต 1
1435 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
1436 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
1437 ปารุส สังข์มณี 1
1438 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 14
2 2555 32
3 2554 15
4 2553 39
5 2552 37
6 2551 37
7 2550 34
8 2549 16
9 2548 3
10 2547 7
11 2546 14
12 2545 8
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
3 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
4 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
5 การศึกษาความแตกต่างและทางเลือกในการประสานการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย :กรณีศึกษาโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์
6 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
7 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
8 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
10 การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย
11 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
12 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
13 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
15 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
16 การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้
18 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุข