ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
4 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
5 กมลชนก ยวดยง 1
6 Suchin Arunsawatwong 1
7 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
8 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
9 สุวดี ยาป่าคาย 1
10 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
11 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 Rajalida Lipikorn 1
14 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
15 Walaisiri Muangsiri 1
16 เอกชัย อดุลยธรรม 1
17 ประธาน ดาบเพชร 1
18 Thanathon Sesuk 1
19 Thada Jirajaras 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
23 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
24 Chariya Uiyyasathian 1
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
27 Waraporn Siriterm 1
28 Kasidit Nootong 1
29 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
30 Acom Sornsute 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 ศุกันยา ห้วยผัด 1
33 สมชัย วัฒนการุณ 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 Pantharee Boonsatorn 1
37 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
38 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
39 กระมล ทองธรรมชาติ 1
40 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
41 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
43 คัคนางค์ มณีศรี 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
46 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 กิตติ เอกอำพน 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
50 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
53 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
55 อุทัย บุญประเสริฐ 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
57 วิไล ชินธเนศ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
62 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
63 วาสนา เสียงดัง 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 สำเริง แย้มโสภี 1
72 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 สุวิชา ทองสิมา 1
76 สิริพร สิวราวุฒิ 1
77 สมพร พรมดี 1
78 Varunee Padmasankh 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 Supa Chantharasakul 1
82 Sumphan Wongseripipatana 1
83 Panee Boonthavi 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 วัฒนชัย สมิทธากร 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
89 Garnpimol C. Ritthidej 1
90 บรรจง คณะวรรณ 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
95 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 Jaitip Paiboon 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Chalermpol Leevailoj 1
101 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
105 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
109 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
112 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 กำจัด มงคลกุล 1
119 นภสร โกวรรธนะกุล 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
122 สุมิตรา พูลทอง 1
123 รุ่งราวี ทองกันยา 1
124 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
125 Yeshey Penjor 1
126 วินัย งามแสง 1
127 Phanphen Wattanaarsakit 1
128 Jittima Chatchawansaisin 1
129 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
138 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 Sompol Sanguanrungsirikul 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 Kitpramuk Tantayaporn 1
145 วิมล เหมะจันทร 1
146 สุมา เมืองใย 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 พรรณี กาญจนพลู 1
154 Anawatch Mitpratan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1