ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
4 สมชัย วัฒนการุณ 1
5 กระมล ทองธรรมชาติ 1
6 ศุกันยา ห้วยผัด 1
7 Pantharee Boonsatorn 1
8 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
9 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
14 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
15 กมลชนก ยวดยง 1
16 Suchin Arunsawatwong 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
20 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
21 Chariya Uiyyasathian 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
26 Jittima Chatchawansaisin 1
27 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
28 Chonticha Srisawang 1
29 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 Kasidit Nootong 1
38 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
39 Acom Sornsute 1
40 อวย เกตุสิงห์ 1
41 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 สำเริง แย้มโสภี 1
45 วัลลภ แย้มเหมือน 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 สมพร พรมดี 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
50 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
52 คัคนางค์ มณีศรี 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
54 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 กิตติ เอกอำพน 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
59 สายฝน ควรผดุง 1
60 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
61 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
62 Walaisiri Muangsiri 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 เอกชัย อดุลยธรรม 1
66 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
67 Thada Jirajaras 1
68 ประธาน ดาบเพชร 1
69 Varunee Padmasankh 1
70 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
71 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
72 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
79 วินัย งามแสง 1
80 กาญจนา แก้วเทพ 1
81 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
82 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
83 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
84 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
85 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 ศิริชัย ศิริกายะ 1
87 Vanida Chantarateptawan 1
88 Jaitip Paiboon 1
89 Wilai Anomasiri 1
90 Kittisak Likhitwitayawuid 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 Panee Boonthavi 1
94 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
95 วัฒนชัย สมิทธากร 1
96 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
97 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
98 Srilert Chotpantarat 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
100 Somying Tumwasorn 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
102 อุทัย บุญประเสริฐ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
104 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
109 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 Boonchai Sangpetngam 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 ประคอง ชอบเสียง 1
119 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
120 ๋Janes, Gavin W. 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
124 พรรณี กาญจนพลู 1
125 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
126 ชอุ่ม มลิลา 1
127 รุ่งราวี ทองกันยา 1
128 กำจัด มงคลกุล 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 สุมิตรา พูลทอง 1
133 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
134 Yeshey Penjor 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 วิมล เหมะจันทร 1
137 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 บรรจง คณะวรรณ 1
141 มยุรี ตันติสิระ 1
142 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
143 Vimolmas Lipipun 1
144 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
145 Naiyana Chaiyabutr 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
150 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
151 ละอองทิพย์ เหมะ 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 Kitpramuk Tantayaporn 1
154 Phanphen Wattanaarsakit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1