ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
4 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 Phanphen Wattanaarsakit 1
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 วินัย งามแสง 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 สิทธิพร แอกทอง 1
14 Waraporn Siriterm 1
15 Kasidit Nootong 1
16 Anawatch Mitpratan 1
17 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 Chayaporn Supachartwong 1
20 Jittima Chatchawansaisin 1
21 Yeshey Penjor 1
22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 ประคอง ชอบเสียง 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 Thada Jirajaras 1
44 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
48 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 เอกชัย อดุลยธรรม 1
51 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 Varunee Padmasankh 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 Acom Sornsute 1
65 Chariya Uiyyasathian 1
66 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 Kitpramuk Tantayaporn 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
81 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
87 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
90 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 อุทัย บุญประเสริฐ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
97 กิตติ เอกอำพน 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
104 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
105 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 สมพร พรมดี 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 ธวัชชัย สันติสุข 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 วัลลภ แย้มเหมือน 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
117 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
118 Garnpimol C. Ritthidej 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 Panee Boonthavi 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 Supa Chantharasakul 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 มยุรี ตันติสิระ 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 Srilert Chotpantarat 1
141 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 ละอองทิพย์ เหมะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1