ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 กิตติ เอกอำพน 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
6 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
7 ธวัชชัย สันติสุข 1
8 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
14 วิไล ชินธเนศ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
18 สำเริง แย้มโสภี 1
19 คัคนางค์ มณีศรี 1
20 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
21 สุวิชา ทองสิมา 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
26 Varunee Padmasankh 1
27 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 Pornpimol Muanjai 1
30 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
31 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 สมพร พรมดี 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 วาสนา เสียงดัง 1
39 วัลลภ แย้มเหมือน 1
40 Somying Tumwasorn 1
41 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
42 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
43 Panee Boonthavi 1
44 วัฒนชัย สมิทธากร 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
47 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
48 Jaitip Paiboon 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 Supa Chantharasakul 1
51 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 บรรจง คณะวรรณ 1
54 Vimolmas Lipipun 1
55 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 กาญจนา แก้วเทพ 1
60 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
61 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
62 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
63 Boonchai Sangpetngam 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
66 Rajalida Lipikorn 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
70 Chalermpol Leevailoj 1
71 ศิริชัย ศิริกายะ 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 Srilert Chotpantarat 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 ประธาน ดาบเพชร 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 Yeshey Penjor 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 ชอุ่ม มลิลา 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
87 ๋Janes, Gavin W. 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 กำจัด มงคลกุล 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 Chonticha Srisawang 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 วินัย งามแสง 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 Chakkaphan Sutthirat 1
98 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
99 Puttipongse Varavudhi 1
100 Kitpramuk Tantayaporn 1
101 ละอองทิพย์ เหมะ 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 Naiyana Chaiyabutr 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 Ampa Luiengpirom 1
106 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
107 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
108 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
109 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
115 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 Jittima Chatchawansaisin 1
118 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
119 สุวดี ยาป่าคาย 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 สมชัย วัฒนการุณ 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
129 อวย เกตุสิงห์ 1
130 Thada Jirajaras 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 กมลชนก ยวดยง 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
136 Pantharee Boonsatorn 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 Kasidit Nootong 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
143 Chayaporn Supachartwong 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
146 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 Acom Sornsute 1
151 Chariya Uiyyasathian 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
154 เอกชัย อดุลยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1