ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
5 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
9 Somying Tumwasorn 1
10 Boonchai Sangpetngam 1
11 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
12 Chalermpol Leevailoj 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 ศิริชัย ศิริกายะ 1
15 Vanida Chantarateptawan 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 Srilert Chotpantarat 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
20 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
21 วิไล ชินธเนศ 1
22 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 กิตติ เอกอำพน 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 สำเริง แย้มโสภี 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
32 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
34 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
40 กาญจนา แก้วเทพ 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 Kitpramuk Tantayaporn 1
43 ละอองทิพย์ เหมะ 1
44 Sompol Sanguanrungsirikul 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
47 Ampa Luiengpirom 1
48 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
49 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
50 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
53 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 สุมา เมืองใย 1
56 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
57 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
58 วิมล เหมะจันทร 1
59 บรรจง คณะวรรณ 1
60 มยุรี ตันติสิระ 1
61 วัฒนชัย สมิทธากร 1
62 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 Wilai Anomasiri 1
65 Jaitip Paiboon 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
69 Panee Boonthavi 1
70 Kittisak Likhitwitayawuid 1
71 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
72 Vimolmas Lipipun 1
73 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
74 Garnpimol C. Ritthidej 1
75 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
76 Supa Chantharasakul 1
77 Sumphan Wongseripipatana 1
78 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
79 สมพร พรมดี 1
80 สิทธิพร แอกทอง 1
81 Waraporn Siriterm 1
82 Kasidit Nootong 1
83 Anawatch Mitpratan 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 Chayaporn Supachartwong 1
88 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 Acom Sornsute 1
91 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
92 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
93 Chariya Uiyyasathian 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
98 Chonticha Srisawang 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
101 Yeshey Penjor 1
102 ชอุ่ม มลิลา 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
107 สุมิตรา พูลทอง 1
108 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
109 Phanphen Wattanaarsakit 1
110 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
111 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
112 วินัย งามแสง 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 กำจัด มงคลกุล 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
117 Pantharee Boonsatorn 1
118 Varunee Padmasankh 1
119 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 Walaisiri Muangsiri 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 Rajalida Lipikorn 1
125 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
126 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
127 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 สายฝน ควรผดุง 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 วาสนา เสียงดัง 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
134 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
135 ประธาน ดาบเพชร 1
136 Thada Jirajaras 1
137 Thanathon Sesuk 1
138 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
139 สุวดี ยาป่าคาย 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
142 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
147 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 อวย เกตุสิงห์ 1
150 กมลชนก ยวดยง 1
151 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
152 Suchin Arunsawatwong 1
153 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
154 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1