ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไววิทย์ พุทธารี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 สันติ บุญฟ้าประทาน 2
3 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
4 สำเริง แย้มโสภี 1
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 สมพร พรมดี 1
8 สายฝน ควรผดุง 1
9 สิริพร สิวราวุฒิ 1
10 ธวัชชัย สันติสุข 1
11 สุวิชา ทองสิมา 1
12 วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
14 จิตรีบุล สุวรรณประไพ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
17 กิตติ เอกอำพน 1
18 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
24 Walaisiri Muangsiri 1
25 เอกชัย อดุลยธรรม 1
26 ประธาน ดาบเพชร 1
27 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
28 อวย เกตุสิงห์ 1
29 Thada Jirajaras 1
30 Pornpimol Muanjai 1
31 Varunee Padmasankh 1
32 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
33 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
37 ประดิษฐา อินทรโฆสิต 1
38 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
39 วาสนา เสียงดัง 1
40 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
41 กาญจนา แก้วเทพ 1
42 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
43 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
44 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
45 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 Supa Chantharasakul 1
52 Sumphan Wongseripipatana 1
53 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
54 Kittisak Likhitwitayawuid 1
55 Panee Boonthavi 1
56 วัฒนชัย สมิทธากร 1
57 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
58 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 Srilert Chotpantarat 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
62 Somying Tumwasorn 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
66 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
72 Chalermpol Leevailoj 1
73 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
74 Boonchai Sangpetngam 1
75 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 Chakkaphan Sutthirat 1
81 ประคอง ชอบเสียง 1
82 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
83 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 สุมา เมืองใย 1
86 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 ๋Janes, Gavin W. 1
89 ชอุ่ม มลิลา 1
90 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
91 กำจัด มงคลกุล 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 สุมิตรา พูลทอง 1
94 Yeshey Penjor 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 บรรจง คณะวรรณ 1
100 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 มยุรี ตันติสิระ 1
103 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
106 Vimolmas Lipipun 1
107 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
108 Naiyana Chaiyabutr 1
109 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
110 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 Kitpramuk Tantayaporn 1
114 Sompol Sanguanrungsirikul 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
117 วินัย งามแสง 1
118 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
119 ศุกันยา ห้วยผัด 1
120 สมชัย วัฒนการุณ 1
121 Pantharee Boonsatorn 1
122 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
123 Acom Sornsute 1
124 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
125 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
126 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
127 กระมล ทองธรรมชาติ 1
128 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
129 Suchin Arunsawatwong 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 สุวดี ยาป่าคาย 1
133 Thanathon Sesuk 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 Chariya Uiyyasathian 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
146 Anawatch Mitpratan 1
147 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
148 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 Kasidit Nootong 1
152 สิทธิพร แอกทอง 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 กมลชนก ยวดยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2526 1
3 2523 1
4 2522 2
5 2506 1