ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 12
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 9
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 7
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 7
7 วิทยากร เชียงกูล 7
8 เขมิกา ยามะรัต 7
9 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
10 นิกร ดุสิตสิน 6
11 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
12 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
13 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
14 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 5
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 ทัศนีย์ ญาณะ 5
17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5
18 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
19 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
20 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
21 รัตนา สินธุภัค 5
22 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
23 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4
25 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
26 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
28 เอื้อมพร คชการ 4
29 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
30 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
31 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
32 เดช พุ่มคชา 4
33 ไพลิน ศรีสุขโข 4
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
35 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
36 นรานินทร์ มารคแมน 4
37 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
38 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
39 ชนาธิป พรกุล 4
40 อรชา ตุลานันท์ 4
41 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
42 สุภางค์ จันทวานิช 4
43 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
44 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
45 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
46 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
47 เสน่ห์ จามริก 4
48 ทิศนา แขมมณี 4
49 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
50 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
51 นักวิชาการอิสระ 3
52 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
53 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
54 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
55 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
56 พฤกษา บุกบุญ 3
57 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
58 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
59 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
60 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
61 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
62 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
63 ภูษิต ประคองสาย 3
64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
65 วิชัย เอกพลากร 3
66 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
67 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
68 สิทธิกร รองสำลี 3
69 กฤษณา สำเร็จ 3
70 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
71 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
72 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
73 วรโชค ไชยวงศ์ 3
74 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
75 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
76 ปัญญา จารุศิริ 3
77 อรอุมา ซองรัมย์ 3
78 กิตติ อินทรานนท์ 3
79 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
80 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
81 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
82 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
83 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
84 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
85 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
86 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
87 บรรลุ ศิริพานิช 3
88 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
89 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
90 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
91 เกษียร เตชะพีระ 3
92 ภูรี อนันตโชติ 3
93 เหงียน, คัก เวียน 3
94 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
95 จันทนา พัฒนเภสัช 2
96 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
97 ประพจน์ เภตรากาศ 2
98 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
99 ยูซูฟ นิมะ 2
100 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
101 สุรัตนา อำนวยผล 2
102 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
103 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
104 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
105 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
106 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
107 อรณัชชา เซ็นโส 2
108 สมหญิง อุ้มบุญ 2
109 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
110 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
111 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
112 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
113 วิจารณ์ พานิช 2
114 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
115 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
116 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
117 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
118 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
119 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
120 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
121 วิทยา ยงเจริญ 2
122 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
123 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
124 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
125 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
126 สายรัตน์ นกน้อย 2
127 วัชริน สินธวานนท์ 2
128 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
129 สตางค์ ศุภผล 2
130 รัชนี สรรเสริญ 2
131 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
132 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
133 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
134 โรงพยาบาลจะนะ 2
135 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
136 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
138 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
139 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
140 ศักดา พรึงลำภู 2
141 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
142 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
143 พัชนี ธรรมวันนา 2
144 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
145 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 2
146 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
147 โรงพยาบาลเทพา 2
148 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
149 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
150 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
151 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
152 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
153 ทศพร คำผลศิริ 2
154 นฤมนัส คอวนิช 2
155 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
156 สุขยืน เทพทอง 2
157 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
158 อิสระ 2
159 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
160 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
161 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
162 ปริญญา สันติชาติงาม 2
163 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
164 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
165 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
166 พสุภา ชินวรโสภาค 2
167 ทัศนีย์ บัวคำ 2
168 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
169 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
170 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
171 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
172 กฤติกา พนาธนสาร 2
173 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
174 กรกฏ จุฑาสมิต 2
175 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
176 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
177 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
178 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
179 รุจิรา บุญหลง 2
180 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
181 อัญชลี เข็มครุฑ 2
182 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
183 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
184 อาคม ชนางกูร 2
185 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
186 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
187 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
188 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
189 เพชร ธำมะรงค์ 2
190 อุดม คำพลี 2
191 สุวินัย ภรณวลัย 2
192 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
193 อาชัญญา รัตนอุบล 2
194 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
195 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
196 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
197 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
198 สมบัติ อินทร์คง 2
199 สุภา กลมกลึง 2
200 คมกริช เอี่ยมละออ 2
201 ไพลิน ศรีสุโข 2
202 เอนก โสภณ 2
203 สมภพ รุ่งสุภา 2
204 พิชนี โพธารามิก 2
205 สมศักดิ์ ปัญหา 2
206 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
207 เอกพันธ์ ฤทธา 2
208 นันทพร ลีลายนกุล 2
209 กัลยา ซาพวง 2
210 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
211 อดุลย์ โมฮารา 2
212 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
213 อินทิรา ยมาภัย 2
214 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
215 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
216 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
217 กำพล ศรีถนอม 2
218 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
219 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
220 สุชาดา รัชชุกูล 2
221 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
222 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
223 ประนอม รอดคำดี 2
224 ปราโมทย์ สุกใส 2
225 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
226 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
227 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
228 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
229 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
230 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
231 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
232 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
233 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
234 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
235 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
236 ธนพรรณ สุนทระ 2
237 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
238 กมล ไชยสิทธิ์ 2
239 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
240 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
241 กนิษฐา ไทยกล้า 2
242 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
243 นงพงา มหามิตร 2
244 ปิยนาถ บุนนาค 2
245 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
246 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
247 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
248 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
249 ขนิษฐา นันทบุตร 2
250 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
251 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
252 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
253 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
254 อรจิรา ทองสุกมาก 2
255 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
256 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
257 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
258 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 2
259 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
260 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
261 วรลักษณ์ ศรีใย 1
262 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
263 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
264 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
265 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
266 ชมรมแพทย์ชนบท 1
267 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
268 ปกรณ์ ทองวิไล 1
269 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
270 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
271 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
272 ชูชัย ศรชำนิ 1
273 ดาริน จตุรภัทรพร 1
274 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
275 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
276 ประเวศ วะสี 1
277 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
278 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
279 Ernst Tenambergen 1
280 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
281 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
282 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
283 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
284 คอยรูซามัน มะ 1
285 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
286 ประชาธิป กะทา 1
287 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
288 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
289 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
290 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
291 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
292 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
293 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
294 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
295 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
296 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
297 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
298 กนิช บุญยัษฐิติ 1
299 สุมน บุณยะชัย 1
300 บุญชาล ทองประยูร 1
301 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
302 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
303 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
304 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
305 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
306 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
307 ออมสิน อภิจิต 1
308 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
309 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
310 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
311 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
312 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
313 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
314 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
315 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
316 ยุวดี ศิริ 1
317 ปิ่น ศรีเมือง 1
318 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
319 สุธาสินี สุภา 1
320 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
321 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
322 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
323 สุรพล ไตรเวทย์ 1
324 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
325 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
326 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
327 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
328 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
329 ฐิติมา นวชินกุล 1
330 รัชนี จันทร์เกษ 1
331 สำลี ใจดี 1
332 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
333 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
334 วิพุธ พูลเจริญ 1
335 รำไพ แก้ววิเชียร 1
336 ภาสกร อัครเสวี 1
337 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
338 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
339 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
340 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
341 นิธิภา อุดมสาลี 1
342 ศุภฑิต สนธินุช 1
343 วันดี กริชอนันต์ 1
344 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
345 อรทัย วลีวงศ์ 1
346 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
347 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
348 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
349 สุรจิต สุนทรธรรม 1
350 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
351 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
352 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
353 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
354 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
355 ทักษพล ธรรมรังสี 1
356 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
357 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
358 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
359 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
360 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
361 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
362 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
363 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
364 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
365 ธวัชชัย เทียนงาม 1
366 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
367 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
368 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
369 เดชรัต สุขกำเนิด 1
370 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
371 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
372 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
373 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
374 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
375 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
376 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
377 กิตติยา คิดบา 1
378 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
379 กฤตภาส ไพเราะ 1
380 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
381 มะหามะ เมาะมูลา 1
382 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
383 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
384 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
385 ประคองศิริ บุญคง 1
386 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
387 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
388 บุญสม อัคธรรมกุล 1
389 พยอม ดีน้อย 1
390 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
391 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
392 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
393 วินัย สมบูรณ์ 1
394 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
395 มาลี พูลคลองตัน 1
396 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
397 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
398 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
399 เสถียร รุจิระวณิช 1
400 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
401 กำจร นาคชื่น 1
402 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
403 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
404 เชิดชู รักตบุตร์ 1
405 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
406 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
407 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
408 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
409 ยุพิน เนียมแสง 1
410 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
411 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
412 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
413 ปรารถนา หมี้แสน 1
414 กำธร พฤกษานานนท์ 1
415 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
416 ประดับ แก้วแดง 1
417 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
418 ปริมลาภ วสุวัต 1
419 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
420 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
421 ธนิต จินดาวณิค 1
422 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
423 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
424 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
425 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
426 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
427 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
428 จตุพร ไชยทองศรี 1
429 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
430 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
431 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 1
432 ระชา ภุชชงค์ 1
433 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
434 ตรีนุช พลางกูร 1
435 โกวิทย์ พวงงาม 1
436 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
437 กรุณา แดงสุวรรณ 1
438 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
439 Crabtree, Katherine 1
440 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
441 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
442 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
443 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
444 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
445 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
446 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
447 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
448 ประไพร อุตมา 1
449 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
450 พัฒนาวิไล อินใหม 1
451 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
452 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
453 สุรพล เวียงนนท์ 1
454 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
455 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
456 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
457 สายบัว ชี้เจริญ 1
458 นารีรัตน์ รูปงาม 1
459 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
460 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
461 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
462 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
463 วรรณี พฤฒิถาวร 1
464 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
465 จันทรา ทองคำเภา 1
466 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
467 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
468 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
469 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
470 อัมพร ตันประเสริฐ 1
471 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
472 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
473 ฐิตาภา เขียวขจี 1
474 สุวิมล กีรติพิบูล 1
475 วัฒนา ธรรมมงคล 1
476 มนัส สถิรจินดา 1
477 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
478 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
479 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
480 กิตติ กันภัย 1
481 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
482 พัชนี เชยจรรยา 1
483 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
484 สุธี พลพงษ์ 1
485 นลิน นิลอุบล 1
486 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
487 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
488 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
489 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
490 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
491 อนันต์ วีระณรงค์ 1
492 เกรียง ตั้งสง่า 1
493 เครือวัลย์ พลจันทร 1
494 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
495 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
496 สดศรี ไทยทอง 1
497 วิไล ชินธเนศ 1
498 บังอร ฉางทรัพย์ 1
499 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
500 แสงนวล ทองเพียร 1
501 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
502 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
503 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
504 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
505 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
506 บุบผา พวงมาลี 1
507 นัยนา เตโชฬาร 1
508 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
509 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
510 นรามินทร์ มารคแมน 1
511 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
512 สุธี สุนทรธรรม 1
513 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
514 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
515 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
516 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
517 พจน์ ศรีบุญลือ 1
518 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
519 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
520 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
521 สุชาดา สุขหร่อง 1
522 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
523 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
524 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
525 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
526 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 1
527 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
528 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
529 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
530 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
531 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
532 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
533 พิบูล กมลเพชร 1
534 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
535 อมร เปรมกมล 1
536 วิชยา โกมินทร์ 1
537 สุวรรณี วังกานต์ 1
538 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
539 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
540 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
541 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
542 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
543 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
544 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
545 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
546 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
547 กิตติชัย บุญศรี 1
548 ประยุทธ คลังสิน 1
549 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
550 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
551 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
552 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
553 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
554 ประทีป เมฆประสาน 1
555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
556 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
557 ธีระ วรธนารัตน์ 1
558 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
559 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
561 รัญชนา สินธวาลัย 1
562 นภิสพร มีมงคล 1
563 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
564 พรประภา แกล้วกล้า 1
565 ชนิษฎา ชูสุข 1
566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
567 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 1
568 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
569 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
570 นคร เปรมศรี 1
571 ณภากุล โรจนสุภัค 1
572 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
573 เฉวตสรร นามวาท 1
574 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
575 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
576 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
577 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
578 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
579 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
580 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
581 สมพร จันทระ 1
582 ศุทธินี ดนตรี 1
583 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
584 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
585 สุพินดา สาทรกิจ 1
586 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
587 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
588 ผลิดา ภูธรใจ 1
589 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
590 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
591 ครรชิต สุขนาค 1
592 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
593 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
594 สิรินาฏ นิภาพร 1
595 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
596 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
597 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
598 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
599 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
600 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
601 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
602 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
603 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
604 กระทรวงสาธารณสุข 1
605 นันทวัน ยันตะดิลก 1
606 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
607 สมเกียรติ มีธรรม 1
608 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
609 โกเมศ วิชชาวุธ 1
610 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 1
611 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
612 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
613 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
614 นภาพร วาณิชย์กุล 1
615 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
616 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
617 สมชาย ลี่ทองอิน 1
618 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
619 อมร รอดคล้าย 1
620 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 1
621 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
622 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
623 เมตตา กูนิง 1
624 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
625 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
626 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1
627 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
628 วินัดดา ปิยะศิลป์ 1
629 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
630 นันทวัช สิทธิรักษ์ 1
631 ชยภรณ์ ดีเอม 1
632 พรจิรา ปริวัชรากุล 1
633 แสวง วัชระธนกิจ 1
634 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
635 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
636 พนม เกตุมาน 1
637 บุญศรี เขียวเขิน 1
638 นุชนัดดา แสงสินศร 1
639 อรสา กนกวงศ์ 1
640 มยุรี เข็มทอง 1
641 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 1
642 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
643 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
644 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 1
645 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
646 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
647 มณฑา เก่งการพานิช 1
648 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 1
649 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 1
650 พงษ์เดช สารการ 1
651 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 1
652 กฤษณา คำมูล 1
653 ปาริชาต บุตรดีมี 1
654 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
655 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
656 ศิริรัตน์ บุญจรัส 1
657 นุชจรินทร์ อภินันท์ 1
658 กันยา บุญธรรม 1
659 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
660 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
661 ปราณี จริตเอก 1
662 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
663 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
664 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
665 Chanvit Tharathep 1
666 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
667 Nateerat Thamroj 1
668 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
669 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
670 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
671 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
672 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
673 นคร รัตนพฤกษ์ 1
674 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
675 จิตสิริ ธนภัทร 1
676 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
677 โรงพยาบาลระยอง 1
678 ทนง ประสานพานิช 1
679 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
680 พินิต ชินสร้อย 1
681 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
682 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
683 ผจญ โกจารย์ศรี 1
684 นิรมล แสงศรี 1
685 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
686 พีรยา สมสะอาด 1
687 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
688 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
689 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
690 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
691 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
692 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
693 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
694 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
695 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
696 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
697 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
698 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
699 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
700 จเร วิชาไทย 1
701 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
702 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
703 ปัทมา ศิริเวช 1
704 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
705 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
706 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
707 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
708 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
709 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
710 พะเยาว์ นาคำ 1
711 นฤพงศ์ ภักดี 1
712 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
713 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
714 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
715 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
716 สุวรรณา มูเก็ม 1
717 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
718 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
719 พอตา บุญยตีรณะ 1
720 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
721 รศรินทร์ เกรย์ 1
722 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
723 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
724 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
725 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
726 สุรศักดิ์ สุนทร 1
727 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
728 สหัส ตอสูงเนิน 1
729 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1
730 สมนึก อภิวันทนกุล 1
731 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 1
732 พลัง เอกตาแสง 1
733 อนันตชัย ไทยประทาน 1
734 อีระฟาน หะยีอีแต 1
735 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
736 ศิริพร เหลืองอุดม 1
737 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
738 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
739 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
740 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
741 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
742 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
743 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
744 ยา สารี 1
745 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
746 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
747 กานต์ สุวรรณสาครกุล 1
748 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
749 ขัตติยา รัตนดิลก 1
750 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
751 วรรณี นิธิยานันท์ 1
752 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
753 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
754 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
755 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
756 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
757 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
758 เชิดชาย ดวงภมร 1
759 กาญจนา ปานุราช 1
760 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
762 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
763 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
764 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
765 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
766 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
767 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
768 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
769 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
770 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
771 พรรณี ลัดเล็ง 1
772 สุทธี สงวนถิ่น 1
773 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
774 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
775 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
776 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
777 อุบล หลิมสกุล 1
778 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
779 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
780 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
781 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
782 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
783 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
784 คมคาย บุญเสริมสุข 1
785 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
786 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
787 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
788 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
789 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
790 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
791 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
792 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
793 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
794 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
795 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
796 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
797 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
798 ดุสิต เครืองาม 1
799 อาร์.เอส. ศรมะ 1
800 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
801 จลีพร โกลากุล 1
802 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
803 ปณิธาน บุญจำรัส 1
804 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
805 ลาคูบอน, เคน 1
806 กาญจนาถ อุดมสุข 1
807 ไพรัช เดชสัจจา 1
808 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
809 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
810 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
811 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
812 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
813 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
814 สุทธนู ศรีไสย์ 1
815 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
816 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
817 อลิศรา ชูชาติ 1
818 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
819 ชินทัศน์ 1
820 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
821 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
822 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
823 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
824 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
825 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
826 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
827 นันทนา ชูฉัตร 1
828 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
829 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
830 ธัญ โสภณดิษย์ 1
831 บุญยงค์ เกตุคง 1
832 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
833 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
834 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
835 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
836 อนรรฆพล เวียงพล 1
837 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
838 พูลวลิต สินธุเสก 1
839 นำรวี สุเสวี 1
840 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
841 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
842 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
843 ศิวะศรียานนท์ 1
844 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
845 นักวิจัยอิสระ 1
846 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
847 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
848 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
849 สุนทร ศุภพงษ์ 1
850 จรัส สุวรรณมาลา 1
851 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
852 โสภี อุณรุท 1
853 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
854 สุชาย ตรีรัตน์ 1
855 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
856 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
857 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
858 รณิดา วงศ์พานิช 1
859 ศิตาพร ยังคง 1
860 รักมณี บุตรชน 1
861 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
862 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
863 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
864 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
865 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
866 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
867 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
868 พรรณี บัวเล็ก 1
869 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
870 เปเยอร์, เชริล 1
871 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
872 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
873 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
874 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
875 พจน์ กุลวานิช 1
876 พรพิมล ตรีโชติ 1
877 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
878 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
879 เตอรไก, เฟอเรน 1
880 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
881 ขจรยศ อยู่ดี 1
882 อุษา ตันติเวชกุล 1
883 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
884 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
885 สุจารี จันทรสุข 1
886 สงบ ส่งเมือง 1
887 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
888 ผกา สัตยธรรม 1
889 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
890 สุพรรณี ไชยอำพร 1
891 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
892 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
893 สุกัญญา หาญตระกูล 1
894 ธีรยุทธ บุญมี 1
895 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
896 กนกพรรณ อยู่ชา 1
897 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
898 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
899 กาญจนา แก้วเทพ 1
900 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
901 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
902 บงกช หงษ์คำมี 1
903 กรองแก้ว กรรณสูต 1
904 สุภาณี จุลชู 1
905 ประวิต เอราวรรณ์ 1
906 ลิขิต อุดมภักดี 1
907 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
908 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
909 รุ่งนภา คำผาง 1
910 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
911 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
912 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
913 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
914 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
915 ริสเสอร์, แกรี 1
916 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
917 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
918 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
919 สุรพล ธรรมร่มดี 1
920 เสติร์น, แอรอน 1
921 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
922 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
923 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
924 วรรณา อัศวสุโชติ 1
925 อมตา เวชพฤติ 1
926 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
927 ชาญ ศานติตานนท์ 1
928 ชนิยา สมบุญ 1
929 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
930 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
931 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
932 ชลธยา ทรงรูป 1
933 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
934 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
935 อิชฌิกา พรหมทอง 1
936 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
937 รัตนา พุ่มไพศาล 1
938 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
939 ปารุส สังขมณี 1
940 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
941 อรอุมา เจริญสุข 1
942 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
943 สรายุทธ ตันบู๋ 1
944 วาทิต เบญจพลกุล 1
945 สุมิตรา พูลทอง 1
946 ปรียาพร มหาเทพ 1
947 จิตตินี จันทรจนา 1
948 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
949 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
950 กิตติพงศ์ พลเสน 1
951 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
952 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
953 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
954 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
955 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
956 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
957 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
958 จินดา สิงห์ลอ 1
959 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
960 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
961 อวยพร เรืองตระกูล 1
962 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
963 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
964 พูน เกษจำรัส 1
965 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
966 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
967 วีณา เมฆวิชัย 1
968 กำจัด มงคลกุล 1
969 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
970 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
971 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
972 สนธิ บุณยะชัย 1
973 สงัด ภูเขาทอง 1
974 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
975 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
976 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
977 กำธร ธีรคุปต์ 1
978 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
979 จริยา จารุรักษ์ 1
980 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
981 ปิโยรส ทองเกิด 1
982 จิรศักดิ์ สุจริต 1
983 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
984 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
985 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
986 มานิดา ฉายเพชรากร 1
987 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
988 จริยา เล็กประยูร 1
989 องุ่น ลิ่ววานิช 1
990 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
991 นพดล กิตนะ 1
992 นิพาดา เรือนแก้ว 1
993 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
994 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
995 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
996 โรงพยาบาลแม่สาย 1
997 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
998 โรงพยาบาลแม่สอด 1
999 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1000 ปารเมศ ชุติมา 1
1001 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1002 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1003 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1004 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1005 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1006 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1007 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1008 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1009 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1010 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1011 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1012 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1013 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1014 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1015 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1016 นุริยา กาเจ 1
1017 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1018 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
1019 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1020 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1021 Sinclair, Gavin 1
1022 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1023 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1024 ภัทระ คาน 1
1025 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1026 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1027 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1028 อดิศร รัตนมานิต 1
1029 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1030 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
1031 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1032 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1033 วีระ นิยมวัน 1
1034 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
1035 ปราจีน วีรกุล 1
1036 จัง, เอี้ยน ชิว 1
1037 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1038 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1039 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
1040 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1041 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1042 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1043 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1044 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1045 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
1046 สาโรช งามขำ 1
1047 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1048 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1049 หลิน, ฟง 1
1050 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1051 สุบิน ไชยยะ 1
1052 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1053 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1054 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1055 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1056 ต้วน, ลี่เซิง 1
1057 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1058 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1059 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1060 สวี่, เส้าหลิน 1
1061 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1062 วิชิต ศรีตระกูล 1
1063 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 1
1064 มนตรา พงษ์นิล 1
1065 สิริรักษ์ อารทรากร 1
1066 มัลลิกา มัติโก 1
1067 ภราดร สามสูงเนิน 1
1068 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 1
1069 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 1
1070 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1071 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
1072 ดวงตา ผลากรกุล 1
1073 ปัญญา เลิศไกร 1
1074 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
1075 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
1076 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
1077 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
1078 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
1079 อรพินท์ ครุฑจับนาค 1
1080 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
1081 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1082 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1083 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
1084 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
1085 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
1086 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
1087 ขวัญเรือน ภูมี 1
1088 ประณีต ส่งวัฒนา 1
1089 สมัคร สมแวง 1
1090 จุติพร ผลเกิด 1
1091 สุชีพ เณรานนท์ 1
1092 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
1093 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
1094 เนตรนภา คู่พันธวี 1
1095 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
1096 มานะ นาคำ 1
1097 ศักดา ธนิตกุล 1
1098 สุวินัย รันดาเว 1
1099 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1100 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1101 วันชัย ขมวัฒนา 1
1102 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1103 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1104 สวีซี่, พอล 1
1105 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
1106 เพเยอร์, เชริล 1
1107 ศิริ ถีอาสนา 1
1108 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1109 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1110 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1111 จินตนา วิทยุ 1
1112 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
1113 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
1114 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
1115 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
1116 ทรงพล ตุละทา 1
1117 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
1118 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
1119 วินัย วงศ์อาสา 1
1120 อรอุมา ช่วยเรือง 1
1121 รวิพร สายแสนทอง 1
1122 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1123 อภิชัย พันธเสน 1
1124 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1125 ฬุฬีญา โอชารส 1
1126 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
1127 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
1128 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
1129 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
1130 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
1131 พัฒนา ราชวงศ์ 1
1132 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
1133 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
1134 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 1
1135 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
1136 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 1
1137 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
1138 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
1139 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
1140 นเรศ ดำรงชัย 1
1141 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
1142 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
1143 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
1144 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
1145 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
1146 ปวริส มินา 1
1147 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
1148 ทวิตรี ภูมินำ 1
1149 นิภา อังศุภากร 1
1150 ชลดา สีพั้วฮาม 1
1151 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
1152 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
1153 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
1154 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1155 เบญจมาศ พระธานี 1
1156 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
1157 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
1158 ภาสภร อินทุมาร 1
1159 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
1160 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
1161 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
1162 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
1163 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
1164 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
1165 กัญจนา ติษยาธิคม 1
1166 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
1167 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
1168 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
1169 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
1170 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
1171 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
1172 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
1173 ปราณี ชาญณรงค์ 1
1174 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
1175 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
1176 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
1177 สายฝน น้อยหีด 1
1178 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
1179 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
1180 วัลลา ตันตโยทัย 1
1181 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 1
1182 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
1183 วิโรจน์ กันทาสุข 1
1184 อารีวรรณ ทับทอง 1
1185 น้ำค้าง จุลนพ 1
1186 กุสุมา ศรียากูล 1
1187 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
1188 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1189 ดวงสมร บุญผดุง 1
1190 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
1191 เฉลิมพร บุญสิริ 1
1192 อารยา ทองผิว 1
1193 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
1194 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
1195 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1196 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
1197 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1198 สุรพล สุดารา 1
1199 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1200 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1201 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1202 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1203 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1204 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1205 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1206 ชนก ลิมปิพิชัย 1
1207 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1208 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1209 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1210 นุจรี โลหะกุล 1
1211 บรรเจิด พละการ 1
1212 ฮอบสบอม, อีริค 1
1213 เลอสรวง เมฆสุต 1
1214 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1215 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1216 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1217 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1218 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1219 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1220 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1221 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1222 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1223 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
1224 อัมพร มีศุข 1
1225 บรุกเกอร์, บิล 1
1226 พล สาเกทอง 1
1227 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1228 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1229 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1230 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
1231 จงอร พีรานนท์ 1
1232 บุญปลูก นฤมล 1
1233 ดำริห์ ดวงนภา 1
1234 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
1235 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1236 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1237 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1238 ธำรง เมธาศิริ 1
1239 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1240 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1241 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
1242 อรุณ แสงศรี 1
1243 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1244 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1245 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
1246 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
1247 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1248 ดารณี พุทธรักษา 1
1249 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1250 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1251 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
1252 นูมอฟฟ์, แซม 1
1253 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1254 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1255 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1256 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1257 เหงียน, คักเวียน 1
1258 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
1259 โหราธิบดี, พระ 1
1260 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1261 พัทยา เรือนแก้ว 1
1262 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1263 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1264 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1265 ไภรพ รุจิโรภาส 1
1266 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
1267 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1268 มโนภาษ เนาวรังสี 1
1269 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
1270 จินตนา เพชรานนท์ 1
1271 สาลิกา เมธนาวิน 1
1272 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
1273 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
1274 เกษียร เดชะพีระ 1
1275 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
1276 วารี นิยมธรรม 1
1277 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
1278 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
1279 มงคล เตชะกำพุ 1
1280 ปรียา มิตรานนท์ 1
1281 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1282 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
1283 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1284 วีณา เคยพุดซา 1
1285 จุลจราพร สินศิริ 1
1286 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1287 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1288 อมรา พงศาพิชญ์ 1
1289 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
1290 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
1291 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
1292 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1293 เสรี พงศ์พิศ 1
1294 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1295 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1296 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
1297 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1298 เบเคอร์, คริส 1
1299 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1300 ธีระ อาชวเมธี 1
1301 ปัญญา ยังประภากร 1
1302 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1303 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1304 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1305 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1306 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1307 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1308 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1309 ไตรรงค์ เจนการ 1
1310 ศรีภราดร 1
1311 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1312 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1313 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1314 ประไพ เกสรา 1
1315 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
1316 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
1317 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1318 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1319 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
1320 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1321 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
1322 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1323 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1324 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1325 นิฐิ คงถาวร 1
1326 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1327 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1328 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 14
2 2555 32
3 2554 15
4 2553 39
5 2552 37
6 2551 37
7 2550 34
8 2549 16
9 2548 3
10 2547 7
11 2546 14
12 2545 8
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
3 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
4 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
5 การศึกษาความแตกต่างและทางเลือกในการประสานการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย :กรณีศึกษาโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์
6 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
7 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
8 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
10 การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย
11 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
12 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
13 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
15 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
16 การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้
18 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
19 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
20 กลไกธรรมาภิบาลในการควบคุมวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้
21 การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา
22 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
23 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ
24 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
25 มะเร็งและมลพิษจากอุตสาหกรรม : ผลวินิจฉัยการตรวจสอบคนงาน กรณีวิกฤตมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งบริเวณ Wollongong
26 สรุปประชุม เรื่อง เครือข่ายมีชีวิต : เครือข่าย R2R อีสานตอนบน และเขต 11 (สกลมุกมณีศรีพนม) “เมื่อต้องใช้งานวิจัย R2R ในการตัดสินใจในการทำงาน”
27 เครือข่ายที่มีชีวิต :เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ “เรียบง่าย แต่ไม่มักง่าย Design for life”
28 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
29 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
30 สรุปประชุม เรื่อง R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู
31 สรุปประชุม เรื่อง R2R เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก กะเทาะเปลือกงานประจำด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ
32 สรุปประชุม เรื่อง Warfarin online เชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Care) ในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
33 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
34 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับ คุณภาพการบริการให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยงาน R2R
35 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
36 สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย
37 เรียนรู้ก้าวไกลไปกับคุณอำนวย
38 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
40 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
41 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
42 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
43 ถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง : โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาลบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
44 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
45 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
46 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
ปี พ.ศ. 2554
47 Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
48 การพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
49 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
50 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
51 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
52 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
53 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
54 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
55 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
56 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R"
57 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
58 มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน
59 หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552
60 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
61 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
ปี พ.ศ. 2553
62 การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
63 การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน
64 การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
65 โครงการเสริมสร้างทักษะปัญหาการเรียนรู้ L.D. สำหรับผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
66 การจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษตามแนวมนุษยปรัชญาของ มูลนิธิโรงเรียนต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ
67 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
68 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
69 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
70 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
71 โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านความพิการ/คนพิการผ่านวิทยุชุมชน คลื่น 89.25MHz. ชุมชนบ้านตาคลีสามัคคี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
72 ศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยปี พ.ศ.2541
73 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
74 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
75 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
76 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
77 การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
78 การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
79 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
80 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
81 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
82 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
83 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
84 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
85 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
86 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
87 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
88 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มศาสนาพุทธ มจร.
89 การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
90 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
91 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
92 สร้างกาย-ใจให้แข็งแรง : คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัยพร้อมข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ควรรู้
93 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 2
94 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 1
95 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
96 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
97 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
98 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
99 การวิจัยทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ เหมืองและหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
100 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)
ปี พ.ศ. 2552
101 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
102 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
103 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
104 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
105 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
106 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
107 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉบับที่ 1: ผลการดำเนินโครงการ
108 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
109 การศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
110 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
111 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ฉบับที่ 2: แนวทางการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
112 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
113 แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
114 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
115 การศึกษาลักษณะของปัญหาทางประสาทจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารระเหยในกลุ่มเด็กและเยาวชน
116 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
117 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
118 เอกสารฉบับย่อรายงานการติดตามประเมินโครงการการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ : รูปแบบที่คัดสรร
119 การสำรวจผลงานวิจัยและนวตกรรมที่เข้าข่าย Routine to Research การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
120 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
121 บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้
122 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
123 คู่มือแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล
124 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
125 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : โรคเรื้อรัง(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
126 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
127 การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น
128 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
129 เปิดใจ นพ.อมร นนทสุต การพัฒนาบริการปฐมภูมิ “ท้องถิ่นคือกุญแจสำคัญในการปฏิวัติระบบสุขภาพยุคใหม่”
130 ความจำสั้น แต่รักฉันยาว
131 Sicko ระบบการแพทย์แบบไหน ใครจะเป็นคน(ได้)เลือก
132 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก
133 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
134 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
135 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
136 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
137 การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(ตำบล)ของจังหวัดพิจิตร ปี 2551
ปี พ.ศ. 2551