ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 12
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 9
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 7
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 7
7 เขมิกา ยามะรัต 7
8 วิทยากร เชียงกูล 7
9 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
10 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
11 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
12 นิกร ดุสิตสิน 6
13 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
14 ทัศนีย์ ญาณะ 5
15 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 5
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5
18 รัตนา สินธุภัค 5
19 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
20 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
21 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
22 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
23 เสน่ห์ จามริก 4
24 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
25 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
26 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
28 ชนาธิป พรกุล 4
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4
30 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
31 เดช พุ่มคชา 4
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
33 อรชา ตุลานันท์ 4
34 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
35 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
36 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
37 นรานินทร์ มารคแมน 4
38 ไพลิน ศรีสุขโข 4
39 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
40 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
41 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
42 เอื้อมพร คชการ 4
43 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
44 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
45 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
46 ทิศนา แขมมณี 4
47 สุภางค์ จันทวานิช 4
48 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
49 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
50 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
51 พฤกษา บุกบุญ 3
52 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
53 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
54 เหงียน, คัก เวียน 3
55 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
56 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
57 เกษียร เตชะพีระ 3
58 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
59 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
60 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
61 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
62 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
63 สิทธิกร รองสำลี 3
64 กฤษณา สำเร็จ 3
65 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
66 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
67 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
68 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
69 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
70 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
71 นักวิชาการอิสระ 3
72 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
73 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
74 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
75 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
76 ภูรี อนันตโชติ 3
77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
78 วรโชค ไชยวงศ์ 3
79 วิชัย เอกพลากร 3
80 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
81 ภูษิต ประคองสาย 3
82 บรรลุ ศิริพานิช 3
83 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
84 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
85 ปัญญา จารุศิริ 3
86 กิตติ อินทรานนท์ 3
87 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
88 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
89 อรอุมา ซองรัมย์ 3
90 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
91 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
92 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
93 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
94 สุรัตนา อำนวยผล 2
95 ประพจน์ เภตรากาศ 2
96 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
97 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
98 เพชร ธำมะรงค์ 2
99 อุดม คำพลี 2
100 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
101 กำพล ศรีถนอม 2
102 ยูซูฟ นิมะ 2
103 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
104 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
105 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
106 สุวินัย ภรณวลัย 2
107 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
108 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
109 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
110 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
111 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
112 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
113 จันทนา พัฒนเภสัช 2
114 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
115 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
116 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
117 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
118 อินทิรา ยมาภัย 2
119 กนิษฐา ไทยกล้า 2
120 นันทพร ลีลายนกุล 2
121 ไพลิน ศรีสุโข 2
122 เอกพันธ์ ฤทธา 2
123 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
124 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
125 อดุลย์ โมฮารา 2
126 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
127 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
128 รุจิรา บุญหลง 2
129 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
130 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
131 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
132 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
133 อาคม ชนางกูร 2
134 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
135 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
136 วิจารณ์ พานิช 2
137 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
138 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
139 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
140 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
141 ทัศนีย์ บัวคำ 2
142 กรกฏ จุฑาสมิต 2
143 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
144 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
145 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
146 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
147 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
148 ปริญญา สันติชาติงาม 2
149 คมกริช เอี่ยมละออ 2
150 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
151 อรณัชชา เซ็นโส 2
152 สมหญิง อุ้มบุญ 2
153 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
154 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
155 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
156 กฤติกา พนาธนสาร 2
157 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
158 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
159 โรงพยาบาลจะนะ 2
160 วัชริน สินธวานนท์ 2
161 สายรัตน์ นกน้อย 2
162 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
163 รัชนี สรรเสริญ 2
164 สตางค์ ศุภผล 2
165 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
166 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
167 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
168 พสุภา ชินวรโสภาค 2
169 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
170 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
171 อิสระ 2
172 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
173 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
174 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
175 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
176 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
177 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
178 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 2
179 อรจิรา ทองสุกมาก 2
180 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
181 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
182 ขนิษฐา นันทบุตร 2
183 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
184 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
185 นงพงา มหามิตร 2
186 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
187 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
188 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
189 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
190 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
191 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
192 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
193 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
194 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
195 กมล ไชยสิทธิ์ 2
196 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
197 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
198 นฤมนัส คอวนิช 2
199 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
200 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
201 โรงพยาบาลเทพา 2
202 ทศพร คำผลศิริ 2
203 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
204 สุภา กลมกลึง 2
205 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 2
206 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
207 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
208 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
209 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
210 ศักดา พรึงลำภู 2
211 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
212 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
213 พัชนี ธรรมวันนา 2
214 สุขยืน เทพทอง 2
215 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
216 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
217 ปราโมทย์ สุกใส 2
218 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
219 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
220 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
221 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
222 ปิยนาถ บุนนาค 2
223 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
224 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
225 อาชัญญา รัตนอุบล 2
226 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
227 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
228 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
229 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
230 เอนก โสภณ 2
231 ประนอม รอดคำดี 2
232 สมบัติ อินทร์คง 2
233 สมภพ รุ่งสุภา 2
234 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
235 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
236 กัลยา ซาพวง 2
237 สมศักดิ์ ปัญหา 2
238 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
239 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
240 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
241 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
242 ธนพรรณ สุนทระ 2
243 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
244 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
245 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
246 สุชาดา รัชชุกูล 2
247 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
248 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
249 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
250 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
251 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
252 วิทยา ยงเจริญ 2
253 อัญชลี เข็มครุฑ 2
254 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
255 พิชนี โพธารามิก 2
256 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
257 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
258 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
259 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
260 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
261 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
262 ลาคูบอน, เคน 1
263 กาญจนาถ อุดมสุข 1
264 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
265 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
266 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
267 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
268 อาร์.เอส. ศรมะ 1
269 สุชาย ตรีรัตน์ 1
270 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
271 ศิตาพร ยังคง 1
272 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
273 นักวิจัยอิสระ 1
274 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
275 รักมณี บุตรชน 1
276 กาญจนา แก้วเทพ 1
277 รุ่งนภา คำผาง 1
278 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
279 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
280 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
281 วรรณา อัศวสุโชติ 1
282 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
283 ลิขิต อุดมภักดี 1
284 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
285 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
286 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
287 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
288 ชินทัศน์ 1
289 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
290 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
291 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
292 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
293 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
294 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
295 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
296 Sinclair, Gavin 1
297 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
298 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
299 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
300 ภัทระ คาน 1
301 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
302 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
303 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
304 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
305 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
306 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
307 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
308 นุริยา กาเจ 1
309 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
310 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
311 สุวินัย รันดาเว 1
312 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
313 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
314 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
315 อภิชัย พันธเสน 1
316 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
317 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
318 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
319 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
320 ชนิยา สมบุญ 1
321 ชาญ ศานติตานนท์ 1
322 พูลวลิต สินธุเสก 1
323 นำรวี สุเสวี 1
324 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
325 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
326 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
327 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
328 สุรพล สุดารา 1
329 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
330 ฮอบสบอม, อีริค 1
331 บรุกเกอร์, บิล 1
332 อัมพร มีศุข 1
333 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
334 นุจรี โลหะกุล 1
335 ดารณี พุทธรักษา 1
336 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
337 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
338 นูมอฟฟ์, แซม 1
339 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
340 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
341 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
342 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
343 ธีระ อาชวเมธี 1
344 เบเคอร์, คริส 1
345 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
346 มาร์กซ์, คาร์ล 1
347 ชาญชัย อาชวเมธี 1
348 ปารเมศ ชุติมา 1
349 เองเกลส์, เฟรดริค 1
350 ศรีภราดร 1
351 ไตรรงค์ เจนการ 1
352 เดลแมน, เจอร์เกน 1
353 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
354 จิตรลดา แสงปัญญา 1
355 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
356 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
357 กระทรวงศึกษาธิการ 1
358 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
359 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
360 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
361 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
362 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
363 พรรณี บัวเล็ก 1
364 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
365 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
366 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
367 เปเยอร์, เชริล 1
368 พรพิมล ตรีโชติ 1
369 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
370 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
371 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
372 ธีรยุทธ บุญมี 1
373 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
374 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
375 สุกัญญา หาญตระกูล 1
376 สงบ ส่งเมือง 1
377 สมเกียรติ วันทะนะ 1
378 บุญปลูก นฤมล 1
379 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
380 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
381 โหราธิบดี, พระ 1
382 เหงียน, คักเวียน 1
383 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
384 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
385 อุษา ตันติเวชกุล 1
386 เตอรไก, เฟอเรน 1
387 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
388 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
389 อรุณ แสงศรี 1
390 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
391 สุรพล ธรรมร่มดี 1
392 ดุสิต เครืองาม 1
393 นิพาดา เรือนแก้ว 1
394 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
395 นพดล กิตนะ 1
396 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
397 มานิดา ฉายเพชรากร 1
398 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
399 ปิโยรส ทองเกิด 1
400 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
401 จริยา เล็กประยูร 1
402 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
403 วีณา เมฆวิชัย 1
404 กำจัด มงคลกุล 1
405 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
406 องุ่น ลิ่ววานิช 1
407 จริยา จารุรักษ์ 1
408 จิรศักดิ์ สุจริต 1
409 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
410 รัตนา พุ่มไพศาล 1
411 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
412 สรายุทธ ตันบู๋ 1
413 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
414 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
415 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
416 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
417 อรอุมา เจริญสุข 1
418 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
419 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
420 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
422 อวยพร เรืองตระกูล 1
423 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
424 ปารุส สังขมณี 1
425 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
426 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
427 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
428 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
429 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
430 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
431 สุทธนู ศรีไสย์ 1
432 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
433 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
434 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
435 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
436 ปณิธาน บุญจำรัส 1
437 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
438 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
439 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
440 จลีพร โกลากุล 1
441 บัญชา อึ๋งสกุล 1
442 ศิวะศรียานนท์ 1
443 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
444 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
445 กำธร ธีรคุปต์ 1
446 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
447 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
448 พูน เกษจำรัส 1
449 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
450 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
451 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
452 อนรรฆพล เวียงพล 1
453 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
454 บุญยงค์ เกตุคง 1
455 ธัญ โสภณดิษย์ 1
456 สนธิ บุณยะชัย 1
457 สงัด ภูเขาทอง 1
458 ชลธยา ทรงรูป 1
459 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
460 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
461 สวี่, เส้าหลิน 1
462 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
463 หลอ, เสี่ยวจิง 1
464 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
465 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
466 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
467 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
468 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
469 จัง, เอี้ยน ชิว 1
470 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
471 ปราจีน วีรกุล 1
472 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
473 ต้วน, ลี่เซิง 1
474 สาโรช งามขำ 1
475 หลิน, ฟง 1
476 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
477 สงัด พันธุ์โอภาส 1
478 สมยศ ลี้ตระกูล 1
479 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
480 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
481 โรงพยาบาลแม่สอด 1
482 โรงพยาบาลแม่สาย 1
483 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
484 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
485 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
486 สุบิน ไชยยะ 1
487 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
488 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
489 อดิศร รัตนมานิต 1
490 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
491 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
492 วีระ นิยมวัน 1
493 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
494 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
495 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
496 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
497 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
498 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
499 ปรียาพร มหาเทพ 1
500 จิตตินี จันทรจนา 1
501 จินดา สิงห์ลอ 1
502 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
503 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
504 อิชฌิกา พรหมทอง 1
505 วาทิต เบญจพลกุล 1
506 สุมิตรา พูลทอง 1
507 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
508 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
509 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
510 กิตติพงศ์ พลเสน 1
511 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
512 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
513 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
514 ปัญญา เต็มเจริญ 1
515 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
516 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
517 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
518 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
519 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
520 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
521 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
522 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
523 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
524 วนิดา กมลฉ่ำ 1
525 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
526 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
527 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
528 อนันตชัย ไทยประทาน 1
529 อีระฟาน หะยีอีแต 1
530 ยา สารี 1
531 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
532 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
533 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
534 พลัง เอกตาแสง 1
535 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 1
536 ศิริพร เหลืองอุดม 1
537 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
538 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
539 สมนึก อภิวันทนกุล 1
540 สหัส ตอสูงเนิน 1
541 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1
542 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
543 กาญจนา ปานุราช 1
544 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
545 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
546 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
547 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
548 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
549 จเร วิชาไทย 1
550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
551 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
552 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
553 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
554 เชิดชาย ดวงภมร 1
555 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
556 กานต์ สุวรรณสาครกุล 1
557 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 1
558 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
559 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
560 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
561 อุบล หลิมสกุล 1
562 พยอม ดีน้อย 1
563 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
564 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
565 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
566 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
567 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
568 บุญสม อัคธรรมกุล 1
569 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
570 ธวัชชัย เทียนงาม 1
571 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
572 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
573 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
574 ประคองศิริ บุญคง 1
575 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
576 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
577 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
578 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
579 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
580 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
581 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
582 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
583 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
584 คมคาย บุญเสริมสุข 1
585 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
586 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
587 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
588 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
589 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
590 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
591 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
592 พะเยาว์ นาคำ 1
593 นฤพงศ์ ภักดี 1
594 ทนง ประสานพานิช 1
595 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
596 พินิต ชินสร้อย 1
597 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
598 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
599 ผจญ โกจารย์ศรี 1
600 นิรมล แสงศรี 1
601 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
602 พีรยา สมสะอาด 1
603 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
604 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
605 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
606 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
607 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
608 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
609 สุรศักดิ์ สุนทร 1
610 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
612 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
613 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
614 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
615 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
616 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
617 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
618 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
619 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
620 พรรณี ลัดเล็ง 1
621 สุทธี สงวนถิ่น 1
622 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
623 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
624 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
625 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
626 โรงพยาบาลระยอง 1
627 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
628 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
629 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
630 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
631 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
632 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
633 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
634 สุวรรณา มูเก็ม 1
635 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
636 พอตา บุญยตีรณะ 1
637 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
638 รศรินทร์ เกรย์ 1
639 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
640 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
641 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
642 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
643 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
644 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
645 ปราณี จริตเอก 1
646 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
647 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
648 Chanvit Tharathep 1
649 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
650 Nateerat Thamroj 1
651 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
652 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
653 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
654 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
655 นคร รัตนพฤกษ์ 1
656 จิตสิริ ธนภัทร 1
657 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
658 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
659 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
660 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
661 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
662 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
663 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
664 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
665 วิพุธ พูลเจริญ 1
666 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
667 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
668 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
669 รำไพ แก้ววิเชียร 1
670 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
671 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
672 มะหามะ เมาะมูลา 1
673 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
674 ภาสกร อัครเสวี 1
675 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
676 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
677 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
678 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
679 ทักษพล ธรรมรังสี 1
680 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
681 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
682 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
683 อรทัย วลีวงศ์ 1
684 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
685 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
686 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
687 รัชนี จันทร์เกษ 1
688 ฐิติมา นวชินกุล 1
689 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
690 สำลี ใจดี 1
691 ศุภฑิต สนธินุช 1
692 นิธิภา อุดมสาลี 1
693 กฤตภาส ไพเราะ 1
694 กิตติยา คิดบา 1
695 ไภรพ รุจิโรภาส 1
696 สาลิกา เมธนาวิน 1
697 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
698 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
699 มโนภาษ เนาวรังสี 1
700 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
701 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
702 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
703 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
704 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
705 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
706 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
707 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
708 เกษียร เดชะพีระ 1
709 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
710 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
711 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
712 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
713 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
714 สวีซี่, พอล 1
715 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
716 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
717 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
718 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
719 เพเยอร์, เชริล 1
720 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
721 เสรี พงศ์พิศ 1
722 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
723 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
724 ศิริ ถีอาสนา 1
725 จุลจราพร สินศิริ 1
726 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
727 วันดี กริชอนันต์ 1
728 คอยรูซามัน มะ 1
729 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
730 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
731 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
732 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
733 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
734 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
735 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
736 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
737 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
738 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
739 ปกรณ์ ทองวิไล 1
740 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
741 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
742 ประชาธิป กะทา 1
743 ประเวศ วะสี 1
744 Ernst Tenambergen 1
745 ไพรัช เดชสัจจา 1
746 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
747 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
748 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
749 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
750 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
751 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
752 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
753 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
754 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
755 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
756 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
757 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
758 เดชรัต สุขกำเนิด 1
759 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
760 ชมรมแพทย์ชนบท 1
761 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
762 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
763 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
764 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
765 ปัทมา ศิริเวช 1
766 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
767 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
768 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
769 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
770 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
771 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
772 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
773 สุรจิต สุนทรธรรม 1
774 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
775 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
776 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
777 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
778 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
779 ชูชัย ศรชำนิ 1
780 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
781 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
782 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
783 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
784 วรลักษณ์ ศรีใย 1
785 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
786 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
787 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
788 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
789 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
790 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
791 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
792 ดาริน จตุรภัทรพร 1
793 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
794 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
795 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
796 สุชีพ เณรานนท์ 1
797 สมัคร สมแวง 1
798 เนตรนภา คู่พันธวี 1
799 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
800 ขวัญเรือน ภูมี 1
801 ประณีต ส่งวัฒนา 1
802 จุติพร ผลเกิด 1
803 อรพินท์ ครุฑจับนาค 1
804 มัลลิกา มัติโก 1
805 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 1
806 ภราดร สามสูงเนิน 1
807 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 1
808 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
809 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 1
810 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
811 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
812 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
813 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
814 ปราณี ชาญณรงค์ 1
815 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
816 สายฝน น้อยหีด 1
817 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
818 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
819 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
820 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
821 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
822 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
823 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
824 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
825 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
826 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
827 มนตรา พงษ์นิล 1
828 สิริรักษ์ อารทรากร 1
829 ฬุฬีญา โอชารส 1
830 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
831 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
832 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
833 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
834 อรอุมา ช่วยเรือง 1
835 รวิพร สายแสนทอง 1
836 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
837 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
838 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 1
839 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
840 พนม เกตุมาน 1
841 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
842 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
843 ประไพร อุตมา 1
844 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
845 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
846 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
847 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
848 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
849 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
850 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
851 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
852 ดวงตา ผลากรกุล 1
853 ปัญญา เลิศไกร 1
854 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
855 ทรงพล ตุละทา 1
856 วินัย วงศ์อาสา 1
857 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
858 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
859 มานะ นาคำ 1
860 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
861 กัญจนา ติษยาธิคม 1
862 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
863 ภาสภร อินทุมาร 1
864 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
865 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
866 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
867 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
868 เบญจมาศ พระธานี 1
869 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
870 ปวริส มินา 1
871 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
872 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
873 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 1
874 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 1
875 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
876 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
877 นิภา อังศุภากร 1
878 ทวิตรี ภูมินำ 1
879 Crabtree, Katherine 1
880 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
881 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
882 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
883 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
884 ตรีนุช พลางกูร 1
885 โกวิทย์ พวงงาม 1
886 กรุณา แดงสุวรรณ 1
887 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
888 ชลดา สีพั้วฮาม 1
889 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
890 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
891 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
892 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
893 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
894 พัฒนา ราชวงศ์ 1
895 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
896 อารยา ทองผิว 1
897 เฉลิมพร บุญสิริ 1
898 ดวงสมร บุญผดุง 1
899 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
900 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
901 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
902 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
903 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
904 วัลลา ตันตโยทัย 1
905 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
906 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
907 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
908 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
909 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
910 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
911 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
912 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 1
913 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
914 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
915 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
916 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
917 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
918 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
919 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
920 นเรศ ดำรงชัย 1
921 อารีวรรณ ทับทอง 1
922 วิโรจน์ กันทาสุข 1
923 กุสุมา ศรียากูล 1
924 น้ำค้าง จุลนพ 1
925 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
926 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
927 มยุรี เข็มทอง 1
928 อรสา กนกวงศ์ 1
929 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
930 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 1
931 โกเมศ วิชชาวุธ 1
932 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 1
933 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
934 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
935 เมตตา กูนิง 1
936 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
937 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
938 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
939 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
940 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
941 สิรินาฏ นิภาพร 1
942 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
943 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
944 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
945 อมร รอดคล้าย 1
946 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
947 วรรณี นิธิยานันท์ 1
948 ขัตติยา รัตนดิลก 1
949 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
950 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
951 นคร เปรมศรี 1
952 ณภากุล โรจนสุภัค 1
953 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
954 สมชาย ลี่ทองอิน 1
955 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
956 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
957 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
958 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
959 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
960 นภาพร วาณิชย์กุล 1
961 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
962 สมเกียรติ มีธรรม 1
963 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
964 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 1
965 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
966 ปาริชาต บุตรดีมี 1
967 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
968 กันยา บุญธรรม 1
969 ศิริรัตน์ บุญจรัส 1
970 แสวง วัชระธนกิจ 1
971 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
972 นันทวัช สิทธิรักษ์ 1
973 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
974 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
975 วินัดดา ปิยะศิลป์ 1
976 พรจิรา ปริวัชรากุล 1
977 ชยภรณ์ ดีเอม 1
978 นุชจรินทร์ อภินันท์ 1
979 กฤษณา คำมูล 1
980 กระทรวงสาธารณสุข 1
981 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1
982 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
983 นันทวัน ยันตะดิลก 1
984 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
985 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
986 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
987 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 1
988 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
989 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 1
990 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
991 มณฑา เก่งการพานิช 1
992 พงษ์เดช สารการ 1
993 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 1
994 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
995 เฉวตสรร นามวาท 1
996 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
997 พิบูล กมลเพชร 1
998 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
999 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
1000 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
1001 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
1002 ประทีป เมฆประสาน 1
1003 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
1004 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1005 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
1006 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
1007 อมร เปรมกมล 1
1008 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1009 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
1010 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1011 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
1012 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
1013 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
1014 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1015 ประยุทธ คลังสิน 1
1016 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
1017 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
1018 บุญศรี เขียวเขิน 1
1019 นุชนัดดา แสงสินศร 1
1020 กิตติชัย บุญศรี 1
1021 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
1022 ธีระ วรธนารัตน์ 1
1023 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
1024 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
1025 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
1026 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
1027 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
1028 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
1029 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
1030 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
1031 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 1
1032 ชนิษฎา ชูสุข 1
1033 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
1034 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
1035 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
1036 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
1037 พรประภา แกล้วกล้า 1
1038 รัญชนา สินธวาลัย 1
1039 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
1040 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
1041 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
1042 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
1043 นภิสพร มีมงคล 1
1044 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
1045 ผลิดา ภูธรใจ 1
1046 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
1047 ศุทธินี ดนตรี 1
1048 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
1049 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
1050 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
1051 วิชยา โกมินทร์ 1
1052 สุวรรณี วังกานต์ 1
1053 สมพร จันทระ 1
1054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1055 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
1056 ครรชิต สุขนาค 1
1057 สุพินดา สาทรกิจ 1
1058 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
1059 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
1060 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
1061 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
1062 จตุพร ไชยทองศรี 1
1063 ขจรยศ อยู่ดี 1
1064 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
1065 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
1066 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
1067 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
1068 วิชิต ศรีตระกูล 1
1069 สุจารี จันทรสุข 1
1070 สุพรรณี ไชยอำพร 1
1071 ผกา สัตยธรรม 1
1072 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
1073 พจน์ กุลวานิช 1
1074 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1075 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
1076 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
1077 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1078 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
1079 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1080 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1081 พัทยา เรือนแก้ว 1
1082 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
1083 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1084 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
1085 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1086 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
1087 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1088 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
1089 ธำรง เมธาศิริ 1
1090 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
1091 ดำริห์ ดวงนภา 1
1092 จงอร พีรานนท์ 1
1093 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1094 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
1095 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
1096 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
1097 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
1098 อลิศรา ชูชาติ 1
1099 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
1100 ประวิต เอราวรรณ์ 1
1101 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
1102 สุภาณี จุลชู 1
1103 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
1104 พัชนี เชยจรรยา 1
1105 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
1106 สุธี พลพงษ์ 1
1107 นลิน นิลอุบล 1
1108 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
1109 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
1110 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
1111 กิตติ กันภัย 1
1112 กรองแก้ว กรรณสูต 1
1113 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
1114 เสติร์น, แอรอน 1
1115 อมตา เวชพฤติ 1
1116 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
1117 ริสเสอร์, แกรี 1
1118 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
1119 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
1120 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
1121 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
1122 กนกพรรณ อยู่ชา 1
1123 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
1124 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
1125 บงกช หงษ์คำมี 1
1126 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
1127 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
1128 ชนก ลิมปิพิชัย 1
1129 บรรเจิด พละการ 1
1130 วีณา เคยพุดซา 1
1131 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1132 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
1133 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
1134 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1135 จินตนา วิทยุ 1
1136 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1137 อมรา พงศาพิชญ์ 1
1138 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1139 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1140 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
1141 จินตนา เพชรานนท์ 1
1142 มงคล เตชะกำพุ 1
1143 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
1144 ปรียา มิตรานนท์ 1
1145 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
1146 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1147 โสภี อุณรุท 1
1148 รณิดา วงศ์พานิช 1
1149 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
1150 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
1151 สุนทร ศุภพงษ์ 1
1152 นันทนา ชูฉัตร 1
1153 จรัส สุวรรณมาลา 1
1154 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
1155 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
1156 วันชัย ขมวัฒนา 1
1157 ศักดา ธนิตกุล 1
1158 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
1159 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
1160 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
1161 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
1162 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
1163 วารี นิยมธรรม 1
1164 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1165 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1166 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1167 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1168 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1169 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1170 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1171 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1172 พล สาเกทอง 1
1173 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1174 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1175 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1176 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1177 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
1178 เลอสรวง เมฆสุต 1
1179 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1180 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1181 ประไพ เกสรา 1
1182 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1183 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1184 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1185 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
1186 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1187 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1188 นิฐิ คงถาวร 1
1189 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1190 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1191 ปัญญา ยังประภากร 1
1192 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1193 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1194 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1195 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
1196 อนันต์ วีระณรงค์ 1
1197 ปิ่น ศรีเมือง 1
1198 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
1199 สุรพล ไตรเวทย์ 1
1200 ยุวดี ศิริ 1
1201 เชิดชู รักตบุตร์ 1
1202 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
1203 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
1204 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
1205 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
1206 กนิช บุญยัษฐิติ 1
1207 สุมน บุณยะชัย 1
1208 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
1209 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
1210 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
1211 สุธาสินี สุภา 1
1212 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
1213 กำจร นาคชื่น 1
1214 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
1215 ยุพิน เนียมแสง 1
1216 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
1217 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
1218 ธนิต จินดาวณิค 1
1219 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
1220 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
1221 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
1222 เสถียร รุจิระวณิช 1
1223 มาลี พูลคลองตัน 1
1224 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
1225 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
1226 วินัย สมบูรณ์ 1
1227 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
1228 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
1229 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
1230 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
1231 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
1232 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
1233 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
1234 สายบัว ชี้เจริญ 1
1235 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
1236 พัฒนาวิไล อินใหม 1
1237 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
1238 สุรพล เวียงนนท์ 1
1239 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
1240 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
1241 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
1242 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 1
1243 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
1244 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
1245 ระชา ภุชชงค์ 1
1246 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
1247 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
1248 บุญชาล ทองประยูร 1
1249 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
1250 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
1251 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
1252 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
1253 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
1254 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
1255 ออมสิน อภิจิต 1
1256 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
1257 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
1258 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
1259 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
1260 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
1261 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
1262 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
1263 ปริมลาภ วสุวัต 1
1264 อัมพร ตันประเสริฐ 1
1265 เกรียง ตั้งสง่า 1
1266 เครือวัลย์ พลจันทร 1
1267 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
1268 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
1269 สุวิมล กีรติพิบูล 1
1270 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
1271 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
1272 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
1273 พจน์ ศรีบุญลือ 1
1274 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
1275 สุธี สุนทรธรรม 1
1276 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
1277 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
1278 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
1279 ฐิตาภา เขียวขจี 1
1280 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
1281 มนัส สถิรจินดา 1
1282 วัฒนา ธรรมมงคล 1
1283 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
1284 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
1285 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
1286 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
1287 จันทรา ทองคำเภา 1
1288 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
1289 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
1290 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
1291 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
1292 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
1293 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
1294 วรรณี พฤฒิถาวร 1
1295 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
1296 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
1297 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
1298 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
1299 นารีรัตน์ รูปงาม 1
1300 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
1301 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
1302 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
1303 บุบผา พวงมาลี 1
1304 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
1305 ประดับ แก้วแดง 1
1306 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
1307 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
1308 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
1309 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
1310 กำธร พฤกษานานนท์ 1
1311 ปรารถนา หมี้แสน 1
1312 นัยนา เตโชฬาร 1
1313 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
1314 นรามินทร์ มารคแมน 1
1315 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
1316 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
1317 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
1318 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
1319 สุชาดา สุขหร่อง 1
1320 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
1321 แสงนวล ทองเพียร 1
1322 สดศรี ไทยทอง 1
1323 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
1324 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
1325 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
1326 บังอร ฉางทรัพย์ 1
1327 วิไล ชินธเนศ 1
1328 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 14
2 2555 32
3 2554 15
4 2553 39
5 2552 37
6 2551 37
7 2550 34
8 2549 16
9 2548 3
10 2547 7
11 2546 14
12 2545 8
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
3 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
4 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
5 การศึกษาความแตกต่างและทางเลือกในการประสานการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย :กรณีศึกษาโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์
6 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
7 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
8 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
10 การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย
11 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
12 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
13 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
15 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
16 การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้
18 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
19 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
20 กลไกธรรมาภิบาลในการควบคุมวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้
21 การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา
22 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
23 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ
24 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
25 มะเร็งและมลพิษจากอุตสาหกรรม : ผลวินิจฉัยการตรวจสอบคนงาน กรณีวิกฤตมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งบริเวณ Wollongong
26 สรุปประชุม เรื่อง เครือข่ายมีชีวิต : เครือข่าย R2R อีสานตอนบน และเขต 11 (สกลมุกมณีศรีพนม) “เมื่อต้องใช้งานวิจัย R2R ในการตัดสินใจในการทำงาน”
27 เครือข่ายที่มีชีวิต :เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ “เรียบง่าย แต่ไม่มักง่าย Design for life”
28 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
29 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
30 สรุปประชุม เรื่อง R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู
31 สรุปประชุม เรื่อง R2R เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก กะเทาะเปลือกงานประจำด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ
32 สรุปประชุม เรื่อง Warfarin online เชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Care) ในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
33 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
34 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับ คุณภาพการบริการให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยงาน R2R
35 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
36 สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย
37 เรียนรู้ก้าวไกลไปกับคุณอำนวย
38 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
40 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
41 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
42 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
43 ถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง : โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาลบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
44 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
45 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
46 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
ปี พ.ศ. 2554
47 Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
48 การพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
49 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
50 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
51 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
52 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
53 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
54 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
55 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
56 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R"
57 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
58 มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน
59 หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552
60 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
61 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
ปี พ.ศ. 2553
62 การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
63 การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน
64 การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
65 โครงการเสริมสร้างทักษะปัญหาการเรียนรู้ L.D. สำหรับผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
66 การจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษตามแนวมนุษยปรัชญาของ มูลนิธิโรงเรียนต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ
67 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
68 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
69 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
70 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
71 โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านความพิการ/คนพิการผ่านวิทยุชุมชน คลื่น 89.25MHz. ชุมชนบ้านตาคลีสามัคคี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
72 ศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยปี พ.ศ.2541
73 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
74 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
75 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
76 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
77 การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
78 การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
79 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
80 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
81 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
82 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
83 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
84 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
85 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
86 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
87 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
88 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มศาสนาพุทธ มจร.
89 การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
90 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
91 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
92 สร้างกาย-ใจให้แข็งแรง : คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัยพร้อมข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ควรรู้
93 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 2
94 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 1
95 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
96 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
97 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
98 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
99 การวิจัยทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ เหมืองและหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
100 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)
ปี พ.ศ. 2552
101 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
102 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
103 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
104 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
105 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
106 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
107 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉบับที่ 1: ผลการดำเนินโครงการ
108 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
109 การศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
110 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
111 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ฉบับที่ 2: แนวทางการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
112 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
113 แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
114 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
115 การศึกษาลักษณะของปัญหาทางประสาทจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารระเหยในกลุ่มเด็กและเยาวชน
116 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
117 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
118 เอกสารฉบับย่อรายงานการติดตามประเมินโครงการการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ : รูปแบบที่คัดสรร
119 การสำรวจผลงานวิจัยและนวตกรรมที่เข้าข่าย Routine to Research การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
120 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
121 บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้
122 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
123 คู่มือแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล
124 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
125 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : โรคเรื้อรัง(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
126 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
127 การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น
128 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
129 เปิดใจ นพ.อมร นนทสุต การพัฒนาบริการปฐมภูมิ “ท้องถิ่นคือกุญแจสำคัญในการปฏิวัติระบบสุขภาพยุคใหม่”
130 ความจำสั้น แต่รักฉันยาว
131 Sicko ระบบการแพทย์แบบไหน ใครจะเป็นคน(ได้)เลือก
132 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก
133 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
134 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
135 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
136 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
137 การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(ตำบล)ของจังหวัดพิจิตร ปี 2551
ปี พ.ศ. 2551