ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 12
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 9
5 เขมิกา ยามะรัต 7
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 7
7 วิทยากร เชียงกูล 7
8 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 7
9 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
10 นิกร ดุสิตสิน 6
11 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
12 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
13 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
14 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
15 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
16 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
17 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
18 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5
19 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 5
20 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
21 รัตนา สินธุภัค 5
22 ทัศนีย์ ญาณะ 5
23 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
24 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
25 เอื้อมพร คชการ 4
26 ไพลิน ศรีสุขโข 4
27 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
28 นรานินทร์ มารคแมน 4
29 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
30 ชนาธิป พรกุล 4
31 สุภางค์ จันทวานิช 4
32 อรชา ตุลานันท์ 4
33 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
34 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
35 ทิศนา แขมมณี 4
36 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
38 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
39 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4
40 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
41 เสน่ห์ จามริก 4
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
43 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
44 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
45 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
46 เดช พุ่มคชา 4
47 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
48 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
49 กฤษณา สำเร็จ 3
50 สิทธิกร รองสำลี 3
51 ภูษิต ประคองสาย 3
52 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
53 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
54 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
55 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
56 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
57 นักวิชาการอิสระ 3
58 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
59 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
60 บรรลุ ศิริพานิช 3
61 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
62 กิตติ อินทรานนท์ 3
63 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
64 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
65 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
66 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
67 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
68 ภูรี อนันตโชติ 3
69 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
70 วิชัย เอกพลากร 3
71 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
72 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
73 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
74 อรอุมา ซองรัมย์ 3
75 ปัญญา จารุศิริ 3
76 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
77 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
78 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
79 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
80 วรโชค ไชยวงศ์ 3
81 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
82 เกษียร เตชะพีระ 3
83 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
84 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
85 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
86 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
87 พฤกษา บุกบุญ 3
88 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
89 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
90 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
91 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
92 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
93 เหงียน, คัก เวียน 3
94 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
95 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
96 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
97 พัชนี ธรรมวันนา 2
98 สุขยืน เทพทอง 2
99 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
100 กมล ไชยสิทธิ์ 2
101 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
102 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
103 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
104 อรจิรา ทองสุกมาก 2
105 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
106 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
107 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
108 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 2
109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
110 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
111 นงพงา มหามิตร 2
112 ขนิษฐา นันทบุตร 2
113 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
114 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
115 สมหญิง อุ้มบุญ 2
116 ศักดา พรึงลำภู 2
117 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
119 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
120 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
121 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
122 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
123 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
124 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
125 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
126 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
127 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
128 โรงพยาบาลเทพา 2
129 นฤมนัส คอวนิช 2
130 ทศพร คำผลศิริ 2
131 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 2
132 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
133 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
134 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
135 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
136 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
137 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
138 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
139 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
140 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
141 อาชัญญา รัตนอุบล 2
142 ประนอม รอดคำดี 2
143 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
144 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
145 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
146 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
147 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
148 อัญชลี เข็มครุฑ 2
149 วิจารณ์ พานิช 2
150 กัลยา ซาพวง 2
151 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
152 ปิยนาถ บุนนาค 2
153 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
154 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
155 ปราโมทย์ สุกใส 2
156 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
157 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
158 ธนพรรณ สุนทระ 2
159 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
160 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
161 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
162 สุชาดา รัชชุกูล 2
163 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
164 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
165 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
166 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
167 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
168 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
169 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
170 วิทยา ยงเจริญ 2
171 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
172 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
173 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
174 พิชนี โพธารามิก 2
175 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
176 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
177 รุจิรา บุญหลง 2
178 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
179 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
180 สุวินัย ภรณวลัย 2
181 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
182 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
183 อาคม ชนางกูร 2
184 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
185 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
186 เพชร ธำมะรงค์ 2
187 อุดม คำพลี 2
188 สุรัตนา อำนวยผล 2
189 ประพจน์ เภตรากาศ 2
190 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
191 ยูซูฟ นิมะ 2
192 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
193 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
194 โรงพยาบาลจะนะ 2
195 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
196 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
197 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
198 สมภพ รุ่งสุภา 2
199 เอนก โสภณ 2
200 สมบัติ อินทร์คง 2
201 สุภา กลมกลึง 2
202 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
203 สมศักดิ์ ปัญหา 2
204 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
205 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
206 นันทพร ลีลายนกุล 2
207 คมกริช เอี่ยมละออ 2
208 เอกพันธ์ ฤทธา 2
209 อินทิรา ยมาภัย 2
210 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
211 อดุลย์ โมฮารา 2
212 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
213 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
214 กำพล ศรีถนอม 2
215 กนิษฐา ไทยกล้า 2
216 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
217 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
218 ไพลิน ศรีสุโข 2
219 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
220 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
221 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
222 อิสระ 2
223 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
224 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
225 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
226 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
227 ปริญญา สันติชาติงาม 2
228 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
229 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
230 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
231 จันทนา พัฒนเภสัช 2
232 ทัศนีย์ บัวคำ 2
233 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
234 กรกฏ จุฑาสมิต 2
235 พสุภา ชินวรโสภาค 2
236 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
237 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
238 อรณัชชา เซ็นโส 2
239 กฤติกา พนาธนสาร 2
240 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
241 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
242 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
243 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
244 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
245 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
246 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
247 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
248 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
249 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
250 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
251 วัชริน สินธวานนท์ 2
252 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
253 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
254 สตางค์ ศุภผล 2
255 สายรัตน์ นกน้อย 2
256 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
257 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
258 รัชนี สรรเสริญ 2
259 ดวงตา ผลากรกุล 1
260 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
261 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
262 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
263 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
264 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
265 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
266 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
267 มานะ นาคำ 1
268 สิริรักษ์ อารทรากร 1
269 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
270 วินัย วงศ์อาสา 1
271 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
272 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
273 ทรงพล ตุละทา 1
274 ปัญญา เลิศไกร 1
275 จุติพร ผลเกิด 1
276 เนตรนภา คู่พันธวี 1
277 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
278 สุชีพ เณรานนท์ 1
279 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
280 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
281 ขวัญเรือน ภูมี 1
282 ประณีต ส่งวัฒนา 1
283 สมัคร สมแวง 1
284 อรพินท์ ครุฑจับนาค 1
285 มัลลิกา มัติโก 1
286 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 1
287 ภราดร สามสูงเนิน 1
288 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 1
289 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
290 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 1
291 มนตรา พงษ์นิล 1
292 สายบัว ชี้เจริญ 1
293 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
294 สุรพล เวียงนนท์ 1
295 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
296 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
297 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
298 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
299 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
300 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
301 ระชา ภุชชงค์ 1
302 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
303 จตุพร ไชยทองศรี 1
304 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
305 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
306 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
307 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 1
308 พัฒนาวิไล อินใหม 1
309 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
310 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
311 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
312 ฬุฬีญา โอชารส 1
313 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
314 รวิพร สายแสนทอง 1
315 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
316 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
317 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
318 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
319 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
320 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
321 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
322 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
323 ประไพร อุตมา 1
324 อรอุมา ช่วยเรือง 1
325 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
326 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
327 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
328 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
329 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
330 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
331 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
332 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
333 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
334 นเรศ ดำรงชัย 1
335 วิโรจน์ กันทาสุข 1
336 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 1
337 อารีวรรณ ทับทอง 1
338 กุสุมา ศรียากูล 1
339 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
340 น้ำค้าง จุลนพ 1
341 พัฒนา ราชวงศ์ 1
342 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
343 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
344 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
345 ภาสภร อินทุมาร 1
346 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
347 เบญจมาศ พระธานี 1
348 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
349 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
350 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
351 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
352 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 1
353 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
354 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 1
355 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
356 ปวริส มินา 1
357 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
358 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
359 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
360 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
361 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
362 ปราณี ชาญณรงค์ 1
363 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
364 สายฝน น้อยหีด 1
365 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
366 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
367 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
368 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
369 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
370 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
371 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
372 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
373 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
374 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
375 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
376 กัญจนา ติษยาธิคม 1
377 เฉลิมพร บุญสิริ 1
378 ดวงสมร บุญผดุง 1
379 อารยา ทองผิว 1
380 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
381 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
382 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
383 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
384 วัลลา ตันตโยทัย 1
385 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
386 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
387 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
388 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
389 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
390 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
391 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
392 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
393 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
394 นันทวัน ยันตะดิลก 1
395 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
396 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
397 สมเกียรติ มีธรรม 1
398 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
399 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
400 กระทรวงสาธารณสุข 1
401 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1
402 มณฑา เก่งการพานิช 1
403 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
404 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 1
405 พงษ์เดช สารการ 1
406 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
407 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 1
408 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
409 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
410 เมตตา กูนิง 1
411 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
412 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 1
413 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
414 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
415 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
416 อมร รอดคล้าย 1
417 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
418 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 1
419 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
420 สิรินาฏ นิภาพร 1
421 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
422 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
423 โกเมศ วิชชาวุธ 1
424 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
425 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
426 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 1
427 มยุรี เข็มทอง 1
428 อรสา กนกวงศ์ 1
429 บุญศรี เขียวเขิน 1
430 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
431 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 1
432 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
433 พนม เกตุมาน 1
434 นุชนัดดา แสงสินศร 1
435 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
436 กิตติชัย บุญศรี 1
437 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
438 ประยุทธ คลังสิน 1
439 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
440 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
441 นิภา อังศุภากร 1
442 นันทวัช สิทธิรักษ์ 1
443 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
444 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
445 ปาริชาต บุตรดีมี 1
446 ศิริรัตน์ บุญจรัส 1
447 กันยา บุญธรรม 1
448 กฤษณา คำมูล 1
449 นุชจรินทร์ อภินันท์ 1
450 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
451 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 1
452 ชยภรณ์ ดีเอม 1
453 วินัดดา ปิยะศิลป์ 1
454 พรจิรา ปริวัชรากุล 1
455 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
456 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
457 แสวง วัชระธนกิจ 1
458 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
459 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
460 สุวรรณี วังกานต์ 1
461 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
462 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
463 วิชยา โกมินทร์ 1
464 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
465 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
466 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
467 ศุทธินี ดนตรี 1
468 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
469 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
470 สุพินดา สาทรกิจ 1
471 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
472 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
473 สมพร จันทระ 1
474 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
475 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
476 อมร เปรมกมล 1
477 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
478 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
479 กรุณา แดงสุวรรณ 1
480 Crabtree, Katherine 1
481 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
482 โกวิทย์ พวงงาม 1
483 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
484 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
485 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
486 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
487 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
488 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
489 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
490 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
491 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
492 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
493 ครรชิต สุขนาค 1
494 ณภากุล โรจนสุภัค 1
495 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
496 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
497 นคร เปรมศรี 1
498 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
499 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
500 เฉวตสรร นามวาท 1
501 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
502 วรรณี นิธิยานันท์ 1
503 นภาพร วาณิชย์กุล 1
504 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
505 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
506 สมชาย ลี่ทองอิน 1
507 ขัตติยา รัตนดิลก 1
508 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
509 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
510 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
511 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
512 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
513 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
514 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
515 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
516 ผลิดา ภูธรใจ 1
517 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
518 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 1
519 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
520 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
521 นภิสพร มีมงคล 1
522 รัญชนา สินธวาลัย 1
523 ชนิษฎา ชูสุข 1
524 พรประภา แกล้วกล้า 1
525 ตรีนุช พลางกูร 1
526 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
527 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
528 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
529 วารี นิยมธรรม 1
530 กิตติ ลิ่มสกุล 1
531 จินตนา เพชรานนท์ 1
532 ปรียา มิตรานนท์ 1
533 มงคล เตชะกำพุ 1
534 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
535 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
536 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
537 นิฐิ คงถาวร 1
538 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
539 ประไพ เกสรา 1
540 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
541 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
542 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
543 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
544 ศักดา ธนิตกุล 1
545 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
546 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
547 วันชัย ขมวัฒนา 1
548 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
549 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
550 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
551 จินตนา วิทยุ 1
552 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
553 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
554 อมรา พงศาพิชญ์ 1
555 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
556 วีณา เคยพุดซา 1
557 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
558 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
559 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
560 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
561 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
562 บรรเจิด พละการ 1
563 ชนก ลิมปิพิชัย 1
564 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
565 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
566 เลอสรวง เมฆสุต 1
567 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
568 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
569 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
570 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
571 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
572 พัทยา เรือนแก้ว 1
573 สุธีรา นิตยานันทะ 1
574 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
575 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
576 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
577 พล สาเกทอง 1
578 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
579 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
580 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
581 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
582 ฉวีวรรณ สายบัว 1
583 ปัญญา ยังประภากร 1
584 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
585 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
586 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
587 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
588 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
589 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
590 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
591 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
592 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
593 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
594 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
595 เสติร์น, แอรอน 1
596 อมตา เวชพฤติ 1
597 ริสเสอร์, แกรี 1
598 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
599 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
600 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
601 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
602 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
603 กนกพรรณ อยู่ชา 1
604 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
605 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
606 บงกช หงษ์คำมี 1
607 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
608 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
609 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
610 พจน์ กุลวานิช 1
611 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
612 ขจรยศ อยู่ดี 1
613 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
614 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
615 สุจารี จันทรสุข 1
616 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
617 วิชิต ศรีตระกูล 1
618 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
619 สุพรรณี ไชยอำพร 1
620 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
621 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
622 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
623 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
624 ผกา สัตยธรรม 1
625 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
626 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
627 กรองแก้ว กรรณสูต 1
628 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
629 ไพรัช เดชสัจจา 1
630 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
631 ปณิธาน บุญจำรัส 1
632 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
633 ดุสิต เครืองาม 1
634 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
635 นันทนา ชูฉัตร 1
636 จรัส สุวรรณมาลา 1
637 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
638 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
639 รณิดา วงศ์พานิช 1
640 โสภี อุณรุท 1
641 สุนทร ศุภพงษ์ 1
642 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
643 จลีพร โกลากุล 1
644 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
645 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
646 อลิศรา ชูชาติ 1
647 ประวิต เอราวรรณ์ 1
648 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
649 สุภาณี จุลชู 1
650 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
651 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
652 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
653 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
654 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
655 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
656 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
657 สุทธนู ศรีไสย์ 1
658 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
659 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
660 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
661 อัมพร ตันประเสริฐ 1
662 เกรียง ตั้งสง่า 1
663 เครือวัลย์ พลจันทร 1
664 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
665 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
666 สุวิมล กีรติพิบูล 1
667 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
668 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
669 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
670 พจน์ ศรีบุญลือ 1
671 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
672 สุธี สุนทรธรรม 1
673 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
674 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
675 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
676 ฐิตาภา เขียวขจี 1
677 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
678 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
679 มนัส สถิรจินดา 1
680 วัฒนา ธรรมมงคล 1
681 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
682 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
683 อนันต์ วีระณรงค์ 1
684 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
685 จันทรา ทองคำเภา 1
686 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
687 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
688 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
689 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
690 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
691 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
692 วรรณี พฤฒิถาวร 1
693 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
694 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
695 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
696 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
697 นารีรัตน์ รูปงาม 1
698 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
699 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
700 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
701 บุบผา พวงมาลี 1
702 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
703 ประดับ แก้วแดง 1
704 ชลดา สีพั้วฮาม 1
705 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
706 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
707 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
708 กำธร พฤกษานานนท์ 1
709 ปรารถนา หมี้แสน 1
710 นัยนา เตโชฬาร 1
711 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
712 นรามินทร์ มารคแมน 1
713 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
714 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
715 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
716 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
717 สุชาดา สุขหร่อง 1
718 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
719 แสงนวล ทองเพียร 1
720 สดศรี ไทยทอง 1
721 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
722 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
723 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
724 บังอร ฉางทรัพย์ 1
725 วิไล ชินธเนศ 1
726 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
727 นลิน นิลอุบล 1
728 วินัย สมบูรณ์ 1
729 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
730 มาลี พูลคลองตัน 1
731 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
732 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
733 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
734 เสถียร รุจิระวณิช 1
735 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
736 กำจร นาคชื่น 1
737 ยุวดี ศิริ 1
738 ปิ่น ศรีเมือง 1
739 เชิดชู รักตบุตร์ 1
740 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
741 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
742 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
743 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
744 ยุพิน เนียมแสง 1
745 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
746 วิรุฬห์ สายคณิต 1
747 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
748 ธำรง เมธาศิริ 1
749 ดำริห์ ดวงนภา 1
750 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
751 จงอร พีรานนท์ 1
752 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
753 ปริมลาภ วสุวัต 1
754 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
755 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
756 ธนิต จินดาวณิค 1
757 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
758 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
759 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
760 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
761 สุรพล ไตรเวทย์ 1
762 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
763 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
764 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
765 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
766 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
767 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
768 ออมสิน อภิจิต 1
769 พัชนี เชยจรรยา 1
770 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
771 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
772 สุธี พลพงษ์ 1
773 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
774 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
775 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
776 กิตติ กันภัย 1
777 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
778 บุญชาล ทองประยูร 1
779 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
780 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
781 สุธาสินี สุภา 1
782 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
783 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
784 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
785 กนิช บุญยัษฐิติ 1
786 สุมน บุณยะชัย 1
787 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
788 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
789 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
790 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
791 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
792 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
793 ทวิตรี ภูมินำ 1
794 พีรยา สมสะอาด 1
795 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
796 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
797 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
798 สวีซี่, พอล 1
799 สุวินัย รันดาเว 1
800 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
801 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
802 เพเยอร์, เชริล 1
803 ศิริ ถีอาสนา 1
804 เสรี พงศ์พิศ 1
805 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
806 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
807 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
808 จุลจราพร สินศิริ 1
809 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
810 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
811 อภิชัย พันธเสน 1
812 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
813 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
814 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
815 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
816 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
817 กาญจนาถ อุดมสุข 1
818 ลาคูบอน, เคน 1
819 ศิตาพร ยังคง 1
820 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
821 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
822 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
823 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
824 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
825 สุชาย ตรีรัตน์ 1
826 นักวิจัยอิสระ 1
827 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
828 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
829 เบเคอร์, คริส 1
830 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
831 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
832 ธีระ อาชวเมธี 1
833 มาร์กซ์, คาร์ล 1
834 เองเกลส์, เฟรดริค 1
835 ชาญชัย อาชวเมธี 1
836 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
837 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
838 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
839 หลิน, ฟง 1
840 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
841 สุบิน ไชยยะ 1
842 อดิศร รัตนมานิต 1
843 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
844 บัญชา อึ๋งสกุล 1
845 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
846 สาลิกา เมธนาวิน 1
847 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
848 ไภรพ รุจิโรภาส 1
849 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
850 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
851 มโนภาษ เนาวรังสี 1
852 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
853 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
854 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
855 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
856 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
857 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
858 เกษียร เดชะพีระ 1
859 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
860 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
861 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
862 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
863 อรุณ แสงศรี 1
864 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
865 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
866 บุญปลูก นฤมล 1
867 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
868 สมเกียรติ วันทะนะ 1
869 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
870 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
871 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
872 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
873 สุกัญญา หาญตระกูล 1
874 สงบ ส่งเมือง 1
875 อุษา ตันติเวชกุล 1
876 เตอรไก, เฟอเรน 1
877 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
878 เหงียน, คักเวียน 1
879 นุจรี โลหะกุล 1
880 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
881 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
882 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
883 สุรพล สุดารา 1
884 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
885 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
886 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
887 นูมอฟฟ์, แซม 1
888 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
889 โหราธิบดี, พระ 1
890 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
891 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
892 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
893 ดารณี พุทธรักษา 1
894 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
895 พรรณี บัวเล็ก 1
896 รักมณี บุตรชน 1
897 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
898 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
899 ลิขิต อุดมภักดี 1
900 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
901 กาญจนา แก้วเทพ 1
902 รุ่งนภา คำผาง 1
903 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
904 ชินทัศน์ 1
905 อาร์.เอส. ศรมะ 1
906 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
907 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
908 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
909 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
910 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
911 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
912 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
913 พรพิมล ตรีโชติ 1
914 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
915 เปเยอร์, เชริล 1
916 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
917 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
918 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
919 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
920 ธีรยุทธ บุญมี 1
921 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
922 วรรณา อัศวสุโชติ 1
923 สุรพล ธรรมร่มดี 1
924 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
925 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
926 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
927 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
928 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
929 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
930 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
931 สนธิ บุณยะชัย 1
932 กำธร ธีรคุปต์ 1
933 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
934 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
935 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
936 สงัด ภูเขาทอง 1
937 ธัญ โสภณดิษย์ 1
938 ศิวะศรียานนท์ 1
939 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
940 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
941 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
942 บุญยงค์ เกตุคง 1
943 อนรรฆพล เวียงพล 1
944 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
945 พูน เกษจำรัส 1
946 นพดล กิตนะ 1
947 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
948 จริยา เล็กประยูร 1
949 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
950 นิพาดา เรือนแก้ว 1
951 มานิดา ฉายเพชรากร 1
952 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
953 องุ่น ลิ่ววานิช 1
954 จริยา จารุรักษ์ 1
955 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
956 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
957 วีณา เมฆวิชัย 1
958 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
959 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
960 กำจัด มงคลกุล 1
961 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
962 พูลวลิต สินธุเสก 1
963 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
964 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
965 ปารเมศ ชุติมา 1
966 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
967 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
968 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
969 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
970 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
971 โรงพยาบาลแม่สาย 1
972 สมยศ ลี้ตระกูล 1
973 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
974 สงัด พันธุ์โอภาส 1
975 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
976 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
977 โรงพยาบาลแม่สอด 1
978 ภัทระ คาน 1
979 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
980 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
981 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
982 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
983 ชนิยา สมบุญ 1
984 นำรวี สุเสวี 1
985 ชาญ ศานติตานนท์ 1
986 นุริยา กาเจ 1
987 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
988 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
989 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
990 Sinclair, Gavin 1
991 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
992 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
993 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
994 ปิโยรส ทองเกิด 1
995 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
996 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
997 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
998 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
999 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1000 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1001 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1002 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1003 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1004 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
1005 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1006 ปรียาพร มหาเทพ 1
1007 กิตติพงศ์ พลเสน 1
1008 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1009 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
1010 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
1011 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1012 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1013 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1014 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1015 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1016 สวี่, เส้าหลิน 1
1017 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1018 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1019 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1020 ต้วน, ลี่เซิง 1
1021 สาโรช งามขำ 1
1022 วีระ นิยมวัน 1
1023 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
1024 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
1025 จัง, เอี้ยน ชิว 1
1026 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
1027 ปราจีน วีรกุล 1
1028 จิตตินี จันทรจนา 1
1029 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1030 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1031 อรอุมา เจริญสุข 1
1032 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1033 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1034 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1035 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1036 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1037 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1038 ปารุส สังขมณี 1
1039 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1040 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1041 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1042 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1043 อวยพร เรืองตระกูล 1
1044 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1045 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1046 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1047 จินดา สิงห์ลอ 1
1048 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1049 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1050 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1051 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1052 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1053 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1054 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1055 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1056 ชลธยา ทรงรูป 1
1057 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1058 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1059 สุมิตรา พูลทอง 1
1060 วาทิต เบญจพลกุล 1
1061 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1062 ฮอบสบอม, อีริค 1
1063 คมคาย บุญเสริมสุข 1
1064 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1065 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1066 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
1067 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
1068 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
1069 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
1070 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
1071 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
1072 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
1073 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
1074 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
1075 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
1076 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
1077 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
1078 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
1079 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
1080 อีระฟาน หะยีอีแต 1
1081 พลัง เอกตาแสง 1
1082 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 1
1083 อนันตชัย ไทยประทาน 1
1084 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
1085 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
1086 ยา สารี 1
1087 สหัส ตอสูงเนิน 1
1088 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1
1089 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
1090 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
1091 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
1092 ศิริพร เหลืองอุดม 1
1093 สมนึก อภิวันทนกุล 1
1094 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
1095 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
1096 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
1097 นิรมล แสงศรี 1
1098 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
1099 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
1100 ผจญ โกจารย์ศรี 1
1101 สุรศักดิ์ สุนทร 1
1102 สุทธี สงวนถิ่น 1
1103 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
1104 ทนง ประสานพานิช 1
1105 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1106 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
1107 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
1108 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
1109 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
1110 พินิต ชินสร้อย 1
1111 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
1112 พรรณี ลัดเล็ง 1
1113 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
1114 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
1115 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
1116 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
1117 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
1118 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
1119 อุบล หลิมสกุล 1
1120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1121 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
1122 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
1123 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
1124 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
1125 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
1126 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
1127 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
1128 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
1129 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
1130 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
1131 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
1132 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
1133 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
1134 ปราณี จริตเอก 1
1135 Chanvit Tharathep 1
1136 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
1137 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
1138 จิตสิริ ธนภัทร 1
1139 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
1140 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
1141 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
1142 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
1143 นคร รัตนพฤกษ์ 1
1144 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
1145 Nateerat Thamroj 1
1146 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
1147 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
1148 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
1149 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
1150 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
1151 ธีระ วรธนารัตน์ 1
1152 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
1153 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
1154 ประทีป เมฆประสาน 1
1155 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
1156 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
1157 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1158 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
1159 พิบูล กมลเพชร 1
1160 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
1161 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
1162 สุวรรณา มูเก็ม 1
1163 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1164 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
1165 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
1166 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
1167 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
1168 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
1169 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
1170 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
1171 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 1
1172 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
1173 กาญจนา ปานุราช 1
1174 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
1175 เชิดชาย ดวงภมร 1
1176 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
1177 กานต์ สุวรรณสาครกุล 1
1178 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
1179 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
1180 จเร วิชาไทย 1
1181 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
1182 พอตา บุญยตีรณะ 1
1183 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
1184 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
1185 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
1186 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
1187 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
1188 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1189 นฤพงศ์ ภักดี 1
1190 พะเยาว์ นาคำ 1
1191 รศรินทร์ เกรย์ 1
1192 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
1193 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
1194 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
1195 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1196 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
1197 พยอม ดีน้อย 1
1198 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1199 บุญสม อัคธรรมกุล 1
1200 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
1201 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
1202 กิตติยา คิดบา 1
1203 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
1204 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
1205 ประคองศิริ บุญคง 1
1206 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
1207 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
1208 ธวัชชัย เทียนงาม 1
1209 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
1210 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
1211 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
1212 กฤตภาส ไพเราะ 1
1213 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
1214 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
1215 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
1216 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1217 วิพุธ พูลเจริญ 1
1218 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
1219 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
1220 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
1221 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
1222 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
1223 มะหามะ เมาะมูลา 1
1224 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
1225 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
1226 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
1227 รำไพ แก้ววิเชียร 1
1228 ภาสกร อัครเสวี 1
1229 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
1230 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
1231 ไตรรงค์ เจนการ 1
1232 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1233 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1234 ศรีภราดร 1
1235 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1236 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
1237 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
1238 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1239 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1240 บรุกเกอร์, บิล 1
1241 อัมพร มีศุข 1
1242 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1243 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1244 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1245 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1246 ประเวศ วะสี 1
1247 Ernst Tenambergen 1
1248 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
1249 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
1250 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
1251 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
1252 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
1253 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
1254 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1255 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
1256 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
1257 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1258 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
1259 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
1260 เดชรัต สุขกำเนิด 1
1261 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
1262 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
1263 ฐิติมา นวชินกุล 1
1264 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
1265 ชูชัย ศรชำนิ 1
1266 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
1267 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
1268 วรลักษณ์ ศรีใย 1
1269 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
1270 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
1271 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
1272 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
1273 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
1274 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
1275 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
1276 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
1277 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
1278 ดาริน จตุรภัทรพร 1
1279 ชมรมแพทย์ชนบท 1
1280 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
1281 คอยรูซามัน มะ 1
1282 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
1283 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
1284 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
1285 โรงพยาบาลระยอง 1
1286 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
1287 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
1288 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
1289 ปกรณ์ ทองวิไล 1
1290 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
1291 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
1292 ประชาธิป กะทา 1
1293 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
1294 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
1295 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
1296 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
1297 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
1298 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
1299 ทักษพล ธรรมรังสี 1
1300 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
1301 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
1302 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
1303 อรทัย วลีวงศ์ 1
1304 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
1305 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
1306 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
1307 รัชนี จันทร์เกษ 1
1308 สำลี ใจดี 1
1309 นิธิภา อุดมสาลี 1
1310 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
1311 ศุภฑิต สนธินุช 1
1312 วันดี กริชอนันต์ 1
1313 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
1314 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
1315 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1316 ปัทมา ศิริเวช 1
1317 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
1318 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
1319 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1320 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
1321 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
1322 สุรจิต สุนทรธรรม 1
1323 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
1324 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
1325 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
1326 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
1327 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
1328 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 14
2 2555 32
3 2554 15
4 2553 39
5 2552 37
6 2551 37
7 2550 34
8 2549 16
9 2548 3
10 2547 7
11 2546 14
12 2545 8
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
3 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
4 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
5 การศึกษาความแตกต่างและทางเลือกในการประสานการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย :กรณีศึกษาโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์
6 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
7 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
8 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
10 การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย
11 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
12 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
13 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
15 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
16 การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้
18 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
19 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
20 กลไกธรรมาภิบาลในการควบคุมวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้
21 การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา
22 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
23 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ
24 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
25 มะเร็งและมลพิษจากอุตสาหกรรม : ผลวินิจฉัยการตรวจสอบคนงาน กรณีวิกฤตมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งบริเวณ Wollongong
26 สรุปประชุม เรื่อง เครือข่ายมีชีวิต : เครือข่าย R2R อีสานตอนบน และเขต 11 (สกลมุกมณีศรีพนม) “เมื่อต้องใช้งานวิจัย R2R ในการตัดสินใจในการทำงาน”
27 เครือข่ายที่มีชีวิต :เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ “เรียบง่าย แต่ไม่มักง่าย Design for life”
28 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
29 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
30 สรุปประชุม เรื่อง R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู
31 สรุปประชุม เรื่อง R2R เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก กะเทาะเปลือกงานประจำด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ
32 สรุปประชุม เรื่อง Warfarin online เชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Care) ในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
33 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
34 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับ คุณภาพการบริการให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยงาน R2R
35 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
36 สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย
37 เรียนรู้ก้าวไกลไปกับคุณอำนวย
38 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
40 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
41 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
42 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
43 ถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง : โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาลบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
44 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
45 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
46 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
ปี พ.ศ. 2554
47 Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
48 การพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
49 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
50 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
51 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
52 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
53 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
54 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
55 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
56 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R"
57 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
58 มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน
59 หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552
60 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
61 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
ปี พ.ศ. 2553
62 การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
63 การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน
64 การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
65 โครงการเสริมสร้างทักษะปัญหาการเรียนรู้ L.D. สำหรับผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
66 การจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษตามแนวมนุษยปรัชญาของ มูลนิธิโรงเรียนต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ
67 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
68 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
69 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
70 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
71 โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านความพิการ/คนพิการผ่านวิทยุชุมชน คลื่น 89.25MHz. ชุมชนบ้านตาคลีสามัคคี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
72 ศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยปี พ.ศ.2541
73 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
74 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
75 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
76 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
77 การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
78 การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
79 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
80 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
81 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
82 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
83 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
84 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
85 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
86 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
87 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
88 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มศาสนาพุทธ มจร.
89 การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
90 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
91 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
92 สร้างกาย-ใจให้แข็งแรง : คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัยพร้อมข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ควรรู้
93 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 2
94 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 1
95 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
96 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
97 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
98 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
99 การวิจัยทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ เหมืองและหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
100 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)
ปี พ.ศ. 2552
101 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
102 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
103 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
104 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
105 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
106 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
107 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉบับที่ 1: ผลการดำเนินโครงการ
108 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
109 การศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
110 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
111 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ฉบับที่ 2: แนวทางการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
112 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
113 แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
114 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
115 การศึกษาลักษณะของปัญหาทางประสาทจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารระเหยในกลุ่มเด็กและเยาวชน
116 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
117 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
118 เอกสารฉบับย่อรายงานการติดตามประเมินโครงการการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ : รูปแบบที่คัดสรร
119 การสำรวจผลงานวิจัยและนวตกรรมที่เข้าข่าย Routine to Research การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
120 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
121 บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้
122 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
123 คู่มือแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล
124 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
125 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : โรคเรื้อรัง(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
126 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
127 การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น
128 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
129 เปิดใจ นพ.อมร นนทสุต การพัฒนาบริการปฐมภูมิ “ท้องถิ่นคือกุญแจสำคัญในการปฏิวัติระบบสุขภาพยุคใหม่”
130 ความจำสั้น แต่รักฉันยาว
131 Sicko ระบบการแพทย์แบบไหน ใครจะเป็นคน(ได้)เลือก
132 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก
133 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
134 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
135 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
136 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
137 การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(ตำบล)ของจังหวัดพิจิตร ปี 2551
ปี พ.ศ. 2551