ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 นิกร ดุสิตสิน 6
14 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
15 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
16 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
17 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
18 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
19 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
20 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
21 กฤษณา สำเร็จ 5
22 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
23 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
24 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
25 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
26 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
27 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
28 รัตนา สินธุภัค 5
29 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
30 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
31 ไพลิน ศรีสุขโข 4
32 เอื้อมพร คชการ 4
33 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
35 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
36 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
37 นรานินทร์ มารคแมน 4
38 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
39 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
40 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
41 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
42 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
43 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
44 เดช พุ่มคชา 4
45 พฤกษา บุกบุญ 4
46 อรชา ตุลานันท์ 4
47 ชนาธิป พรกุล 4
48 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
49 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
50 สุภางค์ จันทวานิช 4
51 ทิศนา แขมมณี 4
52 เสน่ห์ จามริก 4
53 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
54 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
55 วัชริน สินธวานนท์ 4
56 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
57 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
58 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
59 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
61 วิจารณ์ พานิช 3
62 ทัศนีย์ บัวคำ 3
63 นักวิชาการอิสระ 3
64 อรณัชชา เซ็นโส 3
65 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
66 สิทธิกร รองสำลี 3
67 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
68 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
69 บรรลุ ศิริพานิช 3
70 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
71 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
72 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
73 อิสระ 3
74 ยูซูฟ นิมะ 3
75 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
76 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
78 ภูษิต ประคองสาย 3
79 ขนิษฐา นันทบุตร 3
80 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
81 ภูรี อนันตโชติ 3
82 อรจิรา ทองสุกมาก 3
83 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
84 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
85 ทศพร คำผลศิริ 3
86 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
87 นฤมนัส คอวนิช 3
88 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
89 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
90 วิชัย เอกพลากร 3
91 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
92 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
93 อรอุมา ซองรัมย์ 3
94 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
95 ปัญญา จารุศิริ 3
96 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
97 เหงียน, คัก เวียน 3
98 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
99 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
100 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
101 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
102 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
103 วรโชค ไชยวงศ์ 3
104 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
105 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
106 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
107 เกษียร เตชะพีระ 3
108 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
109 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
110 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
111 โรงพยาบาลจะนะ 3
112 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
113 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
114 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
115 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
116 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
117 สุรัตนา อำนวยผล 3
118 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
119 กนิษฐา ไทยกล้า 3
120 กิตติ อินทรานนท์ 3
121 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
122 จันทนา พัฒนเภสัช 3
123 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
124 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
125 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
126 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
127 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
128 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
129 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
130 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
131 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
132 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
133 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
134 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
135 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
136 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
137 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
138 พรประภา แกล้วกล้า 2
139 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
140 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
141 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
142 สุขยืน เทพทอง 2
143 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
144 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
145 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
146 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
147 สมชาย ลี่ทองอิน 2
148 นภาพร วาณิชย์กุล 2
149 วรรณี นิธิยานันท์ 2
150 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
151 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
152 ณภากุล โรจนสุภัค 2
153 โรงพยาบาลเทพา 2
154 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
155 สุวรรณา มูเก็ม 2
156 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
157 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
158 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
159 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
160 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
161 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
162 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
163 อีระฟาน หะยีอีแต 2
164 พลัง เอกตาแสง 2
165 กรกฏ จุฑาสมิต 2
166 อนันตชัย ไทยประทาน 2
167 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
168 ยา สารี 2
169 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
170 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
171 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
172 สมหญิง อุ้มบุญ 2
173 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
174 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
175 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
176 ปริญญา สันติชาติงาม 2
177 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
178 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
179 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
180 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
181 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
182 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
183 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
184 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
185 แสวง วัชระธนกิจ 2
186 เบญจมาศ พระธานี 2
187 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
188 นิภา อังศุภากร 2
189 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
190 ชลดา สีพั้วฮาม 2
191 ทวิตรี ภูมินำ 2
192 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
193 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
194 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
195 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
196 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
197 พัฒนา ราชวงศ์ 2
198 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
199 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
200 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
201 โกวิทย์ พวงงาม 2
202 รวิพร สายแสนทอง 2
203 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
204 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
205 นงพงา มหามิตร 2
206 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
207 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
208 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
209 กมล ไชยสิทธิ์ 2
210 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
211 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
212 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
213 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
214 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
215 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
216 สุชีพ เณรานนท์ 2
217 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
218 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
219 พนม เกตุมาน 2
220 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
221 ชยภรณ์ ดีเอม 2
222 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
223 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
224 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
225 สุวรรณี วังกานต์ 2
226 พัชนี ธรรมวันนา 2
227 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
228 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
229 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
230 ศักดา พรึงลำภู 2
231 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
232 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
233 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
234 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
235 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
236 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
237 สมัคร สมแวง 2
238 จุติพร ผลเกิด 2
239 ภราดร สามสูงเนิน 2
240 มัลลิกา มัติโก 2
241 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
242 ปาริชาต บุตรดีมี 2
243 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
244 สิริรักษ์ อารทรากร 2
245 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
246 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
247 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
248 สุวินัย ภรณวลัย 2
249 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
250 เพชร ธำมะรงค์ 2
251 อุดม คำพลี 2
252 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
253 กำพล ศรีถนอม 2
254 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
255 รุจิรา บุญหลง 2
256 อาคม ชนางกูร 2
257 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
258 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
259 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
260 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
261 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
262 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
263 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
264 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
265 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
266 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
267 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
268 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
269 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
270 ทักษพล ธรรมรังสี 2
271 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
272 ธนพรรณ สุนทระ 2
273 วิพุธ พูลเจริญ 2
274 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
275 ประพจน์ เภตรากาศ 2
276 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
277 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
278 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
279 อดุลย์ โมฮารา 2
280 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
281 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
282 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
283 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
284 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
285 ปิยนาถ บุนนาค 2
286 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
287 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
288 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
289 สหัส ตอสูงเนิน 2
290 อัญชลี เข็มครุฑ 2
291 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
292 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
293 อาชัญญา รัตนอุบล 2
294 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
295 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
296 คมกริช เอี่ยมละออ 2
297 สุภา กลมกลึง 2
298 ไพลิน ศรีสุโข 2
299 เอกพันธ์ ฤทธา 2
300 อินทิรา ยมาภัย 2
301 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
302 สมบัติ อินทร์คง 2
303 เอนก โสภณ 2
304 นันทพร ลีลายนกุล 2
305 กัลยา ซาพวง 2
306 สมศักดิ์ ปัญหา 2
307 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
308 สมภพ รุ่งสุภา 2
309 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
310 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
311 Ernst Tenambergen 2
312 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
313 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
314 สุชาดา รัชชุกูล 2
315 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
316 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
317 สายรัตน์ นกน้อย 2
318 สตางค์ ศุภผล 2
319 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
320 ประนอม รอดคำดี 2
321 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
322 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
323 รัชนี สรรเสริญ 2
324 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
325 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
326 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
327 กฤติกา พนาธนสาร 2
328 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
329 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
330 พิชนี โพธารามิก 2
331 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
332 สมนึก อภิวันทนกุล 2
333 พสุภา ชินวรโสภาค 2
334 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
335 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
336 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
337 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
338 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
339 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
340 ชมรมแพทย์ชนบท 2
341 ศิริพร เหลืองอุดม 2
342 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
343 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
344 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
345 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
346 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
347 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
348 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
349 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
350 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
351 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
352 อรทัย วลีวงศ์ 2
353 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
354 วิทยา ยงเจริญ 2
355 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
356 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
357 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
358 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
359 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
360 ปราโมทย์ สุกใส 2
361 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
362 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
363 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
364 ชูชัย ศรชำนิ 2
365 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
366 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
367 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
368 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
369 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
370 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
371 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
372 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
373 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
374 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
375 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
376 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
377 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
378 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
379 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
380 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
381 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
382 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
383 คมคาย บุญเสริมสุข 1
384 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
385 เชิดชาย ดวงภมร 1
386 กาญจนา ปานุราช 1
387 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
388 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
389 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
390 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
391 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
392 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
393 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
394 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
395 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
396 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
397 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
398 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
399 พจน์ ศรีบุญลือ 1
400 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
401 พยอม ดีน้อย 1
402 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
403 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
404 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
405 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
406 สุชาดา สุขหร่อง 1
407 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
408 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
409 ประคองศิริ บุญคง 1
410 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
411 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
412 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
413 บุญสม อัคธรรมกุล 1
414 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
415 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
416 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
417 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
418 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
419 เครือวัลย์ พลจันทร 1
420 เกรียง ตั้งสง่า 1
421 มะหามะ เมาะมูลา 1
422 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
423 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
424 สุธี สุนทรธรรม 1
425 กิตติยา คิดบา 1
426 กฤตภาส ไพเราะ 1
427 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
428 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
429 อัมพร ตันประเสริฐ 1
430 Chanvit Tharathep 1
431 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
432 พีรยา สมสะอาด 1
433 พินิต ชินสร้อย 1
434 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
435 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
436 ทนง ประสานพานิช 1
437 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
438 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
439 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
440 โรงพยาบาลระยอง 1
441 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
442 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
443 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
444 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
445 นิรมล แสงศรี 1
446 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
447 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
448 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
449 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
450 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
451 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
452 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
453 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
454 สุรศักดิ์ สุนทร 1
455 ผจญ โกจารย์ศรี 1
456 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
457 สุทธี สงวนถิ่น 1
458 พรรณี ลัดเล็ง 1
459 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
460 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
461 รศรินทร์ เกรย์ 1
462 นฤพงศ์ ภักดี 1
463 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
464 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
465 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
466 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
467 พะเยาว์ นาคำ 1
468 จเร วิชาไทย 1
469 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
470 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
471 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
472 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
473 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
474 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
475 พอตา บุญยตีรณะ 1
476 จิตสิริ ธนภัทร 1
477 นคร รัตนพฤกษ์ 1
478 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
479 ปราณี จริตเอก 1
480 Nateerat Thamroj 1
481 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
482 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
483 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
484 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
485 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
486 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
487 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
488 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
489 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
490 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
491 กำจร นาคชื่น 1
492 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
493 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
494 มาลี พูลคลองตัน 1
495 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
496 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
497 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
498 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
499 ยุวดี ศิริ 1
500 ปิ่น ศรีเมือง 1
501 เชิดชู รักตบุตร์ 1
502 ดาริน จตุรภัทรพร 1
503 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
504 วรลักษณ์ ศรีใย 1
505 วินัย สมบูรณ์ 1
506 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
507 ยุพิน เนียมแสง 1
508 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
509 ปกรณ์ ทองวิไล 1
510 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
511 ธนิต จินดาวณิค 1
512 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
513 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
514 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
515 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
516 เสถียร รุจิระวณิช 1
517 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
518 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
519 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
520 สุรพล ไตรเวทย์ 1
521 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
522 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
524 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
525 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
526 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
527 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
528 บุญชาล ทองประยูร 1
529 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
530 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
531 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
532 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
533 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
534 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
535 ปัทมา ศิริเวช 1
536 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
537 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
538 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
539 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
540 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
541 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
542 สุธาสินี สุภา 1
543 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
544 กนิช บุญยัษฐิติ 1
545 สุมน บุณยะชัย 1
546 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
547 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
548 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
549 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
550 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
551 วิไล ชินธเนศ 1
552 เดชรัต สุขกำเนิด 1
553 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
554 บังอร ฉางทรัพย์ 1
555 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
557 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
558 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
559 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
560 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
561 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
562 สดศรี ไทยทอง 1
563 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
564 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
565 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
566 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
567 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
568 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
569 ธวัชชัย เทียนงาม 1
570 นรามินทร์ มารคแมน 1
571 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
572 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
573 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
574 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
575 แสงนวล ทองเพียร 1
576 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
577 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
578 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
579 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
580 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
581 ปรารถนา หมี้แสน 1
582 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
583 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
584 กำธร พฤกษานานนท์ 1
585 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
586 ประดับ แก้วแดง 1
587 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
588 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
589 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
590 ปริมลาภ วสุวัต 1
591 ประชาธิป กะทา 1
592 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
593 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
594 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
595 นารีรัตน์ รูปงาม 1
596 บุบผา พวงมาลี 1
597 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
598 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
599 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
600 นัยนา เตโชฬาร 1
601 ประเวศ วะสี 1
602 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
603 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
604 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
605 คอยรูซามัน มะ 1
606 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
607 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
608 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
609 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
610 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
611 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
612 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
613 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
614 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
615 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
616 วัลลา ตันตโยทัย 1
617 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
618 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
619 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
620 สายฝน น้อยหีด 1
621 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
622 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
623 กัญจนา ติษยาธิคม 1
624 ดวงสมร บุญผดุง 1
625 เฉลิมพร บุญสิริ 1
626 กุสุมา ศรียากูล 1
627 อารีวรรณ ทับทอง 1
628 น้ำค้าง จุลนพ 1
629 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
630 นเรศ ดำรงชัย 1
631 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
632 วิโรจน์ กันทาสุข 1
633 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
634 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
635 อารยา ทองผิว 1
636 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
637 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
638 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
639 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
640 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
641 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
642 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
643 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
644 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
645 เนตรนภา คู่พันธวี 1
646 มนตรา พงษ์นิล 1
647 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
648 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
649 มานะ นาคำ 1
650 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
651 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
652 ปัญญา เลิศไกร 1
653 ดวงตา ผลากรกุล 1
654 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
655 ประณีต ส่งวัฒนา 1
656 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
657 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
658 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
659 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
660 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
661 ปราณี ชาญณรงค์ 1
662 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
663 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
664 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
665 ขวัญเรือน ภูมี 1
666 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
667 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
668 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
669 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
670 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
671 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
672 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
673 สายบัว ชี้เจริญ 1
674 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
675 พัฒนาวิไล อินใหม 1
676 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
677 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
678 สุรพล เวียงนนท์ 1
679 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
680 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
681 ระชา ภุชชงค์ 1
682 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
683 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
684 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
685 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
686 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
687 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
688 ฬุฬีญา โอชารส 1
689 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
690 อรอุมา ช่วยเรือง 1
691 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
692 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
693 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
694 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
695 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
696 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
697 ประไพร อุตมา 1
698 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
699 จตุพร ไชยทองศรี 1
700 ตรีนุช พลางกูร 1
701 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
702 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
703 ปวริส มินา 1
704 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
705 ภาสภร อินทุมาร 1
706 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
707 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
708 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
709 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
710 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
711 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
712 ออมสิน อภิจิต 1
713 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
714 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
715 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
716 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
717 กรุณา แดงสุวรรณ 1
718 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
719 Crabtree, Katherine 1
720 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
721 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
722 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
723 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
724 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
725 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
726 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
727 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
728 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
729 วินัย วงศ์อาสา 1
730 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
731 อมร รอดคล้าย 1
732 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
733 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
734 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
735 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
736 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
737 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
738 เมตตา กูนิง 1
739 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
740 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
741 โกเมศ วิชชาวุธ 1
742 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
743 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
744 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
745 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
746 ชนิษฎา ชูสุข 1
747 รัญชนา สินธวาลัย 1
748 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
749 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
750 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
751 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
752 นภิสพร มีมงคล 1
753 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
754 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
755 ขัตติยา รัตนดิลก 1
756 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
757 นคร เปรมศรี 1
758 เฉวตสรร นามวาท 1
759 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
760 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
761 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
762 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
763 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
764 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
765 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
766 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
767 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
768 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
769 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
770 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
771 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
772 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
773 อุบล หลิมสกุล 1
774 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
775 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
776 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
777 สมเกียรติ มีธรรม 1
778 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
779 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
780 สิรินาฏ นิภาพร 1
781 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
782 นันทวัน ยันตะดิลก 1
783 กระทรวงสาธารณสุข 1
784 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
785 กฤษณา คำมูล 1
786 มณฑา เก่งการพานิช 1
787 พงษ์เดช สารการ 1
788 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
789 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
790 ผลิดา ภูธรใจ 1
791 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
792 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
793 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
794 กิตติชัย บุญศรี 1
795 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
796 ประยุทธ คลังสิน 1
797 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
798 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
799 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
800 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
801 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
802 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
803 ธีระ วรธนารัตน์ 1
804 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
805 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
806 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
807 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
808 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
809 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
810 ทรงพล ตุละทา 1
811 กันยา บุญธรรม 1
812 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
813 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
814 นุชนัดดา แสงสินศร 1
815 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
816 บุญศรี เขียวเขิน 1
817 อรสา กนกวงศ์ 1
818 มยุรี เข็มทอง 1
819 ประทีป เมฆประสาน 1
820 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
821 สมพร จันทระ 1
822 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
823 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
824 ศุทธินี ดนตรี 1
825 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
826 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
827 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
828 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
829 ครรชิต สุขนาค 1
830 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
831 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
832 สุพินดา สาทรกิจ 1
833 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
834 วิชยา โกมินทร์ 1
835 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
836 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
837 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
838 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
839 พิบูล กมลเพชร 1
840 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
841 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
842 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
843 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
844 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
845 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
846 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
847 อมร เปรมกมล 1
848 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
849 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
850 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
851 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
852 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
853 กำธร ธีรคุปต์ 1
854 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
855 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
856 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
857 สนธิ บุณยะชัย 1
858 สงัด ภูเขาทอง 1
859 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
860 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
861 อนรรฆพล เวียงพล 1
862 บุญยงค์ เกตุคง 1
863 ธัญ โสภณดิษย์ 1
864 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
865 พูน เกษจำรัส 1
866 จริยา เล็กประยูร 1
867 องุ่น ลิ่ววานิช 1
868 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
869 นพดล กิตนะ 1
870 นิพาดา เรือนแก้ว 1
871 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
872 จริยา จารุรักษ์ 1
873 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
874 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
875 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
876 วีณา เมฆวิชัย 1
877 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
878 กำจัด มงคลกุล 1
879 ศิวะศรียานนท์ 1
880 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
881 โสภี อุณรุท 1
882 รณิดา วงศ์พานิช 1
883 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
884 สุนทร ศุภพงษ์ 1
885 นันทนา ชูฉัตร 1
886 จรัส สุวรรณมาลา 1
887 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
888 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
889 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
890 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
891 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
892 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
893 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
894 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
895 ไพรัช เดชสัจจา 1
896 ชนิยา สมบุญ 1
897 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
898 ชาญ ศานติตานนท์ 1
899 นำรวี สุเสวี 1
900 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
901 พูลวลิต สินธุเสก 1
902 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
903 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
904 ปณิธาน บุญจำรัส 1
905 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
906 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
907 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
908 ดุสิต เครืองาม 1
909 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
910 มานิดา ฉายเพชรากร 1
911 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
912 กิตติพงศ์ พลเสน 1
913 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
914 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
915 วนิดา กมลฉ่ำ 1
916 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
917 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
918 ปรียาพร มหาเทพ 1
919 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
920 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
921 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
922 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
923 จิตตินี จันทรจนา 1
924 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
925 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
926 วีระ นิยมวัน 1
927 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
928 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
929 จัง, เอี้ยน ชิว 1
930 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
931 ปราจีน วีรกุล 1
932 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
933 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
934 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
935 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
936 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
937 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
938 ปัญญา เต็มเจริญ 1
939 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
940 จินดา สิงห์ลอ 1
941 ปารุส สังขมณี 1
942 อวยพร เรืองตระกูล 1
943 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
944 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
945 สรายุทธ ตันบู๋ 1
946 อรอุมา เจริญสุข 1
947 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
948 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
949 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
950 ปิโยรส ทองเกิด 1
951 จิรศักดิ์ สุจริต 1
952 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
953 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
954 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
955 รัตนา พุ่มไพศาล 1
956 วาทิต เบญจพลกุล 1
957 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
958 สุมิตรา พูลทอง 1
959 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
960 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
961 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
962 อิชฌิกา พรหมทอง 1
963 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
964 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
965 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
966 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
967 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
968 ชลธยา ทรงรูป 1
969 วันชัย ขมวัฒนา 1
970 ศักดา ธนิตกุล 1
971 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
972 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
973 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
974 ผกา สัตยธรรม 1
975 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
976 สุพรรณี ไชยอำพร 1
977 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
978 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
979 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
980 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
981 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
982 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
983 พจน์ กุลวานิช 1
984 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
985 ขจรยศ อยู่ดี 1
986 ดำริห์ ดวงนภา 1
987 ธำรง เมธาศิริ 1
988 จงอร พีรานนท์ 1
989 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
990 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
991 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
992 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
993 วิรุฬห์ สายคณิต 1
994 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
995 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
996 สุจารี จันทรสุข 1
997 วิชิต ศรีตระกูล 1
998 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
999 ริสเสอร์, แกรี 1
1000 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
1001 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
1002 สุทธนู ศรีไสย์ 1
1003 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
1004 อลิศรา ชูชาติ 1
1005 ประวิต เอราวรรณ์ 1
1006 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
1007 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
1008 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
1009 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1010 จลีพร โกลากุล 1
1011 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
1012 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
1013 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
1014 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
1015 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
1016 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
1017 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
1018 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
1019 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
1020 เสติร์น, แอรอน 1
1021 อมตา เวชพฤติ 1
1022 บงกช หงษ์คำมี 1
1023 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
1024 กรองแก้ว กรรณสูต 1
1025 สุภาณี จุลชู 1
1026 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
1027 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
1028 กนกพรรณ อยู่ชา 1
1029 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1030 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
1031 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
1032 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1033 วารี นิยมธรรม 1
1034 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
1035 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1036 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
1037 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1038 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1039 นิฐิ คงถาวร 1
1040 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1041 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1042 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1043 ประไพ เกสรา 1
1044 จินตนา เพชรานนท์ 1
1045 มงคล เตชะกำพุ 1
1046 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1047 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
1048 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1049 จินตนา วิทยุ 1
1050 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1051 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
1052 วีณา เคยพุดซา 1
1053 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1054 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
1055 ปรียา มิตรานนท์ 1
1056 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1057 อมรา พงศาพิชญ์ 1
1058 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
1059 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1060 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1061 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1062 บรรเจิด พละการ 1
1063 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1064 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1065 เลอสรวง เมฆสุต 1
1066 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1067 ชนก ลิมปิพิชัย 1
1068 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1069 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1070 พัทยา เรือนแก้ว 1
1071 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1072 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
1073 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
1074 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
1075 พล สาเกทอง 1
1076 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1077 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1078 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1079 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1080 ปัญญา ยังประภากร 1
1081 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1082 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1083 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1084 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1085 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1086 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1087 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1088 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1089 สาโรช งามขำ 1
1090 ต้วน, ลี่เซิง 1
1091 เสรี พงศ์พิศ 1
1092 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1093 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1094 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1095 จุลจราพร สินศิริ 1
1096 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1097 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
1098 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
1099 ไภรพ รุจิโรภาส 1
1100 สาลิกา เมธนาวิน 1
1101 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1102 มโนภาษ เนาวรังสี 1
1103 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
1104 ศิริ ถีอาสนา 1
1105 เพเยอร์, เชริล 1
1106 อภิชัย พันธเสน 1
1107 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1108 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1109 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1110 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1111 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1112 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1113 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1114 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1115 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1116 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1117 สวีซี่, พอล 1
1118 สุวินัย รันดาเว 1
1119 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
1120 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
1121 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1122 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1123 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1124 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1125 ศรีภราดร 1
1126 ไตรรงค์ เจนการ 1
1127 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1128 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1129 อัมพร มีศุข 1
1130 ฮอบสบอม, อีริค 1
1131 บรุกเกอร์, บิล 1
1132 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1133 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1134 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1135 เบเคอร์, คริส 1
1136 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
1137 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
1138 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
1139 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
1140 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
1141 เกษียร เดชะพีระ 1
1142 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
1143 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1144 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1145 ธีระ อาชวเมธี 1
1146 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1147 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1148 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1149 นักวิจัยอิสระ 1
1150 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1151 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
1152 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
1153 นลิน นิลอุบล 1
1154 สุธี พลพงษ์ 1
1155 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
1156 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
1157 ศุภฑิต สนธินุช 1
1158 อนันต์ วีระณรงค์ 1
1159 สำลี ใจดี 1
1160 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
1161 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
1162 นิธิภา อุดมสาลี 1
1163 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
1164 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
1165 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
1166 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
1167 วันดี กริชอนันต์ 1
1168 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
1169 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
1170 สุรจิต สุนทรธรรม 1
1171 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
1172 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
1173 พัชนี เชยจรรยา 1
1174 กิตติ กันภัย 1
1175 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
1176 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
1177 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
1178 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
1179 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
1180 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
1181 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
1182 ฐิตาภา เขียวขจี 1
1183 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
1184 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1185 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
1186 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
1187 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
1188 รำไพ แก้ววิเชียร 1
1189 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
1190 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1191 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
1192 ภาสกร อัครเสวี 1
1193 สุวิมล กีรติพิบูล 1
1194 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
1195 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
1196 จันทรา ทองคำเภา 1
1197 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
1198 วัฒนา ธรรมมงคล 1
1199 ฐิติมา นวชินกุล 1
1200 รัชนี จันทร์เกษ 1
1201 มนัส สถิรจินดา 1
1202 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
1203 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
1204 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
1205 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
1206 วรรณี พฤฒิถาวร 1
1207 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
1208 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
1209 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1210 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1211 Sinclair, Gavin 1
1212 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1213 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1214 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1215 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1216 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1217 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1218 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1219 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1220 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1221 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1222 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1223 ภัทระ คาน 1
1224 นุริยา กาเจ 1
1225 ศิตาพร ยังคง 1
1226 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1227 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1228 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1229 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1230 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1231 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1232 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1233 ลาคูบอน, เคน 1
1234 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1235 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1236 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1237 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1238 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1239 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1240 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1241 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1242 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1243 หลิน, ฟง 1
1244 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1245 สุบิน ไชยยะ 1
1246 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1247 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1248 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1249 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1250 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1251 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1252 สวี่, เส้าหลิน 1
1253 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1254 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1255 อดิศร รัตนมานิต 1
1256 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1257 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1258 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1259 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1260 ปารเมศ ชุติมา 1
1261 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1262 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1263 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1264 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1265 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1266 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1267 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1268 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1269 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1270 ชินทัศน์ 1
1271 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1272 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1273 บุญปลูก นฤมล 1
1274 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1275 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1276 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1277 อรุณ แสงศรี 1
1278 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1279 เตอรไก, เฟอเรน 1
1280 สงบ ส่งเมือง 1
1281 อุษา ตันติเวชกุล 1
1282 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1283 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1284 เหงียน, คักเวียน 1
1285 โหราธิบดี, พระ 1
1286 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1287 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1288 นุจรี โลหะกุล 1
1289 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1290 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1291 สุรพล สุดารา 1
1292 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1293 นูมอฟฟ์, แซม 1
1294 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1295 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1296 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1297 ดารณี พุทธรักษา 1
1298 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1299 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1300 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1301 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
1302 กาญจนา แก้วเทพ 1
1303 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
1304 วรรณา อัศวสุโชติ 1
1305 สุรพล ธรรมร่มดี 1
1306 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
1307 รุ่งนภา คำผาง 1
1308 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
1309 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
1310 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1311 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
1312 รักมณี บุตรชน 1
1313 ลิขิต อุดมภักดี 1
1314 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
1315 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
1316 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1317 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1318 พรรณี บัวเล็ก 1
1319 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1320 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1321 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1322 เปเยอร์, เชริล 1
1323 ธีรยุทธ บุญมี 1
1324 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
1325 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
1326 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1327 พรพิมล ตรีโชติ 1
1328 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุขภาพทา