ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
15 นิกร ดุสิตสิน 6
16 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
18 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
19 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
20 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
21 รัตนา สินธุภัค 5
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
23 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
25 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
27 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
28 กฤษณา สำเร็จ 5
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
30 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
31 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
33 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
34 พฤกษา บุกบุญ 4
35 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
37 วัชริน สินธวานนท์ 4
38 ไพลิน ศรีสุขโข 4
39 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
41 เอื้อมพร คชการ 4
42 นรานินทร์ มารคแมน 4
43 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
44 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
45 เสน่ห์ จามริก 4
46 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
47 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
48 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
49 เดช พุ่มคชา 4
50 สุภางค์ จันทวานิช 4
51 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
52 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
53 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
54 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
55 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
56 ทิศนา แขมมณี 4
57 ชนาธิป พรกุล 4
58 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
59 อรชา ตุลานันท์ 4
60 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
61 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
62 โรงพยาบาลจะนะ 3
63 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
64 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
65 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
66 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
67 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
68 จันทนา พัฒนเภสัช 3
69 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
70 ยูซูฟ นิมะ 3
71 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
72 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
73 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
74 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
75 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
76 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
77 อรอุมา ซองรัมย์ 3
78 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
79 ปัญญา จารุศิริ 3
80 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
81 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
82 วรโชค ไชยวงศ์ 3
83 กนิษฐา ไทยกล้า 3
84 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
85 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
86 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
87 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
88 บรรลุ ศิริพานิช 3
89 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
90 กิตติ อินทรานนท์ 3
91 สุรัตนา อำนวยผล 3
92 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
93 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
94 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
95 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
96 อิสระ 3
97 นฤมนัส คอวนิช 3
98 ทศพร คำผลศิริ 3
99 อรณัชชา เซ็นโส 3
100 สิทธิกร รองสำลี 3
101 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
102 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
103 ทัศนีย์ บัวคำ 3
104 นักวิชาการอิสระ 3
105 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
106 วิจารณ์ พานิช 3
107 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
108 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
109 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
110 ภูรี อนันตโชติ 3
111 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
112 เหงียน, คัก เวียน 3
113 เกษียร เตชะพีระ 3
114 ขนิษฐา นันทบุตร 3
115 อรจิรา ทองสุกมาก 3
116 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
117 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
118 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
119 วิชัย เอกพลากร 3
120 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
121 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
122 ภูษิต ประคองสาย 3
123 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
124 อินทิรา ยมาภัย 2
125 อดุลย์ โมฮารา 2
126 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
127 อาคม ชนางกูร 2
128 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
129 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
130 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
131 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
132 สุวินัย ภรณวลัย 2
133 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
134 เพชร ธำมะรงค์ 2
135 อุดม คำพลี 2
136 กำพล ศรีถนอม 2
137 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
138 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
139 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
140 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
141 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
142 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
143 รุจิรา บุญหลง 2
144 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
145 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
146 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
147 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
148 ทักษพล ธรรมรังสี 2
149 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
150 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
151 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
152 อรทัย วลีวงศ์ 2
153 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
154 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
155 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
156 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
157 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
158 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
159 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
160 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
161 ปาริชาต บุตรดีมี 2
162 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
163 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
164 ชยภรณ์ ดีเอม 2
165 แสวง วัชระธนกิจ 2
166 พัฒนา ราชวงศ์ 2
167 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
168 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
169 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
170 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
171 ชลดา สีพั้วฮาม 2
172 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
173 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
174 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
175 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
176 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
177 ทวิตรี ภูมินำ 2
178 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
179 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
180 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
181 เบญจมาศ พระธานี 2
182 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
183 นิภา อังศุภากร 2
184 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
185 สตางค์ ศุภผล 2
186 สุชาดา รัชชุกูล 2
187 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
188 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
189 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
190 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
191 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
192 ประนอม รอดคำดี 2
193 ปราโมทย์ สุกใส 2
194 วิทยา ยงเจริญ 2
195 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
196 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
197 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
198 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
199 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
200 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
201 ธนพรรณ สุนทระ 2
202 ไพลิน ศรีสุโข 2
203 คมกริช เอี่ยมละออ 2
204 เอกพันธ์ ฤทธา 2
205 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
206 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
207 นันทพร ลีลายนกุล 2
208 สุภา กลมกลึง 2
209 สมบัติ อินทร์คง 2
210 สมศักดิ์ ปัญหา 2
211 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
212 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
213 สมภพ รุ่งสุภา 2
214 เอนก โสภณ 2
215 พิชนี โพธารามิก 2
216 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
217 ชมรมแพทย์ชนบท 2
218 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
219 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
220 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
221 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
222 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
223 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
224 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
225 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
226 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
227 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
228 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
229 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
230 ชูชัย ศรชำนิ 2
231 รัชนี สรรเสริญ 2
232 สายรัตน์ นกน้อย 2
233 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
234 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
235 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
236 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
237 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
238 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
239 ประพจน์ เภตรากาศ 2
240 วิพุธ พูลเจริญ 2
241 Ernst Tenambergen 2
242 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
243 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
244 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
245 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
246 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
247 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
248 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
249 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
250 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
251 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
252 ปริญญา สันติชาติงาม 2
253 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
254 ปิยนาถ บุนนาค 2
255 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
256 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
257 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
258 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
259 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
260 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
261 สมหญิง อุ้มบุญ 2
262 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
263 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
264 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
265 พสุภา ชินวรโสภาค 2
266 กฤติกา พนาธนสาร 2
267 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
268 สมนึก อภิวันทนกุล 2
269 ศิริพร เหลืองอุดม 2
270 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
271 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
272 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
273 กัลยา ซาพวง 2
274 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
275 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
276 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
277 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
278 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
279 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
280 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
281 ยา สารี 2
282 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
283 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
284 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
285 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
286 อนันตชัย ไทยประทาน 2
287 กรกฏ จุฑาสมิต 2
288 อัญชลี เข็มครุฑ 2
289 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
290 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
291 สหัส ตอสูงเนิน 2
292 อีระฟาน หะยีอีแต 2
293 พลัง เอกตาแสง 2
294 อาชัญญา รัตนอุบล 2
295 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
296 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
297 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
298 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
299 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
300 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
301 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
302 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
303 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
304 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
305 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
306 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
307 สุวรรณา มูเก็ม 2
308 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
309 โกวิทย์ พวงงาม 2
310 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
311 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
312 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
313 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
314 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
315 สมัคร สมแวง 2
316 จุติพร ผลเกิด 2
317 พัชนี ธรรมวันนา 2
318 ภราดร สามสูงเนิน 2
319 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
320 พรประภา แกล้วกล้า 2
321 สิริรักษ์ อารทรากร 2
322 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
323 มัลลิกา มัติโก 2
324 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
325 สุชีพ เณรานนท์ 2
326 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
327 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
328 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
329 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
330 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
331 พนม เกตุมาน 2
332 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
333 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
334 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
335 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
336 สุวรรณี วังกานต์ 2
337 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
338 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
339 ศักดา พรึงลำภู 2
340 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
341 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
342 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
343 กมล ไชยสิทธิ์ 2
344 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
345 โรงพยาบาลเทพา 2
346 สมชาย ลี่ทองอิน 2
347 นภาพร วาณิชย์กุล 2
348 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
349 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
350 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
351 สุขยืน เทพทอง 2
352 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
353 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
354 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
355 วรรณี นิธิยานันท์ 2
356 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
357 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
358 นงพงา มหามิตร 2
359 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
360 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
361 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
362 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
363 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
364 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
365 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
366 ณภากุล โรจนสุภัค 2
367 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
368 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
369 รวิพร สายแสนทอง 2
370 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
371 เดชรัต สุขกำเนิด 1
372 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
373 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
374 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
375 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
376 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
377 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
378 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
379 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
380 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
381 ประเวศ วะสี 1
382 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
383 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
384 ประคองศิริ บุญคง 1
385 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
386 ธวัชชัย เทียนงาม 1
387 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
388 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
389 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
390 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
391 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
392 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
393 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
394 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
395 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
396 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
397 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
398 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
399 ดาริน จตุรภัทรพร 1
400 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
401 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
402 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
403 ปัทมา ศิริเวช 1
404 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
405 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
406 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
407 สุรจิต สุนทรธรรม 1
408 สุรพล ธรรมร่มดี 1
409 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
410 บุญสม อัคธรรมกุล 1
411 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
412 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
413 วันดี กริชอนันต์ 1
414 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
415 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
416 ประชาธิป กะทา 1
417 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
418 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
419 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
420 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
421 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
422 ปกรณ์ ทองวิไล 1
423 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
424 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
425 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
426 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
427 วรลักษณ์ ศรีใย 1
428 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
429 คอยรูซามัน มะ 1
430 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
431 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
432 พัชนี เชยจรรยา 1
433 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
434 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
435 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
436 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
437 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
438 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
439 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
440 สุธี พลพงษ์ 1
441 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
442 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
443 กิตติ กันภัย 1
444 ออมสิน อภิจิต 1
445 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
446 สุมน บุณยะชัย 1
447 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
448 กนิช บุญยัษฐิติ 1
449 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
450 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
451 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
452 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
453 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
454 บุญชาล ทองประยูร 1
455 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
456 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
457 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
458 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
459 นลิน นิลอุบล 1
460 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
461 มะหามะ เมาะมูลา 1
462 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
463 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
464 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
465 รำไพ แก้ววิเชียร 1
466 ภาสกร อัครเสวี 1
467 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
468 กฤตภาส ไพเราะ 1
469 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
470 พยอม ดีน้อย 1
471 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
472 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
473 กิตติยา คิดบา 1
474 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
475 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
476 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
477 รัชนี จันทร์เกษ 1
478 สำลี ใจดี 1
479 นิธิภา อุดมสาลี 1
480 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
481 ศุภฑิต สนธินุช 1
482 ฐิติมา นวชินกุล 1
483 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
484 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
485 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
486 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
487 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
488 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
489 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
490 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
491 จิตรลดา แสงปัญญา 1
492 เดลแมน, เจอร์เกน 1
493 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
494 กระทรวงศึกษาธิการ 1
495 ไตรรงค์ เจนการ 1
496 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
497 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
498 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
499 ฮอบสบอม, อีริค 1
500 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
501 อัมพร มีศุข 1
502 บรุกเกอร์, บิล 1
503 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
504 ศรีภราดร 1
505 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
506 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
507 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
508 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
509 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
510 เกษียร เดชะพีระ 1
511 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
512 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
513 บัญชา อึ๋งสกุล 1
514 ธีระ อาชวเมธี 1
515 เบเคอร์, คริส 1
516 มาร์กซ์, คาร์ล 1
517 ชาญชัย อาชวเมธี 1
518 เองเกลส์, เฟรดริค 1
519 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
520 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
521 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
522 อรุณ แสงศรี 1
523 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
524 บุญปลูก นฤมล 1
525 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
526 สมเกียรติ วันทะนะ 1
527 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
528 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
529 สงบ ส่งเมือง 1
530 สุธาสินี สุภา 1
531 เตอรไก, เฟอเรน 1
532 อุษา ตันติเวชกุล 1
533 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
534 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
535 เหงียน, คักเวียน 1
536 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
537 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
538 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
539 นุจรี โลหะกุล 1
540 สุรพล สุดารา 1
541 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
542 นูมอฟฟ์, แซม 1
543 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
544 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
545 โหราธิบดี, พระ 1
546 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
547 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
548 ดารณี พุทธรักษา 1
549 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
550 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
551 กาญจนาถ อุดมสุข 1
552 ลาคูบอน, เคน 1
553 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
554 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
555 อาร์.เอส. ศรมะ 1
556 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
557 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
558 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
559 ศิตาพร ยังคง 1
560 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
561 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
562 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
563 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
564 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
565 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
566 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
567 ลิขิต อุดมภักดี 1
568 รุ่งนภา คำผาง 1
569 กาญจนา แก้วเทพ 1
570 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
571 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
572 รักมณี บุตรชน 1
573 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
574 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
575 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
576 ชินทัศน์ 1
577 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
578 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
579 สุชาย ตรีรัตน์ 1
580 นักวิจัยอิสระ 1
581 เสรี พงศ์พิศ 1
582 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
583 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
584 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
585 จุลจราพร สินศิริ 1
586 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
587 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
588 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
589 ไภรพ รุจิโรภาส 1
590 สาลิกา เมธนาวิน 1
591 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
592 มโนภาษ เนาวรังสี 1
593 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
594 ศิริ ถีอาสนา 1
595 เพเยอร์, เชริล 1
596 อภิชัย พันธเสน 1
597 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
598 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
599 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
600 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
601 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
602 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
603 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
604 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
605 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
606 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
607 สวีซี่, พอล 1
608 สุวินัย รันดาเว 1
609 วรรณา อัศวสุโชติ 1
610 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
611 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
612 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
613 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
614 จิตตินี จันทรจนา 1
615 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
616 ปรียาพร มหาเทพ 1
617 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
618 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
619 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
620 สุมิตรา พูลทอง 1
621 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
622 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
623 จินดา สิงห์ลอ 1
624 กิตติพงศ์ พลเสน 1
625 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
626 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
627 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
628 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
629 ปัญญา เต็มเจริญ 1
630 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
631 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
632 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
633 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
634 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
635 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
636 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
637 วนิดา กมลฉ่ำ 1
638 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
639 วาทิต เบญจพลกุล 1
640 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
641 จิรศักดิ์ สุจริต 1
642 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
643 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
644 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
646 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
647 ปิโยรส ทองเกิด 1
648 มานิดา ฉายเพชรากร 1
649 นพดล กิตนะ 1
650 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
651 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
652 นิพาดา เรือนแก้ว 1
653 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
654 อวยพร เรืองตระกูล 1
655 ปารุส สังขมณี 1
656 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
657 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
658 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
659 ชลธยา ทรงรูป 1
660 อิชฌิกา พรหมทอง 1
661 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
662 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
663 รัตนา พุ่มไพศาล 1
664 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
665 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
666 อรอุมา เจริญสุข 1
667 สรายุทธ ตันบู๋ 1
668 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
669 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
670 วีระ นิยมวัน 1
671 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
672 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
673 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
674 ภัทระ คาน 1
675 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
676 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
677 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
678 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
679 โรงพยาบาลแม่สาย 1
680 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
681 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
682 ปารเมศ ชุติมา 1
683 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
684 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
685 Sinclair, Gavin 1
686 ชนิยา สมบุญ 1
687 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
688 ชาญ ศานติตานนท์ 1
689 นำรวี สุเสวี 1
690 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
691 พูลวลิต สินธุเสก 1
692 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
693 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
694 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
695 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
696 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
697 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
698 นุริยา กาเจ 1
699 โรงพยาบาลแม่สอด 1
700 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
701 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
702 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
703 สวี่, เส้าหลิน 1
704 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
705 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
706 หลอ, เสี่ยวจิง 1
707 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
708 ต้วน, ลี่เซิง 1
709 จัง, เอี้ยน ชิว 1
710 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
711 ปราจีน วีรกุล 1
712 สุกัญญา หาญตระกูล 1
713 สาโรช งามขำ 1
714 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
715 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
716 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
717 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
718 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
719 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
720 สงัด พันธุ์โอภาส 1
721 สมยศ ลี้ตระกูล 1
722 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
723 อดิศร รัตนมานิต 1
724 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
725 หลิน, ฟง 1
726 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
727 สุบิน ไชยยะ 1
728 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
729 จริยา เล็กประยูร 1
730 องุ่น ลิ่ววานิช 1
731 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
732 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
733 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
734 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
735 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
736 บุบผา พวงมาลี 1
737 นารีรัตน์ รูปงาม 1
738 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
739 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
740 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
741 ปรารถนา หมี้แสน 1
742 กำธร พฤกษานานนท์ 1
743 ประดับ แก้วแดง 1
744 นัยนา เตโชฬาร 1
745 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
746 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
747 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
748 นรามินทร์ มารคแมน 1
749 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
750 สุชาดา สุขหร่อง 1
751 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
752 แสงนวล ทองเพียร 1
753 บังอร ฉางทรัพย์ 1
754 สดศรี ไทยทอง 1
755 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
756 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
757 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
758 วิไล ชินธเนศ 1
759 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
760 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
761 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
762 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
763 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
764 กำจร นาคชื่น 1
765 มาลี พูลคลองตัน 1
766 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
767 เชิดชู รักตบุตร์ 1
768 ยุวดี ศิริ 1
769 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
770 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
771 สุรพล ไตรเวทย์ 1
772 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
773 ปิ่น ศรีเมือง 1
774 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
775 วินัย สมบูรณ์ 1
776 ธนิต จินดาวณิค 1
777 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
778 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
779 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
780 ปริมลาภ วสุวัต 1
781 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
782 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
783 ยุพิน เนียมแสง 1
784 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
785 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
786 เสถียร รุจิระวณิช 1
787 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
788 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
789 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
790 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
791 อนรรฆพล เวียงพล 1
792 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
793 บุญยงค์ เกตุคง 1
794 ธัญ โสภณดิษย์ 1
795 สนธิ บุณยะชัย 1
796 สงัด ภูเขาทอง 1
797 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
798 ศิวะศรียานนท์ 1
799 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
800 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
801 อนันต์ วีระณรงค์ 1
802 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
803 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
804 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
805 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
806 วีณา เมฆวิชัย 1
807 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
808 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
809 กำจัด มงคลกุล 1
810 จริยา จารุรักษ์ 1
811 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
812 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
813 พูน เกษจำรัส 1
814 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
815 กำธร ธีรคุปต์ 1
816 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
817 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
818 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
819 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
820 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
821 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
822 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
823 เครือวัลย์ พลจันทร 1
824 เกรียง ตั้งสง่า 1
825 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
826 อัมพร ตันประเสริฐ 1
827 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
828 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
829 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
830 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
831 พจน์ ศรีบุญลือ 1
832 สุธี สุนทรธรรม 1
833 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
834 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
835 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
836 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
837 วรรณี พฤฒิถาวร 1
838 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
839 จันทรา ทองคำเภา 1
840 มนัส สถิรจินดา 1
841 วัฒนา ธรรมมงคล 1
842 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
843 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
844 ฐิตาภา เขียวขจี 1
845 สุวิมล กีรติพิบูล 1
846 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
847 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
848 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
849 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
850 นคร เปรมศรี 1
851 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
852 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
853 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
854 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
855 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
856 รณิดา วงศ์พานิช 1
857 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
858 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
859 สุทธี สงวนถิ่น 1
860 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
861 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
862 พรรณี ลัดเล็ง 1
863 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
864 โสภี อุณรุท 1
865 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
866 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
867 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
868 ไพรัช เดชสัจจา 1
869 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
870 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
871 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
872 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
873 นันทนา ชูฉัตร 1
874 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
875 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
876 สุนทร ศุภพงษ์ 1
877 จรัส สุวรรณมาลา 1
878 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
879 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
880 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
881 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
882 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
883 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
884 พีรยา สมสะอาด 1
885 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
886 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
887 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
888 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
889 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
890 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
891 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
892 วีณา เคยพุดซา 1
893 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
894 พินิต ชินสร้อย 1
895 จินตนา วิทยุ 1
896 นิรมล แสงศรี 1
897 วันชัย ขมวัฒนา 1
898 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
899 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
900 สุรศักดิ์ สุนทร 1
901 ผจญ โกจารย์ศรี 1
902 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
903 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
904 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
905 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
906 ทนง ประสานพานิช 1
907 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
908 ศักดา ธนิตกุล 1
909 ปณิธาน บุญจำรัส 1
910 อุบล หลิมสกุล 1
911 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
912 กนกพรรณ อยู่ชา 1
913 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
914 บงกช หงษ์คำมี 1
915 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
916 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
917 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
918 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
919 สุภาณี จุลชู 1
920 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
921 คมคาย บุญเสริมสุข 1
922 กรองแก้ว กรรณสูต 1
923 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
924 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
925 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
926 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
927 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
928 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
929 ริสเสอร์, แกรี 1
930 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
931 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
932 เสติร์น, แอรอน 1
933 อมตา เวชพฤติ 1
934 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
935 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
936 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
937 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
938 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
939 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
940 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
941 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
942 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
943 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
944 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
945 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
946 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
947 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
948 จลีพร โกลากุล 1
949 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
950 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
951 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
952 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
953 ดุสิต เครืองาม 1
954 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
955 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
956 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
957 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
958 อลิศรา ชูชาติ 1
959 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
960 ประวิต เอราวรรณ์ 1
961 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
962 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
963 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
964 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
965 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
966 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
967 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
968 สุทธนู ศรีไสย์ 1
969 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
970 อมรา พงศาพิชญ์ 1
971 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
972 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
973 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
974 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
975 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
976 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
977 สุธีรา นิตยานันทะ 1
978 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
979 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
980 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
981 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
982 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
983 พัทยา เรือนแก้ว 1
984 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
985 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
986 บรรเจิด พละการ 1
987 นฤพงศ์ ภักดี 1
988 รศรินทร์ เกรย์ 1
989 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
990 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
991 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
992 พะเยาว์ นาคำ 1
993 ชนก ลิมปิพิชัย 1
994 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
995 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
996 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
997 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
998 จเร วิชาไทย 1
999 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
1001 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
1002 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
1003 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
1004 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
1005 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
1006 ขจรยศ อยู่ดี 1
1007 สุพรรณี ไชยอำพร 1
1008 ผกา สัตยธรรม 1
1009 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1010 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
1011 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
1012 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1013 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
1014 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
1015 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
1016 ธำรง เมธาศิริ 1
1017 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
1018 ดำริห์ ดวงนภา 1
1019 เชิดชาย ดวงภมร 1
1020 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
1021 จงอร พีรานนท์ 1
1022 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1023 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
1024 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
1025 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
1026 สุจารี จันทรสุข 1
1027 วิชิต ศรีตระกูล 1
1028 กาญจนา ปานุราช 1
1029 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
1030 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1031 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1032 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1033 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1034 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
1035 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
1036 วารี นิยมธรรม 1
1037 ประไพ เกสรา 1
1038 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1039 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1040 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1041 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1042 นิฐิ คงถาวร 1
1043 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1044 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
1045 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
1046 Nateerat Thamroj 1
1047 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
1048 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
1049 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1050 โรงพยาบาลระยอง 1
1051 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
1052 ปรียา มิตรานนท์ 1
1053 Chanvit Tharathep 1
1054 ปราณี จริตเอก 1
1055 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1056 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
1057 จินตนา เพชรานนท์ 1
1058 มงคล เตชะกำพุ 1
1059 ปัญญา ยังประภากร 1
1060 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1061 เลอสรวง เมฆสุต 1
1062 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
1063 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
1064 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
1065 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1066 พล สาเกทอง 1
1067 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
1068 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1069 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
1070 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1071 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1072 พอตา บุญยตีรณะ 1
1073 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
1074 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1075 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1076 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1077 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1078 นคร รัตนพฤกษ์ 1
1079 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1080 จิตสิริ ธนภัทร 1
1081 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1082 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1083 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1084 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
1085 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1086 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1087 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1088 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
1089 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
1090 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
1091 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
1092 กิตติชัย บุญศรี 1
1093 ประยุทธ คลังสิน 1
1094 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1095 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
1096 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1097 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
1098 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
1099 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
1100 ดวงสมร บุญผดุง 1
1101 เฉลิมพร บุญสิริ 1
1102 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
1103 อารยา ทองผิว 1
1104 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
1105 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
1106 อรสา กนกวงศ์ 1
1107 น้ำค้าง จุลนพ 1
1108 มยุรี เข็มทอง 1
1109 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
1110 นเรศ ดำรงชัย 1
1111 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
1112 บุญศรี เขียวเขิน 1
1113 กุสุมา ศรียากูล 1
1114 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
1115 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
1116 วิโรจน์ กันทาสุข 1
1117 นุชนัดดา แสงสินศร 1
1118 อารีวรรณ ทับทอง 1
1119 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
1120 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
1121 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
1122 สายฝน น้อยหีด 1
1123 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
1124 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
1125 ประทีป เมฆประสาน 1
1126 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
1127 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
1128 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
1129 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
1130 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
1131 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
1132 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
1133 พิบูล กมลเพชร 1
1134 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
1135 กัญจนา ติษยาธิคม 1
1136 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
1137 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
1138 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
1139 ธีระ วรธนารัตน์ 1
1140 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
1141 วัลลา ตันตโยทัย 1
1142 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
1143 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
1144 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
1145 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
1146 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
1147 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
1148 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
1149 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
1150 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
1151 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
1152 กรุณา แดงสุวรรณ 1
1153 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
1154 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
1155 Crabtree, Katherine 1
1156 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
1157 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
1158 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
1159 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
1160 นันทวัน ยันตะดิลก 1
1161 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
1162 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
1163 สมเกียรติ มีธรรม 1
1164 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
1165 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
1166 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1167 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1168 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1169 พรรณี บัวเล็ก 1
1170 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1171 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1172 เปเยอร์, เชริล 1
1173 พรพิมล ตรีโชติ 1
1174 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
1175 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
1176 ธีรยุทธ บุญมี 1
1177 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
1178 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1179 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1180 กระทรวงสาธารณสุข 1
1181 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
1182 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
1183 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
1184 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
1185 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
1186 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1187 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
1188 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
1189 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
1190 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
1191 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
1192 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
1193 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
1194 กันยา บุญธรรม 1
1195 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
1196 พงษ์เดช สารการ 1
1197 ภาสภร อินทุมาร 1
1198 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
1199 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
1200 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
1201 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
1202 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
1203 มณฑา เก่งการพานิช 1
1204 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
1205 กฤษณา คำมูล 1
1206 ปวริส มินา 1
1207 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
1208 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
1209 ปราณี ชาญณรงค์ 1
1210 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
1211 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
1212 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
1213 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
1214 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
1215 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
1216 ประไพร อุตมา 1
1217 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
1218 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
1219 พัฒนาวิไล อินใหม 1
1220 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
1221 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
1222 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
1223 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
1224 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
1225 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
1226 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
1227 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
1228 เฉวตสรร นามวาท 1
1229 อรอุมา ช่วยเรือง 1
1230 ทรงพล ตุละทา 1
1231 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
1232 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
1233 ฬุฬีญา โอชารส 1
1234 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1235 ขัตติยา รัตนดิลก 1
1236 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1237 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
1238 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1239 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
1240 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
1241 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
1242 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
1243 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
1244 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
1245 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
1246 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
1247 จตุพร ไชยทองศรี 1
1248 สิรินาฏ นิภาพร 1
1249 พจน์ กุลวานิช 1
1250 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
1251 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
1252 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
1253 ตรีนุช พลางกูร 1
1254 โกเมศ วิชชาวุธ 1
1255 ระชา ภุชชงค์ 1
1256 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
1257 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
1258 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
1259 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
1260 สายบัว ชี้เจริญ 1
1261 อมร รอดคล้าย 1
1262 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
1263 สุรพล เวียงนนท์ 1
1264 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
1265 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
1266 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
1267 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
1268 เมตตา กูนิง 1
1269 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
1270 วินัย วงศ์อาสา 1
1271 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
1272 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
1273 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
1274 ประณีต ส่งวัฒนา 1
1275 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
1276 ขวัญเรือน ภูมี 1
1277 เนตรนภา คู่พันธวี 1
1278 วิชยา โกมินทร์ 1
1279 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
1280 สมพร จันทระ 1
1281 ศุทธินี ดนตรี 1
1282 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
1283 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
1284 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1285 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1286 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1287 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
1288 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
1289 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
1290 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1291 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
1292 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1293 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
1294 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
1295 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
1296 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
1297 อมร เปรมกมล 1
1298 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
1299 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1300 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
1301 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
1302 ชนิษฎา ชูสุข 1
1303 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
1304 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
1305 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
1306 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
1307 ดวงตา ผลากรกุล 1
1308 รัญชนา สินธวาลัย 1
1309 มานะ นาคำ 1
1310 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
1311 นภิสพร มีมงคล 1
1312 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
1313 ปัญญา เลิศไกร 1
1314 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
1315 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
1316 สุพินดา สาทรกิจ 1
1317 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
1318 มนตรา พงษ์นิล 1
1319 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
1320 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
1321 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1322 ครรชิต สุขนาค 1
1323 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
1324 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
1325 ผลิดา ภูธรใจ 1
1326 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
1327 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
1328 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุขภาพท