ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 เขมิกา ยามะรัต 7
11 ทัศนีย์ ญาณะ 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
14 นิกร ดุสิตสิน 6
15 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
16 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
17 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
19 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
20 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
21 กฤษณา สำเร็จ 5
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
24 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
25 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
26 รัตนา สินธุภัค 5
27 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
28 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
29 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
30 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
31 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
33 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
34 พฤกษา บุกบุญ 4
35 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
36 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
37 วัชริน สินธวานนท์ 4
38 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
39 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
41 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
42 เดช พุ่มคชา 4
43 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
44 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
46 อรชา ตุลานันท์ 4
47 ชนาธิป พรกุล 4
48 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
49 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
50 เสน่ห์ จามริก 4
51 ทิศนา แขมมณี 4
52 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
53 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
54 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
55 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
56 สุภางค์ จันทวานิช 4
57 เอื้อมพร คชการ 4
58 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
59 ไพลิน ศรีสุขโข 4
60 นรานินทร์ มารคแมน 4
61 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
62 ทัศนีย์ บัวคำ 3
63 วิชัย เอกพลากร 3
64 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
65 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
66 วิจารณ์ พานิช 3
67 นักวิชาการอิสระ 3
68 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
69 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
70 สิทธิกร รองสำลี 3
71 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
72 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
73 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
74 ยูซูฟ นิมะ 3
75 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
76 ทศพร คำผลศิริ 3
77 นฤมนัส คอวนิช 3
78 อิสระ 3
79 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
80 อรจิรา ทองสุกมาก 3
81 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
82 ภูรี อนันตโชติ 3
83 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
84 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
85 ภูษิต ประคองสาย 3
86 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
87 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
88 อรณัชชา เซ็นโส 3
89 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
90 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
91 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
92 ขนิษฐา นันทบุตร 3
93 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
94 โรงพยาบาลจะนะ 3
95 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
96 บรรลุ ศิริพานิช 3
97 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
98 กิตติ อินทรานนท์ 3
99 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
100 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
101 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
102 กนิษฐา ไทยกล้า 3
103 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
104 เหงียน, คัก เวียน 3
105 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
106 เกษียร เตชะพีระ 3
107 อรอุมา ซองรัมย์ 3
108 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
109 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
110 จันทนา พัฒนเภสัช 3
111 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
112 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
113 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
114 ปัญญา จารุศิริ 3
115 สุรัตนา อำนวยผล 3
116 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
117 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
118 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
119 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
120 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
121 วรโชค ไชยวงศ์ 3
122 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
123 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
124 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
126 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
127 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
128 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
129 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
130 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
131 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
132 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
133 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
134 ศักดา พรึงลำภู 2
135 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
136 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
137 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
138 ปาริชาต บุตรดีมี 2
139 ชยภรณ์ ดีเอม 2
140 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
141 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
142 แสวง วัชระธนกิจ 2
143 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
144 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
145 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
146 พนม เกตุมาน 2
147 สมหญิง อุ้มบุญ 2
148 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
149 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
150 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
151 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
152 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
153 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
154 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
155 ยา สารี 2
156 ณภากุล โรจนสุภัค 2
157 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
158 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
159 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
160 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
161 อนันตชัย ไทยประทาน 2
162 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
163 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
164 สหัส ตอสูงเนิน 2
165 พลัง เอกตาแสง 2
166 วรรณี นิธิยานันท์ 2
167 กรกฏ จุฑาสมิต 2
168 อีระฟาน หะยีอีแต 2
169 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
170 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
171 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
172 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
173 พัชนี ธรรมวันนา 2
174 สุวรรณี วังกานต์ 2
175 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
176 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
177 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
178 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
179 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
180 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
181 สุขยืน เทพทอง 2
182 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
183 พรประภา แกล้วกล้า 2
184 สุวรรณา มูเก็ม 2
185 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
186 กมล ไชยสิทธิ์ 2
187 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
188 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
189 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
190 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
191 รวิพร สายแสนทอง 2
192 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
193 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
194 ชลดา สีพั้วฮาม 2
195 ทวิตรี ภูมินำ 2
196 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
197 โกวิทย์ พวงงาม 2
198 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
199 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
200 นงพงา มหามิตร 2
201 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
202 จุติพร ผลเกิด 2
203 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
204 สมัคร สมแวง 2
205 สุชีพ เณรานนท์ 2
206 สมชาย ลี่ทองอิน 2
207 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
208 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
209 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
210 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
211 สิริรักษ์ อารทรากร 2
212 มัลลิกา มัติโก 2
213 ภราดร สามสูงเนิน 2
214 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
215 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
216 นิภา อังศุภากร 2
217 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
218 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
219 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
220 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
221 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
222 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
223 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
224 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
225 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
226 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
227 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
228 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
229 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
230 ปริญญา สันติชาติงาม 2
231 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
232 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
233 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
234 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
235 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
236 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
237 เบญจมาศ พระธานี 2
238 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
239 พัฒนา ราชวงศ์ 2
240 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
241 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
242 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
243 พสุภา ชินวรโสภาค 2
244 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
245 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
246 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
247 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
248 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
249 ปราโมทย์ สุกใส 2
250 ประนอม รอดคำดี 2
251 อัญชลี เข็มครุฑ 2
252 สุชาดา รัชชุกูล 2
253 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
254 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
255 กัลยา ซาพวง 2
256 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
257 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
258 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
259 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
260 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
261 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
262 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
263 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
264 ธนพรรณ สุนทระ 2
265 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
266 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
267 ไพลิน ศรีสุโข 2
268 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
269 เอกพันธ์ ฤทธา 2
270 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
271 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
272 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
273 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
274 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
275 อาชัญญา รัตนอุบล 2
276 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
277 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
278 ปิยนาถ บุนนาค 2
279 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
280 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
281 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
282 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
283 รุจิรา บุญหลง 2
284 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
285 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
286 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
287 อาคม ชนางกูร 2
288 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
289 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
290 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
291 อินทิรา ยมาภัย 2
292 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
293 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
294 สุวินัย ภรณวลัย 2
295 เพชร ธำมะรงค์ 2
296 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
297 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
298 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
299 พิชนี โพธารามิก 2
300 วิทยา ยงเจริญ 2
301 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
302 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
303 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
304 กำพล ศรีถนอม 2
305 อุดม คำพลี 2
306 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
307 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
308 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
309 นันทพร ลีลายนกุล 2
310 อดุลย์ โมฮารา 2
311 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
312 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
313 รัชนี สรรเสริญ 2
314 สตางค์ ศุภผล 2
315 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
316 สายรัตน์ นกน้อย 2
317 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
318 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
319 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
320 ชูชัย ศรชำนิ 2
321 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
322 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
323 ชมรมแพทย์ชนบท 2
324 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
325 Ernst Tenambergen 2
326 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
327 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
328 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
329 โรงพยาบาลเทพา 2
330 สมศักดิ์ ปัญหา 2
331 นภาพร วาณิชย์กุล 2
332 สมนึก อภิวันทนกุล 2
333 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
334 กฤติกา พนาธนสาร 2
335 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
336 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
337 วิพุธ พูลเจริญ 2
338 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
339 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
340 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
341 ศิริพร เหลืองอุดม 2
342 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
343 ประพจน์ เภตรากาศ 2
344 ทักษพล ธรรมรังสี 2
345 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
346 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
347 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
348 คมกริช เอี่ยมละออ 2
349 สุภา กลมกลึง 2
350 สมภพ รุ่งสุภา 2
351 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
352 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
353 เอนก โสภณ 2
354 สมบัติ อินทร์คง 2
355 อรทัย วลีวงศ์ 2
356 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
357 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
358 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
359 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
360 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
361 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
362 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
363 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
364 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
365 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
366 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
367 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
368 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
369 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
370 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
371 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
372 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
373 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
374 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
375 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
376 เมตตา กูนิง 1
377 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
378 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
379 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
380 โกเมศ วิชชาวุธ 1
381 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
382 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
383 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
384 ขัตติยา รัตนดิลก 1
385 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
386 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
387 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
388 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
389 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
390 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
391 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
392 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
393 อมร รอดคล้าย 1
394 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
395 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
396 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
397 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
398 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
399 พยอม ดีน้อย 1
400 ธวัชชัย เทียนงาม 1
401 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
402 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
403 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
404 ประคองศิริ บุญคง 1
405 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
406 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
407 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
408 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
409 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
410 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
411 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
412 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
413 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
414 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
415 บุญสม อัคธรรมกุล 1
416 มะหามะ เมาะมูลา 1
417 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
418 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
419 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
420 รำไพ แก้ววิเชียร 1
421 ภาสกร อัครเสวี 1
422 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
423 กฤตภาส ไพเราะ 1
424 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
425 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
426 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
427 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
428 กิตติยา คิดบา 1
429 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
430 ครรชิต สุขนาค 1
431 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
432 รศรินทร์ เกรย์ 1
433 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
434 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
435 สมพร จันทระ 1
436 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
437 นฤพงศ์ ภักดี 1
438 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
439 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
440 สุพินดา สาทรกิจ 1
441 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
442 จเร วิชาไทย 1
443 พะเยาว์ นาคำ 1
444 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
445 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
446 วิชยา โกมินทร์ 1
447 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
448 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
449 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
450 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
451 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
452 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
453 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
454 ศุทธินี ดนตรี 1
455 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
456 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
457 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
458 พอตา บุญยตีรณะ 1
459 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
460 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
461 เชิดชาย ดวงภมร 1
462 กาญจนา ปานุราช 1
463 นภิสพร มีมงคล 1
464 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
465 ชนิษฎา ชูสุข 1
466 รัญชนา สินธวาลัย 1
467 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
468 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
469 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
470 นคร เปรมศรี 1
471 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
472 เฉวตสรร นามวาท 1
473 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
474 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
475 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
476 ผลิดา ภูธรใจ 1
477 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
478 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
479 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
480 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
481 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
482 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
483 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
484 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
485 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
486 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
487 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
488 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
489 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
490 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
491 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
492 นพดล กิตนะ 1
493 นิพาดา เรือนแก้ว 1
494 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
495 ปิโยรส ทองเกิด 1
496 มานิดา ฉายเพชรากร 1
497 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
498 จริยา เล็กประยูร 1
499 กำจัด มงคลกุล 1
500 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
501 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
502 จริยา จารุรักษ์ 1
503 องุ่น ลิ่ววานิช 1
504 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
505 จิรศักดิ์ สุจริต 1
506 อรอุมา เจริญสุข 1
507 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
508 สรายุทธ ตันบู๋ 1
509 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
510 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
511 รัตนา พุ่มไพศาล 1
512 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
513 ปารุส สังขมณี 1
514 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
515 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
516 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
517 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
518 อวยพร เรืองตระกูล 1
519 วีณา เมฆวิชัย 1
520 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
521 พูลวลิต สินธุเสก 1
522 นำรวี สุเสวี 1
523 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
524 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
525 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
526 ศิวะศรียานนท์ 1
527 ชาญ ศานติตานนท์ 1
528 ชนิยา สมบุญ 1
529 นุริยา กาเจ 1
530 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
531 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
532 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
533 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
534 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
535 อนรรฆพล เวียงพล 1
536 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
537 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
538 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
539 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
540 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
541 พูน เกษจำรัส 1
542 กำธร ธีรคุปต์ 1
543 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
544 ธัญ โสภณดิษย์ 1
545 บุญยงค์ เกตุคง 1
546 สงัด ภูเขาทอง 1
547 สนธิ บุณยะชัย 1
548 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
549 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
550 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
551 ปกรณ์ ทองวิไล 1
552 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
553 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
554 ประชาธิป กะทา 1
555 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
556 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
557 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
558 วรลักษณ์ ศรีใย 1
559 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
560 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
561 ดาริน จตุรภัทรพร 1
562 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
563 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
564 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
565 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
566 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
567 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
568 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
569 เดชรัต สุขกำเนิด 1
570 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
571 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
572 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
573 ประเวศ วะสี 1
574 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
575 คอยรูซามัน มะ 1
576 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
577 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
578 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
579 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
580 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
581 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
582 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
583 ฐิติมา นวชินกุล 1
584 รัชนี จันทร์เกษ 1
585 สำลี ใจดี 1
586 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
587 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
588 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
589 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
590 ชลธยา ทรงรูป 1
591 อิชฌิกา พรหมทอง 1
592 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
593 วาทิต เบญจพลกุล 1
594 นิธิภา อุดมสาลี 1
595 ศุภฑิต สนธินุช 1
596 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
597 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
598 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
600 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
601 ปัทมา ศิริเวช 1
602 สุรจิต สุนทรธรรม 1
603 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
604 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
605 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
606 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
607 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
608 วันดี กริชอนันต์ 1
609 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
610 กรุณา แดงสุวรรณ 1
611 นเรศ ดำรงชัย 1
612 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
613 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
614 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
615 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
616 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
617 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
618 น้ำค้าง จุลนพ 1
619 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
620 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
621 วิโรจน์ กันทาสุข 1
622 อารีวรรณ ทับทอง 1
623 กุสุมา ศรียากูล 1
624 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
625 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
626 ภาสภร อินทุมาร 1
627 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
628 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
629 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
630 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
631 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
632 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
633 ปวริส มินา 1
634 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
635 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
636 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
637 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
638 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
639 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
640 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
641 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
642 ปราณี ชาญณรงค์ 1
643 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
644 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
645 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
646 สายฝน น้อยหีด 1
647 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
648 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
649 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
650 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
651 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
652 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
653 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
654 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
655 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
656 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
657 วัลลา ตันตโยทัย 1
658 ดวงสมร บุญผดุง 1
659 เฉลิมพร บุญสิริ 1
660 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
661 อารยา ทองผิว 1
662 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
663 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
664 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
665 กัญจนา ติษยาธิคม 1
666 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
667 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
668 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
669 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
670 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
671 อรอุมา ช่วยเรือง 1
672 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
673 ทรงพล ตุละทา 1
674 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
675 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
676 วินัย วงศ์อาสา 1
677 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
678 ฬุฬีญา โอชารส 1
679 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
680 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
681 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
682 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
683 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
684 มานะ นาคำ 1
685 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
686 มนตรา พงษ์นิล 1
687 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
688 เนตรนภา คู่พันธวี 1
689 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
690 ขวัญเรือน ภูมี 1
691 ประณีต ส่งวัฒนา 1
692 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
693 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
694 ดวงตา ผลากรกุล 1
695 ปัญญา เลิศไกร 1
696 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
697 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
698 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
699 ประไพร อุตมา 1
700 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
701 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
702 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
703 ตรีนุช พลางกูร 1
704 จตุพร ไชยทองศรี 1
705 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
706 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
707 Crabtree, Katherine 1
708 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
709 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
710 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
711 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
712 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
713 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
714 ระชา ภุชชงค์ 1
715 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
716 พัฒนาวิไล อินใหม 1
717 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
718 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
719 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
720 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
721 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
722 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
723 สายบัว ชี้เจริญ 1
724 สุรพล เวียงนนท์ 1
725 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
726 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
727 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
728 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
729 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
730 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
731 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
732 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
733 โรงพยาบาลระยอง 1
734 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
735 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
736 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
737 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
738 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
739 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
740 Chanvit Tharathep 1
741 กิตติชัย บุญศรี 1
742 Nateerat Thamroj 1
743 ประยุทธ คลังสิน 1
744 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
745 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
746 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
747 มยุรี เข็มทอง 1
748 พินิต ชินสร้อย 1
749 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
750 ทนง ประสานพานิช 1
751 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
752 พีรยา สมสะอาด 1
753 อรสา กนกวงศ์ 1
754 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
755 นุชนัดดา แสงสินศร 1
756 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
757 บุญศรี เขียวเขิน 1
758 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
759 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
760 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
761 นคร รัตนพฤกษ์ 1
762 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
763 จิตสิริ ธนภัทร 1
764 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
765 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
766 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
767 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
768 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
769 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
770 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
771 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
772 อมร เปรมกมล 1
773 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
774 พิบูล กมลเพชร 1
775 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
776 ธีระ วรธนารัตน์ 1
777 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
778 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
779 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
780 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
781 ปราณี จริตเอก 1
782 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
783 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
784 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
785 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
786 ประทีป เมฆประสาน 1
787 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
788 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
789 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
790 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
791 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
792 สมเกียรติ มีธรรม 1
793 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
794 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
795 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
796 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
797 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
798 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
799 อุบล หลิมสกุล 1
800 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
801 นันทวัน ยันตะดิลก 1
802 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
803 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
804 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
805 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
806 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
807 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
808 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
809 คมคาย บุญเสริมสุข 1
810 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
811 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
812 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
813 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
814 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
815 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
816 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
817 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
818 สิรินาฏ นิภาพร 1
819 กระทรวงสาธารณสุข 1
820 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
821 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
822 สุทธี สงวนถิ่น 1
823 พรรณี ลัดเล็ง 1
824 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
825 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
826 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
827 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
828 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
829 นิรมล แสงศรี 1
830 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
831 ผจญ โกจารย์ศรี 1
832 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
833 สุรศักดิ์ สุนทร 1
834 กันยา บุญธรรม 1
835 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
836 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
837 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
838 พงษ์เดช สารการ 1
839 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
840 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
841 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
842 มณฑา เก่งการพานิช 1
843 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
844 กฤษณา คำมูล 1
845 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
846 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
847 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
848 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
849 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
850 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
851 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
852 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
853 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
854 วีณา เคยพุดซา 1
855 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
856 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
857 อมรา พงศาพิชญ์ 1
858 พัชนี เชยจรรยา 1
859 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
860 มงคล เตชะกำพุ 1
861 ปรียา มิตรานนท์ 1
862 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
863 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
864 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
865 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
866 บุญชาล ทองประยูร 1
867 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
868 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
869 ศักดา ธนิตกุล 1
870 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
871 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
872 จินตนา วิทยุ 1
873 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
874 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
875 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
876 ออมสิน อภิจิต 1
877 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
878 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
879 จินตนา เพชรานนท์ 1
880 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
881 ไภรพ รุจิโรภาส 1
882 สาลิกา เมธนาวิน 1
883 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
884 มโนภาษ เนาวรังสี 1
885 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
886 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
887 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
888 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
889 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
890 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
891 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
892 เกษียร เดชะพีระ 1
893 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
894 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
895 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
896 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
897 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
898 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
899 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
900 กิตติ ลิ่มสกุล 1
901 กิตติ กันภัย 1
902 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
903 สุธี พลพงษ์ 1
904 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
905 เสรี พงศ์พิศ 1
906 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
907 วารี นิยมธรรม 1
908 นลิน นิลอุบล 1
909 วันชัย ขมวัฒนา 1
910 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
911 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
912 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
913 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
914 มาลี พูลคลองตัน 1
915 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
916 ดุสิต เครืองาม 1
917 ปณิธาน บุญจำรัส 1
918 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
919 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
920 นันทนา ชูฉัตร 1
921 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
922 ไพรัช เดชสัจจา 1
923 กำจร นาคชื่น 1
924 จลีพร โกลากุล 1
925 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
926 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
927 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
928 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
929 สุทธนู ศรีไสย์ 1
930 ยุพิน เนียมแสง 1
931 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
932 เสถียร รุจิระวณิช 1
933 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
934 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
935 วินัย สมบูรณ์ 1
936 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
937 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
938 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
939 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
940 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
941 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
942 กนิช บุญยัษฐิติ 1
943 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
944 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
945 สุธาสินี สุภา 1
946 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
947 สุมน บุณยะชัย 1
948 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
949 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
950 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
951 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
952 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
953 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
954 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
955 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
956 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
957 โสภี อุณรุท 1
958 ยุวดี ศิริ 1
959 เชิดชู รักตบุตร์ 1
960 จรัส สุวรรณมาลา 1
961 สุนทร ศุภพงษ์ 1
962 ปิ่น ศรีเมือง 1
963 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
964 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
965 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
966 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
967 สุรพล ไตรเวทย์ 1
968 รณิดา วงศ์พานิช 1
969 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
970 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
971 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
972 ชินทัศน์ 1
973 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
974 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
975 ลิขิต อุดมภักดี 1
976 รักมณี บุตรชน 1
977 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
978 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
979 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
980 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
981 อาร์.เอส. ศรมะ 1
982 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
983 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
984 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
985 รุ่งนภา คำผาง 1
986 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
987 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
988 ธีรยุทธ บุญมี 1
989 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
990 พรพิมล ตรีโชติ 1
991 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
992 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
993 สุรพล ธรรมร่มดี 1
994 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
995 กาญจนา แก้วเทพ 1
996 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
997 วรรณา อัศวสุโชติ 1
998 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
999 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1000 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1001 สวีซี่, พอล 1
1002 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1003 สุวินัย รันดาเว 1
1004 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1005 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1006 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1007 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1008 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1009 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1010 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1011 จุลจราพร สินศิริ 1
1012 ศิริ ถีอาสนา 1
1013 เพเยอร์, เชริล 1
1014 อภิชัย พันธเสน 1
1015 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1016 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1017 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1018 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1019 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1020 ลาคูบอน, เคน 1
1021 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1022 ศิตาพร ยังคง 1
1023 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1024 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1025 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1026 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1027 นักวิจัยอิสระ 1
1028 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1029 เปเยอร์, เชริล 1
1030 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1031 อัมพร มีศุข 1
1032 ฮอบสบอม, อีริค 1
1033 บรุกเกอร์, บิล 1
1034 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1035 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1036 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1037 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1038 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1039 นุจรี โลหะกุล 1
1040 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1041 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1042 สุรพล สุดารา 1
1043 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1044 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1045 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1046 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1047 ธีระ อาชวเมธี 1
1048 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1049 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1050 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1051 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1052 เบเคอร์, คริส 1
1053 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1054 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1055 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1056 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1057 ไตรรงค์ เจนการ 1
1058 ศรีภราดร 1
1059 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1060 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1061 เตอรไก, เฟอเรน 1
1062 สงบ ส่งเมือง 1
1063 อุษา ตันติเวชกุล 1
1064 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1065 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1066 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1067 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1068 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1069 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1070 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1071 พรรณี บัวเล็ก 1
1072 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1073 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1074 อรุณ แสงศรี 1
1075 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1076 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1077 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1078 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1079 ดารณี พุทธรักษา 1
1080 นูมอฟฟ์, แซม 1
1081 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1082 โหราธิบดี, พระ 1
1083 เหงียน, คักเวียน 1
1084 บุญปลูก นฤมล 1
1085 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1086 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1087 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1088 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1089 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
1090 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
1091 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1092 อนันต์ วีระณรงค์ 1
1093 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1094 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
1095 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1096 สุมิตรา พูลทอง 1
1097 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
1098 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1099 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1100 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1101 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
1102 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
1103 ประไพ เกสรา 1
1104 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1105 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1106 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1107 ปรียาพร มหาเทพ 1
1108 กิตติพงศ์ พลเสน 1
1109 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1110 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
1111 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
1112 จิตตินี จันทรจนา 1
1113 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1114 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1115 จินดา สิงห์ลอ 1
1116 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1117 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1118 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1119 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
1120 มนัส สถิรจินดา 1
1121 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
1122 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
1123 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1124 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1125 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1126 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
1127 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1128 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1129 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1130 สุวิมล กีรติพิบูล 1
1131 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1132 ฐิตาภา เขียวขจี 1
1133 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
1134 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1135 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
1136 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1137 จันทรา ทองคำเภา 1
1138 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1139 วัฒนา ธรรมมงคล 1
1140 นิฐิ คงถาวร 1
1141 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1142 ปัญญา ยังประภากร 1
1143 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1144 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1145 วรรณี พฤฒิถาวร 1
1146 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1147 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
1148 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
1149 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
1150 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1151 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1152 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1153 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1154 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1155 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1156 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1157 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1158 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1159 อดิศร รัตนมานิต 1
1160 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1161 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1162 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1163 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1164 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1165 ปารเมศ ชุติมา 1
1166 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1167 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1168 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1169 Sinclair, Gavin 1
1170 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1171 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1172 ภัทระ คาน 1
1173 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1174 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1175 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1176 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1177 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1178 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1179 สุบิน ไชยยะ 1
1180 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1181 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1182 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1183 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
1184 วีระ นิยมวัน 1
1185 จัง, เอี้ยน ชิว 1
1186 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
1187 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1188 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1189 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1190 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
1191 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1192 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1193 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1194 ปราจีน วีรกุล 1
1195 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
1196 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1197 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1198 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1199 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1200 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1201 หลิน, ฟง 1
1202 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1203 สวี่, เส้าหลิน 1
1204 ต้วน, ลี่เซิง 1
1205 สาโรช งามขำ 1
1206 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1207 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1208 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1209 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1210 พล สาเกทอง 1
1211 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
1212 ริสเสอร์, แกรี 1
1213 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
1214 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
1215 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
1216 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
1217 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
1218 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
1219 นารีรัตน์ รูปงาม 1
1220 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
1221 อมตา เวชพฤติ 1
1222 เสติร์น, แอรอน 1
1223 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
1224 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
1225 บุบผา พวงมาลี 1
1226 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
1227 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
1228 ผกา สัตยธรรม 1
1229 สดศรี ไทยทอง 1
1230 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
1231 สุพรรณี ไชยอำพร 1
1232 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1233 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
1234 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
1235 พจน์ กุลวานิช 1
1236 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
1237 นัยนา เตโชฬาร 1
1238 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1239 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
1240 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
1241 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
1242 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
1243 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
1244 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
1245 ปริมลาภ วสุวัต 1
1246 สุภาณี จุลชู 1
1247 ประวิต เอราวรรณ์ 1
1248 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
1249 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
1250 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
1251 อลิศรา ชูชาติ 1
1252 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
1253 ธนิต จินดาวณิค 1
1254 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
1255 กรองแก้ว กรรณสูต 1
1256 ปรารถนา หมี้แสน 1
1257 บงกช หงษ์คำมี 1
1258 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
1259 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
1260 ประดับ แก้วแดง 1
1261 กำธร พฤกษานานนท์ 1
1262 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
1263 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
1264 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
1265 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
1266 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
1267 กนกพรรณ อยู่ชา 1
1268 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
1269 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
1270 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
1271 พจน์ ศรีบุญลือ 1
1272 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
1273 บรรเจิด พละการ 1
1274 สุธี สุนทรธรรม 1
1275 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1276 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
1277 ชนก ลิมปิพิชัย 1
1278 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
1279 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
1280 สุชาดา สุขหร่อง 1
1281 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
1282 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
1283 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1284 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
1285 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
1286 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
1287 อัมพร ตันประเสริฐ 1
1288 เลอสรวง เมฆสุต 1
1289 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
1290 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
1291 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
1292 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1293 เกรียง ตั้งสง่า 1
1294 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
1295 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1296 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
1297 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1298 เครือวัลย์ พลจันทร 1
1299 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
1300 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
1301 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
1302 วิชิต ศรีตระกูล 1
1303 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1304 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
1305 ธำรง เมธาศิริ 1
1306 แสงนวล ทองเพียร 1
1307 สุจารี จันทรสุข 1
1308 บังอร ฉางทรัพย์ 1
1309 ขจรยศ อยู่ดี 1
1310 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
1311 วิไล ชินธเนศ 1
1312 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
1313 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
1314 ดำริห์ ดวงนภา 1
1315 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
1316 นรามินทร์ มารคแมน 1
1317 พัทยา เรือนแก้ว 1
1318 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1319 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
1320 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1321 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
1322 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1323 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
1324 จงอร พีรานนท์ 1
1325 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1326 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
1327 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
1328 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุขภ