ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
15 นิกร ดุสิตสิน 6
16 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
17 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
18 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
19 กฤษณา สำเร็จ 5
20 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
21 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
23 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
25 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
27 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
28 รัตนา สินธุภัค 5
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
30 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
31 ไพลิน ศรีสุขโข 4
32 เอื้อมพร คชการ 4
33 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
34 นรานินทร์ มารคแมน 4
35 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
36 สุภางค์ จันทวานิช 4
37 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
38 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
39 ชนาธิป พรกุล 4
40 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
41 อรชา ตุลานันท์ 4
42 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
43 ทิศนา แขมมณี 4
44 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
45 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
47 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
48 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
49 พฤกษา บุกบุญ 4
50 เสน่ห์ จามริก 4
51 วัชริน สินธวานนท์ 4
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
53 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
54 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
55 เดช พุ่มคชา 4
56 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
57 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
58 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
59 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
60 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
61 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
62 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
63 วิชัย เอกพลากร 3
64 ภูษิต ประคองสาย 3
65 ทัศนีย์ บัวคำ 3
66 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
67 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
68 อรณัชชา เซ็นโส 3
69 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
70 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
71 สิทธิกร รองสำลี 3
72 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
73 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
74 อิสระ 3
75 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
76 ขนิษฐา นันทบุตร 3
77 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
78 กิตติ อินทรานนท์ 3
79 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
80 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
81 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
82 บรรลุ ศิริพานิช 3
83 วิจารณ์ พานิช 3
84 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
85 ทศพร คำผลศิริ 3
86 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
87 นฤมนัส คอวนิช 3
88 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
89 ภูรี อนันตโชติ 3
90 อรจิรา ทองสุกมาก 3
91 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
92 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
93 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
94 นักวิชาการอิสระ 3
95 เหงียน, คัก เวียน 3
96 เกษียร เตชะพีระ 3
97 กนิษฐา ไทยกล้า 3
98 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
99 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
100 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
101 อรอุมา ซองรัมย์ 3
102 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
103 ปัญญา จารุศิริ 3
104 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
105 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
106 วรโชค ไชยวงศ์ 3
107 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
108 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
109 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
110 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
111 ยูซูฟ นิมะ 3
112 สุรัตนา อำนวยผล 3
113 จันทนา พัฒนเภสัช 3
114 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
115 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
116 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
117 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
118 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
119 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
120 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
121 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
122 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
123 โรงพยาบาลจะนะ 3
124 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
125 โรงพยาบาลเทพา 2
126 นภาพร วาณิชย์กุล 2
127 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
128 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
129 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
130 สมชาย ลี่ทองอิน 2
131 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
132 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
133 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
134 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
135 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
136 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
137 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
138 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
139 ชลดา สีพั้วฮาม 2
140 ทวิตรี ภูมินำ 2
141 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
142 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
143 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
144 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
145 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
146 นิภา อังศุภากร 2
147 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
148 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
149 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
150 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
151 เบญจมาศ พระธานี 2
152 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
153 พัฒนา ราชวงศ์ 2
154 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
155 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
156 สุวรรณี วังกานต์ 2
157 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
158 ศักดา พรึงลำภู 2
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
160 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
161 พัชนี ธรรมวันนา 2
162 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
163 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
164 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
165 สุขยืน เทพทอง 2
166 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
167 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
168 พรประภา แกล้วกล้า 2
169 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
170 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
171 ปาริชาต บุตรดีมี 2
172 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
173 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
174 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
175 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
176 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
177 แสวง วัชระธนกิจ 2
178 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
179 พนม เกตุมาน 2
180 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
181 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
182 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
183 ชยภรณ์ ดีเอม 2
184 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
185 จุติพร ผลเกิด 2
186 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
187 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
188 ธนพรรณ สุนทระ 2
189 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
190 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
191 กัลยา ซาพวง 2
192 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
193 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
194 ปราโมทย์ สุกใส 2
195 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
196 ประนอม รอดคำดี 2
197 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
198 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
199 สุชาดา รัชชุกูล 2
200 อัญชลี เข็มครุฑ 2
201 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
202 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
203 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
204 ปิยนาถ บุนนาค 2
205 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
206 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
207 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
208 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
209 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
210 อาชัญญา รัตนอุบล 2
211 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
212 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
213 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
214 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
215 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
216 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
217 มัลลิกา มัติโก 2
218 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
219 ภราดร สามสูงเนิน 2
220 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
221 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
222 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
223 สิริรักษ์ อารทรากร 2
224 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
225 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
226 กมล ไชยสิทธิ์ 2
227 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
228 รวิพร สายแสนทอง 2
229 นงพงา มหามิตร 2
230 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
231 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
232 สมัคร สมแวง 2
233 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
234 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
235 พิชนี โพธารามิก 2
236 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
237 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
238 วิทยา ยงเจริญ 2
239 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
240 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
241 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
242 สุชีพ เณรานนท์ 2
243 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
244 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
245 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
246 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
247 โกวิทย์ พวงงาม 2
248 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
249 ชูชัย ศรชำนิ 2
250 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
251 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
252 ชมรมแพทย์ชนบท 2
253 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
254 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
255 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
256 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
257 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
258 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
259 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
260 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
261 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
262 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
263 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
264 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
265 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
266 วิพุธ พูลเจริญ 2
267 ประพจน์ เภตรากาศ 2
268 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
269 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
270 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
271 Ernst Tenambergen 2
272 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
273 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
274 รัชนี สรรเสริญ 2
275 สตางค์ ศุภผล 2
276 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
277 สายรัตน์ นกน้อย 2
278 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
279 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
280 สมศักดิ์ ปัญหา 2
281 นันทพร ลีลายนกุล 2
282 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
283 อาคม ชนางกูร 2
284 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
285 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
286 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
287 เอกพันธ์ ฤทธา 2
288 สมภพ รุ่งสุภา 2
289 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
290 เอนก โสภณ 2
291 สมบัติ อินทร์คง 2
292 ไพลิน ศรีสุโข 2
293 คมกริช เอี่ยมละออ 2
294 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
295 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
296 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
297 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
298 อินทิรา ยมาภัย 2
299 อดุลย์ โมฮารา 2
300 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
301 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
302 กำพล ศรีถนอม 2
303 อุดม คำพลี 2
304 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
305 รุจิรา บุญหลง 2
306 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
307 สุวินัย ภรณวลัย 2
308 เพชร ธำมะรงค์ 2
309 ทักษพล ธรรมรังสี 2
310 สุภา กลมกลึง 2
311 กฤติกา พนาธนสาร 2
312 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
313 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
314 ศิริพร เหลืองอุดม 2
315 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
316 สมนึก อภิวันทนกุล 2
317 พสุภา ชินวรโสภาค 2
318 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
319 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
320 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
321 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
322 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
323 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
324 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
325 สหัส ตอสูงเนิน 2
326 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
327 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
328 วรรณี นิธิยานันท์ 2
329 ณภากุล โรจนสุภัค 2
330 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
331 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
332 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
333 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
334 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
335 อีระฟาน หะยีอีแต 2
336 พลัง เอกตาแสง 2
337 กรกฏ จุฑาสมิต 2
338 อนันตชัย ไทยประทาน 2
339 ยา สารี 2
340 ปริญญา สันติชาติงาม 2
341 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
342 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
343 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
344 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
345 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
346 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
347 สุวรรณา มูเก็ม 2
348 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
349 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
350 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
351 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
352 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
353 อรทัย วลีวงศ์ 2
354 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
355 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
356 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
357 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
358 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
359 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
360 สมหญิง อุ้มบุญ 2
361 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
362 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
363 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
364 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
365 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
366 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
367 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
368 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
369 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
370 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
371 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
372 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
373 สายบัว ชี้เจริญ 1
374 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
375 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
376 พัฒนาวิไล อินใหม 1
377 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
378 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
379 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
380 สุรพล เวียงนนท์ 1
381 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
382 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
383 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
384 ทรงพล ตุละทา 1
385 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
386 ฬุฬีญา โอชารส 1
387 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
388 อรอุมา ช่วยเรือง 1
389 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
390 ระชา ภุชชงค์ 1
391 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
392 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
393 ประไพร อุตมา 1
394 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
395 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
396 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
397 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
398 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
399 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
400 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
401 ปวริส มินา 1
402 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
403 ภาสภร อินทุมาร 1
404 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
405 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
406 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
407 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
408 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
409 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
410 วินัย วงศ์อาสา 1
411 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
412 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
413 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
414 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
415 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
416 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
417 Crabtree, Katherine 1
418 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
419 ตรีนุช พลางกูร 1
420 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
421 จตุพร ไชยทองศรี 1
422 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
423 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
424 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
425 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
426 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
427 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
428 กรุณา แดงสุวรรณ 1
429 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
430 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
431 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
432 มนัส สถิรจินดา 1
433 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
434 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
435 อนันต์ วีระณรงค์ 1
436 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
437 วัฒนา ธรรมมงคล 1
438 จันทรา ทองคำเภา 1
439 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
440 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
441 กัญจนา ติษยาธิคม 1
442 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
443 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
444 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
445 นลิน นิลอุบล 1
446 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
447 พัชนี เชยจรรยา 1
448 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
449 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
450 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
451 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
452 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
453 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
454 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
455 สุธี พลพงษ์ 1
456 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
457 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
458 กิตติ กันภัย 1
459 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
460 สายฝน น้อยหีด 1
461 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
462 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
463 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
464 มนตรา พงษ์นิล 1
465 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
466 เนตรนภา คู่พันธวี 1
467 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
468 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
469 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
470 มานะ นาคำ 1
471 ปัญญา เลิศไกร 1
472 ดวงตา ผลากรกุล 1
473 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
474 ประณีต ส่งวัฒนา 1
475 ขวัญเรือน ภูมี 1
476 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
477 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
478 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
479 ปราณี ชาญณรงค์ 1
480 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
481 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
482 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
483 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
484 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
485 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
486 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
487 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
488 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
489 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
490 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
491 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
492 ประทีป เมฆประสาน 1
493 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
494 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
495 ธีระ วรธนารัตน์ 1
496 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
497 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
498 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
499 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
500 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
502 พิบูล กมลเพชร 1
503 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
504 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
505 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
506 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
507 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
508 นุชนัดดา แสงสินศร 1
509 บุญศรี เขียวเขิน 1
510 มยุรี เข็มทอง 1
511 อรสา กนกวงศ์ 1
512 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
513 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
514 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
515 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
516 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
517 กิตติชัย บุญศรี 1
518 ประยุทธ คลังสิน 1
519 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
520 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
521 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
522 ผลิดา ภูธรใจ 1
523 ครรชิต สุขนาค 1
524 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
525 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
526 สุพินดา สาทรกิจ 1
527 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
528 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
529 ชนิษฎา ชูสุข 1
530 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
532 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
533 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
534 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
535 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
536 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
537 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
538 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
539 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
540 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
541 อมร เปรมกมล 1
542 วิชยา โกมินทร์ 1
543 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
544 สมพร จันทระ 1
545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
546 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
547 ศุทธินี ดนตรี 1
548 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
549 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
550 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
551 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
552 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
553 วัลลา ตันตโยทัย 1
554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
555 เฉลิมพร บุญสิริ 1
556 ดวงสมร บุญผดุง 1
557 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
558 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
559 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
560 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
561 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
562 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
563 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
564 อารยา ทองผิว 1
565 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
566 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
567 น้ำค้าง จุลนพ 1
568 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
569 นเรศ ดำรงชัย 1
570 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
571 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
572 กุสุมา ศรียากูล 1
573 อารีวรรณ ทับทอง 1
574 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
575 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
576 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
577 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
578 วิโรจน์ กันทาสุข 1
579 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
580 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
581 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
582 พงษ์เดช สารการ 1
583 กระทรวงสาธารณสุข 1
584 นันทวัน ยันตะดิลก 1
585 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
586 สมเกียรติ มีธรรม 1
587 มณฑา เก่งการพานิช 1
588 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
589 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
590 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
591 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
592 กันยา บุญธรรม 1
593 กฤษณา คำมูล 1
594 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
595 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
596 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
597 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
598 เมตตา กูนิง 1
599 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
600 อมร รอดคล้าย 1
601 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
602 โกเมศ วิชชาวุธ 1
603 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
604 สิรินาฏ นิภาพร 1
605 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
606 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
607 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
608 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
609 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
610 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
611 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
612 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
613 สุจารี จันทรสุข 1
614 วิชิต ศรีตระกูล 1
615 วิรุฬห์ สายคณิต 1
616 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
617 ขจรยศ อยู่ดี 1
618 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
619 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
620 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
621 ผกา สัตยธรรม 1
622 สุพรรณี ไชยอำพร 1
623 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
624 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
625 ธำรง เมธาศิริ 1
626 สุธีรา นิตยานันทะ 1
627 พัทยา เรือนแก้ว 1
628 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
629 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
630 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
631 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
632 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
633 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
634 จงอร พีรานนท์ 1
635 ดำริห์ ดวงนภา 1
636 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
637 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
638 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
639 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
640 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
641 กรองแก้ว กรรณสูต 1
642 สุภาณี จุลชู 1
643 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
644 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
645 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
646 กนกพรรณ อยู่ชา 1
647 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
648 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
649 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
650 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
651 อลิศรา ชูชาติ 1
652 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
653 ประวิต เอราวรรณ์ 1
654 บงกช หงษ์คำมี 1
655 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
656 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
657 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
658 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
659 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
660 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
661 พจน์ กุลวานิช 1
662 ริสเสอร์, แกรี 1
663 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
664 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
665 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
666 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
667 อมตา เวชพฤติ 1
668 เสติร์น, แอรอน 1
669 ชนก ลิมปิพิชัย 1
670 บรรเจิด พละการ 1
671 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
672 ปรียา มิตรานนท์ 1
673 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
674 อมรา พงศาพิชญ์ 1
675 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
676 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
677 มงคล เตชะกำพุ 1
678 จินตนา เพชรานนท์ 1
679 วารี นิยมธรรม 1
680 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
681 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
682 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
683 กิตติ ลิ่มสกุล 1
684 วีณา เคยพุดซา 1
685 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
686 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
687 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
688 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
689 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
690 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
691 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
692 วันชัย ขมวัฒนา 1
693 ศักดา ธนิตกุล 1
694 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
695 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
696 จินตนา วิทยุ 1
697 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
698 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
699 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
700 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
701 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
702 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
703 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
704 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
705 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
706 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
707 พล สาเกทอง 1
708 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
709 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
710 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
711 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
712 รัญชนา สินธวาลัย 1
713 เลอสรวง เมฆสุต 1
714 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
715 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
716 นิฐิ คงถาวร 1
717 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
718 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
719 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
720 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
721 ประไพ เกสรา 1
722 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
723 ฉวีวรรณ สายบัว 1
724 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
725 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
726 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
727 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
728 ปัญญา ยังประภากร 1
729 สุทธนู ศรีไสย์ 1
730 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
731 ธนิต จินดาวณิค 1
732 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
733 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
734 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
735 ปริมลาภ วสุวัต 1
736 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
737 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
738 ยุพิน เนียมแสง 1
739 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
740 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
741 เสถียร รุจิระวณิช 1
742 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
743 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
744 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
745 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
746 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
747 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
748 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
749 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
750 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
751 บุบผา พวงมาลี 1
752 นารีรัตน์ รูปงาม 1
753 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
754 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
755 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
756 ปรารถนา หมี้แสน 1
757 กำธร พฤกษานานนท์ 1
758 ประดับ แก้วแดง 1
759 วินัย สมบูรณ์ 1
760 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
761 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
762 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
763 สุมน บุณยะชัย 1
764 กนิช บุญยัษฐิติ 1
765 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
766 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
767 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
768 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
769 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
770 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
771 บุญชาล ทองประยูร 1
772 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
773 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
774 สุธาสินี สุภา 1
775 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
776 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
777 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
778 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
779 กำจร นาคชื่น 1
780 มาลี พูลคลองตัน 1
781 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
782 เชิดชู รักตบุตร์ 1
783 ยุวดี ศิริ 1
784 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
785 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
786 สุรพล ไตรเวทย์ 1
787 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
788 ปิ่น ศรีเมือง 1
789 นัยนา เตโชฬาร 1
790 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
791 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
792 วรรณี พฤฒิถาวร 1
793 รณิดา วงศ์พานิช 1
794 โสภี อุณรุท 1
795 สุนทร ศุภพงษ์ 1
796 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
797 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
798 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
799 ฐิตาภา เขียวขจี 1
800 สุวิมล กีรติพิบูล 1
801 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
802 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
803 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
804 จรัส สุวรรณมาลา 1
805 นันทนา ชูฉัตร 1
806 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
807 จลีพร โกลากุล 1
808 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
809 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
810 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
811 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
812 ดุสิต เครืองาม 1
813 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
814 ไพรัช เดชสัจจา 1
815 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
816 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
817 ปณิธาน บุญจำรัส 1
818 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
819 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
820 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
821 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
822 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
823 นรามินทร์ มารคแมน 1
824 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
825 สุชาดา สุขหร่อง 1
826 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
827 แสงนวล ทองเพียร 1
828 บังอร ฉางทรัพย์ 1
829 สดศรี ไทยทอง 1
830 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
831 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
832 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
833 วิไล ชินธเนศ 1
834 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
835 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
836 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
837 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
838 เครือวัลย์ พลจันทร 1
839 เกรียง ตั้งสง่า 1
840 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
841 อัมพร ตันประเสริฐ 1
842 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
843 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
844 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
845 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
846 พจน์ ศรีบุญลือ 1
847 สุธี สุนทรธรรม 1
848 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
849 ออมสิน อภิจิต 1
850 ปกรณ์ ทองวิไล 1
851 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
852 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
853 ธีรยุทธ บุญมี 1
854 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
855 พรพิมล ตรีโชติ 1
856 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
857 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
858 สุรพล ธรรมร่มดี 1
859 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
860 กาญจนา แก้วเทพ 1
861 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
862 วรรณา อัศวสุโชติ 1
863 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
864 เปเยอร์, เชริล 1
865 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
866 เตอรไก, เฟอเรน 1
867 สงบ ส่งเมือง 1
868 อุษา ตันติเวชกุล 1
869 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
870 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
871 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
872 สุกัญญา หาญตระกูล 1
873 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
874 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
875 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
876 พรรณี บัวเล็ก 1
877 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
878 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
879 รุ่งนภา คำผาง 1
880 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
881 กำจัด มงคลกุล 1
882 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
883 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
884 จริยา จารุรักษ์ 1
885 จริยา เล็กประยูร 1
886 องุ่น ลิ่ววานิช 1
887 วีณา เมฆวิชัย 1
888 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
889 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
890 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
891 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
892 พูน เกษจำรัส 1
893 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
894 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
895 นพดล กิตนะ 1
896 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
897 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
898 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
899 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
900 ลิขิต อุดมภักดี 1
901 รักมณี บุตรชน 1
902 จิรศักดิ์ สุจริต 1
903 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
904 นิพาดา เรือนแก้ว 1
905 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
906 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
907 มานิดา ฉายเพชรากร 1
908 ปิโยรส ทองเกิด 1
909 อรุณ แสงศรี 1
910 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
911 มาร์กซ์, คาร์ล 1
912 ธีระ อาชวเมธี 1
913 ชาญชัย อาชวเมธี 1
914 เองเกลส์, เฟรดริค 1
915 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
916 บัญชา อึ๋งสกุล 1
917 เบเคอร์, คริส 1
918 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
919 กระทรวงศึกษาธิการ 1
920 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
921 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
922 ไตรรงค์ เจนการ 1
923 ศรีภราดร 1
924 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
925 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
926 ไภรพ รุจิโรภาส 1
927 สาลิกา เมธนาวิน 1
928 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
929 มโนภาษ เนาวรังสี 1
930 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
931 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
932 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
933 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
934 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
935 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
936 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
937 เกษียร เดชะพีระ 1
938 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
939 จิตรลดา แสงปัญญา 1
940 เดลแมน, เจอร์เกน 1
941 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
942 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
943 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
944 ดารณี พุทธรักษา 1
945 นูมอฟฟ์, แซม 1
946 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
947 โหราธิบดี, พระ 1
948 เหงียน, คักเวียน 1
949 บุญปลูก นฤมล 1
950 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
951 สมเกียรติ วันทะนะ 1
952 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
953 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
954 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
955 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
956 อัมพร มีศุข 1
957 ฮอบสบอม, อีริค 1
958 บรุกเกอร์, บิล 1
959 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
960 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
961 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
962 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
963 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
964 นุจรี โลหะกุล 1
965 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
966 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
967 สุรพล สุดารา 1
968 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
969 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
970 กำธร ธีรคุปต์ 1
971 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
972 วนิดา กมลฉ่ำ 1
973 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
974 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
975 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
976 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
977 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
978 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
979 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
980 ปรียาพร มหาเทพ 1
981 กิตติพงศ์ พลเสน 1
982 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
983 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
984 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
985 ปัญญา เต็มเจริญ 1
986 สาโรช งามขำ 1
987 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
988 ต้วน, ลี่เซิง 1
989 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
990 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
991 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
992 ปราจีน วีรกุล 1
993 จัง, เอี้ยน ชิว 1
994 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
995 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
996 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
997 วีระ นิยมวัน 1
998 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
999 จิตตินี จันทรจนา 1
1000 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1001 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1002 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1003 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1004 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1005 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1006 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1007 อรอุมา เจริญสุข 1
1008 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1009 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1010 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1011 อวยพร เรืองตระกูล 1
1012 ปารุส สังขมณี 1
1013 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1014 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1015 ชลธยา ทรงรูป 1
1016 จินดา สิงห์ลอ 1
1017 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1018 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1019 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1020 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1021 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1022 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1023 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1024 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1025 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1026 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1027 วาทิต เบญจพลกุล 1
1028 สุมิตรา พูลทอง 1
1029 สวี่, เส้าหลิน 1
1030 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1031 นุริยา กาเจ 1
1032 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1033 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1034 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1035 ชนิยา สมบุญ 1
1036 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
1037 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1038 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1039 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1040 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1041 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1042 Sinclair, Gavin 1
1043 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1044 ชาญ ศานติตานนท์ 1
1045 นำรวี สุเสวี 1
1046 ธัญ โสภณดิษย์ 1
1047 บุญยงค์ เกตุคง 1
1048 สงัด ภูเขาทอง 1
1049 สนธิ บุณยะชัย 1
1050 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
1051 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1052 อนรรฆพล เวียงพล 1
1053 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
1054 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
1055 พูลวลิต สินธุเสก 1
1056 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
1057 ศิวะศรียานนท์ 1
1058 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
1059 ภัทระ คาน 1
1060 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1061 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1062 สุบิน ไชยยะ 1
1063 อดิศร รัตนมานิต 1
1064 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1065 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1066 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1067 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1068 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1069 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1070 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1071 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1072 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1073 หลิน, ฟง 1
1074 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1075 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1076 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1077 ปารเมศ ชุติมา 1
1078 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1079 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1080 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1081 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1082 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1083 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1084 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1085 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1086 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1087 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1088 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1089 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
1090 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
1091 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
1092 ปราณี จริตเอก 1
1093 Chanvit Tharathep 1
1094 Nateerat Thamroj 1
1095 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
1096 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
1097 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
1098 จิตสิริ ธนภัทร 1
1099 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1100 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
1101 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
1102 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
1103 นคร รัตนพฤกษ์ 1
1104 โรงพยาบาลระยอง 1
1105 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
1106 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1107 พินิต ชินสร้อย 1
1108 ทนง ประสานพานิช 1
1109 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
1110 นิรมล แสงศรี 1
1111 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
1112 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
1113 พีรยา สมสะอาด 1
1114 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
1115 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1116 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
1117 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
1118 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
1119 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
1120 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
1121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1122 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
1123 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
1124 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
1125 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
1126 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
1127 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
1128 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
1129 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
1130 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
1131 วันดี กริชอนันต์ 1
1132 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
1133 สุรจิต สุนทรธรรม 1
1134 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
1135 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
1136 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
1137 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
1138 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1139 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
1140 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
1141 พอตา บุญยตีรณะ 1
1142 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
1143 รศรินทร์ เกรย์ 1
1144 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
1145 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
1146 จเร วิชาไทย 1
1147 พะเยาว์ นาคำ 1
1148 นฤพงศ์ ภักดี 1
1149 ผจญ โกจารย์ศรี 1
1150 สุรศักดิ์ สุนทร 1
1151 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
1152 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
1153 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
1154 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
1155 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
1156 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
1157 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
1158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
1159 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
1160 คมคาย บุญเสริมสุข 1
1161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
1162 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
1163 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
1164 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
1165 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
1166 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
1167 ขัตติยา รัตนดิลก 1
1168 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
1169 นคร เปรมศรี 1
1170 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
1171 เฉวตสรร นามวาท 1
1172 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
1173 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
1174 กาญจนา ปานุราช 1
1175 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
1176 เชิดชาย ดวงภมร 1
1177 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
1178 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
1179 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1181 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
1182 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
1183 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
1184 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
1185 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
1186 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1187 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
1188 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
1189 สุทธี สงวนถิ่น 1
1190 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
1191 พรรณี ลัดเล็ง 1
1192 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
1193 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
1194 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
1195 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
1196 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
1197 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
1198 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
1199 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
1200 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
1201 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
1202 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
1203 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
1204 อุบล หลิมสกุล 1
1205 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
1206 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
1207 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
1208 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
1209 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
1210 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
1211 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1212 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1213 ชินทัศน์ 1
1214 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1215 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
1216 ปัทมา ศิริเวช 1
1217 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1218 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1219 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1220 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1221 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
1222 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1223 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1224 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
1225 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
1226 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
1227 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
1228 ประชาธิป กะทา 1
1229 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
1230 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
1231 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
1232 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
1233 วรลักษณ์ ศรีใย 1
1234 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
1235 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
1236 ดาริน จตุรภัทรพร 1
1237 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
1238 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
1239 ลาคูบอน, เคน 1
1240 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1241 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1242 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1243 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1244 สวีซี่, พอล 1
1245 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1246 สุวินัย รันดาเว 1
1247 เพเยอร์, เชริล 1
1248 ศิริ ถีอาสนา 1
1249 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1250 เสรี พงศ์พิศ 1
1251 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1252 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1253 จุลจราพร สินศิริ 1
1254 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1255 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1256 ศิตาพร ยังคง 1
1257 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1258 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1259 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1260 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1261 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1262 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1263 นักวิจัยอิสระ 1
1264 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1265 อภิชัย พันธเสน 1
1266 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1267 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1268 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1269 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
1270 คอยรูซามัน มะ 1
1271 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
1272 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
1273 มะหามะ เมาะมูลา 1
1274 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
1275 ภาสกร อัครเสวี 1
1276 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
1277 กฤตภาส ไพเราะ 1
1278 กิตติยา คิดบา 1
1279 พยอม ดีน้อย 1
1280 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1281 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
1282 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
1283 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
1284 รำไพ แก้ววิเชียร 1
1285 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
1286 รัชนี จันทร์เกษ 1
1287 ฐิติมา นวชินกุล 1
1288 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
1289 สำลี ใจดี 1
1290 ศุภฑิต สนธินุช 1
1291 นิธิภา อุดมสาลี 1
1292 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
1293 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
1294 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
1295 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
1296 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
1297 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
1298 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
1299 บุญสม อัคธรรมกุล 1
1300 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
1301 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
1302 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
1303 เดชรัต สุขกำเนิด 1
1304 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
1305 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
1306 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1307 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
1308 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1309 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
1310 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
1311 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
1312 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
1313 ประเวศ วะสี 1
1314 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
1315 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
1316 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
1317 ธวัชชัย เทียนงาม 1
1318 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
1319 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
1320 ประคองศิริ บุญคง 1
1321 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
1322 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
1323 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
1324 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
1325 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
1326 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
1327 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
1328 นภิสพร มีมงคล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136 สุขภาพท