ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 21
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 17
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 15
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 10
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 9
7 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 9
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
10 ทัศนีย์ ญาณะ 7
11 เขมิกา ยามะรัต 7
12 วิทยากร เชียงกูล 7
13 นิกร ดุสิตสิน 6
14 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
15 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
16 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6
17 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 6
18 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
19 กฤษณา สำเร็จ 5
20 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
21 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
22 รัตนา สินธุภัค 5
23 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
25 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 5
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5
27 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 5
28 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 5
29 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
30 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
31 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
32 สมพนธ์ ทัศนิยม 4
33 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
34 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
36 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
37 เดช พุ่มคชา 4
38 เอื้อมพร คชการ 4
39 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
40 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
41 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
42 ไพลิน ศรีสุขโข 4
43 นรานินทร์ มารคแมน 4
44 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
46 ชนาธิป พรกุล 4
47 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
48 อรชา ตุลานันท์ 4
49 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
50 เสน่ห์ จามริก 4
51 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
53 ทิศนา แขมมณี 4
54 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
55 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
56 สุภางค์ จันทวานิช 4
57 พฤกษา บุกบุญ 4
58 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
59 วัชริน สินธวานนท์ 4
60 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
61 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
62 อรณัชชา เซ็นโส 3
63 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
64 ภูษิต ประคองสาย 3
65 อรอุมา ซองรัมย์ 3
66 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 3
67 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
68 นักวิชาการอิสระ 3
69 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 3
70 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
71 ทัศนีย์ บัวคำ 3
72 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
73 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
74 วิจารณ์ พานิช 3
75 สิทธิกร รองสำลี 3
76 อรจิรา ทองสุกมาก 3
77 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
78 ภูรี อนันตโชติ 3
79 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
80 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
81 บรรลุ ศิริพานิช 3
82 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
83 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
84 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 3
85 ทศพร คำผลศิริ 3
86 ดวงฤดี ลาศุขะ 3
87 นฤมนัส คอวนิช 3
88 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
89 ขนิษฐา นันทบุตร 3
90 วิชัย เอกพลากร 3
91 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 3
92 กิตติ อินทรานนท์ 3
93 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
94 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
95 ยูซูฟ นิมะ 3
96 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
97 จันทนา พัฒนเภสัช 3
98 สุรัตนา อำนวยผล 3
99 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
100 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
101 กนิษฐา ไทยกล้า 3
102 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
103 สายศิริ ด่านวัฒนะ 3
104 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 3
105 เกษียร เตชะพีระ 3
106 เหงียน, คัก เวียน 3
107 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
108 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
109 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
110 อิสระ 3
111 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
112 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
113 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
114 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 3
115 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
116 วรโชค ไชยวงศ์ 3
117 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
118 ปัญญา จารุศิริ 3
119 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 3
120 โรงพยาบาลจะนะ 3
121 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
122 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
123 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
124 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
125 โรงพยาบาลเทพา 2
126 นภาพร วาณิชย์กุล 2
127 วรรณี นิธิยานันท์ 2
128 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 2
129 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
130 สมชาย ลี่ทองอิน 2
131 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2
132 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 2
133 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
134 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2
135 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
136 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
137 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 2
138 เบญจมาศ พระธานี 2
139 พรประภา แกล้วกล้า 2
140 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
141 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 2
142 พัชนี ธรรมวันนา 2
143 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 2
144 สุวรรณี วังกานต์ 2
145 สุขยืน เทพทอง 2
146 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
147 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
148 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
149 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
150 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
151 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
152 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
153 ณภากุล โรจนสุภัค 2
154 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
155 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
156 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
157 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
158 ศักดา พรึงลำภู 2
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
160 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
161 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
162 เอกพันธ์ ฤทธา 2
163 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
164 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
165 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
166 ไพลิน ศรีสุโข 2
167 สมหญิง อุ้มบุญ 2
168 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
169 นิภา อังศุภากร 2
170 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 2
171 ปาริชาต บุตรดีมี 2
172 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 2
173 ศิริรัตน์ บุญจรัส 2
174 นุชจรินทร์ อภินันท์ 2
175 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 2
176 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 2
177 แสวง วัชระธนกิจ 2
178 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
179 พนม เกตุมาน 2
180 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
181 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
182 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
183 ชยภรณ์ ดีเอม 2
184 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 2
185 สุภาวัลย์ จำปาหอม 2
186 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
187 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
188 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
189 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
190 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
191 ธนพรรณ สุนทระ 2
192 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
193 สุชาดา รัชชุกูล 2
194 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
195 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
196 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 2
197 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
198 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
199 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 2
200 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
201 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
202 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
203 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
204 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
205 ปราโมทย์ สุกใส 2
206 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
207 ประนอม รอดคำดี 2
208 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
209 วิทยา ยงเจริญ 2
210 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
211 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
212 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
213 พิชนี โพธารามิก 2
214 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
215 พัฒนา ราชวงศ์ 2
216 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 2
217 กมล ไชยสิทธิ์ 2
218 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
219 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
220 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
221 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 2
222 รวิพร สายแสนทอง 2
223 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
224 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
225 ชลดา สีพั้วฮาม 2
226 ทวิตรี ภูมินำ 2
227 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 2
228 โกวิทย์ พวงงาม 2
229 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
230 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 2
231 นงพงา มหามิตร 2
232 สิริรักษ์ อารทรากร 2
233 สมัคร สมแวง 2
234 จุติพร ผลเกิด 2
235 สุชีพ เณรานนท์ 2
236 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
237 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
238 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
239 อรพินท์ ครุฑจับนาค 2
240 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 2
241 มัลลิกา มัติโก 2
242 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 2
243 ภราดร สามสูงเนิน 2
244 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 2
245 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 2
246 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
247 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
248 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
249 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
250 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
251 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
252 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
253 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
254 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
255 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
256 อัญชลี เข็มครุฑ 2
257 อรทัย วลีวงศ์ 2
258 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
259 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
260 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
261 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
262 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
263 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
264 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
265 ชูชัย ศรชำนิ 2
266 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
267 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
268 ชมรมแพทย์ชนบท 2
269 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
270 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
271 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
272 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
273 อาชัญญา รัตนอุบล 2
274 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
275 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
276 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
277 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
278 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
279 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
280 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
281 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
282 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
283 รุจิรา บุญหลง 2
284 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
285 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
286 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
287 อาคม ชนางกูร 2
288 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
289 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
290 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
291 อินทิรา ยมาภัย 2
292 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
293 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
294 สุวินัย ภรณวลัย 2
295 เพชร ธำมะรงค์ 2
296 ประพจน์ เภตรากาศ 2
297 วิพุธ พูลเจริญ 2
298 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
299 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
300 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
301 ทักษพล ธรรมรังสี 2
302 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
303 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
304 กำพล ศรีถนอม 2
305 อุดม คำพลี 2
306 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
307 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
308 กัลยา ซาพวง 2
309 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
310 อดุลย์ โมฮารา 2
311 สมศักดิ์ ปัญหา 2
312 อนันตชัย ไทยประทาน 2
313 ยา สารี 2
314 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
315 กานต์ สุวรรณสาครกุล 2
316 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
317 กรกฏ จุฑาสมิต 2
318 อีระฟาน หะยีอีแต 2
319 สมนึก อภิวันทนกุล 2
320 ศิริพร เหลืองอุดม 2
321 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2
322 สหัส ตอสูงเนิน 2
323 พลัง เอกตาแสง 2
324 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 2
325 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 2
326 สมภพ รุ่งสุภา 2
327 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
328 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
329 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
330 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
331 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
332 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
333 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
334 สุวรรณา มูเก็ม 2
335 สมบัติ อินทร์คง 2
336 เอนก โสภณ 2
337 สุภา กลมกลึง 2
338 คมกริช เอี่ยมละออ 2
339 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
340 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
341 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
342 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
343 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
344 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
345 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
346 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
347 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
348 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
349 สายรัตน์ นกน้อย 2
350 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
351 กฤติกา พนาธนสาร 2
352 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
353 รัชนี สรรเสริญ 2
354 สตางค์ ศุภผล 2
355 ปิยนาถ บุนนาค 2
356 Ernst Tenambergen 2
357 นันทพร ลีลายนกุล 2
358 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
359 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
360 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
361 พสุภา ชินวรโสภาค 2
362 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
363 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
364 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
365 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
366 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
367 ปริญญา สันติชาติงาม 2
368 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
369 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
370 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
371 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
372 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
373 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
374 บุญศรี เขียวเขิน 1
375 อรสา กนกวงศ์ 1
376 นุชนัดดา แสงสินศร 1
377 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
378 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
379 มยุรี เข็มทอง 1
380 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
381 กิตติชัย บุญศรี 1
382 ประยุทธ คลังสิน 1
383 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
384 กระทรวงสาธารณสุข 1
385 มณฑา เก่งการพานิช 1
386 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
387 พงษ์เดช สารการ 1
388 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
389 นันทวัน ยันตะดิลก 1
390 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
391 กฤษณา คำมูล 1
392 กันยา บุญธรรม 1
393 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
394 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
395 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
396 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
397 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
398 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
399 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
400 อดิศร รัตนมานิต 1
401 พรรณี ลัดเล็ง 1
402 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
403 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
404 อมร เปรมกมล 1
405 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
406 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
407 สุบิน ไชยยะ 1
408 หลิน, ฟง 1
409 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
410 สมเกียรติ มีธรรม 1
411 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
412 สุทธี สงวนถิ่น 1
413 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
414 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
415 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
416 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
417 ประทีป เมฆประสาน 1
418 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
419 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
420 ธีระ วรธนารัตน์ 1
421 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
422 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
423 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
424 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
425 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
426 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
427 พิบูล กมลเพชร 1
428 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
429 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
430 นภิสพร มีมงคล 1
431 สุพินดา สาทรกิจ 1
432 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
433 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
434 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
435 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
436 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
437 ครรชิต สุขนาค 1
438 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
439 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
440 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
441 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
442 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
443 ผลิดา ภูธรใจ 1
444 สมพร จันทระ 1
445 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
446 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
447 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
448 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
449 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
450 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
451 สุรศักดิ์ สุนทร 1
452 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
453 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
454 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
455 ศุทธินี ดนตรี 1
456 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
457 วิชยา โกมินทร์ 1
458 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
459 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
460 ชนิษฎา ชูสุข 1
461 โกเมศ วิชชาวุธ 1
462 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
463 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
464 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
465 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
466 เมตตา กูนิง 1
467 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
468 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
469 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
470 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
471 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
472 สิรินาฏ นิภาพร 1
473 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
474 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
475 อมร รอดคล้าย 1
476 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
477 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
478 นคร เปรมศรี 1
479 เฉวตสรร นามวาท 1
480 รัญชนา สินธวาลัย 1
481 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
482 ขัตติยา รัตนดิลก 1
483 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
484 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
485 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
486 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
487 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
488 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
489 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
490 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
491 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
492 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
493 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
494 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
495 ชลธยา ทรงรูป 1
496 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
497 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
498 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
499 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
500 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
501 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
502 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
503 พอตา บุญยตีรณะ 1
504 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
505 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
506 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
507 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
508 นคร รัตนพฤกษ์ 1
509 จินดา สิงห์ลอ 1
510 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
511 จิตสิริ ธนภัทร 1
512 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
513 สุมิตรา พูลทอง 1
514 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
515 อิชฌิกา พรหมทอง 1
516 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
517 วาทิต เบญจพลกุล 1
518 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
519 รัตนา พุ่มไพศาล 1
520 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
521 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
522 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
523 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
525 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
526 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
527 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
528 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
529 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
530 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
531 จิรศักดิ์ สุจริต 1
532 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
533 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
534 อวยพร เรืองตระกูล 1
535 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
536 อรอุมา เจริญสุข 1
537 นฤพงศ์ ภักดี 1
538 รศรินทร์ เกรย์ 1
539 สรายุทธ ตันบู๋ 1
540 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
541 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
542 พะเยาว์ นาคำ 1
543 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
544 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
545 ปารุส สังขมณี 1
546 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
548 จเร วิชาไทย 1
549 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
550 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
551 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
552 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
553 พีรยา สมสะอาด 1
554 สาโรช งามขำ 1
555 ต้วน, ลี่เซิง 1
556 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
557 ปราจีน วีรกุล 1
558 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
559 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
560 วีระ นิยมวัน 1
561 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
562 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
563 จัง, เอี้ยน ชิว 1
564 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
565 พินิต ชินสร้อย 1
566 หลอ, เสี่ยวจิง 1
567 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
568 นิรมล แสงศรี 1
569 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
570 ผจญ โกจารย์ศรี 1
571 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
572 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
573 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
574 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
575 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
576 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
577 ทนง ประสานพานิช 1
578 สวี่, เส้าหลิน 1
579 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
580 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
581 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
582 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
583 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
584 วนิดา กมลฉ่ำ 1
585 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
586 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
587 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
588 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
589 จิตตินี จันทรจนา 1
590 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
591 ปรียาพร มหาเทพ 1
592 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
593 กิตติพงศ์ พลเสน 1
594 ปราณี จริตเอก 1
595 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
596 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
597 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
598 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
599 โรงพยาบาลระยอง 1
600 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
601 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
602 ปัญญา เต็มเจริญ 1
603 Nateerat Thamroj 1
604 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
605 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
606 Chanvit Tharathep 1
607 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
608 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
609 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
610 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
611 สุธี สุนทรธรรม 1
612 พจน์ ศรีบุญลือ 1
613 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
614 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
615 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
616 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
617 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
618 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
619 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
620 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
621 สุชาดา สุขหร่อง 1
622 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
623 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
624 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
625 เครือวัลย์ พลจันทร 1
626 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
627 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
628 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
629 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
630 วรรณี พฤฒิถาวร 1
631 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
632 ฐิตาภา เขียวขจี 1
633 สุวิมล กีรติพิบูล 1
634 อัมพร ตันประเสริฐ 1
635 เกรียง ตั้งสง่า 1
636 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
637 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
638 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
639 นรามินทร์ มารคแมน 1
640 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
641 กำธร พฤกษานานนท์ 1
642 ปรารถนา หมี้แสน 1
643 ประดับ แก้วแดง 1
644 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
645 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
646 นารีรัตน์ รูปงาม 1
647 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
648 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
649 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
650 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
651 ปริมลาภ วสุวัต 1
652 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
653 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
654 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
655 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
656 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
657 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
658 วิไล ชินธเนศ 1
659 บังอร ฉางทรัพย์ 1
660 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
661 แสงนวล ทองเพียร 1
662 สดศรี ไทยทอง 1
663 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
664 บุบผา พวงมาลี 1
665 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
666 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
667 นัยนา เตโชฬาร 1
668 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
669 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
670 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
671 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
672 สุธาสินี สุภา 1
673 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
674 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
675 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
676 สุรพล ไตรเวทย์ 1
677 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
678 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
679 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
680 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
681 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
682 สุมน บุณยะชัย 1
683 กนิช บุญยัษฐิติ 1
684 ปิ่น ศรีเมือง 1
685 ยุวดี ศิริ 1
686 วินัย สมบูรณ์ 1
687 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
688 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
689 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
690 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
691 เสถียร รุจิระวณิช 1
692 มาลี พูลคลองตัน 1
693 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
694 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
695 เชิดชู รักตบุตร์ 1
696 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
697 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
698 กำจร นาคชื่น 1
699 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
700 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
701 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
702 อนันต์ วีระณรงค์ 1
703 นลิน นิลอุบล 1
704 สุธี พลพงษ์ 1
705 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
706 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
707 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
708 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
709 วัฒนา ธรรมมงคล 1
710 จันทรา ทองคำเภา 1
711 มนัส สถิรจินดา 1
712 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
713 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
714 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
715 กิตติ กันภัย 1
716 ออมสิน อภิจิต 1
717 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
718 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
719 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
720 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
721 บุญชาล ทองประยูร 1
722 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
723 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
724 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
725 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
726 พัชนี เชยจรรยา 1
727 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
728 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
729 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
730 ธนิต จินดาวณิค 1
731 วินัย วงศ์อาสา 1
732 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
733 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
734 มานะ นาคำ 1
735 ปัญญา เลิศไกร 1
736 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
737 ทรงพล ตุละทา 1
738 อรอุมา ช่วยเรือง 1
739 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
740 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
741 ฬุฬีญา โอชารส 1
742 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
743 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
744 ดวงตา ผลากรกุล 1
745 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
746 ประณีต ส่งวัฒนา 1
747 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
748 ขวัญเรือน ภูมี 1
749 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
750 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
751 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
752 เนตรนภา คู่พันธวี 1
753 มนตรา พงษ์นิล 1
754 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
755 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
756 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
757 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
758 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
759 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
760 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
761 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
762 จตุพร ไชยทองศรี 1
763 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
764 ระชา ภุชชงค์ 1
765 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
766 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
767 ตรีนุช พลางกูร 1
768 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
769 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
770 กรุณา แดงสุวรรณ 1
771 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
772 Crabtree, Katherine 1
773 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
774 สุรพล เวียงนนท์ 1
775 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
776 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
777 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
778 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
779 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
780 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
781 ประไพร อุตมา 1
782 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
783 พัฒนาวิไล อินใหม 1
784 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
785 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
786 สายบัว ชี้เจริญ 1
787 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
788 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
789 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
790 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
791 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
792 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
793 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
794 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
795 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
796 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
797 นเรศ ดำรงชัย 1
798 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
799 อารีวรรณ ทับทอง 1
800 วิโรจน์ กันทาสุข 1
801 กุสุมา ศรียากูล 1
802 น้ำค้าง จุลนพ 1
803 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
804 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
805 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
806 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
807 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
808 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
809 ยุพิน เนียมแสง 1
810 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
811 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
812 ภาสภร อินทุมาร 1
813 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
814 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
815 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
816 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
817 ปวริส มินา 1
818 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
819 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
820 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
821 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
822 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
823 สายฝน น้อยหีด 1
824 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
825 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
826 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
827 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
828 ปราณี ชาญณรงค์ 1
829 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
830 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
831 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
832 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
833 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
834 กัญจนา ติษยาธิคม 1
835 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
836 เฉลิมพร บุญสิริ 1
837 ดวงสมร บุญผดุง 1
838 อารยา ทองผิว 1
839 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
840 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
841 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
842 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
843 วัลลา ตันตโยทัย 1
844 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
845 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
846 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
847 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
848 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
849 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
850 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
851 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
852 พยอม ดีน้อย 1
853 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
854 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
855 รณิดา วงศ์พานิช 1
856 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
857 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
858 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
859 ประคองศิริ บุญคง 1
860 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
861 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
862 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
863 บุญสม อัคธรรมกุล 1
864 กิตติยา คิดบา 1
865 โสภี อุณรุท 1
866 ไพรัช เดชสัจจา 1
867 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
868 มะหามะ เมาะมูลา 1
869 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
870 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
871 ปณิธาน บุญจำรัส 1
872 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
873 นันทนา ชูฉัตร 1
874 กฤตภาส ไพเราะ 1
875 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
876 สุนทร ศุภพงษ์ 1
877 จรัส สุวรรณมาลา 1
878 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
879 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
880 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
881 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
882 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
883 สาลิกา เมธนาวิน 1
884 ไภรพ รุจิโรภาส 1
885 มโนภาษ เนาวรังสี 1
886 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
887 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
888 เกษียร เดชะพีระ 1
889 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
890 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
891 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
892 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
893 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
894 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
895 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
896 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
897 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
898 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
899 ธวัชชัย เทียนงาม 1
900 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
901 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
902 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
903 วันชัย ขมวัฒนา 1
904 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
905 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
906 ศักดา ธนิตกุล 1
907 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
908 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
909 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
910 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
911 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
912 กนกพรรณ อยู่ชา 1
913 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
914 บงกช หงษ์คำมี 1
915 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
916 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
917 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
918 ศุภฑิต สนธินุช 1
919 สำลี ใจดี 1
920 สุภาณี จุลชู 1
921 นิธิภา อุดมสาลี 1
922 กรองแก้ว กรรณสูต 1
923 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
924 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
925 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
926 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
927 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
928 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
929 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
930 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
931 พจน์ กุลวานิช 1
932 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
933 ริสเสอร์, แกรี 1
934 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
935 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
936 อมตา เวชพฤติ 1
937 เสติร์น, แอรอน 1
938 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
939 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
940 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
941 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
942 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
943 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
944 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
945 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
946 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
947 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
948 จลีพร โกลากุล 1
949 ภาสกร อัครเสวี 1
950 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
951 ดุสิต เครืองาม 1
952 รำไพ แก้ววิเชียร 1
953 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
954 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
955 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
956 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
957 อลิศรา ชูชาติ 1
958 ฐิติมา นวชินกุล 1
959 ประวิต เอราวรรณ์ 1
960 รัชนี จันทร์เกษ 1
961 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
962 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
963 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
964 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
965 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
966 สุทธนู ศรีไสย์ 1
967 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
968 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
969 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
970 บัญชา อึ๋งสกุล 1
971 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
972 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
973 ชินทัศน์ 1
974 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
975 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
976 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
977 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
978 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
979 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
980 กาญจนาถ อุดมสุข 1
981 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
982 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
983 อาร์.เอส. ศรมะ 1
984 รักมณี บุตรชน 1
985 ลิขิต อุดมภักดี 1
986 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
987 สุรพล ธรรมร่มดี 1
988 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
989 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
990 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
991 ธีรยุทธ บุญมี 1
992 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
993 วรรณา อัศวสุโชติ 1
994 รุ่งนภา คำผาง 1
995 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
996 กาญจนา แก้วเทพ 1
997 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
998 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
999 ลาคูบอน, เคน 1
1000 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
1001 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
1002 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
1003 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
1004 สวีซี่, พอล 1
1005 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
1006 สุวินัย รันดาเว 1
1007 เพเยอร์, เชริล 1
1008 ศิริ ถีอาสนา 1
1009 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
1010 เสรี พงศ์พิศ 1
1011 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1012 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
1013 จุลจราพร สินศิริ 1
1014 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
1015 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
1016 ศิตาพร ยังคง 1
1017 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
1018 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
1019 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
1020 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
1021 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
1022 สุชาย ตรีรัตน์ 1
1023 นักวิจัยอิสระ 1
1024 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
1025 อภิชัย พันธเสน 1
1026 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
1027 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
1028 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
1029 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1030 พรพิมล ตรีโชติ 1
1031 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1032 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1033 ฮอบสบอม, อีริค 1
1034 อัมพร มีศุข 1
1035 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1036 บรุกเกอร์, บิล 1
1037 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1038 สุรพล สุดารา 1
1039 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1040 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1041 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1042 นุจรี โลหะกุล 1
1043 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1044 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1045 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1046 เบเคอร์, คริส 1
1047 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1048 ธีระ อาชวเมธี 1
1049 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1050 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1051 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1052 ศรีภราดร 1
1053 ไตรรงค์ เจนการ 1
1054 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1055 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1056 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1057 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1058 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1059 นูมอฟฟ์, แซม 1
1060 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1061 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1062 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1063 สงบ ส่งเมือง 1
1064 เตอรไก, เฟอเรน 1
1065 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1066 อุษา ตันติเวชกุล 1
1067 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1068 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1069 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1070 เปเยอร์, เชริล 1
1071 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1072 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1073 พรรณี บัวเล็ก 1
1074 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1075 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1076 โหราธิบดี, พระ 1
1077 เหงียน, คักเวียน 1
1078 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1079 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1080 ดารณี พุทธรักษา 1
1081 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1082 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1083 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1084 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1085 อรุณ แสงศรี 1
1086 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1087 บุญปลูก นฤมล 1
1088 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1089 วันดี กริชอนันต์ 1
1090 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
1091 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
1092 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1093 ภัทระ คาน 1
1094 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
1095 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
1096 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1097 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1098 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1099 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
1100 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1101 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1102 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1103 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
1104 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1105 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
1106 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1107 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
1108 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1109 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
1110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1111 นุริยา กาเจ 1
1112 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
1113 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1114 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
1115 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1116 Sinclair, Gavin 1
1117 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1118 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
1119 อุบล หลิมสกุล 1
1120 ปารเมศ ชุติมา 1
1121 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
1122 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1123 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1124 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
1125 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1126 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1127 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
1128 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
1129 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
1130 จินตนา วิทยุ 1
1131 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
1132 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
1133 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
1134 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
1135 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1136 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
1137 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1138 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1139 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
1140 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
1141 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1142 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
1143 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1144 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1145 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
1146 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
1147 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1149 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1150 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1151 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1152 วีณา เมฆวิชัย 1
1153 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
1154 กำจัด มงคลกุล 1
1155 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
1156 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1157 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1158 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1159 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
1160 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
1161 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
1162 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
1163 พูน เกษจำรัส 1
1164 จริยา จารุรักษ์ 1
1165 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
1166 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1167 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
1168 เชิดชาย ดวงภมร 1
1169 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
1170 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1171 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
1172 นพดล กิตนะ 1
1173 กาญจนา ปานุราช 1
1174 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
1175 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1176 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
1177 จริยา เล็กประยูร 1
1178 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1179 กำธร ธีรคุปต์ 1
1180 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
1181 พูลวลิต สินธุเสก 1
1182 นำรวี สุเสวี 1
1183 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
1184 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
1185 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
1186 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
1187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
1188 ชาญ ศานติตานนท์ 1
1189 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
1190 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1191 คมคาย บุญเสริมสุข 1
1192 ชนิยา สมบุญ 1
1193 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
1194 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
1195 ศิวะศรียานนท์ 1
1196 ธัญ โสภณดิษย์ 1
1197 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
1198 สงัด ภูเขาทอง 1
1199 สนธิ บุณยะชัย 1
1200 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
1201 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1202 บุญยงค์ เกตุคง 1
1203 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
1204 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
1205 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
1206 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
1207 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
1208 อนรรฆพล เวียงพล 1
1209 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
1210 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
1211 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
1212 ดาริน จตุรภัทรพร 1
1213 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
1214 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
1215 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
1216 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
1217 สุธีรา นิตยานันทะ 1
1218 พัทยา เรือนแก้ว 1
1219 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
1220 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
1221 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
1222 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
1223 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
1224 ชนก ลิมปิพิชัย 1
1225 บรรเจิด พละการ 1
1226 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
1227 เลอสรวง เมฆสุต 1
1228 พล สาเกทอง 1
1229 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
1230 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
1231 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
1232 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
1233 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
1234 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
1235 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
1236 วรลักษณ์ ศรีใย 1
1237 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
1238 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
1239 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
1240 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
1241 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
1242 สุพรรณี ไชยอำพร 1
1243 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
1244 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
1245 ขจรยศ อยู่ดี 1
1246 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
1247 ผกา สัตยธรรม 1
1248 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
1249 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
1250 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
1251 สุรจิต สุนทรธรรม 1
1252 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
1253 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
1254 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
1255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1256 ธำรง เมธาศิริ 1
1257 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
1258 ดำริห์ ดวงนภา 1
1259 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
1260 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
1261 จงอร พีรานนท์ 1
1262 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
1263 วิรุฬห์ สายคณิต 1
1264 สุจารี จันทรสุข 1
1265 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
1266 วิชิต ศรีตระกูล 1
1267 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
1268 ปัทมา ศิริเวช 1
1269 ปกรณ์ ทองวิไล 1
1270 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
1271 จินตนา เพชรานนท์ 1
1272 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1273 มงคล เตชะกำพุ 1
1274 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
1275 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
1276 ปรียา มิตรานนท์ 1
1277 กิตติ ลิ่มสกุล 1
1278 ประเวศ วะสี 1
1279 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
1280 วารี นิยมธรรม 1
1281 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
1282 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
1283 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
1284 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
1285 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
1286 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
1287 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
1288 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
1289 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
1290 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
1291 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
1292 วีณา เคยพุดซา 1
1293 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1294 เดชรัต สุขกำเนิด 1
1295 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
1296 อมรา พงศาพิชญ์ 1
1297 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
1298 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
1299 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
1300 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
1301 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
1302 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
1303 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
1304 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
1305 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
1306 ปัญญา ยังประภากร 1
1307 ประชาธิป กะทา 1
1308 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
1309 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
1310 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
1311 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
1312 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
1313 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
1314 ฉวีวรรณ สายบัว 1
1315 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
1316 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
1317 ประไพ เกสรา 1
1318 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
1319 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
1320 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
1321 คอยรูซามัน มะ 1
1322 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
1323 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
1324 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
1325 นิฐิ คงถาวร 1
1326 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
1327 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
1328 ปิโยรส ทองเกิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 8
5 2552 8
6 2551 11
7 2550 18
8 2549 10
9 2548 2
10 2547 4
11 2546 12
12 2545 5
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
39 543 199
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
6 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
7 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
8 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
9 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
13 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
14 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
15 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
16 การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
18 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
19 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
20 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
21 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
22 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
23 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
24 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
26 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
27 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
28 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
29 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
30 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
31 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
32 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
ปี พ.ศ. 2551
33 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
34 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
35 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
36 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู : รายงานการวิจัย
37 เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัย
38 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
39 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
40 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล
41 การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
42 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
43 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล นักเรียนทุนอบต.
ปี พ.ศ. 2550
44 การดัดแปรดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในผ้าฝ้าย : รายงานผลการวิจัย
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
46 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
47 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย
48 การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
49 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
50 หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทย
51 ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช : ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมพราหมณ์ในสมัยอยุธยา
52 ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
53 วันวาร 3 สมัย ณ มัสยิดต้นสน
54 พ่อค้ามุสลิมกับการค้าผ้าอินเดียในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
55 ปกิณกะในการอ่านวรรณคดี
56 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
57 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
58 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
59 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
60 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
61 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
62 การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
64 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
65 การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร
66 การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัย
67 ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
68 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความเห็นที่สองและข้อมูลด้านสาธารณสุข
69 เกียรติคุณประกาศ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 คนแรกในสาขาการศึกษา
70 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ในนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
71 การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
72 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
73 การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2547
74 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
75 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
76 วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
77 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2546
78 การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
79 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
80 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ
81 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
82 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
83 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
84 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
85 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
86 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
87 การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
88 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
89 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2545
90 วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในช่วงวิกฤติและช่วงปัจจุบัน
91 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อ
92 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
93 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
94 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
95 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
96 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
97 การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reaction
98 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อย
99 ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
100 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย
101 แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
102 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
103 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
104 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
105 การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัย
106 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
107 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
108 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
109 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
110 การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
111 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
112 อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์
113 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
114 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
115 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
116 การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
117 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
118 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
119 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย
121 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
122 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
123 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
124 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
125 การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
126 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
127 การใช้อีไลซ่าเทคนิคในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อซาลโมเนลลา เอนเตอริทิดิส ในไก่ : รายงานผลการวิจัย
128 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์
129 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
130 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
131 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
132 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
133 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
134 แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
135 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2541
136