ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไม่มีข้อมูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไ่ม่มีข้อมูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 12
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 9
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 7
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 7
7 วิทยากร เชียงกูล 7
8 เขมิกา ยามะรัต 7
9 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 6
10 นิกร ดุสิตสิน 6
11 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
12 สุนันท์ พงษ์สามารถ 6
13 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
14 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
15 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
16 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 5
17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5
18 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
20 ทัศนีย์ ญาณะ 5
21 รัตนา สินธุภัค 5
22 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 5
23 สุภางค์ จันทวานิช 4
24 ธิติรัตน์ ปานม่วง 4
25 ชนาธิป พรกุล 4
26 อรชา ตุลานันท์ 4
27 นรานินทร์ มารคแมน 4
28 วรวรรณ เหมชะญาติ 4
29 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
30 อนุสรณ์ ไชยพาน 4
31 เดช พุ่มคชา 4
32 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 4
33 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 4
34 เอื้อมพร คชการ 4
35 ไพลิน ศรีสุขโข 4
36 ทิศนา แขมมณี 4
37 เสน่ห์ จามริก 4
38 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
39 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
40 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
41 ยุวดี คาดการณ์ไกล 4
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 4
43 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
44 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
45 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
47 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4
49 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
50 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 3
51 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
52 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3
53 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
54 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
55 ปิยลัมพร หะวานนท์ 3
56 พฤกษา บุกบุญ 3
57 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 3
58 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
59 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 3
60 นุชวรรณ์ บุญเรือง 3
61 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
62 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
63 สิทธิกร รองสำลี 3
64 กฤษณา สำเร็จ 3
65 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
66 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
67 กิตติ อินทรานนท์ 3
68 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
69 ลัดดา ดำริการเลิศ 3
70 บรรลุ ศิริพานิช 3
71 นักวิชาการอิสระ 3
72 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
73 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
74 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
75 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
76 ภูรี อนันตโชติ 3
77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
78 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
79 วิชัย เอกพลากร 3
80 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3
81 ภูษิต ประคองสาย 3
82 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 3
83 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 3
84 เหงียน, คัก เวียน 3
85 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 3
86 อรอุมา ซองรัมย์ 3
87 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
88 ภูมิ เหลืองจามีกร 3
89 เกษียร เตชะพีระ 3
90 วรโชค ไชยวงศ์ 3
91 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
92 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 3
93 ปัญญา จารุศิริ 3
94 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
95 อัญชลี เข็มครุฑ 2
96 ประนอม รอดคำดี 2
97 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
98 ปิยนาถ บุนนาค 2
99 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
100 ธาดา สืบหลินวงศ์ 2
101 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
102 กัลยา ซาพวง 2
103 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
104 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
105 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2
106 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
107 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
108 ธนพรรณ สุนทระ 2
109 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
110 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
111 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
112 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
113 สุชาดา รัชชุกูล 2
114 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
115 วัชริน สินธวานนท์ 2
116 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
117 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
118 โรงพยาบาลจะนะ 2
119 สายรัตน์ นกน้อย 2
120 สตางค์ ศุภผล 2
121 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
122 วรรณรัตน์ ลาวัง 2
123 รัชนี สรรเสริญ 2
124 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
125 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
126 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
127 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
128 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
129 มณฑล เลิศวรปรีชา 2
130 อาชัญญา รัตนอุบล 2
131 ยูซูฟ นิมะ 2
132 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
133 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2
134 ชัยณรงค์ โลหชิต 2
135 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 2
136 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
137 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 2
138 ปริญญา สันติชาติงาม 2
139 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
140 อรณัชชา เซ็นโส 2
141 เกล็ดดาว จันทฑีโร 2
142 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
143 สมหญิง อุ้มบุญ 2
144 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
145 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
146 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
147 พสุภา ชินวรโสภาค 2
148 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 2
149 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
150 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 2
151 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 2
152 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 2
153 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
154 อิสระ 2
155 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
156 เกรียงไกร ยอดเรือน 2
157 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
158 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
159 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
160 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
161 วิทยา ยงเจริญ 2
162 ปิยะนารถ จาติเกตุ 2
163 พิชนี โพธารามิก 2
164 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
165 ปราโมทย์ สุกใส 2
166 กฤติกา พนาธนสาร 2
167 วิจารณ์ พานิช 2
168 สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ 2
169 สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ 2
170 กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 2
171 ทัศนีย์ บัวคำ 2
172 กรกฏ จุฑาสมิต 2
173 จรินทร์ บุญมัธยะ 2
174 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
175 บัณฑิตา รัฐวิเศษ 2
176 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 2
177 อรจิรา ทองสุกมาก 2
178 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
179 สำนักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
180 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
181 เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 2
182 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
183 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
184 ขนิษฐา นันทบุตร 2
185 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
186 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
187 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
188 สมภพ รุ่งสุภา 2
189 เอนก โสภณ 2
190 สมบัติ อินทร์คง 2
191 ศรัณย์ กิจนิธิกุล 2
192 นงพงา มหามิตร 2
193 กมล ไชยสิทธิ์ 2
194 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
195 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
196 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
197 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
198 นฤมนัส คอวนิช 2
199 สุณี วงศ์คงคาเทพ 2
200 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 2
201 โรงพยาบาลเทพา 2
202 ทศพร คำผลศิริ 2
203 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
204 โศภนา น้อยนิวรณ์ 2
205 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 2
206 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
207 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
208 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2
209 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
210 ศักดา พรึงลำภู 2
211 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
212 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
213 พัชนี ธรรมวันนา 2
214 สุขยืน เทพทอง 2
215 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2
216 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
217 สุภา กลมกลึง 2
218 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2
219 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
220 สุรัตนา อำนวยผล 2
221 ประพจน์ เภตรากาศ 2
222 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2
223 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
224 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
225 อุดม คำพลี 2
226 กำพล ศรีถนอม 2
227 กนิษฐา ไทยกล้า 2
228 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 2
229 จันทนา พัฒนเภสัช 2
230 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
231 คมกริช เอี่ยมละออ 2
232 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2
233 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 2
234 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 2
235 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
236 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
237 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
238 เพชร ธำมะรงค์ 2
239 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
240 อินทิรา ยมาภัย 2
241 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
242 อดุลย์ โมฮารา 2
243 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
244 นันทพร ลีลายนกุล 2
245 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 2
246 เอกพันธ์ ฤทธา 2
247 สุวินัย ภรณวลัย 2
248 ไพลิน ศรีสุโข 2
249 สุชีลา ตันชัยนันท์ 2
250 สมศักดิ์ ปัญหา 2
251 รุจิรา บุญหลง 2
252 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 2
253 ทวีป วรดิลก, 2471-2548 2
254 ทรงฤทธิ์ โพนเงิน 2
255 จีรติ ติงศภัทิย์ 2
256 อาคม ชนางกูร 2
257 ธเนศ วงศ์ยานนาวา 2
258 สมบูรณ์ ศุภศิลป์ 2
259 เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี 1
260 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
261 เลอสรวง เมฆสุต 1
262 ลักษนันท์ รัตนคูหา 1
263 พล สาเกทอง 1
264 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
265 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
266 กมลทิพย์ ดุลยเกษม 1
267 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ 1
268 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
269 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
270 ชนก ลิมปิพิชัย 1
271 บรรเจิด พละการ 1
272 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
273 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
274 อาภากรณ์ เกษรจันทร์ 1
275 ปัญญา ยังประภากร 1
276 นิฐิ คงถาวร 1
277 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
278 กมล พิพัฒน์ภานุกุล 1
279 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
280 สมชัย วรานุกูลรักษ์ 1
281 ประไพ เกสรา 1
282 สุจจิจพร กรอบแป้น 1
283 ฉวีวรรณ สายบัว 1
284 จุฬาภรณ์ พวยอ้วน 1
285 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1
286 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 1
287 ปัญชลี ประคองศิลป์ 1
288 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
289 สุมลยา กาญจนะพังคะ 1
290 นวลพรรณ จันทรศิริ 1
291 สุวรรณา กิจภากรณ์ 1
292 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
293 รำไพ แก้ววิเชียร 1
294 ภาสกร อัครเสวี 1
295 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
296 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
297 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
298 ขจรยศ อยู่ดี 1
299 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
300 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
301 มะหามะ เมาะมูลา 1
302 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ 1
303 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
304 กิตติยา คิดบา 1
305 กฤตภาส ไพเราะ 1
306 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
307 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
308 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 1
309 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 1
310 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
311 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
312 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
313 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
314 พัทยา เรือนแก้ว 1
315 บงกช พิภูษณะนาคทนต์ 1
316 จงอร พีรานนท์ 1
317 ดำริห์ ดวงนภา 1
318 วิชิต ศรีตระกูล 1
319 สุจารี จันทรสุข 1
320 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
321 วิรุฬห์ สายคณิต 1
322 ธำรง เมธาศิริ 1
323 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
324 สุธีรา นิตยานันทะ 1
325 ปณิธาน บุญจำรัส 1
326 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
327 จลีพร โกลากุล 1
328 ดุสิต เครืองาม 1
329 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
330 เสาวรส ใหญ่สว่าง 1
331 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
332 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
333 พรศรี ปฏิมานุเกษม 1
334 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 1
335 จรัส สุวรรณมาลา 1
336 สุนทร ศุภพงษ์ 1
337 นันทนา ชูฉัตร 1
338 ธนสร ตันศฤงฆาร 1
339 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
340 ไพรัช เดชสัจจา 1
341 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
342 สุทธนู ศรีไสย์ 1
343 อัจฉรา วงศ์โสธร 1
344 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1
345 กรองแก้ว กรรณสูต 1
346 กนกพรรณ อยู่ชา 1
347 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 1
348 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
349 บงกช หงษ์คำมี 1
350 สุภาณี จุลชู 1
351 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 1
352 นิรชราภา ทองธรรมชาติ 1
353 บงกช สุทธิวาณิชกุล 1
354 อลิศรา ชูชาติ 1
355 จิตต์นิภา ศรีไสย 1
356 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ 1
357 ประวิต เอราวรรณ์ 1
358 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
359 โสภี อุณรุท 1
360 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
361 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
362 ปรียา มิตรานนท์ 1
363 อมรา พงศาพิชญ์ 1
364 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
365 วีณา เคยพุดซา 1
366 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
367 มงคล เตชะกำพุ 1
368 จินตนา เพชรานนท์ 1
369 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
370 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
371 วารี นิยมธรรม 1
372 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
373 กิตติ ลิ่มสกุล 1
374 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
375 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
376 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
377 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
378 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
379 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
380 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
381 รณิดา วงศ์พานิช 1
382 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
383 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
384 กัตติกา ตังธนกานนท์ 1
385 จินตนา วิทยุ 1
386 นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์ 1
387 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
388 อรวรรณ ขมวัฒนา 1
389 วันชัย ขมวัฒนา 1
390 ศักดา ธนิตกุล 1
391 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
392 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิเทศศาสตร์ 1
393 ศุภฑิต สนธินุช 1
394 นิธิภา อุดมสาลี 1
395 สำลี ใจดี 1
396 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
397 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
398 ทักษพล ธรรมรังสี 1
399 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
400 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
401 รัชนี จันทร์เกษ 1
402 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
403 วิพุธ พูลเจริญ 1
404 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
405 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
406 ฐิติมา นวชินกุล 1
407 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
408 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
409 สิรินทร์ยา พูลเกิด 1
410 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
411 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
412 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
413 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
414 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
416 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
417 สุรจิต สุนทรธรรม 1
418 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
419 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
420 สุลัดดา พงษ์อุทธา 1
421 อรทัย วลีวงศ์ 1
422 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
423 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
424 วันดี กริชอนันต์ 1
425 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
426 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
427 ณรงค์ สัจพันโรจน์ 1
428 เพเยอร์, เชริล 1
429 ศิริ ถีอาสนา 1
430 ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม 1
431 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 1
432 สุวินัย รันดาเว 1
433 สวีซี่, พอล 1
434 จุลจราพร สินศิริ 1
435 เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล 1
436 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล 1
437 ภัทรพร ภัทรโยธิน 1
438 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์บริการวิชาการ 1
439 เสรี พงศ์พิศ 1
440 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
441 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 1
442 ตีรณ โง้วศิริมณี 1
443 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1
444 ศิตาพร ยังคง 1
445 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
446 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
447 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
448 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
449 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
450 สุชาย ตรีรัตน์ 1
451 นักวิจัยอิสระ 1
452 อภิชัย พันธเสน 1
453 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
454 เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย 1
455 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
456 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
457 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
458 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
459 ปัทมา ศิริเวช 1
460 เดชรัต สุขกำเนิด 1
461 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
462 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 1
463 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
464 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
465 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 1
466 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
467 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
468 สุนิดา ศิวปฐมชัย 1
469 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
470 อับดุลรอเซะ กาเดร์ 1
471 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
472 ประเวศ วะสี 1
473 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
474 Ernst Tenambergen 1
475 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
476 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 1
477 ประคองศิริ บุญคง 1
478 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
479 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
480 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
481 บุญสม อัคธรรมกุล 1
482 พยอม ดีน้อย 1
483 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
484 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
485 ธวัชชัย เทียนงาม 1
486 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
487 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
488 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
489 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
490 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
491 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
492 อับดุลเลาะห์ สารีมิง 1
493 คอยรูซามัน มะ 1
494 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
495 ดาริน จตุรภัทรพร 1
496 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
497 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
498 สุภาภรณ์ นิภานันท์ 1
499 ชูชัย ศรชำนิ 1
500 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
501 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
502 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
503 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
504 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
505 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
506 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
507 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
508 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
509 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
510 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
511 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
512 ประชาธิป กะทา 1
513 นิลุบล คุณวัฒน์ 1
514 สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม 1
515 ซาการียา บิณยูซูฟ 1
516 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
517 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
518 ปกรณ์ ทองวิไล 1
519 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
520 วรลักษณ์ ศรีใย 1
521 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
522 ชมรมแพทย์ชนบท 1
523 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
524 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
525 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
526 อลงกรณ์ จารุสมบัติ 1
527 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 1
528 สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ 1
529 วัฒนชัย มะโนมะยา 1
530 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
531 นฤเบศ สมฤทธิ์ 1
532 จเร วิชาไทย 1
533 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
534 วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน 1
535 ถนอม ขุนเพ็ชร 1
536 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
537 เชิดชาย ดวงภมร 1
538 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
539 กานต์ สุวรรณสาครกุล 1
540 อนุพงษ์ วิเลปนานนท์ 1
541 พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ 1
542 พะเยาว์ นาคำ 1
543 นฤพงศ์ ภักดี 1
544 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
545 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
546 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
547 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
548 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
549 สุมาลี ประทุมนันท์ 1
550 สุวรรณา มูเก็ม 1
551 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
552 พอตา บุญยตีรณะ 1
553 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
554 รศรินทร์ เกรย์ 1
555 พิมลพรรณ อิศรภักดี 1
556 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
557 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
559 กาญจนา ปานุราช 1
560 อรสา เลิศสุโภชวณิชย์ 1
561 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
562 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
563 วินัย สมบูรณ์ 1
564 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
566 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
567 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
568 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
569 มาลี พูลคลองตัน 1
570 วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต 1
571 เชิดชู รักตบุตร์ 1
572 สุดาศิริ วศวงศ์ 1
573 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
574 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
575 กำจร นาคชื่น 1
576 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
577 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
578 เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 1
579 อนันตชัย ไทยประทาน 1
580 ยา สารี 1
581 ฝาเร๊าะ เจะจาโรจน์ 1
582 จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม 1
583 สุรีย์ วงศ์ปิยชน 1
584 อีระฟาน หะยีอีแต 1
585 พลัง เอกตาแสง 1
586 วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 1
587 ศิริพร เหลืองอุดม 1
588 สมนึก อภิวันทนกุล 1
589 โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1
590 มูหมัดดาโอ๊ะ เจะเลาะ 1
591 สหัส ตอสูงเนิน 1
592 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
593 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
594 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
595 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
596 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
597 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
598 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
599 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
600 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
601 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
602 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
603 พรรณี ลัดเล็ง 1
604 สุทธี สงวนถิ่น 1
605 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
606 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
607 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
608 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
609 อุบล หลิมสกุล 1
610 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
612 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
613 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
614 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
615 คมคาย บุญเสริมสุข 1
616 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
617 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
618 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
619 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
620 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
621 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
622 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
623 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
624 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
625 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
626 นภาวรรณ โกจารย์ศรี 1
627 สุรศักดิ์ สุนทร 1
628 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
629 ปราณี จริตเอก 1
630 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
631 Chanvit Tharathep 1
632 Nateerat Thamroj 1
633 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
634 นิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
635 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
636 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
637 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
638 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
639 นคร รัตนพฤกษ์ 1
640 จิตสิริ ธนภัทร 1
641 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
642 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
643 โรงพยาบาลระยอง 1
644 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
645 ทนง ประสานพานิช 1
646 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
647 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
648 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1
649 ผจญ โกจารย์ศรี 1
650 นิรมล แสงศรี 1
651 พินิต ชินสร้อย 1
652 อุมาภรณ์ เรืองภักดี 1
653 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
654 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
655 ฉัตรชัย สวัสดิไชย 1
656 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
657 พีรยา สมสะอาด 1
658 เปรมวดี แสนเสนาะ 1
659 ยุวดี ศิริ 1
660 ปิ่น ศรีเมือง 1
661 วิภาสิริ นราพงษ์ 1
662 ภัสรา จารุสุสินธิ์ 1
663 เกริกยศ ชลายนเดชะ 1
664 ศิรินภา ชี้ทางให้ 1
665 บุบผา พวงมาลี 1
666 นัยนา เตโชฬาร 1
667 น้ำค้าง แสงสว่าง 1
668 นารีรัตน์ รูปงาม 1
669 วิรุฬห์ พรพัฒนกุล 1
670 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
671 พรนิภา ลีละธนาฤกษ์ 1
672 ภวพร ไพศาลวัชรกิจ 1
673 ปรารถนา หมี้แสน 1
674 ประดับ แก้วแดง 1
675 กำธร พฤกษานานนท์ 1
676 ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร 1
677 สุภาวดี เครือโชติกุล 1
678 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
679 ขนิษฐ บูรณศิริ 1
680 นรามินทร์ มารคแมน 1
681 สุชาดา สุขหร่อง 1
682 ประภา เลาหไพบูลย์ 1
683 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
684 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
685 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
686 สุกัญญา เจษฎานนท์ 1
687 ประพิม ศุภศันสนีย์ 1
688 สดศรี ไทยทอง 1
689 จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์ 1
690 วิไล ชินธเนศ 1
691 แสงนวล ทองเพียร 1
692 บังอร ฉางทรัพย์ 1
693 ภาวนา จงทักษิณาวัตร 1
694 ปริมลาภ วสุวัต 1
695 พจน์ กุลวานิช 1
696 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
697 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
698 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
699 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
700 ศิริมาส ไทยวัฒนา 1
701 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
702 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
703 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
704 อังคณา กมลเพ็ชร์ 1
705 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 1
706 อมตา เวชพฤติ 1
707 เสติร์น, แอรอน 1
708 ริสเสอร์, แกรี 1
709 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 1
710 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 1
711 ผกา สัตยธรรม 1
712 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
713 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
714 ธนิต จินดาวณิค 1
715 ชวนพิศ ชิวารักษ์ 1
716 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
717 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
718 ยุพิน เนียมแสง 1
719 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
720 ลินจง อินทรัมพรรย์ 1
721 สุพรรณี ไชยอำพร 1
722 กุลวิตรา ภังคานนท์ 1
723 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
724 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
725 เสถียร รุจิระวณิช 1
726 อรอนงค์ กังสดาลอำไพ 1
727 พจน์ ศรีบุญลือ 1
728 สมบูรณ์ สุขะวณิช 1
729 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
730 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 1
731 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
732 ออมสิน อภิจิต 1
733 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
734 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
735 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
736 พัชนี เชยจรรยา 1
737 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
738 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
739 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 1
740 กิตติ กันภัย 1
741 พัฒนพงศ์ จาติเกตุ 1
742 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
743 บุญชาล ทองประยูร 1
744 วรรณพร วีรวัฒน์ 1
745 บุปผา เมฆศรีทองคำ 1
746 สุธาสินี สุภา 1
747 ศักดิ์สิน ทองสุขมาก 1
748 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
749 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
750 ชุลีกร เหมือนละม้าย 1
751 สุรพล ไตรเวทย์ 1
752 พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ 1
753 กนิช บุญยัษฐิติ 1
754 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
755 วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 1
756 ทัชชมัย ฤกษะสุต 1
757 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
758 สุมน บุณยะชัย 1
759 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
760 สุธี พลพงษ์ 1
761 นลิน นิลอุบล 1
762 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
763 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
764 อัมพร ตันประเสริฐ 1
765 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
766 สุวิมล กีรติพิบูล 1
767 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
768 ฐิตาภา เขียวขจี 1
769 เกรียง ตั้งสง่า 1
770 เครือวัลย์ พลจันทร 1
771 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
772 สุธี สุนทรธรรม 1
773 แก้ว กังสดาลอำไพ 1
774 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
775 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
776 สัตถาพร สิโรตมรัตน์ 1
777 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
778 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
779 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
780 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
781 ปัทมาพร ยอดสันติ 1
782 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
783 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
784 อนันต์ วีระณรงค์ 1
785 มนัส สถิรจินดา 1
786 วัฒนา ธรรมมงคล 1
787 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 1
788 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
789 วรรณี พฤฒิถาวร 1
790 พีระพันธุ์ ครุธเวโช 1
791 จันทรา ทองคำเภา 1
792 พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 1
793 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
794 ชาญ ศานติตานนท์ 1
795 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
796 กัญจนา ติษยาธิคม 1
797 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
798 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
799 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
800 ปารณีย์ ศกุนตนาค 1
801 อัญชนา สุนทรพิทักษ์ 1
802 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
803 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
804 ปราณี ชาญณรงค์ 1
805 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
806 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
807 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
808 สายฝน น้อยหีด 1
809 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
810 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
811 วัลลา ตันตโยทัย 1
812 วิโรจน์ กันทาสุข 1
813 ภัทราภรณ์ กาบกลาง 1
814 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
815 อารีวรรณ ทับทอง 1
816 กุสุมา ศรียากูล 1
817 สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
818 น้ำค้าง จุลนพ 1
819 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
820 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
821 ดวงสมร บุญผดุง 1
822 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
823 เฉลิมพร บุญสิริ 1
824 อารยา ทองผิว 1
825 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
826 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
827 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
828 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
829 มัลลิกา มัติโก 1
830 สุวิไล วงศ์ธีระสุต 1
831 มนตรา พงษ์นิล 1
832 ภราดร สามสูงเนิน 1
833 เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ 1
834 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
835 กมลทิพย์ สุวรรณเดช 1
836 สิริรักษ์ อารทรากร 1
837 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
838 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1
839 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
840 กระทรวงสาธารณสุข 1
841 ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ 1
842 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข 1
843 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
844 อรพินท์ ครุฑจับนาค 1
845 จุติพร ผลเกิด 1
846 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
847 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
848 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
849 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
850 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
851 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
852 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
853 ขวัญเรือน ภูมี 1
854 สุชีพ เณรานนท์ 1
855 สมัคร สมแวง 1
856 กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
857 เนตรนภา คู่พันธวี 1
858 ประณีต ส่งวัฒนา 1
859 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
860 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 1
861 นเรศ ดำรงชัย 1
862 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
863 จตุพร ไชยทองศรี 1
864 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
865 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
866 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 1
867 ระชา ภุชชงค์ 1
868 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
869 ตรีนุช พลางกูร 1
870 โกวิทย์ พวงงาม 1
871 สุภาพร ดาวดี, เซอร์ 1
872 กรุณา แดงสุวรรณ 1
873 สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 1
874 Crabtree, Katherine 1
875 ปาริชาด สุวรรณบุบผา 1
876 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. คณะครุศาสตร์ 1
877 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 1
878 พรชัย ฬิลหาเวสส 1
879 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
880 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
881 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
882 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
883 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
884 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
885 ประไพร อุตมา 1
886 พัฒนาวิไล อินใหม 1
887 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
888 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
889 สุรพล เวียงนนท์ 1
890 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
891 ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 1
892 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
893 สายบัว ชี้เจริญ 1
894 เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง 1
895 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1
896 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
897 กิตติพงษ์ เกิดน้อย 1
898 พัฒนา ราชวงศ์ 1
899 นรินทร์ทิพย์ ฟองมูล 1
900 อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน 1
901 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
902 ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ 1
903 พิสิษฐ์พล กลิ่นบัวแก้ว 1
904 ปริญญา สิริอัตตะกุล 1
905 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
906 วราภรณ์ ด่อนแก้ว 1
907 สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 1
908 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 1
909 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 1
910 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต. คณะแพทยศาสตร์ 1
911 ปวริส มินา 1
912 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ 1
913 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
914 ทวิตรี ภูมินำ 1
915 ชลดา สีพั้วฮาม 1
916 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
917 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
918 เพชรรัตน์ ใจยงค์ 1
919 นิภา อังศุภากร 1
920 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
921 ภาสภร อินทุมาร 1
922 โรงพยาบาลภูกระดึง 1
923 พินสุทร เหมพิสุทธิ์ 1
924 ธีรพล กลิ่นมงคล 1
925 เบญจมาศ พระธานี 1
926 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
927 วัชโรดม ศุภลักษณ์ 1
928 พงษ์เดช สารการ 1
929 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
930 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1
931 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
932 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
933 นภิสพร มีมงคล 1
934 พรประภา แกล้วกล้า 1
935 รัญชนา สินธวาลัย 1
936 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
937 เฉวตสรร นามวาท 1
938 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
939 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
940 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
941 ณภากุล โรจนสุภัค 1
942 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
943 นคร เปรมศรี 1
944 ชนิษฎา ชูสุข 1
945 เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ 1
946 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
947 สุพินดา สาทรกิจ 1
948 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
949 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
950 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
951 สมพร จันทระ 1
952 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
953 ครรชิต สุขนาค 1
954 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
955 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
956 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
957 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
958 เพ็ญศรี อนันตกุลนธี 1
959 ผลิดา ภูธรใจ 1
960 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
961 วรรณี นิธิยานันท์ 1
962 ขัตติยา รัตนดิลก 1
963 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
964 สิรินาฏ นิภาพร 1
965 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
966 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
967 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
968 โกเมศ วิชชาวุธ 1
969 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
970 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
971 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
972 นันทวัน ยันตะดิลก 1
973 ชาญชัย พิณเมืองงาม 1
974 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
975 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
976 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
977 สมเกียรติ มีธรรม 1
978 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 1
979 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 1
980 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
981 ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 1
982 นภาพร วาณิชย์กุล 1
983 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 1
984 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
985 สมชาย ลี่ทองอิน 1
986 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
987 กรรณิการ์ ชมภูศรี 1
988 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
989 ปิติพงศ์ ภูครองหิน 1
990 เมตตา กูนิง 1
991 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
992 อมร รอดคล้าย 1
993 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
994 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
995 ศุทธินี ดนตรี 1
996 สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี 1
997 พนม เกตุมาน 1
998 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 1
999 นันทวัช สิทธิรักษ์ 1
1000 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 1
1001 ชยภรณ์ ดีเอม 1
1002 วินัดดา ปิยะศิลป์ 1
1003 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
1004 มยุรี เข็มทอง 1
1005 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
1006 สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 1
1007 พนมศักดิ์ เอมอยู่ 1
1008 นุชนัดดา แสงสินศร 1
1009 อรสา กนกวงศ์ 1
1010 บุญศรี เขียวเขิน 1
1011 พรจิรา ปริวัชรากุล 1
1012 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช 1
1013 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ 1
1014 กฤษณา คำมูล 1
1015 นุชจรินทร์ อภินันท์ 1
1016 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
1017 จังหวัดอุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
1018 น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ 1
1019 มณฑา เก่งการพานิช 1
1020 กันยา บุญธรรม 1
1021 ศิริรัตน์ บุญจรัส 1
1022 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
1023 แสวง วัชระธนกิจ 1
1024 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 1
1025 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1026 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
1027 ปาริชาต บุตรดีมี 1
1028 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1029 ประยุทธ คลังสิน 1
1030 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
1031 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1032 อมร เปรมกมล 1
1033 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
1034 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1035 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
1036 วัชรี ประชาศรัยสรเดช 1
1037 นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1
1038 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ 1
1039 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 1
1040 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
1041 สุวรรณี วังกานต์ 1
1042 วิชยา โกมินทร์ 1
1043 ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 1
1044 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
1045 พิบูล กมลเพชร 1
1046 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
1047 เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล 1
1048 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
1049 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
1050 รำภาภรณ์ หอมตีบ 1
1051 กิตติชัย บุญศรี 1
1052 จิรยุทธ์ คงนุ่น 1
1053 ธีระ วรธนารัตน์ 1
1054 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
1055 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
1056 สมจิตร ปทุมานนท์ 1
1057 ประทีป เมฆประสาน 1
1058 อุไรวรรณ เพิ่มพิพัฒน์ 1
1059 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
1060 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 1
1061 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
1062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
1063 รักมณี บุตรชน 1
1064 พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม 1
1065 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
1066 ลิขิต อุดมภักดี 1
1067 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
1068 กาญจนา แก้วเทพ 1
1069 รุ่งนภา คำผาง 1
1070 จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ 1
1071 ชินทัศน์ 1
1072 อาร์.เอส. ศรมะ 1
1073 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 1
1074 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
1075 กอเดลิเยร์, มอริซ 1
1076 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 1
1077 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
1078 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
1079 พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 1
1080 เปเยอร์, เชริล 1
1081 พรพิมล ตรีโชติ 1
1082 เบล, ปีเตอร์ เอฟ 1
1083 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
1084 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 1
1085 พรรณี บัวเล็ก 1
1086 วัชรินทร์ ยงศิริ 1
1087 ขนิษฐา วงษ์นิกร 1
1088 ธีรยุทธ บุญมี 1
1089 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
1090 วรรณา อัศวสุโชติ 1
1091 สุรพล ธรรมร่มดี 1
1092 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 1
1093 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
1094 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 1
1095 แอนเดอร์สัน, เปอร์รี่ 1
1096 จุฑาทิพย์ มนัสชื่นนิรันดร์ 1
1097 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 1
1098 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
1099 ศิวะศรียานนท์ 1
1100 อนรรฆพล เวียงพล 1
1101 บุญยงค์ เกตุคง 1
1102 สงัด ภูเขาทอง 1
1103 ธัญ โสภณดิษย์ 1
1104 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
1105 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 1
1106 วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ 1
1107 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 1
1108 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
1109 ชนิยา สมบุญ 1
1110 พูลวลิต สินธุเสก 1
1111 นำรวี สุเสวี 1
1112 สนธิ บุณยะชัย 1
1113 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ภาควิชาดนตรีศึกษา 1
1114 วีณา เมฆวิชัย 1
1115 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
1116 นริศรา กุลปรีชานันท์ 1
1117 กำจัด มงคลกุล 1
1118 กาญจนาถ อุดมสุข 1
1119 ลาคูบอน, เคน 1
1120 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
1121 พูน เกษจำรัส 1
1122 กำธร ธีรคุปต์ 1
1123 ปิ่น มาลากุล, ม.ล. 1
1124 ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา 1
1125 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
1126 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
1127 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 1
1128 สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ 1
1129 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 1
1130 ไตรรงค์ เจนการ 1
1131 เบลล์, ปีเตอร์ เอฟ. 1
1132 กระทรวงศึกษาธิการ 1
1133 ศรีภราดร 1
1134 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 1
1135 ธีระ อาชวเมธี 1
1136 เบเคอร์, คริส 1
1137 เจษฎา แทนวารีรัตน์ 1
1138 จิตรลดา แสงปัญญา 1
1139 บรุกเกอร์, บิล 1
1140 อัมพร มีศุข 1
1141 นิตยา มาศะวิสุทธ์ 1
1142 คริสเทนเซน, เปีย เอ็ม. 1
1143 เดลแมน, เจอร์เกน 1
1144 สุดาพร เทศนะนาวิน 1
1145 มาร์กซ์, คาร์ล 1
1146 ชาญชัย อาชวเมธี 1
1147 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 1
1148 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ 1
1149 เกษียร เดชะพีระ 1
1150 มันเดล, เออร์เนสต์ 1
1151 สาลิกา เมธนาวิน 1
1152 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1153 ไภรพ รุจิโรภาส 1
1154 ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ 1
1155 สวีซี่, พอล เอ็ม 1
1156 บัญชา อึ๋งสกุล 1
1157 เองเกลส์, เฟรดริค 1
1158 ธวัชชัย วิริยาภรณ์ 1
1159 อนุ เจริญวงศ์ระยับ 1
1160 ชุลีกร ยิ้มสุด 1
1161 สุรพล ตันรุ่งเรืองทวี 1
1162 ฮอบสบอม, อีริค 1
1163 กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 1
1164 ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ 1
1165 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
1166 อรุณ แสงศรี 1
1167 บุญปลูก นฤมล 1
1168 สมเกียรติ วันทะนะ 1
1169 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 1
1170 ปรีชา เปี่ยมพงศานต์ 1
1171 ประการพรึก ชยพงศ์ 1
1172 เกอร์ดอน, อเล็ค 1
1173 สุกัญญา หาญตระกูล 1
1174 ปลายอ้อ ชนะนนท์ 1
1175 สงบ ส่งเมือง 1
1176 เตอรไก, เฟอเรน 1
1177 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 1
1178 อุษา ตันติเวชกุล 1
1179 เหงียน, คักเวียน 1
1180 โหราธิบดี, พระ 1
1181 นุจรี โลหะกุล 1
1182 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 1
1183 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
1184 สุรพล สุดารา 1
1185 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
1186 ลูเธอร์, ฮันส์ ยู 1
1187 แม็คฟาแลน, บรู๊ส 1
1188 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 1
1189 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
1190 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 1
1191 จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ 1
1192 ดารณี พุทธรักษา 1
1193 นูมอฟฟ์, แซม 1
1194 ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค 1
1195 นุริยา กาเจ 1
1196 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
1197 รัตนา พุ่มไพศาล 1
1198 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
1199 สรายุทธ ตันบู๋ 1
1200 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
1201 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
1202 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 1
1203 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
1204 อรอุมา เจริญสุข 1
1205 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
1206 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
1207 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
1208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1209 อวยพร เรืองตระกูล 1
1210 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
1211 ปารุส สังขมณี 1
1212 ชลธยา ทรงรูป 1
1213 กระบวน วัฒนปรีชานนท์ 1
1214 ประโยชน์ ตันติเจริญยศ 1
1215 จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ 1
1216 นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1
1217 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
1218 เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย 1
1219 ปรียาพร มหาเทพ 1
1220 จิตตินี จันทรจนา 1
1221 จินดา สิงห์ลอ 1
1222 ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ 1
1223 เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 1
1224 อิชฌิกา พรหมทอง 1
1225 วาทิต เบญจพลกุล 1
1226 สุมิตรา พูลทอง 1
1227 เทรนเมอร์, ไมค์ 1
1228 วัลยา วัชรบุศราคำ 1
1229 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
1230 จิรศักดิ์ สุจริต 1
1231 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
1232 ทรงพล ตุละทา 1
1233 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
1234 วินัย วงศ์อาสา 1
1235 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
1236 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
1237 มานะ นาคำ 1
1238 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
1239 อรอุมา ช่วยเรือง 1
1240 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
1241 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
1242 ฬุฬีญา โอชารส 1
1243 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
1244 รวิพร สายแสนทอง 1
1245 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
1246 ปัญญา เลิศไกร 1
1247 ดวงตา ผลากรกุล 1
1248 นิพาดา เรือนแก้ว 1
1249 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
1250 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
1251 มานิดา ฉายเพชรากร 1
1252 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
1253 ปิโยรส ทองเกิด 1
1254 นพดล กิตนะ 1
1255 พลภัทร์ จินตโกวิท 1
1256 ไพทิพย์ เหลือเรืองรอง 1
1257 พรพิมล จันทร์คุณภาส 1
1258 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 1
1259 จริยา จารุรักษ์ 1
1260 จริยา เล็กประยูร 1
1261 องุ่น ลิ่ววานิช 1
1262 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 1
1263 กิตติพงศ์ พลเสน 1
1264 สงัด พันธุ์โอภาส 1
1265 สมยศ ลี้ตระกูล 1
1266 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 1
1267 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
1268 โรงพยาบาลแม่สอด 1
1269 โรงพยาบาลแม่สาย 1
1270 วนิดา ระงับพิชญ์ 1
1271 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
1272 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 1
1273 สุบิน ไชยยะ 1
1274 สมาน เหล่าดำรงชัย 1
1275 อมรทิพย์ อมราภิบาล 1
1276 อดิศร รัตนมานิต 1
1277 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
1278 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
1279 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
1280 ปารเมศ ชุติมา 1
1281 ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์ 1
1282 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 1
1283 Sinclair, Gavin 1
1284 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
1285 อธิชา ฉายสุวรรณ 1
1286 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
1287 บุญเชียร ปานเสถียรกุล 1
1288 ภัทระ คาน 1
1289 พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา 1
1290 ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1
1291 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 1
1292 ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 1
1293 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
1294 สรยุทธ ชื่นภักดี 1
1295 กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์ 1
1296 หลิน, ฟง 1
1297 จงกล ตั้งอุสาหะ 1
1298 ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์ 1
1299 บุษบา เตชาชัยนิรันด์ 1
1300 ปัญญา เต็มเจริญ 1
1301 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 1
1302 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
1303 ศุทธฤทัย เชิญขวัญมา 1
1304 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
1305 สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 1
1306 วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ 1
1307 สมชาย อิสระวาณิชย์ 1
1308 อารยา พชรบัณฑิตย์ 1
1309 พิมพ์อาภา พันธุลี 1
1310 ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ 1
1311 วนิดา กมลฉ่ำ 1
1312 วีระ นิยมวัน 1
1313 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 1
1314 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1315 สวี่, เส้าหลิน 1
1316 หลอ, เสี่ยวจิง 1
1317 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 1
1318 เสาวภา หลิมวิจิตร 1
1319 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
1320 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
1321 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
1322 ปราจีน วีรกุล 1
1323 จัง, เอี้ยน ชิว 1
1324 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
1325 สาโรช งามขำ 1
1326 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
1327 ต้วน, ลี่เซิง 1
1328 มโนภาษ เนาวรังสี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 14
2 2555 32
3 2554 15
4 2553 39
5 2552 37
6 2551 37
7 2550 34
8 2549 16
9 2548 3
10 2547 7
11 2546 14
12 2545 8
13 2544 19
14 2543 8
15 2542 14
16 2541 8
17 2540 11
18 2539 7
19 2538 8
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 3
23 2534 6
24 2533 5
25 2532 15
26 2531 22
27 2530 10
28 2529 19
29 2528 19
30 2527 16
31 2526 18
32 2525 12
33 2524 14
34 2523 5
35 2522 2
36 2521 1
37 2520 1
38 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
3 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
4 การเตรียมความพร้อมด้านระบบยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
5 การศึกษาความแตกต่างและทางเลือกในการประสานการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย :กรณีศึกษาโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์
6 การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
7 ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
8 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
10 การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย
11 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
12 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
13 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
15 การทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
16 การพัฒนาแนวทางการคาดประมาณประชากรต่างด้าว บริการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก และ เสริมสร้างความครอบคลุมของวัคซีนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้
18 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
19 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
20 กลไกธรรมาภิบาลในการควบคุมวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้
21 การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา
22 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
23 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ
24 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
25 มะเร็งและมลพิษจากอุตสาหกรรม : ผลวินิจฉัยการตรวจสอบคนงาน กรณีวิกฤตมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งบริเวณ Wollongong
26 สรุปประชุม เรื่อง เครือข่ายมีชีวิต : เครือข่าย R2R อีสานตอนบน และเขต 11 (สกลมุกมณีศรีพนม) “เมื่อต้องใช้งานวิจัย R2R ในการตัดสินใจในการทำงาน”
27 เครือข่ายที่มีชีวิต :เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ “เรียบง่าย แต่ไม่มักง่าย Design for life”
28 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
29 สรุปประชุม เรื่อง R2R ครบวงจร สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
30 สรุปประชุม เรื่อง R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู
31 สรุปประชุม เรื่อง R2R เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก กะเทาะเปลือกงานประจำด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ
32 สรุปประชุม เรื่อง Warfarin online เชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Care) ในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
33 สรุปประชุม เรื่อง การทดสอบเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก FRAX® ของ องค์การ อนามัยโลก ร่วมกับใช้และไม่ใช้เครื่องมือ Alara Metriscan phalangeal densitometer ในการคัดกรอง โรคกระดูกพรุนในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน
34 สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับ คุณภาพการบริการให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยงาน R2R
35 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
36 สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย
37 เรียนรู้ก้าวไกลไปกับคุณอำนวย
38 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
40 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
41 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
42 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
43 ถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง : โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาลบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
44 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
45 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
46 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กับความเป็นครู
ปี พ.ศ. 2554
47 Standardization of Speech and Language Test for Thai Children Aged 0 - 4 Years
48 การพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
49 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น
50 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
51 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
52 The study of Migrants' health seeking behavior, health and medical services utilization, for appropriate health care financing and health service system for migrants and families development Cases Study from Samutsakorn province and Rayong province
53 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
54 เพิ่มพลังนึ่งหารสองสนองโลกร้อน
55 การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
56 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R"
57 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
58 มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน
59 หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552
60 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
61 ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีพอเพียง : หอย กิ้งกือ ไส้เดือน
ปี พ.ศ. 2553
62 การวิจัยภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
63 การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน
64 การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
65 โครงการเสริมสร้างทักษะปัญหาการเรียนรู้ L.D. สำหรับผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
66 การจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษตามแนวมนุษยปรัชญาของ มูลนิธิโรงเรียนต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ
67 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
68 ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
69 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
70 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
71 โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านความพิการ/คนพิการผ่านวิทยุชุมชน คลื่น 89.25MHz. ชุมชนบ้านตาคลีสามัคคี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
72 ศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยปี พ.ศ.2541
73 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
74 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
75 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
76 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
77 การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
78 การสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
79 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
80 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
81 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
82 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
83 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
84 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
85 การศึกษากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7
86 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
87 การศึกษาเส้นทางเข้าสู่การเป็นผู้เสพและการเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าของผู้รับบำบัดหญิง:กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดกองบินที่ 23,จังหวัดอุดรธานี,ประเทศไทย
88 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กลุ่มศาสนาพุทธ มจร.
89 การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
90 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
91 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
92 สร้างกาย-ใจให้แข็งแรง : คู่มือดูแลตนเองของผู้สูงวัยพร้อมข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ควรรู้
93 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 2
94 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เล่ม 1
95 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
96 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
97 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
98 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
99 การวิจัยทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ เหมืองและหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
100 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มศาสนามุสลิม)
ปี พ.ศ. 2552
101 การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMS
102 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
103 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
104 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
105 การสำรวจข้อมูลการพัฒนาบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการคู่สัญญา
106 โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
107 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฉบับที่ 1: ผลการดำเนินโครงการ
108 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
109 การศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
110 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรณีพิเศษ
111 การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ฉบับที่ 2: แนวทางการจัดทำ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
112 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
113 แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด
114 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรณีศึกษาบ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
115 การศึกษาลักษณะของปัญหาทางประสาทจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารระเหยในกลุ่มเด็กและเยาวชน
116 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
117 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
118 เอกสารฉบับย่อรายงานการติดตามประเมินโครงการการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ : รูปแบบที่คัดสรร
119 การสำรวจผลงานวิจัยและนวตกรรมที่เข้าข่าย Routine to Research การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
120 เคล็ดไม่ลับ สำหรับคุณอำนวย
121 บทเรียนสานพลังเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคภาคใต้
122 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
123 คู่มือแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล
124 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
125 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : โรคเรื้อรัง(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
126 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
127 การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น
128 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
129 เปิดใจ นพ.อมร นนทสุต การพัฒนาบริการปฐมภูมิ “ท้องถิ่นคือกุญแจสำคัญในการปฏิวัติระบบสุขภาพยุคใหม่”
130 ความจำสั้น แต่รักฉันยาว
131 Sicko ระบบการแพทย์แบบไหน ใครจะเป็นคน(ได้)เลือก
132 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก
133 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
134 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
135 เมืองไทยนี้ดี ในน้ำมีปลา
136 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
137 การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(ตำบล)ของจังหวัดพิจิตร ปี 2551
ปี พ.ศ. 2551