ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ สิตปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 นนาท หุยประเสริฐ 1
4 ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 1
5 พจนารถ ฤทธิ์ขจร 1
6 ปิยะ รณรื่น 1
7 ชมัยพร สืบสังข์ 1
8 มนัสวี ธาดาสีห์ 1
9 วิษณุ เครืองาม 1
10 สุภาพ สุจริตพงศ์ 1
11 เสรี คำภีรธัมโม 1
12 สุดจิต จันทรประทิน 1
13 ณรงค์ วีรกุล 1
14 พงษ์พัฒน์ สัตยารัฐ 1
15 สาวิตรี ปานะบุตร 1
16 ศนิพงษ์ หงษ์พานิช 1
17 ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ 1
18 ปรีชา เรืองจันทร์ 1
19 ลาวัณย์ อรุณสิทธิ์ 1
20 สุทธินันท์ หลวงศรี 1
21 สุเมธ วงศ์บุณย์ยง 1
22 สุภาศรี โสภาค 1
23 เจิมจันทน์ ทองวิวัฒน์ 1
24 วรพงษ์ รวิรัฐ 1
25 ทรงพล จำปาพันธุ์ 1
26 เทวี กนกโชติ 1
27 เนาวรัตน์ จันทวานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2532 1
2 2530 1
3 2527 2
4 2526 1
5 2525 3
6 2524 3
7 2523 2
8 2522 4
9 2521 4
10 2520 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2532
1 เปรียบเทียบการบริหารงานฝึกอบรมภายในธนาคาร ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางแห่งฟิลิปปินส์
ปี พ.ศ. 2530
2 การวิเคราะห์โครงสร้างหลักทางกฎหมายการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
3 การบริหารงานสำนักงานที่ดินจังหวัด : ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานทะเบียนที่ดิน
4 ผลกระทบของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. 2526
5 ผลกระทบของระบบจำแนกตำแหน่งต่อขวัญ และความพึงพอใจในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ปี พ.ศ. 2525
6 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง : ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ
7 ปัญหาการจำแนกตำแหน่งในราชการพลเรือนไทย
8 การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ของเขตของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
9 การประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการสังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
10 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล
11 การพัฒนาการบริหารของกรุงเทพมหานคร : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ปี พ.ศ. 2523
12 การบริหารงานของศูนย์พัฒนาอาชีพ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ. ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
13 การบริหารงานของสำนักงานจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2522
14 การประเมินผลงานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจและเอกชน : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด
15 ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ
16 ภาวะผู้นำของนายอำเภอกับการประสานงานอำเภอ
17 การบริหารงานฝึกอบรม : เปรียบเทียบระหว่างหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทเชลล์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
ปี พ.ศ. 2521
18 ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัด
19 ปัญหาในการบริหารงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
20 การบริหารงานลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานบุคคล
21 การบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน
ปี พ.ศ. 2520
22 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและการสอบคัดเลือก
23 การบริหารงานบุคคลในองค์การสหประชาชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม สำหรับเอเซียและแปซิฟิค (เอสแคป)