ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ วิริยจารี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ไพโรจน์ วิริยจารี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 22
2 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 17
3 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 11
4 ลักขณา รุจนะไกรกานต์ 8
5 สุจินดา ศรีวัฒนะ 7
6 ศักดา พรึงลำภู 6
7 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 5
8 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 4
9 จริญญา เสนาป่า 3
10 รุ่งอรุณ หอมดอก 3
11 Pairote Wiriyacharee 3
12 สุธยา บุญถนอม 3
13 พีรเดช พูลสุข 2
14 วิมลิน เหล่าศิริถาวร 2
15 ขนิษฐา อุ้มอารีย์ 2
16 เกื้อกูล จันทร์รัตน์ 2
17 สุจินดา สุวรรณกิจ 2
18 เกษร จันทร์ศิริ 2
19 เมธินี เห่วซึ่งเจริญ 2
20 รัตติกร เตชะพันธุ์ 2
21 สุทัศน์ สุระวัง 2
22 พิชัย คงพิทักษ์ 2
23 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 2
24 นิธิยา รัตนาปนนท์ 2
25 ปัทมา กาญจนคีรีธำรง 1
26 สุภกิจ ไชยพุฒ 1
27 สุภาพร พุทธโศภิษฐ์ 1
28 ธนพล กิจพจน์ 1
29 นภาพันธ์ โชคอำนวยพร 1
30 กฤติยา เขื่อนเพชร 1
31 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
32 พันธิตรา พรหมรักษา 1
33 ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 1
34 Lakkana Rujanakraikarn 1
35 อนงค์ สุนทรานนท์ 1
36 นินนาท ชินประหัษฐ์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 6
7 2552 6
8 2551 8
9 2550 3
10 2549 1
11 2547 2
12 2546 4
13 2545 2
14 2543 3
15 2542 4
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 2
19 2535 2
20 2530 1
21 2528 2
22 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 1: การผลิตเมล็ดกาแฟดิบด้วยเทคโนโลยีทางเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการทำไอโซฟลาโวนให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 3:การออกแบบระบบถังหมักชีวภาพเพื่อผลิตไอโซฟลาโวนโดยเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
5 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์ และการประยุกต์ใช้เป็นแป้งเค้กสำเร็จรูป ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
6 การผลิตไอโซฟลาโวน [ไดซิอินและเจนิสทิอิน] จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 1
7 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
8 กระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ 1) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดการนำเข้า
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
10 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด ธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
11 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และศึกษาคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติคของไซโคลเดกซ์ตริน
12 ผลของการหมักถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีหัวเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นต่อปริมาณไอโซฟลาโวน
13 การสกัดสารไซนารินจากอาร์ติโชกพันธุ์อิมพีเรียลสตาร์ และการใช้ประโยชน์ในแผ่นฟิล์มละลายเร็ว
ปี พ.ศ. 2552
14 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่าง ๆ และศึกษาคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติคของไซโคลเดกซ์ดริน
15 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สูญญากาศเพื่อการผลิตพรุน
16 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้ง โดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
17 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
18 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
19 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้งและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
21 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
22 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
23 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับการกักเก็บกลิ่น
24 การพัฒนาการผลิตแป้งลูกตาลหมักโดยเทคนิคเชื้อบริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี
25 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวพาร์บอยล์เสริมเหล็ก แคลเซี่ยม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
27 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]
ปี พ.ศ. 2550
28 กระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ 1) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดการนำเข้า
29 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
30 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้งและการประยุกต์ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มั่มโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม
ปี พ.ศ. 2547
32 โครงการผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงสมุนไพร (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2546
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงสมุนไพร (ระยะที่ 2)
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงผสมสมุนไพร (ระยะที่ 2)
36 ผลของสารต้านการเกิดสีน้ำตาลต่อพลับกึ่งแห้ง
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนคต้ามะม่วงผสมสมุนไพร (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2545
38 การพัฒนาไส้กรอกเปรี้ยวโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
39 โครงการผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง
ปี พ.ศ. 2543
40 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแยมผักและผลไม้ (ระยะที่ 1)
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไข่กึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ระยะที่2)
42 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแยมผักและผลไม้ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2542
43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไข่กึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ระยะที่2)
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไข่กึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ระยะที่ 1)
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิหมัก
46 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแยมผักและผลไม้ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2541
47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไข่กึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2540
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิหมัก
ปี พ.ศ. 2539
49 การพัฒนาสูตรการผลิตและควบคุมกรรมวิธีการผลิตแหนมที่ผลิตจากเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม
50 การใช้สารเคมีที่ให้ความเป็นกรดและหัวเชื้อผสมในผลิตภัณฑ์แหนม
ปี พ.ศ. 2535
51 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้าน และอาหารหมักจากเนื้อสุกรเพื่อส่งออก
52 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาวิธีการผลิตแหนม โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2530
53 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาวิธีการผลิตแหนม โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2528
54 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพ การผลิตและการใช้ Yeast Autolysate จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
55 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นบ้าน และอาหารหมักจากเนื้อสุกรเพื่อส่งออก