ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย
ปี พ.ศ. 2549
2 การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย
3 การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย
4 การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย
ปี พ.ศ. 2547
5 ที่ดินชนบทและเมืองในรอบ 50 ปี
6 ที่ดิน ชนบท และเมืองในรอบ 50 ปี
ปี พ.ศ. 2535
7 หน่วยลงทุนในประเทศไทย : อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุน
8 การปันส่วนสินเชื่อและการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
9 การเงินเพื่อการส่งออก : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการส่งออก ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
10 การขาดดุลของรัฐบาลและขบวนการเงินเฟ้อในไทย