ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ ประมวล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คมกริช วงศ์ภาคำ 33
2 สุทธิรา ขุมกระโทก 27
3 ภูวดล โกมณเฑียร 4
4 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 3
5 เฉลียว กุวังคะดิลก 3
6 ปรีชา ประเทพา 3
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
8 ชฎาพร เสนาคุณ 2
9 บังอร กองอิ้ม 2
10 ปิยมาศ นานอก 2
11 ยศฐา ศรีเทพ 1
12 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
13 ปารณีย์ บุญไชย 1
14 ราตรี แมนไธสง 1
15 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
16 วัชรา กาญจนรัช 1
17 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
18 กฤษกร ปาสาใน 1
19 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
20 ภารดี ศรีภิรมย์ 1
21 ปิยมาศ นานอก โสภาดาวัลย์ 1
22 ชลธิชา ขุนพรม 1
23 สุกัญญา ลีทองดี 1
24 ศิรินภา ผางจันทร์ดา 1
25 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
26 กุสุมาศ สิมวิเศษ 1
27 นิชธิมา แพ่งนคร 1
28 สำเร็จ สีเครือดง 1
29 วรรณา กาญจนมยูร 1
30 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
31 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
32 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
33 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
34 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
35 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
36 ปริญญาเอก 1
37 บังอร แถวโนนงิ้ว 1
38 ทุน วช. 1
39 ทุนภายนอก 1
40 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
41 เสนีย์ เครือเนตร 1
42 บรรจบ วันโน 1
43 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
44 ปิยะพร แสนสุข 1
45 ไพบูลย์ บุญไชย 1
46 ทรงคุณ จันทจร 1
47 อุทัย สาขี 1
48 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
49 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
50 ขนิษฐา สมตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 7
2 2558 4
3 2557 7
4 2556 5
5 2555 6
6 2554 6
7 2553 13
8 2552 12
9 2551 7
10 2550 7
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 1
14 2542 2
15 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2558
8 ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2557
12 Molecular phylogeny of black flies in the Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae) species group in Thailand
13 ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการจำแนกชนิดริ้นน้ำจืด (Diptera, Chironomidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
14 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
15 -
16 เครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการระบุชนิดของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย
17 -
18 -
ปี พ.ศ. 2556
19 Population structure, population history and DNA barcoding of fruit fly Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae).
20 เครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการระบุชนิดของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย
21 เครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการระบุชนิดของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย
22 -
23 -
ปี พ.ศ. 2555
24 บทบาทของความจำเพาะกับแหล่งอาศัยต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
25 Integrated cytogenetic, ecological, and DNA barcode study reveals cryptic diversity in Simulium (Gomphostilbia) angulistylum (Diptera: Simuliidae)
26 Population genetics of the high elevation black fly Simulium (Nevermannia) feuerborni Edwards in Thailand
27 -
28 -
29 -
ปี พ.ศ. 2554
30 วิวัฒนาการ
31 Genetic variation and relationships of four species of medically important echinostomes (Trematoda: Echinostomatidae) in South-East Asia.
32 -
33 -
34 -
35 -
ปี พ.ศ. 2553
36 แผนที่เครื่องหมายพันธุกรรม Random Amplified Polymerphic DNA (RAPD) และการระบุตำแหน่งยีน hsp70 และ sxl บนโพลีทีนโครโมโซมของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae)
37 เครื่องหมายทางพันธุกรรมในการจำแนกชนิดและการศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมในแมลงริ้นดำสกุลย่อย Gomphostilbia (Diptera: Simuliidae)
38 นิเวศวิทยาของแมลงรินด้ากลุ่มสปีชีส์ Simulium multistriatum (Diptera : Simuliidae) ในประเทศไทย
39 Phylogeography of Simulium siamense Takaoka and Suzuki complex (Diptera: Simuliidae) in Thailand.
40 Genetic structure and diversity of Shorea obtusa (Dipterocarpaceae) in Thailand
41 ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ด Phellinus ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
42 Integrated cytogenetic, ecological, and DNA barcode study reveals cryptic diversity in Simulium (Gomphostilbia) angulistylum (Diptera: Simuliidae)
43 Geographical versus ecological isolation of closely related black flies (Diptera: Simuliidae) inferred from phylogeny, geography, and ecology
44 The effect of oxytocin on the farrowing rate and the litter size in sows: the addition of oxytocin into the semen diluents compare with the vulva mucosa injection.
45 -
46 -
47 -
48 -
ปี พ.ศ. 2552
49 Seasonal variation of black fly (Diptera: SImuliidae) species divesity and community structure in tropical streams of Thailand
50 Cryptic biodiversity and phylogenetic relationships revealed by DNA barcoding of Oriental black flies in the subgenus Gomphostilbia (Diptera: Simuliidae) .
51 Cryptic biodiversity and phylogenetic relationships revealed by DNA barcoding of Oriental black flies in the subgenus Gomphostilbia (Diptera: Simuliidae)
52 Cytogenetics of Simulium siamense Takaoka and Suzuki, 1984 (Diptera: Simuliidae) in Northeastern Thailand
53 กาาจัดการกฎของไฟร์วอลล์แบบกึ่งอัตโนมัติ
54 Population cytogenetics of Chironomus circumdatus Kieffer, 1921 (Diptera, Chironomidae) from Thailand
55 Phylogenetic analysis based on multiple gene sequences revealing cryptic biodiversity in Simulium multistriatum group (Diptera: Simuliidae) in Thailand
56 การแปรผันและโครงสร้างทางพันธุกรรมของไมยราบยักษ์ (Minosa pigra L.) ในประเทศไทย
57 กาาจัดการกฎของไฟร์วอลล์แบบกึ่งอัตโนมัติ
58 -
59 -
60 ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาของแมลงริ้นดำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
61 ความแปรผันและโครงสร้างทางพันธุกรรมของ ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ในประเทศไทย .
62 ผลการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นปี 2551 กลุ่มป่าภูพาน .
63 Seasonal variation of black fly (Diptera: Simuliidae) species diversity and community structure in tropical streams of Thailand
64 Phylogenetic relationships among the black fly species (Diptera: Simuliidae) of Thailand based on multiple gene sequences
65 Taxonomic Identification of Pila spp. in Thailand by PCR-RFLP
66 -
67 -
ปี พ.ศ. 2550
68 ความหลากชนิดของแมลงริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย .
69 บทบาทของการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมกับการแตกแขนงของสปีซีส์ .
70 A new species of Simulium (Gomphostilbia) (Diptera: Simuliidae) from Northeastern Thailand .
71 Population cytogenetics of Chronomus circumdatus Kieffer, 1921 (Diptera, Chironomidae) from Thailand
72 Population cytogenetics of Chironomus circumdatus Kieffer, 1921 (Diptera, Chironomidae) from Thailand
73 Agricultural land use and black fly (Diptera, Simuliidae) species richness and species assemblages in tropical streams, Northeastern Thailand
74 นิเวศวิทยาและเซลล์พันธุศาสตร์ของแมลงริ้นดำชนิด Simulium aureohirtum (Diptera: Simuliidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย .
ปี พ.ศ. 2549
75 Status of Canis aureus Linnaeus, 1758 in Cultural forest, Maha Sarakham Province The First International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region
76 Status of Canis aureus Linnaeus in cultural forest in Maha Sarakham Province, Thailand .
77 Cytogenetics of the black fly simulium aureohirtum brunetti from Thailand
78 นิเวศวิทยาและเซลล์พันธุศาสตร์ของแมลงริ้นดำชนิด Simulium aureohirtum (Diptera : Simuliidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
79 An Assessment of Alkali Degradation, Waxy Protein and Their Relation to Amylose Content in Thai Rice Cultivars
ปี พ.ศ. 2547
80 Phylogeography of the black fly Simulium tani (Diptera: Simuliidae) from Thailand as inferred from mtDNA sequences
ปี พ.ศ. 2542
81 Determination of Some Trace Metals in Tea Leaf by Atomic Absorption Spectrophotometry
82 -