ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ นะเที่ยง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนากระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ดและลดความชื้นแบบเป่าลมร้อน โดยผสมผสานความร้อนร่วมจากระบบแก๊สและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
3 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบน้ำตมสู่กลุ่มเกษตรกรทำนาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
5 การจัดการความรู้และพัฒนาชุดความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมชุมชน ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 การวิเคราะห์และปรับปรุงต้นทุนโลจิสติกส์ของผลไม้เศรษฐกิจ ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิต์ แบบลีนโดยใช้ต้นทุนกิจกรรม
8 การเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของแรงงานไทยไทยในเขตพื้นที่สี่แยกอินโดจีน
9 การสร้างเครื่องอบสับปะรดด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2557
11 Design and development of bamboo splitter technology
12 ผลจากการใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบนาน้ำตม
13 การพัฒนาเครื่องเจาะรูแผ่นรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโล่ด้วยระบบไฮดรอลิกส์
14 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
15 Production increasing mdium and small industry in Thailand by using technology on a low costs machine
16 Improvement of oveall equipment effectiveness of hormone-treated feed blending machine
17 Computer aided application for course transfer in Uttaradit Rajabhat University
ปี พ.ศ. 2555
18 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 การประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
20 ผลจากากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อไม้ไผ่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
21 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อไม้ไผ่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเข่งไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
22 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักตอกแบบและข้อไม้ไผ่เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเข่งไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
23 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาน้ำตมสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะผ่านกระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพของชาวนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
24 การพัฒนาคุณค่านวัตกรรมเครื่องตำแร่เหล็กน้ำพี้ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนฐานราก
ปี พ.ศ. 2554
25 การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องตีฟูก้อนฝ้ายที่ใช้เป็นวัสดุยัดไส้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
26 จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนของการใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบนาน้ำตม
27 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องผ่าไม้ไผ่เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
28 การพัฒนาเครื่องจักรตอกไม้ไผ่แบบเลาะข้อ
29 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องตัดกลมแผ่นใบตองด้วยระบบนิวเมติกส์
30 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
31 การสร้างเและหาประสิทธิภาพเครื่องผ่าผลทุเรียนแบบแยกพู
32 การสร้างมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครืองจัดตอก ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
33 การประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
34 ผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อไม้ไผ่ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
35 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะผ่านกระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
36 หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2552
37 การสร้างคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักตอก ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
38 ผลของความร้อนจากแผ่นความร้อนแบบขดลวดไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพการอัดรีดแผ่นใบตองที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับห่อขนมเทียนเสวย
39 การสร้างคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักตอก ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
40 การวิจัยผลการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะชุมชนระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
41 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผ่าไม้ไผ่แบบไม่จำกัดความยาว
42 การสร้างและพัฒนาเครื่องผ่าทุเรียนแบบแยกพูล
43 การสร้างและพัฒนาเครื่องคั่วงาระบบถังหมุน