ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2557-เมษายน 2560)
ปี พ.ศ. 2558
2 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2557
3 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่า จากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาระบบให้ความร้อนสำหรับการอบแห้งและรมควันยางแผ่น
7 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
8 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
9 โครงการ "ครุวิจัย-พลังงาน"
ปี พ.ศ. 2552
10 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการฝึกงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
11 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
12 โครงการ "ครุวิจัย-พลังงาน"
13 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการฝึกงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
14 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
15 ครุวิจัย-พลังงาน
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
17 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
20 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
21 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
22 การปรับปรุงเทคนิคและประสิทธิภาพการใช้เลื่อยสายพานแปรรูปไม้ยางพาราให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น
23 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
24 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2546
25 การปรับปรุงเทคนิคและประสิทธิภาพการใช้เลื่อยสายพานแปรรูปไม้ยางพาราให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น
ปี พ.ศ. 2539
26 อุปกรณ์ศึกษาอัตราการอบแห้งเมล็ดพืชชั้นบาง
ปี พ.ศ. 2537
27 อุปกรณ์ศึกษาอัตราการอบแห้งเมล็ดพืชชั้นบาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)