ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2557-เมษายน 2560)
ปี พ.ศ. 2558
2 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2557
3 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาระบบให้ความร้อนสำหรับการอบแห้งและรมควันยางแผ่น
6 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2552
7 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการฝึกงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
9 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
10 ครุวิจัย-พลังงาน
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2549
12 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
13 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
14 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)