ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 นลิน นิลอุบล 14
3 กัลกิยา ชนิตรนันต์ 5
4 จิราภรณ์ ธนียวัน 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
6 วาสนา โตเลี้ยง 3
7 สุชาดา จันทร์ประทีป 3
8 รุ่งตระการ จันทนพันธ์ 2
9 อรฤทัย ภิญญาคง 2
10 Sun-Chang Kim 2
11 กาญจนา จันทองจีน 2
12 ธนาภัทร ปาลกะ 2
13 นฤมล ศุภจรรยา 1
14 บัณฑูร พลอยสุวรรณ 1
15 บุปผา หลักเรืองทรัพย์ 1
16 ศุภชัย สมัปปิโต 1
17 นันทวัน ฤทธิ์เดช 1
18 นตพร ศุภณัฐเศรษฐกุล 1
19 คำพูน คุณานุกร 1
20 วารุณี ตันติธนากรกุล 1
21 จันทร์ธิรา ลัภยพร 1
22 ยุวดี ตาลาวนิช 1
23 ปาหนัน เริงสำราญ 1
24 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 1
25 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
26 ทรงจันทร์ ภู่ทอง 1
27 กิ่งกาญจน์ เลาหทัย 1
28 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
29 กาญจนา วรวิทย์วัฒนะ 1
30 อรไท สุขเจริญ 1
31 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
32 ขจีนาฏ จรรยาอุดม 1
33 เกดิษฐ์ ตั้งประจักษ์ 1
34 กมลวรรณ มั่นภักดี 1
35 จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน 1
36 Sun.Chang Kim 1
37 อมร เพชรสม 1
38 ศิริวัตร ปุณฑริกพันธ์ 1
39 เฉลิมพล คุ้มพิทักษ์ 1
40 สินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ 1
41 สุภัชญา ดีมีชัย 1
42 เวฬุรีย์ ทองคำ 1
43 นิโรบล เหลากลม 1
44 สมพร ตั๊นสกุล 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์ 1
46 ผกามาศ ราชมนตรี 1
47 จิราวรรณ ธนะ 1
48 โตมร ทองน้ำวน 1
49 วิชัย สุทธิมูล 1
50 วนิดา พนายิ่งไพศาล 1
51 อัจฉรา สุจิตวนิช 1
52 วันฤดี นิ่มเจริญวงศ์ 1
53 วรรณกร เลื่องชัยเชวง 1
54 Iain.S. Hunter 1
55 ธัญญรัตน์ ชำนาญกิจ 1
56 ปิ่นปัญญา เรียงรุ่งโรจน์ 1
57 สุเทพ ธนียวัน 1
58 ปาริฉัตร ราวีศรี 1
59 ภูวะนัย จริยวรานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 4
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 1
6 2547 4
7 2546 2
8 2545 3
9 2542 1
10 2541 2
11 2539 4
12 2538 2
13 2537 3
14 2536 3
15 2535 1
16 2534 3
17 2533 3
18 2532 1
19 2531 1
20 2530 1
21 2528 1
22 2526 1
23 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของอินูลิเนสจาก Streptomyces sp. CP01
ปี พ.ศ. 2552
2 การคัดกรอง Streptomyces สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอินูลิเนสและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์
3 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนสจาก Streptomyces PC22 และ CH7
4 การคัดกรอง Streptomyces สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอินูลิเนส และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์
5 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนส จาก Streptomyces PC22 และ CH7
ปี พ.ศ. 2551
6 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกลุ่ม Streptomycetes จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : โครงการวิจัย
7 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัย
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงโดย Streptomyces spp. สายพันธุ์ 442, 449 และ O145702
9 ผลของการเสริมน้ำตาลต่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pichia anomala PY1 และลักษณะของสารที่ได้
ปี พ.ศ. 2550
10 การทำงานร่วมกันของกลุ่มเอนไซม์สลายไซแลนจาก Streptomyces spp. PC22 และ CH7
11 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
ปี พ.ศ. 2549
12 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดสจาก Streptomyces sp. PC22
ปี พ.ศ. 2547
13 การผลิตอะซีทิลเอสเทอเรส โดย Streptomyces sp. PC22
14 การผลิตแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดส โดย Streptomyces sp. PC22
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดย Streptococcus zooepidemicus UN-7
16 การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของกรดไฮยาลูโรนิกจากการหมักด้วยเยื่อแผ่นกรอง
ปี พ.ศ. 2546
17 การเร่งให้เกิดการย่อยตัวเองของยีสต์ขนมปัง
18 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติทางชีวเคมีของไซลาเนสจากผลกล้วยน้ำว้า Musa sapientum
ปี พ.ศ. 2545
19 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารมัธยันต์ที่สะสมจากการย่อยสลายอะซีแนพธิลีนโดยสายพันธุ์กลาย Rhizobium sp. CU-A1 ที่กลายพันธุ์ด้วยทรานสโปซอน
20 การแสดงออกของยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ใน Escherichia coli และลักษณะสมบัติของเอนไซม์
21 ลักษณะสมบัติของสารมัธยันตร์จากการย่อยสลายฟลูออรีนโดย Sphingomonas sp. P2
ปี พ.ศ. 2542
22 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของไซแลเนสจาก Streptomyces sp. PC22
ปี พ.ศ. 2541
23 การโคลนยีนไซแลเนสจาก Streptomyces sp. PC22
24 การโคลนยีนบีตา-ไซโลสิเดสจาก Streptomyces sp. CH7
ปี พ.ศ. 2539
25 การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลัง
26 ภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารกีดขวางช่องโซเดียมโดย Vibrio sp. สายพันธุ์ St-1-1
27 การทำบริสุทธิ์ของแอลฟา-ฟีโตโปรตีนจากซีรัมผู้ป่วยมะเร็งตับ
28 ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง
ปี พ.ศ. 2538
29 การศึกษาเปรียบเทียบเรสตริกชันฟิงเกอร์พรินท์ จากดีเอ็นเอของไมโตรคอนเดรียของกระบือปลักและกระบือมูราห์
30 การผลิตบีตาไซโลซิเดสโดย streptomyces sp. ในขวดเขย่า
ปี พ.ศ. 2537
31 สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการแยกแอล-ไลซีนโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน
32 การโคลนและการแสดงออกของยีนกลูโคสไอโซเมอเรสจาก streptomyces sp. สายพันธุ์ 190-1 ใน streptomyces spp.
33 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลิน โดย Gibberella fujikuroi N9-34
ปี พ.ศ. 2536
34 การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
35 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเพนิซิลิน จี โดย Penicillium chrysogenum ที่กลายพันธุ์
36 การปรับปรุงสายพันธุ์ Penicillium chrysogenum N-151 เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนนิซิลลิน จี โดยวิธีการกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2535
37 การสร้างรีคอมบิแนนท์ พลาสมิคเพื่อเพิ่มการผลิตไซแลเนส
ปี พ.ศ. 2534
38 การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส
39 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารตั้งต้นสเตียรอยด์จากสเตียรอลพืช โดย Mycobacterium fortuitum
40 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9
ปี พ.ศ. 2533
41 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมัก
42 โคลนิงและการแสดงออกของไซแลเนสยีนจาก Streptomyces sp.42-9 ใน Streptomyces sp.190-1
43 การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อ Streptomyces sp. 190-1 เพื่อผลิคกลูโคสไอโซเมอเรส
ปี พ.ศ. 2532
44 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตจิบเบอเรลลินโดยเชื้อรา Gibberella fujikuroi C
ปี พ.ศ. 2531
45 การตรึงเซลล์เตรพโตมัยซิส 190-1 ที่มีกลูโคสไอโซเมอเรส
ปี พ.ศ. 2530
46 การผลิตไซแลนเนสจากส่เตรพโตมัยซีส สายพันธุ์ 42-9
ปี พ.ศ. 2528
47 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการศึกษาคุณสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรส จากสเตรพโตมัยซีสสายพันธุ์ 190-1
ปี พ.ศ. 2526
48 การศึกษากลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดย Streptomyces sp. สายพันธุ์ 190-1