ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 นลิน นิลอุบล 14
3 กัลกิยา ชนิตรนันต์ 5
4 จิราภรณ์ ธนียวัน 4
5 วาสนา โตเลี้ยง 3
6 สุชาดา จันทร์ประทีป 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
8 รุ่งตระการ จันทนพันธ์ 2
9 อรฤทัย ภิญญาคง 2
10 Sun-Chang Kim 2
11 กาญจนา จันทองจีน 2
12 ธนาภัทร ปาลกะ 2
13 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
14 กาญจนา วรวิทย์วัฒนะ 1
15 ทรงจันทร์ ภู่ทอง 1
16 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
17 กิ่งกาญจน์ เลาหทัย 1
18 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 1
19 นิโรบล เหลากลม 1
20 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
21 ขจีนาฏ จรรยาอุดม 1
22 เกดิษฐ์ ตั้งประจักษ์ 1
23 กมลวรรณ มั่นภักดี 1
24 อมร เพชรสม 1
25 เฉลิมพล คุ้มพิทักษ์ 1
26 สินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ 1
27 จิราวรรณ ธนะ 1
28 โตมร ทองน้ำวน 1
29 ศิริวัตร ปุณฑริกพันธ์ 1
30 จันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 ผกามาศ ราชมนตรี 1
33 เวฬุรีย์ ทองคำ 1
34 สุภัชญา ดีมีชัย 1
35 สมพร ตั๊นสกุล 1
36 นตพร ศุภณัฐเศรษฐกุล 1
37 วรรณกร เลื่องชัยเชวง 1
38 วิชัย สุทธิมูล 1
39 วนิดา พนายิ่งไพศาล 1
40 อัจฉรา สุจิตวนิช 1
41 Sun.Chang Kim 1
42 Iain.S. Hunter 1
43 ธัญญรัตน์ ชำนาญกิจ 1
44 ปิ่นปัญญา เรียงรุ่งโรจน์ 1
45 สุเทพ ธนียวัน 1
46 ปาริฉัตร ราวีศรี 1
47 วันฤดี นิ่มเจริญวงศ์ 1
48 ภูวะนัย จริยวรานุกูล 1
49 นฤมล ศุภจรรยา 1
50 บุปผา หลักเรืองทรัพย์ 1
51 นันทวัน ฤทธิ์เดช 1
52 ศุภชัย สมัปปิโต 1
53 บัณฑูร พลอยสุวรรณ 1
54 ปาหนัน เริงสำราญ 1
55 อรไท สุขเจริญ 1
56 วารุณี ตันติธนากรกุล 1
57 จันทร์ธิรา ลัภยพร 1
58 ยุวดี ตาลาวนิช 1
59 คำพูน คุณานุกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 3
6 2549 1
7 2547 4
8 2546 2
9 2545 3
10 2543 1
11 2542 2
12 2541 3
13 2539 5
14 2538 2
15 2537 3
16 2536 3
17 2535 1
18 2534 3
19 2533 3
20 2532 1
21 2531 1
22 2530 1
23 2528 1
24 2526 1
25 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของอินูลิเนสจาก Streptomyces sp. CP01
ปี พ.ศ. 2553
2 การคัดแยกและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนประมวลรหัสอะซีแนพซีนไดออกซิจีเนสใน Sphingomonas sp.SP2
ปี พ.ศ. 2552
3 การคัดกรอง Streptomyces สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอินูลิเนสและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์
4 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
5 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนสจาก Streptomyces PC22 และ CH7
6 การคัดกรอง Streptomyces สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอินูลิเนส และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์
7 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนส จาก Streptomyces PC22 และ CH7
ปี พ.ศ. 2551
8 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกลุ่ม Streptomycetes จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : โครงการวิจัย
9 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัย
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงโดย Streptomyces spp. สายพันธุ์ 442, 449 และ O145702
11 ผลของการเสริมน้ำตาลต่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pichia anomala PY1 และลักษณะของสารที่ได้
ปี พ.ศ. 2550
12 การทำงานร่วมกันของกลุ่มเอนไซม์สลายไซแลนจาก Streptomyces spp. PC22 และ CH7
13 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
14 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
ปี พ.ศ. 2549
15 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดสจาก Streptomyces sp. PC22
ปี พ.ศ. 2547
16 การผลิตอะซีทิลเอสเทอเรส โดย Streptomyces sp. PC22
17 การผลิตแอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิวราโนสิเดส โดย Streptomyces sp. PC22
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดย Streptococcus zooepidemicus UN-7
19 การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของกรดไฮยาลูโรนิกจากการหมักด้วยเยื่อแผ่นกรอง
ปี พ.ศ. 2546
20 การเร่งให้เกิดการย่อยตัวเองของยีสต์ขนมปัง
21 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติทางชีวเคมีของไซลาเนสจากผลกล้วยน้ำว้า Musa sapientum
ปี พ.ศ. 2545
22 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารมัธยันต์ที่สะสมจากการย่อยสลายอะซีแนพธิลีนโดยสายพันธุ์กลาย Rhizobium sp. CU-A1 ที่กลายพันธุ์ด้วยทรานสโปซอน
23 การแสดงออกของยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ใน Escherichia coli และลักษณะสมบัติของเอนไซม์
24 ลักษณะสมบัติของสารมัธยันตร์จากการย่อยสลายฟลูออรีนโดย Sphingomonas sp. P2
ปี พ.ศ. 2543
25 การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร
ปี พ.ศ. 2542
26 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของไซแลเนสจาก Streptomyces sp. PC22
27 การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร
ปี พ.ศ. 2541
28 การโคลนยีนไซแลเนสจาก Streptomyces sp. PC22
29 การโคลนยีนบีตา-ไซโลสิเดสจาก Streptomyces sp. CH7
30 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)
ปี พ.ศ. 2539
31 การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลัง
32 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)
33 ภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารกีดขวางช่องโซเดียมโดย Vibrio sp. สายพันธุ์ St-1-1
34 การทำบริสุทธิ์ของแอลฟา-ฟีโตโปรตีนจากซีรัมผู้ป่วยมะเร็งตับ
35 ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง
ปี พ.ศ. 2538
36 การศึกษาเปรียบเทียบเรสตริกชันฟิงเกอร์พรินท์ จากดีเอ็นเอของไมโตรคอนเดรียของกระบือปลักและกระบือมูราห์
37 การผลิตบีตาไซโลซิเดสโดย streptomyces sp. ในขวดเขย่า
ปี พ.ศ. 2537
38 สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการแยกแอล-ไลซีนโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน
39 การโคลนและการแสดงออกของยีนกลูโคสไอโซเมอเรสจาก streptomyces sp. สายพันธุ์ 190-1 ใน streptomyces spp.
40 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลิน โดย Gibberella fujikuroi N9-34
ปี พ.ศ. 2536
41 การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
42 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเพนิซิลิน จี โดย Penicillium chrysogenum ที่กลายพันธุ์
43 การปรับปรุงสายพันธุ์ Penicillium chrysogenum N-151 เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนนิซิลลิน จี โดยวิธีการกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2535
44 การสร้างรีคอมบิแนนท์ พลาสมิคเพื่อเพิ่มการผลิตไซแลเนส
ปี พ.ศ. 2534
45 การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส
46 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารตั้งต้นสเตียรอยด์จากสเตียรอลพืช โดย Mycobacterium fortuitum
47 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9
ปี พ.ศ. 2533
48 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมัก
49 โคลนิงและการแสดงออกของไซแลเนสยีนจาก Streptomyces sp.42-9 ใน Streptomyces sp.190-1
50 การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อ Streptomyces sp. 190-1 เพื่อผลิคกลูโคสไอโซเมอเรส
ปี พ.ศ. 2532
51 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตจิบเบอเรลลินโดยเชื้อรา Gibberella fujikuroi C
ปี พ.ศ. 2531
52 การตรึงเซลล์เตรพโตมัยซิส 190-1 ที่มีกลูโคสไอโซเมอเรส
ปี พ.ศ. 2530
53 การผลิตไซแลนเนสจากส่เตรพโตมัยซีส สายพันธุ์ 42-9
ปี พ.ศ. 2528
54 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการศึกษาคุณสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรส จากสเตรพโตมัยซีสสายพันธุ์ 190-1
ปี พ.ศ. 2526
55 การศึกษากลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดย Streptomyces sp. สายพันธุ์ 190-1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 การคัดแยกและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนประมวลรหัสอะซีแนพซีนไดออกซิจีเนสใน Sphingomonas sp.SP2
57 การปรับปรุงสายพันธุ์ streptomyces 190-1 ที่ผลิตกลูโคสไอโซเมอเรส โดยการทรานสฟอร์มด้วยยีนไซแลนเนส และโดยการเชื่อมโปรโต-พลาสท์กับ streptomyces 42-9 ที่ผลิตไซแลน-เนส
58 ไซแลเนสและเซลลูเลสเพื่อการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์
59 ไซแลเนสและเซลลูเลสเพื่อการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์
60 ไซแลเนสและเซลลูเลสเพื่อการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์