ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพสิฐ พาณิชย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พิสุทธิ์ เพียรมนกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิเคราะห์อุปกรณ์เติมอากาศชนิดท่อยืดหยุ่นจากของเสียประเภทยาง ในกระบวนการเติมอากาศ
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
4 เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
5 การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
6 เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
7 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบายป่าไม้ให้เป็นนโยบายสาธารณะ
9 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย
ปี พ.ศ. 2534
10 ผลประโยชน์ต่อรัฐจากระบบการใช้สิทธิในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
11 ผลประโยชน์ต่อรัฐ จากระบบการให้สิทธิ ในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม