ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 2
5 2553 6
6 2552 4
7 2551 1
8 2534 1
9 2529 1
10 2521 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับคดีปกครองของสำนักงานศาลปกครอง : ศึกษากรณีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมตรี พ.ศ. 2548 :
3 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
4 ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาเงินทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นหรือลดลง
ปี พ.ศ. 2555
5 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
6 มาตรการทางกฎหมายประกันสังคมในการคุ้มครองแรงงาน ศึกษาเฉพาะภาคเกษตรกรรม
7 การรับผิดของรัฐ :
8 มาตรการทางกฏหมายควบคุมการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโชน์ของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
9 ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 :
10 การกระทำทางรัฐบาล:
ปี พ.ศ. 2553
11 ปัญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอุทธรณ์ค่าทดแทน
12 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
13 ปัญหากฎหมายอันเกิดจากการกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ทับซ้อน
14 การลา
15 ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ
16 การคุ้ม [ครอง] แรงงานในอากาศยานพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2552
17 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณี การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
18 ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : กรณีศึกษาว่าด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
19 อำนาจศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการกระทำของรัฐบาล
20 ลูกจ้างทำงานบางช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2551
21 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของอัยการ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
ปี พ.ศ. 2534
22 กฎหมายการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2529
23 การนัดหยุดงานกับกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2521
24 หลักการตีความในกฎหมายไทย