ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพศาล สิทธิกรกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระวรรณ สิทธิกรกุล 23
2 ศิวาพร ลงยันต์ 23
3 ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 14
4 นงลักษณ์ สกุลญานนท์วิทยา 6
5 นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 6
6 Paisarn Sithigorngul 5
7 นิรันดร์ บุญอิงเพริศพงศ์ 4
8 สันติ เรืองมณีไพฑูรย์ 4
9 วาสนา สุขุมศิริชาติ 4
10 อรวรรณ สัตยาลัย 3
11 ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 2
12 สมบัติ รักประทานพร 2
13 พเยาว์ บุญประกอบ 2
14 ประจง สุดโต 2
15 ประภา ศิริปุณย์ 2
16 อมร เพชรสม 2
17 พัชนี สิงห์อาษา 2
18 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 2
19 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 2
20 Visanu Boonyawiwat 1
21 Piamsak Menasveta 1
22 วราชินย์ กางโนนงิ้ว 1
23 ณรงค์ อรัญรุตม์ 1
24 Weerawan Sithigorngul 1
25 Warachin Gangnonngiw 1
26 ภัทริน ศรีดุลยกุลย์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
29 Narong Arunrut 1
30 วรัณณา ชโยวรรณ 1
31 Siwaporn Longyant 1
32 อภิรัก ตันศิริสิทธิกุล 1
33 Paisan Sittikornkul 1
34 สุรีย์ วิเศษสมบัติ 1
35 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
36 ดวงใจ งามสม 1
37 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 1
38 นันทิกา ปานจันทร์ 1
39 Wansadaj Jaroenram 1
40 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
41 Wansika Kiatpathomchai 1
42 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 1
43 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2551 1
4 2548 1
5 2546 3
6 2545 3
7 2544 1
8 2543 2
9 2542 1
10 2541 1
11 2538 1
12 2517 1
13 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาโมโนโคลนนอลแอนติบอดี และ ชุดตรวจสะดวกใช้ : strip test จำเพาะต่อ Vibrio cholerae สำหรับตรวจการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสำหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุ้งและสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2551
3 Experimental infections reveal that common Thai crustaceans are potential carriers for spread of exotic Taura syndrome virus
ปี พ.ศ. 2548
4 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio alginolyticus
ปี พ.ศ. 2546
5 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อนิวโรเปปไทด์ฮอร์โมนในก้านตาของกุ้งกุลาดำ
6 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำแบบแถบสี
7 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่มีความไว และความแม่นยำสูงโดยวิธี Sandwich ELISA
ปี พ.ศ. 2545
8 การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในปูวงศ์ Grapsidae ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
9 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของนิวโรเปปไทด์ฮอร์โมน จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
10 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของนิวโรเปปไทด์ฮอร์โมน จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2544
11 การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของนิวโรเปปไทด์จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon โดยใช้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีและเมทริกซ์-แอสซิสเทดเลเซอร์ดีซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
ปี พ.ศ. 2543
12 ความสัมพันธ์ของปริมาณไวเทลโลเจนินในเลือด กับการเจริญของรังไข่ของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1775) โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวเทลลินที่เสียสภาพ
13 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
14 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2541
15 การสังเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
ปี พ.ศ. 2538
16 การแยกบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ยับยั้งพัฒนาการของรังไข่ในกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis)
ปี พ.ศ. 2517
17 การศึกษาชนิดของปลาหมึกในอ่าวไทย