ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพศาล สิทธิกรกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระวรรณ สิทธิกรกุล 23
2 ศิวาพร ลงยันต์ 23
3 ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 14
4 นงลักษณ์ สกุลญานนท์วิทยา 6
5 นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ 6
6 Paisarn Sithigorngul 5
7 สันติ เรืองมณีไพฑูรย์ 4
8 วาสนา สุขุมศิริชาติ 4
9 นิรันดร์ บุญอิงเพริศพงศ์ 4
10 อรวรรณ สัตยาลัย 3
11 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 2
12 พเยาว์ บุญประกอบ 2
13 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 2
14 ประภา ศิริปุณย์ 2
15 พัชนี สิงห์อาษา 2
16 ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 2
17 ประจง สุดโต 2
18 สมบัติ รักประทานพร 2
19 อมร เพชรสม 2
20 Narong Arunrut 1
21 ณรงค์ อรัญรุตม์ 1
22 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
23 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
24 Warachin Gangnonngiw 1
25 Wansadaj Jaroenram 1
26 Piamsak Menasveta 1
27 Siwaporn Longyant 1
28 Weerawan Sithigorngul 1
29 Wansika Kiatpathomchai 1
30 Visanu Boonyawiwat 1
31 วราชินย์ กางโนนงิ้ว 1
32 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
33 ดวงใจ งามสม 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 ภัทริน ศรีดุลยกุลย์ 1
36 วรัณณา ชโยวรรณ 1
37 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
38 อภิรัก ตันศิริสิทธิกุล 1
39 นันทิกา ปานจันทร์ 1
40 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 1
41 Paisan Sittikornkul 1
42 สุรีย์ วิเศษสมบัติ 1
43 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2551 1
5 2550 4
6 2548 2
7 2547 3
8 2546 8
9 2545 5
10 2544 2
11 2543 4
12 2542 3
13 2541 2
14 2540 3
15 2538 1
16 2534 3
17 2517 1
18 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
3 การพัฒนาโมโนโคลนนอลแอนติบอดี และ ชุดตรวจสะดวกใช้ : strip test จำเพาะต่อ Vibrio cholerae สำหรับตรวจการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสำหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุ้งและสัตว์น้ำ
5 การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน VP15 และ VP75 ของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว สำหรับการสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดี
6 การแยกยีนโพลีฮีดรินของ Penaeus Monodon Nucleopolyhedrovirus (Pemo NPV) และการพัฒนาเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อ Pemo NPV ในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2551
7 Experimental infections reveal that common Thai crustaceans are potential carriers for spread of exotic Taura syndrome virus
ปี พ.ศ. 2550
8 การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน VP15 และ VP75 ของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว สำหรับการสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดี
9 การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำ
10 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสกลุ่มโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำแบบแถบสี
11 การแยก cDNA และการแสดงออกของโปรตีนส่วนเปลือกของไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2548
12 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio alginolyticus
13 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสกลุ่มโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำแบบแถบสี
ปี พ.ศ. 2547
14 การหาลำดับ cDNA บางส่วนที่เป็นรหัส สำหรับสร้างโปรตีนส่วนเปลือกของไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
15 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ ที่มีความไว และความแม่นยำสูง โดยวิธี Sandwich Elisa
16 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยไวรัสเอชพีวี ในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2546
17 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อนิวโรเปปไทด์ฮอร์โมนในก้านตาของกุ้งกุลาดำ
18 การหาลำดับ cDNA บางส่วนที่เป็นรหัสสำหรับสร้างโปรตีนส่วนเปลือกของไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
19 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ ที่มีความไว และความแม่นยำสูง โดยวิธี Sandwich Elisa
20 การพัฒนาโมโนโกลนอลแอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยไวรัสเอชพีวี ในกุ้งกุลาดำ
21 การแยก cDNA และการแสดงออกของโปรตีนส่วนเปลือกของไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
22 การเตรียมโปรตีนส่วนเปลือกหุ้ม และการหาลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
23 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำแบบแถบสี
24 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่มีความไว และความแม่นยำสูงโดยวิธี Sandwich ELISA
ปี พ.ศ. 2545
25 การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำ
26 การสร้างแอนติบอดีต่อเปปไทด์ 10 หน่วยทางปลายซีของฮอร์โมน ยับยั้งพัฒนาการของรังไข่และความสามารถในการจับกับฮอร์โมนธรรมชาติในก้านตาของกุ้งกุลาดำ
27 การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในปูวงศ์ Grapsidae ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
28 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของนิวโรเปปไทด์ฮอร์โมน จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
29 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของนิวโรเปปไทด์ฮอร์โมน จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2544
30 การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของนิวโรเปปไทด์จากก้านตาของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon โดยใช้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีและเมทริกซ์-แอสซิสเทดเลเซอร์ดีซอร์พชันไอออไนเซชันแมสสเปกโทรเมทรี
31 การเตรียมโปรตีนส่วนเปลือกหุ้ม และการหาลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2543
32 ความสัมพันธ์ของปริมาณไวเทลโลเจนินในเลือด กับการเจริญของรังไข่ของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1775) โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวเทลลินที่เสียสภาพ
33 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
34 การสร้างแอนติบอดีต่อเปปไทด์ 10 หน่วยทางปลายซีของฮอร์โมน ยับยั้งพัฒนาการของรังไข่และความสามารถในการจับกับฮอร์โมนธรรมชาติในก้านตาของกุ้งกุลาดำ
35 การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของสารคล้ายฮอร์โมน FMRF (รูปแบบใหม่) จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2542
36 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลลินของกุ้งกุลาดำ
37 การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของสารคล้ายฮอร์โมน FMRF (รูปแบบใหม่) จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม
38 การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี
ปี พ.ศ. 2541
39 การสังเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
40 การแยกบริสุทธิ์สารคล้ายฮอร์โมน FMRF omide จากก้านตากุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2540
41 การแยกบริสุทธิ์ฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของกุ้งก้ามกราม
42 การแยกบริสุทธิ์สารคล้ายฮอร์โมน FMRF omide จากก้านตากุ้งก้ามกราม
43 การแยกบริสุทธิ์ฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2538
44 การแยกบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ยับยั้งพัฒนาการของรังไข่ในกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis)
ปี พ.ศ. 2534
45 การแสดงออกของฮอร์โมนในระบบประสาท ที่มีต่อรังไข่ ในช่วงพัฒนาการระยะต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม : การศึกษาพัฒนาการของรังไข่ในกุ้งก้ามกรามหลังจากวางไข่
46 การแสดงออกของฮอร์โมนในระบบประสาทที่มีต่อรังไข่ในช่วงพัฒนาการระยะต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม : การศึกษาเปรียบเทียบระดับการยับยั้งการพัฒนาของรังไข่โดยสารสกัดจากก้านตาที่ได้จากกุ้งระยะต่าง ๆ
47 การแสดงออกของฮอร์โมนในระบบประสาท ที่มีต่อรังไข่ ในช่วงพัฒนาการระยะต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม : การศึกษา มิญชวิทยาของก้านตา สมอง ระบบประสาท และรังไข่ของ กุ้งระยะต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2517
48 การศึกษาชนิดของปลาหมึกในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 การแสดงออกของฮอร์โมนในระบบประสาท ที่มีต่อรังไข่ ในช่วงพัฒนาการระยะต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม : การศึกษาพัฒนาการของรังไข่ในกุ้งก้ามกรามหลังจากวางไข่
50 การแสดงออกของฮอร์โมนในระบบประสาทที่มีต่อรังไข่ในช่วงพัฒนาการระยะต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม : การศึกษาเปรียบเทียบระดับการยับยั้งการพัฒนาของรังไข่โดยสารสกัดจากก้านตาที่ได้จากกุ้งระยะต่าง ๆ
51 การแสดงออกของฮอร์โมนในระบบประสาท ที่มีต่อรังไข่ ในช่วงพัฒนาการระยะต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม : การศึกษา มิญชวิทยาของก้านตา สมอง ระบบประสาท และรังไข่ของ กุ้งระยะต่าง ๆ
52 การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี
53 การแยกยีนโพลีฮีดรินของ Penaeus Monodon Nucleopolyhedrovirus (Pemo NPV) และการพัฒนาเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อ Pemo NPV ในกุ้งกุลาดำ