ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระดับของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีอาการแทรกซ้อนของหลอดเลือด
2 ผลของโพลีฟอสเฟตต่อการแข็งตัวของเลือดและการละลายลิ่มเลือด
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของโพลีฟอสเฟตต่อการแข็งตัวของเลือดและการละลายลิ่มเลือด
4 ระดับของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีอาการแทรกซ้อนของหลอดเลือด
5 ความคงตัวของพลาสมาที่เตรียมโดยวิธีการระเหิดแห้งเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพภายนอกด้านการแข็งตัวของเลือด
ปี พ.ศ. 2553
6 ความคงตัวของพลาสมาที่เตรียมโดยวิธีการระเหิดแห้งเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพภายนอกด้านการแข็งตัวของเลือด
ปี พ.ศ. 2552
7 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
8 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
9 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2551
10 ความสัมพันธ์ของการทำงานของไตและกลุ่มอาการทางเมเทโบลิคในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
11 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
12 ผลของเฮปารินต่อการละลายลิ่มเลือด
13 ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาและความสัมพันธ์กับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ป่วย HIV
ปี พ.ศ. 2550
14 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย II
15 ความสัมพันธ์ของการทำงานของไตและกลุ่มอาการทางเมเทโบลิคในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
16 ผลของเฮปารินต่อการละลายลิ่มเลือด
17 ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาและความสัมพันธ์กับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ป่วยเอดส์
18 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
19 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2549
20 โพลีมอร์ฟิซึมของไกลโคโปรตีนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย