ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพศาล กิตติศุภกร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไพศาล กิตติศุภกร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
2 ธนภร ชาญชนะโรจน์ 2
3 กัญญาภัทร สืบสาย 2
4 ปริญญาพร รักสวิด 1
5 สงค์ บำรุงวงศ์ดี 1
6 วีรยุทธ เลิศบำรุงสุข 1
7 หทัยกาญจน์ ศรีสมาน 1
8 ปกรณ์ ตั้งพาณิชย์ 1
9 นันทนา ศิริพันธ์ 1
10 ชลิสา โปรยบำรุง 1
11 วีรพันธุ์ สถาพรนานนท์ 1
12 ณรงค์ ดวงเกตุ 1
13 อัจฉรา คงแตง 1
14 ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ 1
15 จันทรา ยอดมนต์, 2517- 1
16 ธเนศ ขัมพานนท์ 1
17 ไอศิกา น้อยจันทิระ 1
18 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
19 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
20 สุชปา เนตรประดิษฐ์ 1
21 วนารัตน์ ดวงวัง 1
22 นิรัตน์ คุณสมบัติ 1
23 สุทธิวรรณ นกสง่า 1
24 สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ 1
25 ปรีดาภรณ์ มงคลรัตน์ 1
26 วิบูลย์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 1
27 พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ 1
28 กัลยาภรณ์ แสนศักดิ์ 1
29 วิไลรัตน์ แซ่หยาง 1
30 ธิติพงศ์ หิรัญบูรณะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 6
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 2
6 2545 4
7 2544 4
8 2543 2
9 2542 2
10 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของอุณหภูมิและขนาดต่อการเปลี่ยนสารประกอบแคลเซี่ยมคาร์บอเนตเป็นแคลเซี่ยมออกไซด์
2 ผลของอุณหภูมิและขนาดต่อการเปลี่ยนสารประกอบแคลเซี่ยมคาร์บอเนตเป็นแคลเซี่ยมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับสูตรการผลิตพีวีซียืดหยุ่นโดยเติมคลอริเนเต็ดพาราฟินเป็นพลาสติไซเซอร์ทุติยภูมิสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า
4 การประหยัดพลังงานโดยการนำกลับความร้อนจากการโบล์วดาวน์หม้อไอน้ำในโรงงงานอุตสาหกรรมผลิตสบู่
5 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว กะลาปาล์ม และซังข้าวโพด
6 การประหยัดพลังงานโดยการนำกลับความร้อนจากการโบล์วดาวน์หม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสบู่
7 การจำลองการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์และเมทิลเมอร์แคปเทนด้วยระบบดูดซึมด้วยสารอัลคานอลเอมีนโดยใช้โปรแกรม ASPEN HYSYS
8 การศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตสำหรับกระบวนการผลิตฟีนอลที่แตกต่าง 2 กรับวนการ
ปี พ.ศ. 2549
9 การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นน้ำเติมในหอระบายความร้อน
ปี พ.ศ. 2548
10 คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
11 แบบจำลองของข่ายงานนิวรัล สำหรับทำนายเปอร์เซ็นต์ของแข็งของแชมพู
ปี พ.ศ. 2547
12 การควบคุมเครื่องปฏิกรณ์เพอร์เวเพอเรทีฟเมมเบรนด้วยการควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ
13 แบบจำลองช่วยงานนิวรัลสำหรับการทำนายความเข้มข้นกรดและความเข้มข้นไอออนเหล็กที่ได้รับจากกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริกโดยการแลกเปลี่ยนไอออน
ปี พ.ศ. 2545
14 การสร้างแบบจำลองและการออปติไมช์สภาวะการสร้างชั้นกึ่งฉนวน ซ่อมแซมและคัดแยกของเสีย ของกระบวนการผลิตชิปแทนทาลัมคาปาซิเตอร์
15 การปรับปรุงกระบวนการนำกลับกรดไฮโดรคลอริก จากน้ำกรดกำจัดสนิมเหล็กด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนอิออน
16 การเลียนแบบเชิงพลวัตและการควบคุมที่มีโครงสร้าง ดีซีเอส ของหอกลั่น
17 การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ ในกระบวนการผลิตเอธานอลโดยใช้การควบคุมแบบเจนเนริกโมเดล
ปี พ.ศ. 2544
18 การสร้างแบบจำลองและควบคุมเครื่องทำระเหยน้ำสับปะรด
19 สภาวะการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
20 การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์ในกระบวนการสังเคราะห์ยาคล็อคซาซิลลิน
21 การหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมในกระบวนการกัดโลหะด้วยสารเคมีแบบพ่น
ปี พ.ศ. 2543
22 การควบคุมแบบโกลบอลลีลิเนียร์ไรซิ่งสำหรับควบคุมพีเอชของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
23 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นตอนวิธีตัวกรองคาลมานสำหรับกระบวนการเคมี
ปี พ.ศ. 2542
24 การประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟร่วมกับคาลมานฟิลเตอร์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์เคมีถังกวนแบบต่อเนื่องที่มีปฏิกิริยาคายความร้อนอันดับหนึ่ง
25 การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบป้อนกลับสเตตสำหรับควบคุมค่าพีเอช ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2541
26 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับขั้นตอนวิธีตัวกรองคาลมานด้วยโปรแกรม Borland C++