ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 2
3 2535 2
4 2532 4
5 2529 1
6 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
3 สถานภาพของโปรแกรมการสอนวิชาพลศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2535
4 ขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูพลศึกษา
5 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
6 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา
7 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
8 จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
9 ขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2529
10 จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2516
11 ปัญหาการจัดสันทนาการของศูนย์เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร