ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพลิน ผ่องใส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2546
2 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
3 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2544
4 การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
5 การศึกษารูปแบบการจัดการและปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
6 การประเมินผลงานของหัวหน้างานระดับกลางและระดับต้นในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
7 การศึกษาการบริหารงานบุคคลของบริษัทขนส่ง จำกัด
8 การศึกษาการจัดการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบนฐานของเอ็ทธิลีนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
9 การศึกษาทัศนคติของผู้บริหารและพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่องานด้านบุคลากร
ปี พ.ศ. 2524
10 แนวโน้มของการจัดการธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย
11 ปัญหาการร่วมเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
12 ปัญหาในทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การศึกษารูปแบบการจัดการและปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ