ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพรัตน์ โสภโณดร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 14
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 11
3 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 8
4 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 7
5 พรชัย ศรีไพบูลย์ 7
6 อัญชลี ศิริโชติ 6
7 ชุติมา ตันติกิตติ 5
8 งบประมาณแผ่นดิน 4
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 3
11 สืบศักดิ์ กลิ่นสอน 3
12 เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง 3
13 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 2
14 ประภาศรี สิงห์รัตน์ 2
15 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 2
16 จิระ อิฐรัตน์ 2
17 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 1
18 จันทิมา ชั่งสิริพร 1
19 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
20 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
21 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 1
22 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
23 ก่องกาญจน์ (กิจรุ่งโรจน์) อังสุภานิช 1
24 เถวียน วิทยา 1
25 ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 1
26 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
27 Pairat Sophanodora. 1
28 C. Tantikitti 1
29 S. Mahankij 1
30 A. Maeros 1
31 P. Sophanodora 1
32 อมรรัตน์ สวัสดิทัต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 10
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 3
6 2550 3
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 3
11 2544 5
12 2543 5
13 2541 3
14 2540 2
15 2539 1
16 2538 2
17 2536 1
18 2535 2
19 2534 3
20 2533 1
21 2532 1
22 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนจากผลพลอยได้ของการแปรรูปปูม้า
2 การสกัดน้ำมันจากเครื่องในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeneous vannamei)
3 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการละลายปลาทูน่าทั้งตัวแช่เยือกแข็ง
4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อน้าหนักของปลาหมึกกล้วยลอกขาวแช่เยือกแข็งแบบบล็อกหลังการทาละลาย
5 ผลของสภาวะการดองต่อคุณภาพของพริกดองบดหยาบ
6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อน้าหนักของปลาหมึกกล้วยลอกขาวแช่เยือกแข็งแบบบล็อกหลังการทาละลาย
7 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการละลายปลาทูน่าทั้งตัวแช่เยือกแข็ง
8 การสกัดน้ำมันจากเครื่องในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeneous vannamei)
9 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนจากผลพลอยได้ของการแปรรูปปูม้า
10 ผลของสภาวะการดองต่อคุณภาพของพริกดองบดหยาบ
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หอยนางรมความชื้นปานกลางพร้อมบริโภค
12 สมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
13 สมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2553
14 การใช้สารสกัดจากมังคุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของมังคุดสดตัดแต่งพร้อมบริโภค
15 ความสัมพันธ์ของคุณภาพวัตถุดิบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน
16 การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2552
17 อิทธิพลของความแก่อ่อนของผลปาล์มต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ
18 การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จากน้ำมังคุด
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพผสมน้ำมังคุดผง
21 การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
22 การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหาร และการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Penaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2550
23 กลไกการเปลี่ยนแปลงสารระเหยได้ในหอยนางรมในระหว่างกระบวนการแปรรูป
24 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMPและ HACCP แก่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระดับชุมชน และขนาดกลาง ขนาดย่อม
25 กลไกการเปลี่ยนแปลงสารระเหยได้ในหอยนางรมในระหว่างกระบวนการแปรรูป
ปี พ.ศ. 2548
26 สมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2547
27 การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMPและ HACCP แก่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระดับชุมชน และขนาดกลาง ขนาดย่อม
28 การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2546
29 สมบัติเชิงหน้าที่ของไคตินและไคโตแซนต่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2545
30 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งห่อด้วยแผ่นแป้งแช่เยือกแข็ง
31 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด
32 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2544
33 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนที่ผลิตโดยไม่ใช้ความร้อนในการเก็บรักษาปลาข้างเหลืองสด
34 การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า-3 ในน้ำมันปลาด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น
35 การผลิตแฮมปลาจากเนื้อปลามูลค่าต่ำ
36 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดเงาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยว
37 การใช้โปรตีนสกัดจากกระดูกไก่ในลูกชิ้นเอ็นไก่
ปี พ.ศ. 2543
38 ผลของไคตินและไคโตแซนต่อคุณภาพของขนมปัง
39 การเก็บรักษาเนื้อมังคุดสดตัดแต่งภายใต้บรรยากาศดัดแปลง
40 ผลของความร้อนในการลวกต่อคุณภาพหอยลาย
41 แนวทางการลดปริมาณน้ำใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาร์ซีเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากผัก
ปี พ.ศ. 2541
43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
44 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
ปี พ.ศ. 2540
46 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหาร
47 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2539
48 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2538
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
50 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2536
51 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2535
52 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์มังคุดแช่เยือกแข็ง
53 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2534
54 ศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของข้าวสุกแช่เยือกแข็ง
55 การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
56 การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2533
57 ศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของข้าวสุกแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2532
58 การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
59 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮีสตามีนและแบคทีเรียที่ผลิตฮีสตามีนของปลาทูน่าในกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ตาม Fish and fishery products hazards and controls guidance. 4ed.-April 2011
60 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ S. aureus และ toxin formation ของปลาทูน่าในกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ตาม Fish and fishery products hazards and controls guidance. 4ed.-April 2011
61 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเกลือในปลาทูน่าแช่เยือกแข็งระหว่างกระบวนการผลผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
62 กษาสาเหตุแมลงปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์กระป๋อง
63 การเพิ่ม productivity ของการเรียงบรรจุถุงมือยางสังเคราะห์ NBR
64 การลด defect ของกุ้งปอกเปลือก
65 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์มังคุดแช่เยือกแข็ง