ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพรัตน์ รอดทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะรัตน์ รอดทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2547 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / ปิยะรัตน์ รอดทอง
ปี พ.ศ. 2547
2 ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
3 ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมสมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
4 ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี