ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพรัช ตระการศิรินนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 19
2 ปรีชา เจ็งเจริญ 4
3 สุรพล ปลื้มใจ 4
4 วชิระ กาญจนวิภาดา 4
5 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 4
6 บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์ 4
7 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 3
8 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 2
9 เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ 2
10 ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ 2
11 ปวีณา เปรมโพธิ์ 2
12 สุทิศา นพดลธิยากูล 2
13 สุพรรษา จรรยา 2
14 เลิศรัก ศรีกิจการ 2
15 เอก บุญเจือ 2
16 บุญต่วน แก้วปินตา 2
17 ทวีศักดิ์ เรือนมณี 1
18 จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ 1
19 ศราวุธ สังกะเพศ 1
20 ชาญพงค์ รุ่งทอง 1
21 อุบล ยะไวทย์ 1
22 พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล 1
23 เภสัช ผุยเจริญ 1
24 นรากร พลหาญ 1
25 ทิวากร ศิริรัตน์ 1
26 สมโชติ อ๋องสกุล 1
27 วาสนา ธรรมพิทักษ์ 1
28 นินุช บุณยฤทธานนท์ 1
29 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 1
30 พิมพ์ แสนมะโน 1
31 พงศ์สถิตย์ คำมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 6
2 2551 9
3 2547 1
4 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จัน ของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย
2 การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดลำปาง
4 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
6 ผลของการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2550-2551 จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2545-2547
8 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณท้ายน้ำ ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
9 การประเมินคุณภาพงานบริการการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาร่วม ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ผลลัพธ์การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่
11 บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
12 กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตุลาการ
13 การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
14 การประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
15 การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่