ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพรัช ดีสุดจิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ความรับผิดทางอาญาในการแพร่เชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ปี พ.ศ. 2543
2 รูปแบบภูมิต้านทานชนิดไอจีจีและไอจีเอ ต่อเชื้อ เอชไอวี-1 ในปัสสาวะและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิต้านทานชนิดไอจีจีต่อส่วนต่างๆของเชื้อเอชไอวี-1 ในปัสสาวะกับจำนวนซีดี 4 เซลล์ในเลือด
ปี พ.ศ. 2539
3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์
ปี พ.ศ. 2538
4 การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2536
5 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6 ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2535
7 ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534
8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดอาหารโปรตีน-พลังงานและความชุกของโรคพยาธิลำไส้ในเด็กอายุ 1-5 ปี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
9 ซีโรทัยป์และความไวรับต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Ureaplasma urealyticum ในผู้ป่วยโรคหนองในเทียม
ปี พ.ศ. 2534
10 ความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ต่องานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า