ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพรัช กาญจนการุณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิสิต พันธมิตร 28
2 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 16
3 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 6
4 อัญชลี เจ็งเจริญ 4
5 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 4
6 ลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย 4
7 สังคม สุวรรณรัตน์ 4
8 วุฒิพงษ์ แซ่จุ้ง 4
9 สุรชัย ท้วมสมบูรณ์ 4
10 ณันทิวร เทียนแป้น 4
11 รินทร์ระวี ณ ลำพูน 4
12 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
13 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 2
14 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
15 ธีรดา เหล็กงาม 2
16 คมสัน สุริยะ 2
17 ปัทมา ฉิมพาลี 2
18 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
19 กาญจนา โชคถาวร 2
20 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
21 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
22 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
23 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
24 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
25 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
26 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
27 นัทธมน ธีระกุล 2
28 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
29 มยุรี แก่นระหงษ์ 1
30 นริสา สมุทรสาคร 1
31 อารีย์ อินตารักษา 1
32 ศรินญา หลวงสา 1
33 ชิดชนก วงศ์เครือ 1
34 ทิพวรรณ เลิศชูเกียรติ 1
35 ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก 1
36 กิตติวัฒน์ คมเศวต 1
37 เอนก อุปรา 1
38 พัชรี ดวงแสงทอง 1
39 ชมเพลิน ศุภทัตกุล 1
40 ประไพศรี ทิพย์แก้ว 1
41 เยาวลักษณ์ จันทร์ดี 1
42 ปาริฉัตร รัตนพัวพันธ์ 1
43 ภูริพงษ์ ฉวีกัลยากุล 1
44 สุรพงษ์ สนธิเจริญ 1
45 พีรพงศ์ เหลี่ยมศิริเจริญ 1
46 อำนวย ราชศิลา 1
47 พรนภัส ยิ่งยอด 1
48 วัชโรบล วงศ์สุข 1
49 ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล 1
50 กาญจนา หลวงมอย 1
51 ภูกฤษ พรหมเทศ 1
52 ภัทร์ฐิตา ศิรอัครพงศ์ 1
53 มนสิการ สุขวัฒนา 1
54 ทัศนวรรณ ศิริเดชพันธุ์ 1
55 ศรัณยู ชนะ 1
56 จุฑามาศ สุพรจักร 1
57 ชวพงษ์ สุขสมัย 1
58 ประกายเดือน ธรรมวงค์ 1
59 อัมพวา ยาวิลาศ 1
60 ศุภิสรา โกอินต๊ะ 1
61 อิฐิรัตน์ ตาปวน 1
62 เนตรนิภา เกาะแจ่มใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 8
3 2553 6
4 2552 22
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 3
8 2548 1
9 2547 9
10 2546 1
11 2540 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง
2 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน+6
ปี พ.ศ. 2555
3 แผนงานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (มี 2 โครงการย่อย)
4 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
6 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการทำธุรกิจร้านขายยาที่ห้างบิ๊กซีหางดง 2 เชียงใหม่
7 อุปสงค์ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่
8 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีต่อการไหลของเงินทุนจากต่างประเทศสู่ประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยและช่วงวิกฤตซับไพร์มของประเทศสหรัฐอเมริกา
9 พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์กระบะที่ใช้ก๊าซซีเอ็นจี เพื่อการพาณิชย์ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10 พฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากปี 2555
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองและการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ สิทธิระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
12 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา
14 การเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบ อี-อ็อกชั่น กับวิธีประมูลแบบเดิม
15 พฤติกรรมของประชาชนในสถานบริการออกกำลังกายลีลาศ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
16 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา
18 การเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบ อี-อ็อกชั่น กับวิธีประมูลแบบเดิม
19 พฤติกรรมของประชาชนในสถานบริการออกกำลังกายลีลาศ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุก และระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
21 การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบไลท์สวีท และน้ำมันสำเร็จรูปเบนซิน ในตลาดฟิวเจอร์ไนเม็กซ์ โดยการใช้แบบจำลองอาร์ฟีมา
22 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [มหาชน]
23 การส่งผ่านความผันผวน ของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังอัตราดอกเบี้ย ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงวิกฤตซับไพร์ม
24 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่ห้างสรรพสินค้าบิกซีลำพูน
25 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยใช้แบบจำลองโลจิท
26 การค้าชายแดนและธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
27 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ การส่งออกรองเท้าและผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา
28 การวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการลงทุนแบบประเมินคุณค่า
29 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาคผลผลิตพืชผลและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย
30 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า ในตลาดอนุพันธ์ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง
31 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
32 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
33 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวน ระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
34 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
35 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาสินค้าเกษตร ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
36 การวิเคราะห์ความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย ไปกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม
37 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
38 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากการลงทุน ในกองทุนรวมดัชนีด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม
ปี พ.ศ. 2551
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารกรุงไทย เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
40 ประสิทธิผลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ประกอบการในเขตอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษา ร้านค้าบริเวณผาดำและน้ำตกแม่สาในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
41 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีทางอ้อมที่แท้จริง กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
42 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
43 แนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณและระบบบริหารเงินคงคลังของประเทศ
44 แนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณและระบบบริหารเงินคงคลังของประเทศ
ปี พ.ศ. 2549
45 โครงการแนวทางปฎิรูประบบงบประมาณและระบบบริหารเงินคงคลังของประเทศ
46 โครงการผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของภาครัฐ
47 โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (การศึกษาจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
ปี พ.ศ. 2548
48 โครงการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
ปี พ.ศ. 2547
49 ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดทำแผนแม่บท และออกแบบเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน)
50 การพยากรณ์ราคาทองคำโดยวิธีอารีมา
51 การพยากรณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีอารีมา
52 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเซรามิก โดยวิธีอารีมา
53 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร
54 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งและชิ้นส่วน โดยวิธีอารีมา
55 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ซเอ็ม : กรณีศึกษา หลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน
56 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน
57 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคด้วยแบบจำลองการ์ชเอ็ม : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2546
58 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากมันสำปะหลังของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2540
59 เมืองเชียงใหม่ : เศรษฐกิจเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 ญี่ปุ่น-อาเซียน : บทความเคลื่อนไหว
61 เมืองเชียงใหม่ : เศรษฐกิจเชียงใหม่