ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุ่นตา นพคุณ 1
2 ปาน กิมปี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 2
3 2548 3
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เนื้อหา ผลของการพัฒนาผู้เรียน และข้อเสนอแนวทางของการเรียนการสอนสาระ วิชารัฐศาสตร์ในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน
3 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
5 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
6 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน