ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 7
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 4
3 วิชัย เอกพลากร 3
4 Paibul Suriyawongpaisal 3
5 ไม่มีข้อมูล 3
6 ชำแก้ว หวานวารี 2
7 วิชุดา โค้วธนพานิช 2
8 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 2
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
10 ไท ชาญกล 2
11 ชัชวาล สิมะสกุล 2
12 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
14 วิพุธ พูลเจริญ 2
15 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
16 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
17 วรรณภา บำรุงเขต 2
18 ประไพร อุตมา 1
19 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
20 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
21 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
22 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
23 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
24 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
25 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
26 พัฒนาวิไล อินใหม 1
27 เฉลิมพร บุญสิริ 1
28 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
29 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
30 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
31 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
32 Sriracha Charoenparij 1
33 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
34 ศรีราชา เจริญพานิช 1
35 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
36 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
37 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
38 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
39 Daniel Kraushaar 1
40 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
41 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
42 ยาใจ อภิบุญโยภาส 1
43 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
44 สิรินาฏ นิภาพร 1
45 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
46 สุภกร บัวสาย 1
47 University of Seoul 1
48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
50 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
51 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
52 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
54 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 1
55 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 1
56 Wannapha Bamrungkhet 1
57 อังสุมาลี ผลภาค 1
58 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1
59 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
60 Parichart Patanameka 1
61 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
62 มัทนา พนานิรามัย 1
63 Wichuda Kowthanapanich 1
64 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 1
65 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
66 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
67 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
68 กำจร ตติยกวี 1
69 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
70 Chachawal Simasakul 1
71 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
72 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
73 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
74 Tai Chankol 1
75 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
76 Passakorn Suanrueang 1
77 บวรศม ลีระพันธ์ 1
78 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
79 โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
80 Thananan Rattanachotphanit 1
81 Penprapa Siviroj 1
82 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
83 Borwornsom Leerapan 1
84 โรงพยาบาลสระบุรี 1
85 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
86 Pattarawalai Talungchit 1
87 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 1
88 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
89 Jirawat Panpiemras 1
90 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
91 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 1
92 Pintusorn Hempisut 1
93 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 1
94 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 1
95 อาณัติ วรรณศรี 1
96 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1
97 Boonyawee Aueasiriwon 1
98 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
99 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
100 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
101 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 1
102 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
103 Aungsumalee Pholpark 1
104 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
105 บุญวรา สุมะโน 1
106 Chulaporn Limwattananon 1
107 Napaporn Wanitkun 1
108 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
109 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
110 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
111 Supa Pengpid 1
112 Suchada Pattaramongkolrit 1
113 สุมนต์ สกลไชย 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
115 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
116 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
117 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
118 สุภา เพ่งพิศ 1
119 นภาพร วาณิชย์กุล 1
120 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
121 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
122 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
123 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
124 Boonwara Sumano 1
125 ธรณี กายี 1
126 Yuttapong Wongswadiwat 1
127 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
128 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
129 Payom Tin-uan 1
130 พยอม ถิ่นอ่วน 1
131 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
132 Vorasit Sornsrivichai 1
133 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 4
5 2554 2
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 1
9 2545 2
10 2543 2
11 2542 4
12 2540 1
13 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
2 ติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
3 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2556
5 การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่
6 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
7 ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ
8 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปี พ.ศ. 2555
9 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
10 มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
11 สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน
12 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
13 การสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในด้านระบบบริการสุขภาพ
14 พลังกลมเกลียว ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2552
15 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
16 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
17 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
18 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาศักยภาพสารสนเทศอุบัติเหตุจราจร
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
21 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
22 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
23 วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2542
24 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้
25 คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ
26 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
27 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2540
28 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2538
29 สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ