ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 13
2 Paibul Suriyawongpaisal 5
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
4 วิชัย เอกพลากร 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 วิชุดา โค้วธนพานิช 3
7 ชัชวาล สิมะสกุล 3
8 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
10 ไท ชาญกล 3
11 บวรศม ลีระพันธ์ 3
12 วรรณภา บำรุงเขต 3
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 Borwornsom Leerapan 3
15 วิพุธ พูลเจริญ 3
16 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
17 สิรินาฏ นิภาพร 2
18 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
19 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
20 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
21 พยอม ถิ่นอ่วน 2
22 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
23 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 2
24 Payom Tin-uan 2
25 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
26 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
28 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
29 Vorasit Sornsrivichai 2
30 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
31 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
32 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
33 Parichart Patanameka 2
34 Wichuda Kowthanapanich 2
35 Tai Chankol 2
36 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
37 Chachawal Simasakul 2
38 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
39 ชำแก้ว หวานวารี 2
40 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 2
41 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
42 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
43 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 2
44 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
45 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 2
46 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
47 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
48 Yuttapong Wongswadiwat 2
49 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
50 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
51 Penprapa Siviroj 2
52 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
53 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
54 Pattarawalai Talungchit 2
55 Boonwara Sumano 2
56 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
57 Jirawat Panpiemras 2
58 บุญวรา สุมะโน 2
59 โรงพยาบาลสระบุรี 2
60 โรงพยาบาลพุทธชินราช 2
61 Thananan Rattanachotphanit 2
62 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
63 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
64 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
65 พัฒนาวิไล อินใหม 1
66 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
67 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
68 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
69 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
70 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
71 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
72 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
73 ประไพร อุตมา 1
74 Kavin Klubkun 1
75 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
76 กวิน กลับคุณ 1
77 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
78 Kadethip Buakaew 1
79 ศรีราชา เจริญพานิช 1
80 Daniel Kraushaar 1
81 Sriracha Charoenparij 1
82 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
83 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
84 สุภกร บัวสาย 1
85 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
86 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
87 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
88 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
89 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
90 University of Seoul 1
91 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
92 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
93 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
94 กำจร ตติยกวี 1
95 มัทนา พนานิรามัย 1
96 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
97 เฉลิมพร บุญสิริ 1
98 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
99 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
100 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
101 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
102 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
103 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
104 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
105 ธรณี กายี 1
106 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
107 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
108 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
109 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
110 นภาพร วาณิชย์กุล 1
111 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
112 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
113 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
114 Supa Pengpid 1
115 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
116 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
117 อาณัติ วรรณศรี 1
118 Wannapha Bamrungkhet 1
119 อังสุมาลี ผลภาค 1
120 Pintusorn Hempisut 1
121 Boonyawee Aueasiriwon 1
122 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
123 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
124 Aungsumalee Pholpark 1
125 Chulaporn Limwattananon 1
126 Napaporn Wanitkun 1
127 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
128 Vijj Kasemsup 1
129 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
130 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
131 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
132 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
133 Chatchai Im-Arom 1
134 Nawanan Theera-ampornpunt 1
135 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
136 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
137 สุมนต์ สกลไชย 1
138 Suchada Pattaramongkolrit 1
139 Passakorn Suanrueang 1
140 สุภา เพ่งพิศ 1
141 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
142 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
144 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
145 Vinai Leesmidt 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
2 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2555
6 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
7 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
8 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
11 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
13 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้