ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 7
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 4
3 วิชัย เอกพลากร 3
4 Paibul Suriyawongpaisal 3
5 ไม่มีข้อมูล 3
6 ชำแก้ว หวานวารี 2
7 วิชุดา โค้วธนพานิช 2
8 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 2
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
10 ไท ชาญกล 2
11 ชัชวาล สิมะสกุล 2
12 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
14 วิพุธ พูลเจริญ 2
15 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
16 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
17 วรรณภา บำรุงเขต 2
18 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
19 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
20 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
21 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
22 Parichart Patanameka 1
23 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
24 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 1
25 อังสุมาลี ผลภาค 1
26 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
27 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1
28 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
30 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
31 University of Seoul 1
32 มัทนา พนานิรามัย 1
33 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
34 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 1
35 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
36 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
37 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
38 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 1
39 Wichuda Kowthanapanich 1
40 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
41 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
42 Tai Chankol 1
43 สุภกร บัวสาย 1
44 กำจร ตติยกวี 1
45 Chachawal Simasakul 1
46 Aungsumalee Pholpark 1
47 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1
48 Borwornsom Leerapan 1
49 บวรศม ลีระพันธ์ 1
50 โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
51 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
52 Thananan Rattanachotphanit 1
53 โรงพยาบาลสระบุรี 1
54 Jirawat Panpiemras 1
55 Pattarawalai Talungchit 1
56 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
57 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
58 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 1
59 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
60 Penprapa Siviroj 1
61 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
62 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 1
63 Boonyawee Aueasiriwon 1
64 Pintusorn Hempisut 1
65 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 1
66 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1
67 อาณัติ วรรณศรี 1
68 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
69 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
70 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
71 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 1
72 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 1
73 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 1
74 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 1
75 Wannapha Bamrungkhet 1
76 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
77 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
78 Chulaporn Limwattananon 1
79 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
80 Supa Pengpid 1
81 นภาพร วาณิชย์กุล 1
82 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
83 Napaporn Wanitkun 1
84 Passakorn Suanrueang 1
85 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
86 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
87 สุภา เพ่งพิศ 1
88 สุมนต์ สกลไชย 1
89 Suchada Pattaramongkolrit 1
90 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
91 Payom Tin-uan 1
92 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
93 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
94 Boonwara Sumano 1
95 ธรณี กายี 1
96 บุญวรา สุมะโน 1
97 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
98 Yuttapong Wongswadiwat 1
99 พยอม ถิ่นอ่วน 1
100 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
101 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
102 Vorasit Sornsrivichai 1
103 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
104 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
105 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
106 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
107 ประไพร อุตมา 1
108 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
109 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
110 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
111 พัฒนาวิไล อินใหม 1
112 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
113 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
114 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
115 เฉลิมพร บุญสิริ 1
116 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
117 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
118 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
119 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
120 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
121 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
122 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
123 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
124 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
125 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
126 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
127 ศรีราชา เจริญพานิช 1
128 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
129 ยาใจ อภิบุญโยภาส 1
130 สิรินาฏ นิภาพร 1
131 Daniel Kraushaar 1
132 Sriracha Charoenparij 1
133 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 4
5 2554 2
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 1
9 2545 1
10 2543 2
11 2542 3
12 2540 1
13 2538 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
2 ติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
3 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2556
5 การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่
6 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
7 ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ
8 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปี พ.ศ. 2555
9 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
10 มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
11 สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน
12 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
13 การสังเคราะห์บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในด้านระบบบริการสุขภาพ
14 พลังกลมเกลียว ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2552
15 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
16 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
17 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
18 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาศักยภาพสารสนเทศอุบัติเหตุจราจร
ปี พ.ศ. 2545
20 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
21 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
22 วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2542
23 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้
24 คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ
25 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2540
26 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2538
27 สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ