ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 13
2 Paibul Suriyawongpaisal 5
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
4 วิชัย เอกพลากร 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 วิชุดา โค้วธนพานิช 3
7 ชัชวาล สิมะสกุล 3
8 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
9 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
10 ไท ชาญกล 3
11 บวรศม ลีระพันธ์ 3
12 วรรณภา บำรุงเขต 3
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
14 Borwornsom Leerapan 3
15 วิพุธ พูลเจริญ 3
16 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
17 Payom Tin-uan 2
18 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
19 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
20 พยอม ถิ่นอ่วน 2
21 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
22 สิรินาฏ นิภาพร 2
23 Boonwara Sumano 2
24 Yuttapong Wongswadiwat 2
25 Vorasit Sornsrivichai 2
26 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 2
27 Chachawal Simasakul 2
28 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
29 บุญวรา สุมะโน 2
30 Parichart Patanameka 2
31 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
32 Tai Chankol 2
33 Wichuda Kowthanapanich 2
34 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
35 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
36 ชำแก้ว หวานวารี 2
37 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
38 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
39 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
40 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
41 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
42 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
43 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 2
44 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
45 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
46 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
47 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
48 Pattarawalai Talungchit 2
49 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
50 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
51 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 2
52 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
53 โรงพยาบาลพุทธชินราช 2
54 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
55 Jirawat Panpiemras 2
56 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
57 Thananan Rattanachotphanit 2
58 โรงพยาบาลสระบุรี 2
59 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
60 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
61 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 2
62 Penprapa Siviroj 2
63 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
64 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
65 Sriracha Charoenparij 1
66 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
67 Daniel Kraushaar 1
68 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
69 ประไพร อุตมา 1
70 Kavin Klubkun 1
71 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
72 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
73 พัฒนาวิไล อินใหม 1
74 กวิน กลับคุณ 1
75 Vinai Leesmidt 1
76 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
77 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
78 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
79 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
80 Kadethip Buakaew 1
81 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
82 Chatchai Im-Arom 1
83 ศรีราชา เจริญพานิช 1
84 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
85 สุภกร บัวสาย 1
86 กำจร ตติยกวี 1
87 มัทนา พนานิรามัย 1
88 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
89 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
90 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
91 Nawanan Theera-ampornpunt 1
92 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
93 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
94 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
95 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
96 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
97 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
98 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
99 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
100 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
101 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
102 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
103 เฉลิมพร บุญสิริ 1
104 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
105 Aungsumalee Pholpark 1
106 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
107 ธรณี กายี 1
108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
109 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
110 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
111 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
112 นภาพร วาณิชย์กุล 1
113 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
114 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
115 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
116 Boonyawee Aueasiriwon 1
117 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
118 University of Seoul 1
119 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
120 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
121 อังสุมาลี ผลภาค 1
122 Pintusorn Hempisut 1
123 อาณัติ วรรณศรี 1
124 Wannapha Bamrungkhet 1
125 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
126 Supa Pengpid 1
127 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
128 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
129 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
130 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
131 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
132 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
133 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
134 Vijj Kasemsup 1
135 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
136 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
137 Chulaporn Limwattananon 1
138 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
139 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
140 Napaporn Wanitkun 1
141 Passakorn Suanrueang 1
142 สุภา เพ่งพิศ 1
143 สุมนต์ สกลไชย 1
144 Suchada Pattaramongkolrit 1
145 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
2 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2555
6 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
7 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
8 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
11 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
13 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้