ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 13
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
3 Paibul Suriyawongpaisal 5
4 วิชัย เอกพลากร 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 ชัชวาล สิมะสกุล 3
7 บวรศม ลีระพันธ์ 3
8 Borwornsom Leerapan 3
9 ไท ชาญกล 3
10 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
12 วิชุดา โค้วธนพานิช 3
13 วรรณภา บำรุงเขต 3
14 วิพุธ พูลเจริญ 3
15 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
16 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
17 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 2
18 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 2
19 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
20 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
21 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
22 Penprapa Siviroj 2
23 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
24 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
25 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
26 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 2
27 Boonwara Sumano 2
28 บุญวรา สุมะโน 2
29 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
30 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
31 Yuttapong Wongswadiwat 2
32 Pattarawalai Talungchit 2
33 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
34 โรงพยาบาลพุทธชินราช 2
35 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
36 โรงพยาบาลสระบุรี 2
37 Jirawat Panpiemras 2
38 Thananan Rattanachotphanit 2
39 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
40 สิรินาฏ นิภาพร 2
41 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
42 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
43 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
44 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
45 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
46 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
47 Vorasit Sornsrivichai 2
48 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
49 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 2
50 พยอม ถิ่นอ่วน 2
51 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
52 Payom Tin-uan 2
53 Parichart Patanameka 2
54 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
56 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
57 Chachawal Simasakul 2
58 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
60 Wichuda Kowthanapanich 2
61 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
62 Tai Chankol 2
63 ชำแก้ว หวานวารี 2
64 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
65 เฉลิมพร บุญสิริ 1
66 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
67 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
68 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
69 กำจร ตติยกวี 1
70 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
71 มัทนา พนานิรามัย 1
72 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
73 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
74 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
75 ประไพร อุตมา 1
76 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
77 สุภกร บัวสาย 1
78 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
79 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
80 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
81 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
82 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
83 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
84 Pintusorn Hempisut 1
85 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
86 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
87 Aungsumalee Pholpark 1
88 Boonyawee Aueasiriwon 1
89 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
90 ธรณี กายี 1
91 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
92 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
93 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
94 อาณัติ วรรณศรี 1
95 Wannapha Bamrungkhet 1
96 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
97 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
98 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
99 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
100 University of Seoul 1
101 อังสุมาลี ผลภาค 1
102 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
103 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
104 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
105 Napaporn Wanitkun 1
106 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
107 สุภา เพ่งพิศ 1
108 สุมนต์ สกลไชย 1
109 Suchada Pattaramongkolrit 1
110 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
112 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
113 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
114 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
115 Passakorn Suanrueang 1
116 Chulaporn Limwattananon 1
117 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
118 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
119 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
120 นภาพร วาณิชย์กุล 1
121 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
122 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
123 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
124 Supa Pengpid 1
125 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
126 Vijj Kasemsup 1
127 ศรีราชา เจริญพานิช 1
128 Kadethip Buakaew 1
129 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
130 Kavin Klubkun 1
131 Sriracha Charoenparij 1
132 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
133 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
134 Daniel Kraushaar 1
135 กวิน กลับคุณ 1
136 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
137 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
138 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
139 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
140 Nawanan Theera-ampornpunt 1
141 Chatchai Im-Arom 1
142 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
143 Vinai Leesmidt 1
144 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
145 พัฒนาวิไล อินใหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
2 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2555
6 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
7 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
8 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
11 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
13 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้