ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paiboon Suriyawongpaisarn 13
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
3 Paibul Suriyawongpaisal 5
4 ไม่มีข้อมูล 4
5 วิชัย เอกพลากร 4
6 Borwornsom Leerapan 3
7 วิพุธ พูลเจริญ 3
8 วรรณภา บำรุงเขต 3
9 บวรศม ลีระพันธ์ 3
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
11 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 3
12 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
13 ไท ชาญกล 3
14 วิชุดา โค้วธนพานิช 3
15 ชัชวาล สิมะสกุล 3
16 บุญวรา สุมะโน 2
17 Pattarawalai Talungchit 2
18 Boonwara Sumano 2
19 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
20 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
21 โรงพยาบาลพุทธชินราช 2
22 Yuttapong Wongswadiwat 2
23 Thananan Rattanachotphanit 2
24 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2
25 โรงพยาบาลสระบุรี 2
26 Jirawat Panpiemras 2
27 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
28 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
29 โรงพยาบาลลำปาง. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
30 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
31 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 2
32 สิรินาฏ นิภาพร 2
33 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
34 พยอม ถิ่นอ่วน 2
35 Payom Tin-uan 2
36 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
37 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
38 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 2
39 Vorasit Sornsrivichai 2
40 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
41 Parichart Patanameka 2
42 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
44 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
45 Chachawal Simasakul 2
46 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2
47 ชำแก้ว หวานวารี 2
48 Penprapa Siviroj 2
49 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
50 Wichuda Kowthanapanich 2
51 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
52 Tai Chankol 2
53 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
54 อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ 2
55 เชาวรัตน์ มั่นพรหม 2
56 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
57 นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 2
58 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
59 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
60 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
61 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
62 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
63 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
64 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
65 สุมนต์ สกลไชย 1
66 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
67 สุภา เพ่งพิศ 1
68 อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
69 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
70 Suchada Pattaramongkolrit 1
71 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
72 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
74 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
75 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
76 นภาพร วาณิชย์กุล 1
77 Vijj Kasemsup 1
78 Supa Pengpid 1
79 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
80 Napaporn Wanitkun 1
81 Chulaporn Limwattananon 1
82 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลสันทราย 1
83 Passakorn Suanrueang 1
84 Kadethip Buakaew 1
85 Daniel Kraushaar 1
86 Sriracha Charoenparij 1
87 Kavin Klubkun 1
88 ศรีราชา เจริญพานิช 1
89 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
90 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
91 จ.เชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
92 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
93 พัฒนาวิไล อินใหม 1
94 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
95 กวิน กลับคุณ 1
96 Nawanan Theera-ampornpunt 1
97 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
98 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
99 Chatchai Im-Arom 1
100 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
101 สุธรรม ปิ่นเจริญ 1
102 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
103 Vinai Leesmidt 1
104 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
105 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
106 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
107 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
108 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
109 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
110 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
111 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
112 สุภกร บัวสาย 1
113 กำจร ตติยกวี 1
114 มัทนา พนานิรามัย 1
115 เฉลิมพร บุญสิริ 1
116 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
117 ประไพร อุตมา 1
118 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
119 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
120 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
121 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
122 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
123 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
124 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
125 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
126 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
127 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 1
128 Aungsumalee Pholpark 1
129 Boonyawee Aueasiriwon 1
130 กรองกาญจน์ สุธรรม 1
131 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
132 ศรีสกุล ทิพย์กมล 1
133 ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ 1
134 ธรณี กายี 1
135 Pintusorn Hempisut 1
136 อาณัติ วรรณศรี 1
137 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
138 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
139 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
140 University of Seoul 1
141 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
142 Wannapha Bamrungkhet 1
143 อังสุมาลี ผลภาค 1
144 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
145 วิศิษฎ์ ตั้งนภากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
2 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2555
6 พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา
7 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
ปี พ.ศ. 2552
8 สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2543
11 สังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขอุบัติเหตุจรจร
ปี พ.ศ. 2542
12 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
13 มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้