ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุทธสุภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
2 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2544
3 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2543
4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นกับเกษตรกรไทยในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
5 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2539
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง