ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ สุทธสุภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
2 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2544
3 รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
4 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2543
5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นกับเกษตรกรไทยในภาคเหนือ
6 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
8 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกรไทยในภาคเหนือ ของประเทศไทย
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์เชิงบริหาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสหกรณ์โคนมแม่โจ้ และสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
10 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2542
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
12 ความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการแก้ปัญหาโรคเอดส์ของชาวเขา โดยการใช้สื่อโสตภาษาชาวเขา
13 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2541
14 รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
15 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกรไทยในภาคเหนือ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
16 ความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการแก้ปัญหาโรคเอดส์ของชาวเขา โดยการใช้สื่อโสตภาษาชาวเขา
ปี พ.ศ. 2539
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์เชิงบริหารและการถ่ายทอดเทคโนโลของสหกรณ์โคนมแม่โจ้ และสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง