ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ นัยเนตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Paibul Naiyanetr
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2538 2
3 2533 1
4 2532 2
5 2531 2
6 2530 2
7 2527 2
8 2526 1
9 2525 2
10 2523 1
11 2522 2
12 2518 1
13 2516 1
14 2505 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 อนุกรมวิธานของปูน้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
2 การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
3 การกระจายทางภูมิศาสตร์ของกั้งตั๊กแตนในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2533
4 อนุกรมวิธานของปูนาและลักษณะของโกโนพอด, โอมมาติเดีย โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ปี พ.ศ. 2532
5 อนุกรมวิธานของปูปอร์ทูนิดในประเทศไทย
6 อนุกรมวิธานของกุ้งพีนีออยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
7 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำฟาร์มปูทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
8 การกระจายทางภูมิศาสตร์ของกุ้งและปูน้ำจืดในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2530
9 การศึกษานิเวศน์วิทยาบางประการของแม่หอบ Thalassina anomala (Herbst, 1804)
10 อนุกรมวิธานของปูสกุล Macrophthalmus (Decapoda : Brachyura) บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
11 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใช้เป็นอาหารในภาคใต้ของประเทศไทย
12 การศึกษาลวดลายสีเพื่อใช้ประกอบการจำแนกชนิดกั้งตั๊กแตน ที่ได้จากเรือประมงอวนลากในบริเวณอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2526
13 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
14 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
15 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
16 อนุกรมวิธานของปูเสฉวนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
17 อนุกรมวิธานของปูแซนติดในท้องที่จังหวัดภูเก็ต
18 Taxonomy of fiddler crabs in Thailand
ปี พ.ศ. 2518
19 อนุกรมวิธานของกุ้งพาลีโมนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2516
20 ปูแสมในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2505
21 Scyllarid lobsters and their Phyllosoma larvae in the Gulf of Thailand
22 Scyllarid lobsters and their Phyllosoma larvae in the Gulf of Thailand