ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 6
2 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 5
3 งบประมาณแผ่นดิน 3
4 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
5 นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ 3
6 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2
7 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
8 จักรี ทองเรือง 2
9 บัญชา อุไรกุล 2
10 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 2
11 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 2
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
13 พลรัตน์ ขวัญรอด 2
14 ปิยนุช นาคะ 2
15 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
16 สุกัญญา จันทะชุม 2
17 สมชาย สุคนธสิงห์ 2
18 กนก ติระวัฒน์ 2
19 เสริมศักดิ์ ชื่นเจริญ 2
20 นงลักษณ์ สุทธิวนิช 2
21 ประภาศรี พิชิตวรพานิช 2
22 รุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ 1
23 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
24 นงพร โตวัฒนะ 1
25 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
26 พิทยา อดุลยธรรม 1
27 Paiboon Thammarutwasik 1
28 วรรณา วงศ์กรเชาวลิต 1
29 กิตติ เจิดรังษี 1
30 มุทิตา มีนุ่น 1
31 นรชัย ศรีสมวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 1
3 2550 3
4 2548 2
5 2547 6
6 2546 2
7 2545 2
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 1
11 2540 1
12 2536 1
13 2535 2
14 2532 1
15 2529 2
16 2527 2
17 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอกเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอก เพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอก เพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
4 ศึกษานโยบายวิจัยของชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
5 ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
6 Studies of Some Thai Grops as Source of Pre-bicticIngredients.
7 ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
8 กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด
9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
10 ศึกษานโยบายวิจัยของชุดโครงการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
11 ลดต้นทุนการผลิตของบรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ
12 การจัดทำระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับผู้ผลิตและส่งมอบบรรจุภัณฑ์อาหาร
13 การวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองอาหารฮาลาล
ปี พ.ศ. 2546
14 การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
15 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการรับรองอาหารฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนน้ำพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
17 การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
18 กลไกการเสื่อมเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดเศรษฐกิจบางชนิด
ปี พ.ศ. 2542
19 การศึกษาเครื่องผสมเม็ดพลาสติกกับสีเม็ดแบบใบผสมอยู่กับที่
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนน้ำพร้อมดื่มบรรจุกระป๋อง
21 โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดโกโก้และการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้
ปี พ.ศ. 2541
22 โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดโกโก้และการใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้
ปี พ.ศ. 2540
23 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2536
24 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2535
25 โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง
26 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : เวลาและคุณภาพเนื้อสุกรแช่แข็งด้วยวิธีการ แช่เยือกแข็ง แบบเพลทสัมผัส
ปี พ.ศ. 2532
27 Oil palm post-production system survey.
ปี พ.ศ. 2529
28 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปริมาณของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย เน้นอุตสาหกรรมยางพารา
29 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : เวลาและคุณภาพเนื้อสุกรแช่แข็งด้วยวิธีการ แช่เยือกแข็ง แบบเพลทสัมผัส
ปี พ.ศ. 2527
30 Oil palm post-production system survey.
31 Oil palm post-production system survey.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง