ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบำบัดแก็สเบนซีนโดยใช้ไม้ประดับและวัสดุดูดซับจากพืช
ปี พ.ศ. 2558
2 การบำบัดของแข็งละลายน้ำทั้งหมดจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมพลาสติกโดยพืชทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2557
3 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ร่วมกับการใช้พืช (ระยะที่ 2)
4 การบำบัดฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำเสียชุมชนโดยใช้บัวหลวงและกกราชินี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
5 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมีร่วมกับการใช้พืช (ระยะที่ 1)
6 การพัฒนาดินขาวเพื่อใช้เป็นดินฟอกสีในการฟอกสีน้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2555
7 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมชนิดรีแอคทีพโดยต้นอเมซอน : ผลของขนาดโมเลกุลของสีต่อประสิทธิภาพในการบำบัด
8 การกำจัดสีน้ำเชื่อมโดยใช้เถ้าหนักชานอ้อย
9 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมชนิดรีแอคทีพโดยต้นอเมซอน : ผลของขนาดโมเลกุลของสีต่อประสิทธิภาพในการบำบัด
10 การศึกษาประสิทธิภาพและกลไกการบำบัดน้ำเสียสีสังเคราะห์ชนิดรีแอคทีฟโดยใช้ไคติน และไคตินปรับสภาพด้วยไฮไปคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2554
11 การกำจัดสีของน้ำเชื่อมด้วยแร่ดินเคโอลิไนต์
12 การใช้ไบโอชาร์เพื่อลดการปนเปื้อนแคดเมียมในข้าว
13 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้พืช
14 การกำจัดสีของน้ำเชื่อมด้วยแร่ดินเคโอลิไนต์
15 การบำบัดฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำเสียชุมชนโดยใช้บัวหลวงและกกราชินี
16 การกำจัดสีของน้ำเชื่อมด้วยแร่ดินเคโอลิไนต์
ปี พ.ศ. 2553
17 การกำจัดสีน้ำเชื่อมโดยใช้เถ้าหนักชานอ้อย
18 การฟอกสีน้ำมันรำข้าวด้วยแร่ดินแคโอลิไนต์
19 การบำบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในดินโดยใช้หญ้าแห้วหมู
20 การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำ โดยใช้เถ้าลอยชานอ้อยเป็นตัวดูดซับ
21 การกำจัดเอทิลีนไกลคอลโดยใช้เถ้าลอยขี้เลื่อย
22 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดสีในขั้นตอนฟอกสีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช
23 Synthetic Reactive Dye Wastewater Treatment by Narrow-Leaved Cattails (Typha Angustifolia I.).
24 การแยกโลหะเงินจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพ โดยใช้ไคตินและไคตินบีด
25 การฟอกสีน้ำมันรำข้าวด้วยแร่ดินเคโอลิไนต์
26 การบำบัดน้ำเสียโรงพิมพ์ออฟเซตโดยใช้เถ้าขี้เลื่อย
27 การกำจัดสีน้ำเชื่อมโดยใช้เถ้าหนักชานอ้อย
28 การกำจัดสีน้ำเชื่อมโดยใช้เถ้าหนักชานอ้อย
29 การบำบัดน้ำเสียโรงพิมพ์ออฟเซตโดยใช้เถ้าขี้เลื่อย
ปี พ.ศ. 2552
30 การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยใช้เถ้าลอยชานอ้อยเป็นตัวดูดซับ
31 การบำบัดน้ำเสียสีสังเคราะห์ชนิดรีแอคทีฟโดยใช้ต้นธูปฤาษี
32 การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำ โดยใช้เถ้าลอยชานอ้อยเป็นตัวดูดซับ
33 การบำบัดน้ำเสียสีสังเคราะห์ชนิดรีแอคทีฟโดยใช้ต้นธูปฤาษี
34 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดสีในขั้นตอนฟอกสีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช
35 Synthetic Reactive Dye Wastewater Treatment by Narrow-Leaved Cattails (Typha Angustifolia I.).
36 การบำบัดน้ำเสียสีสังเคราะห์ชนิดรีแอคทีฟโดยใช้ต้นธูปฤาษี
37 การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยใช้เถ้าลอยชานอ้อยเป็นตัวดูดซับ
38 การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำ โดยใช้เถ้าลอยชานอ้อยเป็นตัวดูดซับ
39 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดสี ในขั้นตอนฟอกสีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2551
40 การศึกษากลไกการดูดซับนิกเกิลของขุยมะพร้าวเพื่อประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย [50]
41 การบำบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในดินโดยใช้หญ้าแห้วหมู
42 การแยกโลหะเงินจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพ โดยใช้ไคตินและไคตินบีด
43 การกำจัดเอทิลีนไกลคอลโดยใช้เถ้าลอยขี้เลื่อย
44 การแยกโลหะเงินจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพ โดยใช้ไคตินและไคตินบีด
45 การกำจัดเอทิลีนไกลคอลโดยใช้เถ้าลอยขี้เลื่อย
46 การบำบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในดินโดยใช้หญ้าแห้วหมู
47 การกำจัดน้ำเสียที่มีเอทิลีนไกลคอลปนเปื้อนโดยใช้เถ้าลอยขี้เลื่อย
48 การบำบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในดินโดยใช้หญ้าแห้วหมู
49 การแยกโลหะเงินจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพ โดยใช้ไคตินและไคตินบีด
50 การกำจัดเอทิลีนไกลคอลโดยใช้เถ้าลอยขี้เลื่อย
51 การแยกโลหะเงินจากน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้าง-อัดภาพโดยใช้ไคตินและไคตินบีด
ปี พ.ศ. 2550
52 การดูดซับเอทิลีนไกลคอลและสารอนุพันธุ์โดยถ่านและถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
53 การศึกษากลไกการดูดซับนิกเกิลของขุยมะพร้าวเพื่อประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย
54 การผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด
55 การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียฟอกย้อมสังเคราะห์โดยใช้แกลบ
56 การดูดซับเอทิลินไกลคอลและสารอนุพันธุ์โดยถ่านและถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
57 การพัฒนาขุยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับโครเมียมจากน้ำเสียอุตสาหกรรมการชุบโลหะ
ปี พ.ศ. 2549
58 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
59 การพัฒนาแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ
ปี พ.ศ. 2548
60 การพัฒนาขุยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในการเก็บกลับโครเมียมจากน้ำเสียอุตสาหกรรมการชุบโลหะ
61 การกำจัดสีย้อมชนิดเบสิกจากน้ำทิ้ง ของโรงงานฟอกย้อมโดยใช้แกลบ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547
62 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ
63 การกำจัดสีย้อมชนิดเบสิกจากน้ำทิ้งของโรงงานฟอกย้อมโดยใช้แกลบ
64 การปรับปรุงสภาพแกลบเพื่อใช้ในการนำโลหะนิกเกิลจากน้ำล้างชิ้นงาน ของอุตสาหกรรมการชุบโลหะกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2546
65 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ
66 การกำจัดสีย้อมชนิดเบสิกจากน้ำทิ้ง ของโรงงานฟอกย้อมโดยใช้แกลบ (ระยะที่ 2)
67 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
ปี พ.ศ. 2541
68 การสกัดนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยใช้แบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2540
69 การใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ทองแดงซัลไฟด์เกรดต่ำ