ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ โพธิสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อ.ปิยดา โพธิ์ศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
2 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปี พ.ศ. 2540
3 การศึกษาคุณลักษณะของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนตามนโยบายใหม่ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
4 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมทางไกลครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2539
5 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการขายบริการทางเพศ สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีเรียนแบบทางไกล จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2537
6 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนภูมิภาคและผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2535
7 วิธีการรับข่าวสาร ความรู้ เจตคติ และการนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา