ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ สินลารัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 6
3 วราภรณ์ บวรศิริ 5
4 สร้อยสน สกลรักษ์ 4
5 วรวรรณ เหมชะญาติ 3
6 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 2
7 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 2
8 วิชิต แสงสว่าง 2
9 ศิริเดช สุชีวะ 2
10 วิจิตร ศรีสอ้าน 2
11 วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย 2
12 วิทยา นิยมกูล 1
13 อมรชัย ตันติเมธ 1
14 อัมพร อินผง 1
15 น้องรัก แซ่แต้ 1
16 อภิชานันท์ หมั่นภักดี 1
17 วัฒนา วินิตวัฒนคุณ 1
18 วรลักษณ์ วุฒิปราณี 1
19 เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ 1
20 ชมแข พงษ์เจริญ 1
21 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 1
22 ปองสิน วิเศษศิริ 1
23 พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา 1
24 สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร 1
25 สุภา อักษรดิษฐ์ 1
26 เจริญ แสนภักดี 1
27 ธัญรัด จันทร์ปลั่ง 1
28 พรชัย ทองเจือ 1
29 วรนารถ โมลีเอรี 1
30 คำเพชร ภูริปริญญา 1
31 วงศ์ชัย ภูมิระวิ 1
32 ณรงค์ เพียรเกิดสุข 1
33 สวัสดิ์ จงกล 1
34 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
35 ประภาวัลย์ แพร่วานิชย์ 1
36 พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช 1
37 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
38 เกียรติกำจร กุศล, 2507- 1
39 กฤติมา มังคลาภรณ์ 1
40 นันทา วิทวุฒิศักดิ์ 1
41 พรทิพย์ ดีสมโชค 1
42 ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล 1
43 ไพฑรูย์ สินลารัตน์ 1
44 จินดา ยัญทิพย์ 1
45 สุปรีดา ลอตระกูล 1
46 นันทรัตน์ เจริญกุล 1
47 ไพทูรย์ สินลารัตน์ 1
48 วีระศักดิ์ บรรณาธรรม 1
49 ปรีชา แม้นมินทร์ 1
50 ศิริพงษ์ เพียศิริ 1
51 อำไพ ตีรณสาร 1
52 สุรภี สังขพิชัย 1
53 เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ 1
54 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
55 วราภรณ์ เตชะสุวรรณา 1
56 มนัส เกิดปรางค์ 1
57 คณิต เขียววิชัย 1
58 นิศารัตน์ ศิลปเดช 1
59 ชมนาด โศภณ 1
60 ประทิน พวงสำลี 1
61 กิตติพล ทองเกตุ 1
62 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
63 สมศรี เพ็ชรยิ้ม 1
64 อวยพร เรืองตระกูล 1
65 พรชุลี อาชวบำรุง 1
66 วรรณี แกมเกตุ 1
67 พัชรี วรจรัสรังสี 1
68 ลัดดา ภู่เกียรติ 1
69 เรณู ผลสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 6
2 2554 5
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 13
6 2549 2
7 2547 1
8 2546 2
9 2545 1
10 2543 2
11 2539 2
12 2537 1
13 2535 1
14 2534 1
15 2533 1
16 2531 3
17 2529 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2526 2
21 2525 2
22 2523 1
23 2516 1
24 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 การจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร
4 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ที่มีต่องานบริการแนะแนว และการให้คำปรึกษา
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย
6 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษา
8 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ
9 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร
10 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
11 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2552
12 กลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านการศึกษา "สันตศิลา" สู่โรงเรียน
ปี พ.ศ. 2551
13 การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย
15 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัย
16 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในการเปลี่ยนผ่านด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน
17 การศึกษาวิวัฒนาการภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย (พุทธศักราช 2459-2549)
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาสายอาชีพและเทคโนโลยี
19 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
20 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน
21 การศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือทางการอุดมศึกษาระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับราชอาณาจักรไทย
22 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
23 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
24 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
25 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP
26 โครงการวิจัยบูรณาการ การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษบกิจฐานความรู้
ปี พ.ศ. 2549
27 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของวิชาการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย
28 การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่อง และโรงเรียนเครือข่าย ที่มีการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ปี พ.ศ. 2547
29 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2546
30 การนำเสนอรูปแบบกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎในกำกับของรัฐ
31 อุดมศึกษาไทยในอุดมศึกษาโลก
ปี พ.ศ. 2545
32 การวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏในทศวรรษหน้า (2544-2553)
ปี พ.ศ. 2543
33 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
34 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเป็นผู้นำของคณบดี สถาบันอุดมศึกษาขของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
35 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาพยาบาล
36 การมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2537
37 แนวความคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
38 การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2534
39 งานของคณะบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2533
40 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2531
41 อิทธิพลตะวันตกต่อหลักสูตรและการสอนเศรษฐศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
42 พัฒนาการของการศึกษาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทยในประเทศไทย
43 พัฒนาการในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475-2526
ปี พ.ศ. 2529
44 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
45 การวิเคราะห์พัฒนาการขบวนการนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
46 ผลกระทบของการสาธารณสุขมูลฐานต่อการศึกษาพยาบาลในอนาคต
47 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการประถมศึกษาของไทย
48 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางปรัชญาการศึกษากับแบบการเรียน ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
49 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
50 ความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาเขต
51 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2525
52 บริการโสตทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
53 แบบการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
54 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลากับวิทยาลัยครูสงขลา ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2516
55 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย