ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก
2 การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2553
3 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
4 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
5 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
ปี พ.ศ. 2550
6 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
7 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
8 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
ปี พ.ศ. 2546
9 ร้านขายน้ำผลไม้สด Fruity fresh