ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 8
3 อังค์วรา สินเกษม 4
4 กันยาลักษณ์ อัศวินอานันท์ 2
5 สมชาย จุลนิติ์ 2
6 จิรนิติ หะวานนท์ 2
7 คณิต ณ นคร 2
8 จรัญ ภักดีธนากุล 2
9 เถลิงศักดิ์ คำสุระ 1
10 ไพศาล กุมาลย์วิสัย 1
11 วิภาพร พารักษา 1
12 นวลมณี ภูอนันตานนท์ 1
13 ศิริพงษ์ เหลืองสุวรรณ 1
14 สรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์ 1
15 สมชาย พิพุธวัฒน์ 1
16 กฤตพร เจริญกุล 1
17 สุชาดา ทรงเวชเกษม 1
18 ณัฐชานันท์ โภคินจารุเสถียร 1
19 ทิพยวดี รักขนาม 1
20 อดิศักดิ์ ภู่นิเทศ 1
21 ฟ้าส่อง พูลผล 1
22 ธีรญา วัฒนะชีวะกุล 1
23 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
24 สัณพัชญ รัตนเมกุล 1
25 เพียงฤทัย พรรณศิริชัย 1
26 ณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ 1
27 อนุรักษ์ ศรีทองสุข 1
28 วรชัย พิจารณ์จิตร 1
29 สฤษฎ์ กลั่นสุภา 1
30 นีรนุช อันทวงษา 1
31 ภาสินี ปรีชาพืช 1
32 เลอภพอักขรา พรชัย 1
33 มธุรา วัฒนะชีวะกุล 1
34 ธัมรงค์ วงศ์แป้น 1
35 ทัศนีย์ อังสนานนท์ 1
36 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 1
37 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 1
38 มธุรา วัฒนะชีวะกุล 1
39 เอกพล ยวงนาค 1
40 ดวงตา กล้วยไม้ ณ อยุธยา 1
41 อารยา เกษมทรัพย์ 1
42 ณรงค์ ใจหาญ 1
43 มนต์ชัย ชนินทรลีลา 1
44 ยอดชาย วีระพงศ์ 1
45 สุนันท์ ชัยชูสอน 1
46 ชมพูนุช สุมนะเศรณี 1
47 อมร อนุรุทธิการ 1
48 จินดา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล 1
49 อรุณรัตน์ บัฌฑิตเสาวภาคย์ 1
50 เอก อังสนานนท์ 1
51 เสริมสกุล ขำวัฒนพันธุ์ 1
52 วันชัย ศรีนวลนัด 1
53 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 1
54 เอื้อนมาศ สุขอาบใจ 1
55 ดาววิภา ปาลิยะประภา 1
56 รุจิรัตน์ ชุมวรเดช 1
57 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
58 สิริรัตน์ สารี 1
59 อรพรรณ พนัสพัฒนา 1
60 เยาวนุช วิยาภรณ์ 1
61 จิตฤดี วีระเวสส์ 1
62 บุญส่ง ศิริพันธ์โนน 1
63 กนกพร สรรักษ์สิน 1
64 กิตติพงศ์ สระวาสี 1
65 จุตติ ธรรมมโนวานิช 1
66 ชลฎา ลีนะเปสนันท์ 1
67 ฐิตาวดี ธรรมาเสถียร 1
68 นิรันต์ เสียมทอง 1
69 ปัทมาวดี บุญโญภาส 1
70 นฤมล ศิริวาณิชย์ 1
71 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 1
72 นพรัตน์ อักษร 1
73 เนตรนภา บุญคำ 1
74 ชาติ ชัยเดชสุริยะ 1
75 ประไพพรรณ บุตรตัน 1
76 กนก อินทรัมพรรย์ 1
77 ชุลีพร วงศ์กิตติรักษ์ 1
78 จุฑา กุลบุศย์ 1
79 กมลรัตน์ นุชิตประสิทธิชัย 1
80 ฤทัย หงส์สิริ 1
81 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 1
82 ณัฐภรณ์ ธราสุวรรณ 1
83 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
84 ภัทรภรณ์ จีรเธียรนาถ 1
85 ปิยนุช ศรุติพันธ์ 1
86 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
87 มณีรัตน์ กำจรกิจการ 1
88 ศิริกร พึ่งนิติ 1
89 สมชาย พงษธา 1
90 จงจิตต์ สุขภารังษี 1
91 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
92 กรกาญจน์ อรุณปลอด 1
93 กุลพล พลวัน 1
94 ประภัศร์ ศรีสัตยากุล 1
95 กันยา ติรเศรษฐเสมา 1
96 กฤษณา อนุชน 1
97 พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร 1
98 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
99 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
100 ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ 1
101 ณัฐวดี บุญชื่น 1
102 จุลธิดา จงกลนี 1
103 ชัยเกษม นิติสิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 1
9 2551 3
10 2550 1
11 2549 5
12 2548 2
13 2547 1
14 2546 4
15 2545 1
16 2544 3
17 2543 2
18 2540 1
19 2539 4
20 2538 1
21 2537 6
22 2536 4
23 2535 4
24 2534 2
25 2533 4
26 2532 5
27 2531 3
28 2530 1
29 2529 1
30 2528 2
31 2527 1
32 2526 1
33 2525 1
34 2523 1
35 2522 1
36 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ
ปี พ.ศ. 2559
2 ปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับความรับผิดของ ผู้ค้ำประกัน: ศึกษากรณีการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2558
3 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
4 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
ปี พ.ศ. 2556
6 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
7 ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการะบวนพิจารณาคดีมรรยาททนายความของไทย
ปี พ.ศ. 2555
8 การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน
9 ปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
ปี พ.ศ. 2554
10 ปัญหาการปรับบทกฎหมายในคดีผิดสัญญาชำระหนี้เงิน : ศึกษากรณีดอกเบี้ยผิดนัดและเบี้ยปรับ
ปี พ.ศ. 2552
11 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการตีความสัญญานายหน้า
ปี พ.ศ. 2551
12 ปัญหากฎหมายของการบังคับจำนอง : ศึกษากฎหมายวิธีสบัญญัติ
13 จำนำตั๋วเงิน
14 จำนำตั๋วเงิน
ปี พ.ศ. 2550
15 การประกอบธุรกิจการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : ศึกษาความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประเมิน
ปี พ.ศ. 2549
16 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของลูกหนี้ร่วม : ศึกษาเฉพาะกรณีกฎหมายตั๋วเงิน
17 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินปลอม : ศึกษากรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญในตั๋วเงิน
18 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินที่ให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ
19 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยื่นตั๋วเงินเพื่อให้ใช้เงิน
20 ข้อสัญญาและแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาและแนวปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเงินด่วนโดยเอกชนซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินกับผู้ขอสินเชื่อ
ปี พ.ศ. 2548
21 การฟื้นฟูกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาผลกระทบต่อผู้ซื้อและแนวทางแก้ไข
22 สิทธิของผู้รับจำนองเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ปี พ.ศ. 2547
23 กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี : ผลต่อการพิจารณา
ปี พ.ศ. 2546
24 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปลงหนี้ใหม่
25 ปัญหาการบังคับคดีให้ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า
26 การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต : รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
27 บุริมสิทธิในหนี้เพื่อการฟื้นฟูกิจการ
ปี พ.ศ. 2545
28 การบังคับชำระหนี้จากสินเชื่อเพื่อการจัดหาอากาศยาน
ปี พ.ศ. 2544
29 การบังคับจำนองสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
30 ปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินคดีบังคับจำนองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีนำกระบวนพิจารณาแบบคดีไม่มีข้อ ยุ่งยากมาปรับ ใช้กับการดำเนินคดีบังคับจำนอง
31 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ปี พ.ศ. 2543
32 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดทางกฎหมาย และกระบวนการบังคับใช้
33 สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ
ปี พ.ศ. 2540
34 การนำหลักคำพิพากษาแสดงสิทธิของบุคคลมาใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
35 การใช้อากาศยานเป็นหลักประกันหนี้
36 ปัญหาการจับข้าราชการ
37 แนวทางการพัฒนาธุรกิจลิสซิ่งในเชิงนิติศาสตร์
38 ผลกระทบต่อกฎหมายไทยในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยตั๋วแลกเงินระหว่างประเทศและตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2538
39 การนำส่วนควบเป็นหลักประกัน
ปี พ.ศ. 2537
40 ปัญหากฎหมายในการบังคับจำนองอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้ร่วมให้สินเชื่อ
41 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดีอาญา ศึกษาเฉพาะกรณีการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ
42 ขอบเขตการใช้ดุลพินิจของศาลในการปล่อยชั่วคราว
43 การฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง
44 การบังคับตามคำพิพากษาของศาลไทย แก่ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศอังกฤษ
45 ผลบังคับกรณีการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาซื้อขาย
ปี พ.ศ. 2536
46 การสอบสวนซ้ำ
47 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอายัดที่ดิน
48 พยานผู้ชำนาญการพิเศษในคดีอาญา
49 สิทธิพิเศษของรัฐในการแก้ไขสัญญา
ปี พ.ศ. 2535
50 ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
51 การเปิดเผยข้อเท็จจริงของจำเลย : ศึกษาเปรียบเทียบ
52 แนวทางในการพัฒนาตราสารทางการเงินโดยอาศัยปัจจัยทางกฎหมาย (ศึกษา ที.ซี.ดี. เป็นตัวอย่าง)
53 การสืบสวนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ปี พ.ศ. 2534
54 การให้เอกสิทธิ์แก่พยานที่เป็นบุคคลในครอบครัว ของผู้ต้องหาหรือจำเลย
55 การไต่สวนมูลฟ้องในคดีราษฎรเป็นโจทก์
ปี พ.ศ. 2533
56 การควบคุมและฝากขังผู้ต้องหาในคดีอาญา
57 ความรับผิดอันเกี่ยวกับบัตรฝาก และถอนเงินอัตโนมัติ
58 การแจ้งข้อหาในคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวน
59 ผู้ว่าราชการจังหวัดกับการสอบสวนคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2532
60 การใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
61 ปัญหากฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการรับสภาพหนี้
62 ความผิดอันยอมความได้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
63 การเลิกสัญญา
64 การค้น
ปี พ.ศ. 2531
65 ผลทางกฎหมายของการที่ลูกหนี้ผิดนัด
66 ปัญหากฏหมายเกี่ยวเนื่องกับการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
67 ผลบังคับตามกฏหมายเรื่องเบี้ยปรับ
ปี พ.ศ. 2530
68 การบังคับจำนองของเจ้าหนี้จำนอง
ปี พ.ศ. 2529
69 ความรับผิดในทางอาญาของผู้สนับสนุน
ปี พ.ศ. 2528
70 ปัญหากฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการจำนำสิทธิ
71 มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2527
72 ผลทางกฏหมายเกี่ยวกับการกู้เบิกเงินเกินบัญชี
ปี พ.ศ. 2526
73 ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ปี พ.ศ. 2525
74 การหย่า
ปี พ.ศ. 2523
75 ขายฝาก
ปี พ.ศ. 2522
76 ความสำคัญผิดในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์