ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2552 2
4 2550 1
5 2548 2
6 2545 2
7 2544 1
8 2541 3
9 2539 1
10 2530 1
11 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อการเติบโตของ zooxanthellae ที่แยกจากปะการังและดอกไม้ทะเล
2 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2555
3 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
4 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2552
5 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการสะสมกรดโดโมอิกในหอยนางรมหนาม Spondylus cf. versicolor บริเวณเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี
6 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการสะสมกรดโดโมอิกในหอยนางรมหนาม Spondylus cf. versicolor บริเวณเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลผลิตขั้นต้นที่สัมพันธ์กับการเติบโตของหอยแมลงภู่บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2548
8 การเกิดน้ำเปลี่ยนสีเนื่องจากแพลงก์ตอน Ceratium furca ที่สัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
9 นิเวศวิทยาของ Noctiluca บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2545
10 ชนิดและความชุกชุมของซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตในผิวตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและแหลมฉบัง
11 องค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอมสกุล Chaetoceros และ Skeletonema เพื่อใช้อนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2544
12 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
13 ผลของความเค็ม สารอาหาร ความเป็นกรด-เบส และอุณหภูมิต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียว Pedinomonas noctilucae
14 ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
15 การเติบโตของ Noctiluca scintillans และผลของความหนาแน่นเซลล์ต่ออัตราการตาย ของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนและปลากะพงขาววัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2539
16 ผลของ Alexandrium minutum และ Alexandrium cohorticula ต่อการตายของปลานิล Oreochromis niloticus และกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2530
17 ผลของความเค็มและกรดฮิวมิกต่อการเจริญของ ไดโนแฟลกเจลเลต : Protogonyautax tamarensis (Lebour) Taylor และ P. cohorticula (Balech) Taylor