ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไตรวัฒน์ วิรยศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไตรวัฒน์ วิรยะศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41
2 อวยชัย วุฒิโฆสิต 13
3 สิริวัฒนา คุ้มทองมาก 5
4 รัฐพล พัฒนศิริ 5
5 อุทัย คำเสนาะ 5
6 เสริชย์ โชติพานิช 4
7 จาตุรนต์ วัฒนผาสุก 4
8 พรพรหม แม้นนนทรัตน์ 3
9 ยูถิกา ภัทรอัมพุช 2
10 กวีไกร ศรีหิรัญ 2
11 ปรีชญา สิทธิพันธุ์ 2
12 เฉลิมพล สุรวิศาลกุล 2
13 สรรเสริญ ถามะพันธ์ 2
14 พร วิรุฬห์รักษ์ 2
15 สุรพิชญ์ ศรีนนท์ 2
16 ฉัตรชัย ตั้งมหาสถิตกุล 2
17 พร้อมวุทธิ์ ภัทรนุธาพร 2
18 ปัณฑารีย์ เพ็งจำรัส 2
19 ภาณุ สุวรรณอาศน์ 1
20 ปรมิตร รุ่งสมบูรณ์ 1
21 ทศวร หวังวัชรกุล 1
22 อรรจน์ เศรษฐบุตร 1
23 ภิญโญ ธนาดิเรก 1
24 วชิระ หินอ่อน 1
25 ภูมิพันธ์ คงจันทร์ 1
26 สุพิชฌาย์ แก้วแสงขจร 1
27 มลวิภา เชื้อมี 1
28 เคนน์ ศรัณฑ์ศิริ 1
29 ปัทมา แซ่หยี่ 1
30 กรกช เจริญธุระยนต์ 1
31 ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์ 1
32 กฤษณ์ จิวะนันทประวัติ 1
33 ปรางค์วดี ภู่พกสกุล 1
34 ธีรยุทธ์ แพร่กุลธาร 1
35 นลินี เริงสมัย 1
36 ช่อเพชร พานระลึก 1
37 ธีระเดช ปลื้มใจ 1
38 สุรีย์รัตน์ กิจเจริญวณิชกุล 1
39 เชาวยัน ภัณฑลักษณ์ 1
40 เสมอภาค มณีเสาวนพ 1
41 ทยาพร จีรชัยมงคล 1
42 ชาญวุฒิ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
43 นัฏธพล ลิมปิสวัสดิ์ 1
44 ธนพร ตั้งปอง 1
45 ชัชวาล วงศ์ไชยบูรณ์ 1
46 ตระการ ลีฬหวรงค์ 1
47 สุมลทิพย์ ฟังกังวาลวงศ์ 1
48 เอกราช อาจวิจิตร 1
49 รงรอง พุทธาวงศ์ 1
50 ชิษณุชา ขุนจง 1
51 อัชพร หวังวงศ์วัฒนา 1
52 ธวัลหทัย เหล่ามานิต 1
53 พูนศักดิ์ ไตรทิพยวรากุล 1
54 ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ 1
55 ลลิตา เจียมวัฒนศิริกิจ 1
56 อนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล 1
57 ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ 1
58 โจ แนวพนิช 1
59 โชติจุฑา อาจสอน 1
60 ภูมิ ชีวะสาคร 1
61 สถิตย์ ศรีวิชัย 1
62 พรเทพ อินพานิช 1
63 ปองกรรณ กายตะวัน 1
64 ดนยา สามบุญเรือง 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 เจมี่ มานาโก เกียรติ์มนตรี 1
67 ศานิต กี่บุตร 1
68 เตชะนิตย์ คล้ายอุดม 1
69 เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา 1
70 แวววิเชียร เหล่าเขตการณ์ 1
71 พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 1
72 วราลี เวชชธรรม 1
73 ธนเดช ศรีคราม 1
74 ลานนา ตระการเถลิงศักดิ์ 1
75 สุธี ปิยะจิตติ 1
76 นุชจรีย์ สมบัตินา 1
77 อิทธิพล จันดา 1
78 กนกศักดิ์ วันประเสริฐ 1
79 ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 6
3 2557 7
4 2556 10
5 2555 10
6 2554 8
7 2553 11
8 2552 4
9 2551 5
10 2550 5
11 2549 2
12 2548 2
13 2547 5
14 2546 2
15 2545 4
16 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการงานดินโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
2 การปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในงานบริหารและอำนวยการก่อสร้างช่วงปี พ.ศ. 2547-2557
3 การบริหารจัดการงานก่อสร้างการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์
4 ปัญหาและผลกระทบจากการใช้งานระบบประกอบอาคาร: กรณีศึกษาอาคารส่วนสนับสนุนการบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5 การจัดการงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรฐานอาคารเขียว
6 วิธีการบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพงานท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารเก่า เพื่อให้พร้อมใช้งาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงาน
7 การปรับปรุงระบบอาคารของอาคารสูงประเภทโรงพยาบาล ในระหว่างเปิดใช้งานอยู่ กรณีศึกษา อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2557
8 แนวทางการพัฒนาระบบการอบรมวิชาชีพทดแทนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
9 เอกสารในการส่งมอบงานสำหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
10 บันทึกรายการงานและค่าใช้จ่ายของการทำงานออกแบบในสำนักงานสถาปนิกขนาดใหญ่
11 การจัดการสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษา สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557)
12 การจัดการสถาปัตยกรรมไทย: กรณีศึกษาอาคารราชการ พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557)
13 ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่พักรอตรวจส่วนงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
14 แนวทางการออกแบบผังพื้นภายในห้องตรวจและวินิจฉัย แผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
15 รูปแบบการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ภาครัฐ
16 ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารกรณีศึกษา : อาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้งานภายในอาคารโรงพยาบาลระหว่างเปิดใช้งาน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชน
18 การศึกษารูปแบบการจัดที่นั่งกับการออกจากอาคารโรงภาพยนตร์ขนาดกลางในสถานการณ์ปกติโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
19 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสำนักงานสถาปนิก กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกในจังหวัดภูเก็ต
20 การศึกษาหลักเกณฑ์การแบ่งงวดงานก่อสร้างอาคารภาครัฐ
21 การตรวจสอบแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการจัดระดับขั้นความละเอียดของข้อมูลสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคารของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน กับวิธีการหาปริมาณงานสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย
22 ลักษณะทางกายภาพของโรงแรมขนาดเล็ก ประเภทบูติกโฮเตล ในกรุงเทพมหานคร
23 การบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารโรงพยาบาลเอกชน
24 การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
25 ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบสภาพอาคารกับการประเมินมูลค่าอาคาร : กรณีศึกษา อาคารสูง
26 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
27 นวัตกรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา : พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา
28 แนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดโครงการ (TOR : Term of Reference) ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ
29 แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556
30 การขออนุญาตอาคารประเภทโรงแรมภายใต้กฎหมายไทย กรณีศึกษา อาคารขนาดใหญ่
31 การขออนุญาตอาคารประเภทโรงแรมภายใต้กฎหมายไทย กรณีอาคารที่มีขนาดต่ำกว่าอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
32 นวัตกรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา : พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา
33 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
34 ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบสภาพอาคารกับการประเมินมูลค่าอาคาร : กรณีศึกษา อาคารสูง
ปี พ.ศ. 2554
35 ความเข้าใจของสถาปนิกเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุอาคารภายใต้กฎหมายไทย
36 จำนวนและสภาพการใช้ที่จอดรถยนต์ในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ : กรณีศึกษาอาคาร 5 หลัง ในพื้นที่เขตปทุมวัน
37 แนวทางการออกแบบเส้นทางอพยพหนีภัย อาคารขนาดใหญ่ ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
38 การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนาคาร ในระหว่างมีการเปิดใช้งาน :กรณีศึกษา อาคารสำนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
39 สภาพงานรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
40 การออกแบบสถานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวสำหรับชาวยุโรป กรณีศึกษา : โครงการสถานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวใรพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
41 กระบวนการบริหารโครงการออกแบบเพื่อก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
42 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
ปี พ.ศ. 2553
43 เกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ประเภทอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร
44 การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัยระดับปานกลาง ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กรณีศึกษา : ย่านลาดพร้าว-รัชดาภิเษก
45 สภาพการใช้ที่จอดรถของอาคารชุดพักอาศัยที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ในแนวรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่บนถนนสุขุมวิท
46 การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในอาคารประเภทศูนย์การค้า เขตปทุมวัน กรณีศึกษา 3 อาคาร
47 การจัดการโรงอาหารเพื่อการสวัสดิการ กรณีศึกษาโรงอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 จำนวนและสภาพการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมในอาคารชุมนุมคนประเภทโรงมหรสพ
49 การศึกษาการออกแบบทางกายภาพและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปรับปรุงภายในห้องพักอาศัยสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น กรณีศึกษา : โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
50 กระบวนการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบมีการโยกย้าย กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักพหลโยธิน
51 การศึกษาการออกแบบทางกายภาพและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงภายในห้องพักอาศัยสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น กรณีศึกษา :
52 การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัยระดับปานกลาง ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กรณีศึกษา : ย่านลาดพร้าว-รัชดาภิเษก
53 สภาพการใช้ที่จอดรถของอาคารชุดพักอาศัยที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ในแนวรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่บนถนนสุขุมวิท
ปี พ.ศ. 2552
54 การจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
55 ความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับสถาปนิกระหว่างประกอบวิชาชีพ
56 ความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับสถาปนิกระหว่างประกอบวิชาชีพ
57 การจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
58 ความซ้ำซ้อนของกฎหมายการตรวจสอบสภาพอาคารโรงงาน
59 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ของอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
60 การเปรียบเทียบหลักการและการบังคับของประมวลข้อบังคบอาคารของประเทศต่างๆ กับแนวความคิดในการจัดทำร่างประมวลข้อบังคับอาคารของกรมโยธาธิการและการผังเมือง
61 แนวทางในการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคาร ที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 ของอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
62 ความซ้ำซ้อนของกฎหมายการตรวจสอบสภาพอาคารโรงงาน
ปี พ.ศ. 2550
63 การตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมายควบคุมอาคาร : กรณีศึกษา อาคารโรงพยาบาล
64 งานตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมายควบคุมอาคาร : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์รวมหลายโรงในอาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน
65 แนวทางในการกำหนดลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพและสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา พื้นที่เขาหลัก จ.พังงา
66 งานตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมายควบคุมอาคารประเภท อาคารชุดพักอาศัย
67 การบริหารจัดการสำนักงานสถาปนิกจัดตั้งใหม่ : กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกที่จัดตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2543-2549
ปี พ.ศ. 2549
68 แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69 ปัญหาและความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในขั้นตอนการศึกษาโครงการก่อนการออกแบบ
ปี พ.ศ. 2548
70 แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านสถาปัตยกรรมเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
71 เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2547
72 งานตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรม เพื่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีอาคารสูง ประเภทอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการธุรกรรมบริการหรือสำนักงาน
73 ความสัมพันธ์และพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถของผู้อาศัยรายได้น้อยถึงปานกลางในอาคารอยู่อาศัยรวมที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา อาคารชุดในเขตกรุงเทพชั้นใน
74 การบริหารโครงการก่อสร้างแบบเร่งรัด ที่มีผลต่อกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
75 รูปแบบและการใช้อาคารศูนย์บริหารราชการ ระดับจังหวัด กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร และระยอง
76 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสำหรับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2546
77 รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานสถาปนิกภาคเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกในช่วงปี พ.ศ. 2538-2545
78 การบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับทรัพย์ส่วนกลางประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพชั้นใน
ปี พ.ศ. 2545
79 แนวทางการจัดการ การบำรุงรักษาผนังภายนอกอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
80 แนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักของสถาปนิกต่างชาติในประเทศไทย
81 รูปแบบและกระบวนการจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82 ปัจจัยที่มีผลในการคิดค่าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม