ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 21
2 ธวัช ชิตตระการ 13
3 นุชรีย์ ชมเชย 11
4 ประเสริฐ พฤฒิคณี 10
5 ไพบูลย์ นวลนิล 7
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
7 วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ 4
8 พชิรารัฐ โสลา 4
9 ดวงพร คันธโชติ 4
10 อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ 4
11 กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 4
12 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 3
13 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
14 สมพร จองคำ 2
15 โครงการวิจัย NRU 2
16 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
17 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 1
18 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
19 Darunee Bhongsuwan 1
20 Tripob Bhongsuwan 1
21 Pikul Wanichapichart 1
22 พรศรี พลพงษ์ 1
23 สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ 1
24 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
25 ธัชชัย สุมิตร 1
26 เล็ก สีคง 1
27 กัลยาณี คุปตานนท์ 1
28 งบประมาณแผ่นดิน 1
29 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 3
11 2547 1
12 2546 1
13 2544 2
14 2542 2
15 2541 3
16 2540 2
17 2539 4
18 2536 2
19 2532 2
20 2530 1
21 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่
2 อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว-210 และซีเซียม-137
ปี พ.ศ. 2557
3 การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่
4 การใช้โปรไบโอติกส์ Lactobacillus plantarum DW12 และเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับการผลิตเครื่องดื่มน้ำสกัดมะขามป้อมเสริมสุขภาพ
5 อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว-210 และซีเซียม-137
ปี พ.ศ. 2556
6 การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
7 การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
8 การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน
9 การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือน ในพื้นที่ อำเภอไชยา และอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
10 การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาเมมเบรนเซรามิกชนิดเม็ดและชนิดท่อสำหรับเครื่องกรองน้ำ
12 ปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสีธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างในทรายที่เก็บจากแม่น้ำตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ น้ำหมักชีวภาพจากพืช
14 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน(NANOTEC)
16 A geophysical tool for prospecting of gemoccurrences in Thailand : Magnetic signatures of corundum-bearing and corundum-barren basalts.
17 การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
ปี พ.ศ. 2551
18 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
19 การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
20 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2550
21 สภาพแอนโซทรอป์เชิงแม่เหล็กของหินซอลต์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
22 วัสดุป้องกันรังสีแกมมาที่ทำมาจากยางธรรมชาติผสมกับผงแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
23 A geophysical tool for prospecting of gemoccurrences in Thailand : Magnetic signatures of corundum-bearing and corundum-barren basalts.
24 การเฝ้าติดตมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก๊สเรดอนในดินเพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวในบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุย
ปี พ.ศ. 2547
25 ภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ.
ปี พ.ศ. 2546
26 การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
27 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติแม่เหล็กและการกระจายของโลหะหนักในตะกอนท้องน้ำตลอดแนวคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา
28 การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2542
29 การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทย
30 การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท
ปี พ.ศ. 2541
31 การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
32 การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา ด้วยเทคนิค ไอโซโทปรังสี
33 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา
ปี พ.ศ. 2540
34 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา
35 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา
ปี พ.ศ. 2539
36 การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา ด้วยเทคนิค ไอโซโทปรังสี
37 การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา ด้วยเทคนิค ไอโซโทปรังสี
38 การพัฒนาระบบฝึกอบรมการคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 รายละเอียดโปรแกรมเตรียมข้อมูลอินพุท
39 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
ปี พ.ศ. 2536
40 การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทย
41 การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
42 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
43 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
ปี พ.ศ. 2530
44 การจัดการเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์