ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 24
2 นุชรีย์ ชมเชย 13
3 ธวัช ชิตตระการ 13
4 ประเสริฐ พฤฒิคณี 11
5 ไพบูลย์ นวลนิล 7
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
7 วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ 4
8 พชิรารัฐ โสลา 4
9 ดวงพร คันธโชติ 4
10 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 4
11 อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ 4
12 กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ 4
13 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
14 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
15 สมพร จองคำ 2
16 โครงการวิจัย NRU 2
17 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
18 Darunee Bhongsuwan 1
19 Pikul Wanichapichart 1
20 ธัชชัย สุมิตร 1
21 Tripob Bhongsuwan 1
22 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 1
23 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 1
24 เล็ก สีคง 1
25 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
26 กัลยาณี คุปตานนท์ 1
27 งบประมาณแผ่นดิน 1
28 สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ 1
29 พรศรี พลพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2551 2
8 2549 3
9 2547 1
10 2546 1
11 2544 1
12 2540 1
13 2539 1
14 2536 1
15 2532 1
16 2530 1
17 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่
2 อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว-210 และซีเซียม-137
ปี พ.ศ. 2557
3 การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่
4 การใช้โปรไบโอติกส์ Lactobacillus plantarum DW12 และเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับการผลิตเครื่องดื่มน้ำสกัดมะขามป้อมเสริมสุขภาพ
5 อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว-210 และซีเซียม-137
ปี พ.ศ. 2556
6 การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
7 การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน
8 การกำจัดสารหนูในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้วัสดุร่วมถ่านกัมมันต์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
9 การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือน ในพื้นที่ อำเภอไชยา และอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
10 การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาเมมเบรนเซรามิกชนิดเม็ดและชนิดท่อสำหรับเครื่องกรองน้ำ
12 ปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสีธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างในทรายที่เก็บจากแม่น้ำตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ น้ำหมักชีวภาพจากพืช
ปี พ.ศ. 2551
14 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
15 การพัฒนาและศึกษาลักษณะสมบัติเฉพาะของวัสดุร่วมเคลย์-อนุภาคแม่เหล็กนาโน
ปี พ.ศ. 2549
16 วัสดุป้องกันรังสีแกมมาที่ทำมาจากยางธรรมชาติผสมกับผงแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
17 A geophysical tool for prospecting of gemoccurrences in Thailand : Magnetic signatures of corundum-bearing and corundum-barren basalts.
18 การเฝ้าติดตมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก๊สเรดอนในดินเพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวในบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุย
ปี พ.ศ. 2547
19 ภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ.
ปี พ.ศ. 2546
20 การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
21 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติแม่เหล็กและการกระจายของโลหะหนักในตะกอนท้องน้ำตลอดแนวคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2540
22 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา
ปี พ.ศ. 2539
23 การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา ด้วยเทคนิค ไอโซโทปรังสี
ปี พ.ศ. 2536
24 การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
ปี พ.ศ. 2530
26 การจัดการเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์