ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยันต์ ไชยพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เสาวคนธ์ สีพญา
- ไชยันต์ ไชยพร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 8
3 ธนา ร่างน้อย 2
4 ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ 2
5 พีรพร บุญลอย 1
6 ไชยันต์ ไชยพร 1
7 ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม 1
8 จักษ์ พันธ์ชูเพชร 1
9 ปรีดา สถาวร 1
10 เพียรฤดี ธีรพรสกุล 1
11 ศุภชัย ศุภผล 1
12 พริ้มวดี มีสมสาร 1
13 พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ 1
14 ชัยรัตน์ อุดมศรี 1
15 ธงชัย ขำสุวรรณ 1
16 วรันธร ชัยอาญา 1
17 กานต์ บุณยะกาญจน 1
18 ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์ 1
19 พรหมชัย ปองขจัดภัย 1
20 วันฉัตร สุวรรณกิตติ 1
21 ขจรศักดิ์ ปานสาคร 1
22 ทรงพร สารพานิช 1
23 บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 1
24 จิรศักดิ์ สุขวัฒนา 1
25 ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์ 1
26 ทฐพร ผิวงาม 1
27 กฤตยา อาชวนิจกุล 1
28 โชติสา ขาวสนิท 1
29 ศาศวัต เพ่งแพ 1
30 สันธิกร วรวรรณ 1
31 วรินทร กฤษณมิตร 1
32 พงษ์ชัย ตระกูลเฉลิมชัย 1
33 สุมาภรณ์ ศรีม่วง 1
34 รสชง เปรมทรัพย์ 1
35 เขียน นิรันดร์นุต, 2522- 1
36 นิติ มณีกาญจน์ 1
37 สุรชัย เอี่ยมผึ้ง 1
38 เอกกมนต์ พรชูเกียรติ 1
39 อมรา พงศาพิชญ์ 1
40 ดุษฎี ยิ้มน้อย 1
41 นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 1
42 ญาณาธร เจียรรัตนกุล 1
43 สุธีระ ฤกษ์วัลย์ 1
44 บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์ 1
45 พระพิศาลธรรมพาที 1
46 ชาตรี เพ็ญศรี 1
47 ดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี 1
48 เฉลิมพล แซ่กิ้น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 1
3 2553 2
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 3
9 2546 3
10 2545 5
11 2544 4
12 2543 4
13 2542 2
14 2539 10
15 2538 5
16 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง
2 การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง
3 การสร้างความนิยมและการตีความ “เจ้าผู้ปกครอง” ของมาคิอาเวลลีในบริบทการเมืองไทย
4 การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5
ปี พ.ศ. 2556
5 การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 แนวคิดเรื่องความยุติธรรมของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ
7 แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก:
ปี พ.ศ. 2551
8 ความรู้แห่งผู้ปกครองที่แท้ของเซโนฟอน : การศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง
9 ความรู้แห่งผู้ปกครองที่แท้ของเซโนฟอน : การศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง
ปี พ.ศ. 2550
10 YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง
11 พระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพบกไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาว่าด้วยเรื่อง "รัฐบุรุษ" ของเพลโต
ปี พ.ศ. 2547
14 แนวความคิดเรื่องอำนาจ ภาวะผู้นำ และการสงครามของซุนจื้อและมาคิอาเวลลี : การศึกษาเปรียบเทียบ
15 ภาพลักษณ์หญิงโสด : นัยของการเมือง
16 ธุรกิจการเมือง กับการควบคุมสื่อมวลชน : ศึกษากรณีสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี พ.ศ. 2546
17 การถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผ่านนิตยสารผู้หญิง
18 การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง
19 เพศสัมพันธ์ในสายเลือด : ตรรกแห่งการต่อต้านขัดขืน
ปี พ.ศ. 2545
20 ช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง : ศึกษาเจตนาผู้ร่างกฎหมายกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้เลือกตั้ง
21 ม๊อบกับกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในการเมืองไทยยุคสมัยใหม่
22 การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชน
23 อิทธิพลของนักคิดสำนักโครงสร้างนิยมสายฝรั่งเศสที่มีต่อมานุษยวิทยาไทย
24 ปฏิกิริยาของสถาบันศาสนาต่อเสรีภาพและความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีการให้สตรีออกบวชในพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2544
25 ความหมายทางการเมืองของลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารราชการไทย : ศึกษากรณีศาลากลางจังหวัด
26 ความชอบธรรมทางการเมือง : เปรียบเทียบแนวความคิดของมาคีอาเวลลีกับบีแธม
27 การสร้างประชาสังคมโดยรัฐ : การปรับตัวของรัฐไทย
28 แบบแผนการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช
ปี พ.ศ. 2543
29 การศึกษาแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพในเหตุการณ์ตุลาคม 2516 และพฤษภาคม 2535 โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดทางการเมืองของจอห์น ล็อค
30 ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย : ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซยาดานา
31 ความเชื่อมโยงระหว่างหลักธรรมของพุทธศาสนากับแนวคิดปฏิญญาสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผ่านงานของพุทธทาสภิกขุ
32 วาทกรรมการพัฒนาของรัฐไทย : พ.ศ. 2504-2539
ปี พ.ศ. 2542
33 ความรัก, อำนาจ และบทบาทของตัวละครสตรี ในงานสุขนาฎกรรมของเชคสเปียร์ : การศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง
34 นัยทางการเมืองในวรรณกรรมเรื่อง "ศรีธนญชัย"
ปี พ.ศ. 2539
35 บทบาททางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามกับความคิดทางการเมืองของมาคิอาเวลลี
36 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความร่วมมือของประชาชนในด้านการป้องกันอาชญากรรม
37 การสอบสวนคดีอาญา : ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
38 โลกทัศน์ประชาธิปไตยของตำรวจ : ศึกษากรณีการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมอาชญากรรม
39 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง สำนวนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
40 การรับรู้ทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีเหตุการณ์รัฐประหารของคณะ รสช. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535
41 วาทกรรมทางการเมืองและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : ศึกษากรณีเขตเลือกตั้งภาษีเจริญและเขตเลือกตั้งสวนหลวง
42 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดทางการเมือง ของมาคิอาเวลลีกับหลวงวิจิตรวาทการ
43 พรรคการเมืองไทยกับการควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัด : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคชาติไทย
44 บทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2516-2536 )
ปี พ.ศ. 2538
45 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเรื่องชนชั้นของเพลโตและในพระไตรปิฎก
46 ตำรวจกับการใช้ความรุนแรงทางการเมือง
47 ครูในโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานครกับเหตุการณ์ทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รัฐประหารของคณะ รสช. 2534 และกรณีเดือนพฤษภาคม 2535
48 ผู้นำสตรีในการปกครองส่วนภูมิภาคของไทย : ศึกษากรณีบทบาทและความเป็นผู้นำของ นางจรัสศรี ทิปิรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2536
49 โครงสร้างและบทบาทของรัฐสภาไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2517, 2521 และ 2534