ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยวัฒน์ ค้ำชู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 7
2 วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ 5
3 นิธิ เนื่องจำนงค์ 5
4 ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 3
5 มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี 2
6 พิชิตพันธ์ ศาตะจันทร์ 2
7 ธีวินท์ สุพุทธิกุล 2
8 ทศพร ศิริสัมพันธ์ 2
9 โกวิทย์ กังสนันท์ 2
10 เวชยันต์ เฮงสุวนิช 2
11 พัชร์ชนรรฆ์ อัศวสันติ 1
12 อภิชัย สุทธาโรจน์ 1
13 พัทยา สกลพันธุ์ 1
14 ลลิดา วีรวงศ์ 1
15 บุญยง ชื่นสุวิมล 1
16 ชนิตา พิศาลก่อสกุล 1
17 ผลิพันธุ์ พวงช่อ 1
18 สุภาวดี มิตรสมหวัง 1
19 ชญาณิศา นันทสกุลการ 1
20 เข็มพร อโนทัย 1
21 ประทุมพร วัชรเสถียร 1
22 เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว 1
23 กิตติภัทร วีระเตชะ 1
24 ปิยะฉัตร เนียมแสง 1
25 สาวิตรี บุญกล่อม 1
26 ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 1
27 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
28 อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ 1
29 ฉัตรมงคล แน่นหนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 1
14 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
2 การเมืองไทยในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : การบริหารจัดการทางการเมือง (2523 – 31)
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับนโยบายญี่ปุ่นต่อจีนสถานะใหม่ : กรณีการยุติโอดีเอประเภทเงินกู้แก่จีนปี 2005
4 การปรับนโยบายญี่ปุ่นต่อจีนสถานะใหม่ : กรณีการยุติโอดีเอประเภทเงินกู้แก่จีนปี 2005
ปี พ.ศ. 2554
5 กลุ่มผลประโยชน์กับการกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น: พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงและนัยที่มีต่อประเทศไทย
6 จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008
ปี พ.ศ. 2553
7 จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2552
8 การปรับตัวของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนา : กรณีศึกษานโยบายการค้าเสรีของเกาหลีใต้หลังวิกฤตการณ์การเงิน ค.ศ. 1997
9 นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปี ค.ศ. 2000-2007
10 การปรับตัวของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนา : กรณีศึกษานโยบายการค้าเสรีของเกาหลีใต้หลังวิกฤตการณ์การเงิน ค.ศ.1997
11 นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปีค.ศ.2000-2007
ปี พ.ศ. 2551
12 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ. 2003-2006
13 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006
14 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ และการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2550
15 ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่นยุคหลังฟองสบู่แตก : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
16 การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ : ศึกษารายงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคามสิ่งท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง
17 ลาวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ : บทบาทธนาคารโลกในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2
ปี พ.ศ. 2549
18 พัฒนาระบบการบริหารราชการไทยในต่างประเทศ ระยะที่ 3
19 ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่นยุคหลังฟองสบู่แตก : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาระบบการบริหารราชการไทยในต่างประเทศ ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2547
21 การขยายบทบาทของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็น
22 การปรับตัวของกระทรวงการต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีโครงการนำร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2544
23 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล
ปี พ.ศ. 2543
24 ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2542
25 ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีนโยบายสหรัฐอเมริกาต่อจีนระหว่าง ค.ศ. 1989-1998