ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 11
2 วันวิศาข์ งามผ่องใส 10
3 สุชาติ สุขสถิตย์ 8
4 อภิชาติ หล่อเพชร 4
5 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
6 นุกูล อินทระสังขา 4
7 สุธา วัฒนสิทธิ์ 4
8 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 4
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 ปรัชญาพร เอกบุตร 3
11 อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี 3
12 วิศิษฐ์ ทองเที่ยง 2
13 ศยาม ขุนชำนาญ 2
14 วิศาล อดทน 2
15 เสาวนิต คูประเสริฐ 2
16 อดิเรก มุสิกวงศ์ 2
17 งบประมาณแผ่นดิน 2
18 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 2
19 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 2
20 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 2
21 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
22 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
23 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 2
24 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 2
25 กนกพร ภาชีรัตน์ 1
26 สมชาย พิมพ์ธนประทีป 1
27 ฮาลาล 1
28 บัญชา สัจจาพันธ์ 1
29 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
30 เสวานิตย์ คูประเสริฐ 1
31 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 1
32 กนกพร ภาคีฉาย 1
33 วุฒิพร พรหมขุนทอง 1
34 วุฒิชัย ศรีเผือก 1
35 สมยศ ทุ่งหว้า 1
36 มนตรี มงคล 1
37 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 2557 2
6 2556 1
7 2554 5
8 2553 1
9 2552 7
10 2551 3
11 2550 5
12 2549 2
13 2548 4
14 2547 3
15 2546 1
16 2540 2
17 2538 1
18 2537 1
19 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 กับลักษณะขนาดครอกของแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารที่ไม่เสริมและเสริมกลีเซอรีนดิบต่อสมรรถนะการเติบโตและลักษณะซากไก่กระทงเพศผู้และเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2559
3 โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล
4 พื้นระแนงเทียมจากยางธรรมชาติสำหรับโรงเรือนแพะ
ปี พ.ศ. 2558
5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ
ปี พ.ศ. 2557
6 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
7 ทุนประสานงานชุดโครงการ "สำนักประสานงานชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง"
ปี พ.ศ. 2556
8 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
9 Studies on relationship between plane of nutrition and meat production and utilization of nutriets in southern Thai native and crossbred stees
10 ผลของการเลาะหนังหรือไม่เลาะหนังต่อลักษณะซากและคุณภาพทางกายภาพของเนื้อแพะ
11 ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
12 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารผสมสำเร็จสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
13 ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการผลิตแพะขุน
ปี พ.ศ. 2553
14 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
15 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
16 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง
17 องค์ประกอบทางเคมีในกล้ามเนื้อและหนังของไก่พื้นเมืองภาคใต้ ไก่คอล่อน และไก่กระทง
18 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
19 คุณภาพทางจุลชีววิทยาและองค์ประกอบน้ำนมในถังนมรวมของฟาร์มโคนมในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
20 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและองค์ประกอบกรดไขมันในเนื้อไก่คอล่อน และไก่พื้นเมือง
21 ผลของพันธุ์ และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโตคุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2551
22 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบ และการจัดการด้านสุขศาสตร์ของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุง
23 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง
24 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
25 การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนการฆ่อและตัดแต่งซากสุกรที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 องค์ประกอบทางเคมีในกล้ามเนื้อและหนังของไก่พื้นเมืองภาคใต้ ไก่คอล่อน และไก่กระทง
27 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและองค์ประกอบกรดไขมันในเนื้อไก่คอล่อน และไก่พื้นเมือง
28 ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโต องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ และโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
29 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2549
30 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
31 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2548
32 คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของไก่คอล่อน และเนื้อไก่พื้นเมือง
33 ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบดตและลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
34 ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
35 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบ และการจัดการด้านสุขศาสตร์ของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2547
36 คุณภาพทางจุลชีววิทยาและองค์ประกอบน้ำนมในถังนมรวมของฟาร์มโคนมในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
37 คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมือง
38 คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2546
39 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2540
40 การศึกษาสมรรถภาพของโคพื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
41 การศึกษาการขุนลูกโคนมวัยอ่อนด้วยน้ำนมทดแทนและน้ำนม ทดแทนร่วมกับอาหารข้น
ปี พ.ศ. 2538
42 การศึกษาการขุนลูกโคนมวัยอ่อนด้วยน้ำนมทดแทนและน้ำนม ทดแทนร่วมกับอาหารข้น
ปี พ.ศ. 2537
43 การศึกษาสมรรถภาพของโคพื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 ผลของการเสริมกลีเซอรีนต่อสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากไก่กระทง
45 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา