ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 12
2 วันวิศาข์ งามผ่องใส 10
3 สุชาติ สุขสถิตย์ 8
4 สุธา วัฒนสิทธิ์ 5
5 อภิชาติ หล่อเพชร 4
6 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
7 นุกูล อินทระสังขา 4
8 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 4
9 ปรัชญาพร เอกบุตร 4
10 ศยาม ขุนชำนาญ 3
11 อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี 3
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
13 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 3
14 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
15 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 3
16 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 3
17 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 3
18 งบประมาณแผ่นดิน 2
19 อดิเรก มุสิกวงศ์ 2
20 เสาวนิต คูประเสริฐ 2
21 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 2
22 วิศาล อดทน 2
23 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
24 วิศิษฐ์ ทองเที่ยง 2
25 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
26 บัญชา สัจจาพันธ์ 1
27 สมชาย พิมพ์ธนประทีป 1
28 เสวานิตย์ คูประเสริฐ 1
29 มนตรี มงคล 1
30 กนกพร ภาชีรัตน์ 1
31 วุฒิชัย ศรีเผือก 1
32 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
33 ฮาลาล 1
34 วุฒิพร พรหมขุนทอง 1
35 กนกพร ภาคีฉาย 1
36 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 1
37 สมยศ ทุ่งหว้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2558 1
6 2557 2
7 2554 4
8 2553 1
9 2552 2
10 2551 2
11 2550 1
12 2549 2
13 2548 3
14 2547 2
15 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 พื้นระแนงเทียมจากยางธรรมชาติสำหรับโรงเรือนแพะ
ปี พ.ศ. 2561
2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 กับลักษณะขนาดครอกของแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน
ปี พ.ศ. 2560
3 การศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารที่ไม่เสริมและเสริมกลีเซอรีนดิบต่อสมรรถนะการเติบโตและลักษณะซากไก่กระทงเพศผู้และเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2559
4 โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2558
5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายยีน BMPR-IB และ BMP-15 ต่อลักษณะขนาดครอกในแพะ
ปี พ.ศ. 2557
6 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
7 ทุนประสานงานชุดโครงการ "สำนักประสานงานชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง"
ปี พ.ศ. 2554
8 Studies on relationship between plane of nutrition and meat production and utilization of nutriets in southern Thai native and crossbred stees
9 ผลของการเลาะหนังหรือไม่เลาะหนังต่อลักษณะซากและคุณภาพทางกายภาพของเนื้อแพะ
10 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารผสมสำเร็จสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
11 ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการผลิตแพะขุน
ปี พ.ศ. 2553
12 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
13 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
14 ผลของพันธุ์ และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโตคุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง
16 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
17 การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนการฆ่อและตัดแต่งซากสุกรที่ถูกสุขลักษณะและไม่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2549
18 สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา
19 การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2548
20 คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของไก่คอล่อน และเนื้อไก่พื้นเมือง
21 ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบดตและลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
22 ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะ
ปี พ.ศ. 2547
23 คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมือง
24 คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 ผลของการเสริมกลีเซอรีนต่อสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากไก่กระทง