ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยยศ เหมะรัชตะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วีระพงษ์ บุญโญภาส 3
3 สกนธ์กาญจน์ ปิฏกานนท์ 2
4 ปิ่น ศรีเมือง 2
5 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
6 ธงทอง จันทรางศุ 1
7 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
8 วานิช ชุติวงศ์ 1
9 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
10 เกรียงชัย จันทร์เวชเกษม 1
11 อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ 1
12 วิชช์ จีระแพทย์ 1
13 พงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ 1
14 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
15 ขจร จันทรัตน์ 1
16 มาลินี อยู่โพธิ์ 1
17 เชิดชู รักตบุตร์ 1
18 อุกฤษ มงคลนาวิน 1
19 ศรีศักดิ์ จามรมาน 1
20 กริชผกา บุญเฟื่อง 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตมหาลัย 1
22 นภดล ริ้วเจริญ 1
23 อนันต์ ชุมวิสูตร 1
24 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
25 สุรพล ไตรเวทย์ 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 ณัฐพัชร จันทรสูตร 1
28 วิษณุ เครืองาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2545 1
3 2541 1
4 2540 1
5 2539 1
6 2535 1
7 2531 1
8 2530 2
9 2528 2
10 2527 2
11 2526 2
12 2525 3
13 2524 1
14 2523 3
15 2521 2
16 2515 1
17 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
2 การพัฒนากฎบัตรสิทธิและหน้าที่นิสิตนักศึกษาไทย พร้อมด้วยกระบวนการพิจารณาทางนิตินัย
ปี พ.ศ. 2541
3 การนำหลักการใช้งานโดยธรรมมาใช้ในงานของบรรณารักษ์และนักสารนิเทศ
ปี พ.ศ. 2540
4 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปี พ.ศ. 2539
5 การละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2535
6 มาตรการในการรับฟังและสืบพยานเด็กในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2531
7 กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้
ปี พ.ศ. 2530
8 มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิ การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : รายงานผลการวิจัย
9 ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2528
10 การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก : รายงานการวิจัย
11 การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล
ปี พ.ศ. 2527
12 ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ : รายงานผลการวิจัย
13 ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการแปล และการทำซ้ำซึ่งหนังสือ
ปี พ.ศ. 2526
14 การศึกษาการดำเนินคดียาเสพติดตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
15 กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2525
16 ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัย
17 ปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
18 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2524
19 กฎหมายกับเสรีภาพหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ. 2523
20 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
21 มาตรการทางกฏหมายในการบำบัดรักษาและแก้ไขปรับปรุงผู้ติดยาเสพ ติดให้โทษ
22 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
ปี พ.ศ. 2521
23 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย
24 การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามกฏหมายแรงงาน
ปี พ.ศ. 2515
25 นิติกรรมอำพราง