ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยยศ เหมะรัชตะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 วีระพงษ์ บุญโญภาส 3
3 ปิ่น ศรีเมือง 2
4 สกนธ์กาญจน์ ปิฏกานนท์ 2
5 ณัฐพัชร จันทรสูตร 1
6 ไม่มีข้อมูล 1
7 นภดล ริ้วเจริญ 1
8 สุรพล ไตรเวทย์ 1
9 อนันต์ ชุมวิสูตร 1
10 วิษณุ เครืองาม 1
11 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
12 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
13 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
14 อุกฤษ มงคลนาวิน 1
15 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
16 เชิดชู รักตบุตร์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตมหาลัย 1
18 มาลินี อยู่โพธิ์ 1
19 วานิช ชุติวงศ์ 1
20 ธงทอง จันทรางศุ 1
21 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
22 ขจร จันทรัตน์ 1
23 เกรียงชัย จันทร์เวชเกษม 1
24 กริชผกา บุญเฟื่อง 1
25 วิชช์ จีระแพทย์ 1
26 อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ 1
27 พงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ 1
28 ศรีศักดิ์ จามรมาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2545 1
5 2542 1
6 2541 1
7 2540 3
8 2539 1
9 2535 1
10 2534 2
11 2531 1
12 2530 3
13 2528 2
14 2527 2
15 2526 3
16 2525 3
17 2524 1
18 2523 3
19 2521 2
20 2515 1
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ปี พ.ศ. 2550
2 การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ปี พ.ศ. 2549
3 การนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
4 การพัฒนากฎบัตรสิทธิและหน้าที่นิสิตนักศึกษาไทย พร้อมด้วยกระบวนการพิจารณาทางนิตินัย
ปี พ.ศ. 2542
5 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปี พ.ศ. 2541
6 การนำหลักการใช้งานโดยธรรมมาใช้ในงานของบรรณารักษ์และนักสารนิเทศ
ปี พ.ศ. 2540
7 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9 การกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดทางการค้า
ปี พ.ศ. 2539
10 การละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2535
11 มาตรการในการรับฟังและสืบพยานเด็กในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2534
12 การกำหนดราคาสินทค้าและป้องกันการผูกขาดทางการค้า
13 มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2531
14 กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้
ปี พ.ศ. 2530
15 มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิ การถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : รายงานผลการวิจัย
16 ปัญหาลิขสิทธิ์ในวงการวิชาการ
17 มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2528
18 การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก : รายงานการวิจัย
19 การแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉล
ปี พ.ศ. 2527
20 ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ : รายงานผลการวิจัย
21 ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการแปล และการทำซ้ำซึ่งหนังสือ
ปี พ.ศ. 2526
22 การศึกษาการดำเนินคดียาเสพติดตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23 กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์
24 การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก
ปี พ.ศ. 2525
25 ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัย
26 ปัญหายาเสพติดที่มีผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
27 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2524
28 กฎหมายกับเสรีภาพหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ. 2523
29 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
30 มาตรการทางกฏหมายในการบำบัดรักษาและแก้ไขปรับปรุงผู้ติดยาเสพ ติดให้โทษ
31 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
ปี พ.ศ. 2521
32 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย
33 การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามกฏหมายแรงงาน
ปี พ.ศ. 2515
34 นิติกรรมอำพราง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก