ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 6
2 2556 1
3 2554 1
4 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการในโคนมพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2 การศึกษาผลของสารพิษอะฟลาทอกซินและการใช้ยีสต์เป็นสารดูดซับพิษอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนโดยใช้การวัดผลผลิตแกสในหลอดทดลอง
3 ลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการในโคนมพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4 การศึกษาผลของสารพิษอะฟลาทอกซินและการใช้ยีสต์เป็นสารดูดซับพิษอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนโดยใช้การวัดผลผลิตแกสในหลอดทดลอง
5 การศึกษาการเสริมสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราต่อการลดความเป็นพิษและประสิทธิภาพการผลิตในโคนม
6 คุณลักษณะทางจีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ของเชื้อสแตฟิลโลคอคคัส ออเรียสและรูปแบบโปรตีนจากน้ำนมในโคนมที่เกิดโรคเต้านมอักเสบ
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารโคนมต่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารโคนมต่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การศึกษาเชื้อ Allisonella histaminiformans ในโคนมที่เกิดภาวะเป็นกรดในกระเพาะหมักจากการได้รับอาหารประเภทโปรตีนสูง
10 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิ Fasciola gigantica ในโคเนื้อที่โรงฆ่าสัตว์หนองด้วงในนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว