ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
5 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 อวย เกตุสิงห์ 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 Walaisiri Muangsiri 1
15 เอกชัย อดุลยธรรม 1
16 Varunee Padmasankh 1
17 Thada Jirajaras 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
24 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
25 Chariya Uiyyasathian 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 Kasidit Nootong 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 สมชัย วัฒนการุณ 1
37 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
38 Acom Sornsute 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
43 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 คัคนางค์ มณีศรี 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
52 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
54 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 อุทัย บุญประเสริฐ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
62 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
63 วาสนา เสียงดัง 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 สำเริง แย้มโสภี 1
72 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 สุวิชา ทองสิมา 1
76 สิริพร สิวราวุฒิ 1
77 สมพร พรมดี 1
78 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Panee Boonthavi 1
81 Sumphan Wongseripipatana 1
82 Supa Chantharasakul 1
83 Kittisak Likhitwitayawuid 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 วัฒนชัย สมิทธากร 1
86 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
87 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
88 Garnpimol C. Ritthidej 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 บรรจง คณะวรรณ 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 Jaitip Paiboon 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
100 Chalermpol Leevailoj 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
105 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
110 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
111 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
112 กาญจนา แก้วเทพ 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 Ampa Luiengpirom 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 กำจัด มงคลกุล 1
119 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 Yeshey Penjor 1
122 สุมิตรา พูลทอง 1
123 ๋Janes, Gavin W. 1
124 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
125 รุ่งราวี ทองกันยา 1
126 นภสร โกวรรธนะกุล 1
127 Phanphen Wattanaarsakit 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 วินัย งามแสง 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 ประคอง ชอบเสียง 1
137 ละอองทิพย์ เหมะ 1
138 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
139 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 Naiyana Chaiyabutr 1
143 Kitpramuk Tantayaporn 1
144 วิมล เหมะจันทร 1
145 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
146 Chakkaphan Sutthirat 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
149 พรรณี กาญจนพลู 1
150 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
151 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
152 สุมา เมืองใย 1
153 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2542 1
3 2541 1
ผลงานวิจัย