ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 วินัย งามแสง 1
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
9 กำจัด มงคลกุล 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 นภสร โกวรรธนะกุล 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 สิทธิพร แอกทอง 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Chayaporn Supachartwong 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 Yeshey Penjor 1
20 Jittima Chatchawansaisin 1
21 Chonticha Srisawang 1
22 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 ละอองทิพย์ เหมะ 1
29 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
30 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 Chakkaphan Sutthirat 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 ประคอง ชอบเสียง 1
38 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
42 กมลชนก ยวดยง 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 Thada Jirajaras 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 Pornpimol Muanjai 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 Acom Sornsute 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 Chariya Uiyyasathian 1
66 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 สมชัย วัฒนการุณ 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 ศุกันยา ห้วยผัด 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 Kitpramuk Tantayaporn 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 อุทัย บุญประเสริฐ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
90 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
99 วาสนา เสียงดัง 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 สมพร พรมดี 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 สุวิชา ทองสิมา 1
115 วัลลภ แย้มเหมือน 1
116 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
117 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
118 Garnpimol C. Ritthidej 1
119 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 Panee Boonthavi 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 มยุรี ตันติสิระ 1
128 Ampa Luiengpirom 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 Srilert Chotpantarat 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 กาญจนา แก้วเทพ 1
152 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
153 Puttipongse Varavudhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems