ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 วิมล เหมะจันทร 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 Chakkaphan Sutthirat 1
14 ชอุ่ม มลิลา 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 ประคอง ชอบเสียง 1
18 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
19 Puttipongse Varavudhi 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 Sompol Sanguanrungsirikul 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Vimolmas Lipipun 1
26 Supa Chantharasakul 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 Kittisak Likhitwitayawuid 1
30 Panee Boonthavi 1
31 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 Ampa Luiengpirom 1
34 รุ่งราวี ทองกันยา 1
35 Naiyana Chaiyabutr 1
36 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
37 บรรจง คณะวรรณ 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Yeshey Penjor 1
42 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 Acom Sornsute 1
45 Chariya Uiyyasathian 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
49 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
50 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
51 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
55 ศุกันยา ห้วยผัด 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 สมชัย วัฒนการุณ 1
58 Pantharee Boonsatorn 1
59 Waraporn Siriterm 1
60 Kasidit Nootong 1
61 Phanphen Wattanaarsakit 1
62 วินัย งามแสง 1
63 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
64 นภสร โกวรรธนะกุล 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
67 กำจัด มงคลกุล 1
68 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Jittima Chatchawansaisin 1
76 Chonticha Srisawang 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 สุมิตรา พูลทอง 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 ไววิทย์ พุทธารี 1
86 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
87 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
88 สายฝน ควรผดุง 1
89 สิริพร สิวราวุฒิ 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 ธวัชชัย สันติสุข 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 สมพร พรมดี 1
96 สุวิชา ทองสิมา 1
97 Pornpimol Muanjai 1
98 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
99 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 อวย เกตุสิงห์ 1
102 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
103 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
104 Thanathon Sesuk 1
105 Suchin Arunsawatwong 1
106 สุวดี ยาป่าคาย 1
107 กมลชนก ยวดยง 1
108 ประธาน ดาบเพชร 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 Thada Jirajaras 1
114 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
115 Rajalida Lipikorn 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 ศิริชัย ศิริกายะ 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
123 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
124 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
125 Boonchai Sangpetngam 1
126 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
127 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
128 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 Jaitip Paiboon 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
133 Vanida Chantarateptawan 1
134 กาญจนา แก้วเทพ 1
135 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
140 คัคนางค์ มณีศรี 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
144 วิไล ชินธเนศ 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
146 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 Somying Tumwasorn 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems