ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
5 Rajalida Lipikorn 1
6 Thada Jirajaras 1
7 ประธาน ดาบเพชร 1
8 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 Walaisiri Muangsiri 1
11 อวย เกตุสิงห์ 1
12 กมลชนก ยวดยง 1
13 Varunee Padmasankh 1
14 ไววิทย์ พุทธารี 1
15 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 Pornpimol Muanjai 1
18 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
21 เอกชัย อดุลยธรรม 1
22 Suchin Arunsawatwong 1
23 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
24 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 Acom Sornsute 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
29 Chariya Uiyyasathian 1
30 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
31 Pantharee Boonsatorn 1
32 กระมล ทองธรรมชาติ 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
38 ศุกันยา ห้วยผัด 1
39 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
40 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
41 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 Somying Tumwasorn 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
47 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
49 วิไล ชินธเนศ 1
50 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
52 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
53 Boonchai Sangpetngam 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
56 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
57 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 สมพร พรมดี 1
62 สุวิชา ทองสิมา 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 สายฝน ควรผดุง 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 วาสนา เสียงดัง 1
68 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
76 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
77 ธวัชชัย สันติสุข 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
80 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
81 มยุรี ตันติสิระ 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 Vimolmas Lipipun 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 Sumphan Wongseripipatana 1
86 Supa Chantharasakul 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
89 บรรจง คณะวรรณ 1
90 Kitpramuk Tantayaporn 1
91 Puttipongse Varavudhi 1
92 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 Sompol Sanguanrungsirikul 1
95 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 Panee Boonthavi 1
98 Kittisak Likhitwitayawuid 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Chalermpol Leevailoj 1
105 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
108 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
109 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 วัฒนชัย สมิทธากร 1
113 Jaitip Paiboon 1
114 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
120 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
121 วินัย งามแสง 1
122 Phanphen Wattanaarsakit 1
123 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 Kasidit Nootong 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 สิทธิพร แอกทอง 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
135 กำจัด มงคลกุล 1
136 Yeshey Penjor 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
143 วิมล เหมะจันทร 1
144 Chakkaphan Sutthirat 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
147 รุ่งราวี ทองกันยา 1
148 สุมิตรา พูลทอง 1
149 ๋Janes, Gavin W. 1
150 ชอุ่ม มลิลา 1
151 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
152 ประคอง ชอบเสียง 1
153 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems