ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ณัฐ ภมรประวัติ 2
4 ศิริชัย ศิริกายะ 1
5 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
6 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
7 Srilert Chotpantarat 1
8 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 Vanida Chantarateptawan 1
11 Chalermpol Leevailoj 1
12 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
13 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
14 Jaitip Paiboon 1
15 วัฒนชัย สมิทธากร 1
16 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
17 Wilai Anomasiri 1
18 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
19 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
20 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
21 กาญจนา แก้วเทพ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
24 วิไล ชินธเนศ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
26 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 คัคนางค์ มณีศรี 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
34 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
35 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
37 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
38 Somying Tumwasorn 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 สุมา เมืองใย 1
44 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
45 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
46 วิมล เหมะจันทร 1
47 ละอองทิพย์ เหมะ 1
48 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
49 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
50 พรรณี กาญจนพลู 1
51 Chakkaphan Sutthirat 1
52 ๋Janes, Gavin W. 1
53 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
54 รุ่งราวี ทองกันยา 1
55 ชอุ่ม มลิลา 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
58 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
59 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
60 Puttipongse Varavudhi 1
61 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
62 Vimolmas Lipipun 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 Garnpimol C. Ritthidej 1
65 Supa Chantharasakul 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 Panee Boonthavi 1
68 Sumphan Wongseripipatana 1
69 มยุรี ตันติสิระ 1
70 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
71 Sompol Sanguanrungsirikul 1
72 Naiyana Chaiyabutr 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Ampa Luiengpirom 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
77 บรรจง คณะวรรณ 1
78 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
80 Chariya Uiyyasathian 1
81 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
87 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
88 Acom Sornsute 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 ศุกันยา ห้วยผัด 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
93 กระมล ทองธรรมชาติ 1
94 Pantharee Boonsatorn 1
95 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
96 สมชัย วัฒนการุณ 1
97 Kasidit Nootong 1
98 Anawatch Mitpratan 1
99 นภสร โกวรรธนะกุล 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 วินัย งามแสง 1
102 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 สุมิตรา พูลทอง 1
105 Yeshey Penjor 1
106 กำจัด มงคลกุล 1
107 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 Jittima Chatchawansaisin 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
115 Chonticha Srisawang 1
116 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
117 Thanathon Sesuk 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 วาสนา เสียงดัง 1
120 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
121 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 ไววิทย์ พุทธารี 1
124 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 สายฝน ควรผดุง 1
127 สิริพร สิวราวุฒิ 1
128 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
129 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
130 ธวัชชัย สันติสุข 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 วัลลภ แย้มเหมือน 1
133 สมพร พรมดี 1
134 สุวิชา ทองสิมา 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
139 อวย เกตุสิงห์ 1
140 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
141 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 สุวดี ยาป่าคาย 1
144 กมลชนก ยวดยง 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 เอกชัย อดุลยธรรม 1
147 Varunee Padmasankh 1
148 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
149 Walaisiri Muangsiri 1
150 Thada Jirajaras 1
151 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
152 Rajalida Lipikorn 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems