ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรวิชิต ตันติเมธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สาธิต วงศ์ประทีป 2
3 ลัดดา อะยะวงศ์ 2
4 นันทา รัตนกมุท 2
5 ปรีชา แสงอาสภวิริยะ 1
6 พิสุทธิ์ ฤทธาคนี 1
7 กลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา 1
8 สุทัศน์ เตริยาภิรมย์ 1
9 บรรณวิทย์ บุญญรัตน์ 1
10 ลัดดา แจ้งเกษมสุข 1
11 วัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว 1
12 บุญเรียง ศรีคำพร 1
13 สุวัฒน์ ชมภูนุชประภา 1
14 พรพรรณ์ อุนวิจิตร 1
15 สัญญา วงษ์มาก 1
16 ภัทรสินี ภัทรโกศล 1
17 สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ 1
18 นายวิทวัส เทศชูกลิ่น 1
19 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 1
20 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 1
21 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
22 ศรีวรรณ โอสุวรรณรัตน์ 1
23 จีริเดชา กิติยากร 1
24 วรรณรัตน์ อึ้งสุประเสริฐ 1
25 สุวรรณ์ สถลชา 1
26 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
27 วีรพล สัมฤทธิ์ 1
28 ณัฏฐฉวี คุณาพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 1
2 2539 3
3 2537 1
4 2531 1
5 2530 1
6 2528 3
7 2526 1
8 2525 1
9 2523 1
10 2514 2
11 2513 1
12 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน พฤติกรรมการเรียน ของการเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือนที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
2 การออกแบบระบบสารสนเทศทะเบียนและบริการทางการแพทย์
3 การออกแบบระบบสารสนเทศระบบเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน สำหรับสำนักงานประกันสังคม
4 การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับเข้าถึงแฟ้มข้อมูล บนระบบยูนิกซ์หลายระบบ
ปี พ.ศ. 2537
5 การพัฒนาโปรแกรมการบริหารพัสดุสำหรับหน่วยงานระดับคณะ ในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
6 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคลินิกทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2530
7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ สำหรับข้อสนเทศทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2528
8 วิธีการวิเคราะห์รูปแบบทางเลือกอาคารตามความสัมพันธ์ด้านการลงทุน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงาน
9 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการใช้งบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดด้านเหตุผลเชิงถ้อยคำ จำนวน เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์เชิงมิติ การเรียงลำดับอักษร และแผนภาพ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในเรียนอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
11 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ออนไลด์ เพื่อช่วยในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2525
12 การศึกษาระบบประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย
ปี พ.ศ. 2523
13 การออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลองการป้องกันทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2514
14 การศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบคัดเลือกและคะแนนฝึกอบรม ของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
15 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของแต่ละภาคการศึกษา
ปี พ.ศ. 2513
16 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนหมู่เดียวกัน
ปี พ.ศ. 2512
17 การดัดแปลงแบบทดสอบระดับสติปัญญาของเวคสเลอร์ ภาคคำศัพท์เพื่อใช้กับเด็กไทย
18 การดัดแปลงแบบทดสอบระดับสติปัญญาของเวคสเลอร์ ภาคคำศัพท์เพื่อใช้กับเด็กไทย