ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 3
3 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 2
4 สมชาย รัตนโกมุท 2
5 จรัส สุวรรณเวลา 2
6 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน 2
7 สุชาติ เอกณรงค์ 1
8 สุพรรณี ตันติศรีสุข 1
9 ปิยนาถ บุนนาค 1
10 ศักดิ์สมบูรณ์ ไชยเจริญ 1
11 วันเพ็ญ สุจิปุตโต 1
12 ศศิธร ยอดมงคล 1
13 จันทนา วัฒนาวงศ์พานิช 1
14 กัลยา อุดมวิทิต 1
15 ศิริ การเจริญดี 1
16 สุภาพร ยงสุวรรณกุล 1
17 ดนัย สถิตธนาวุฒิ 1
18 พุทธกาล รัชธร 1
19 สุทธาดา เลขไวฑูรย์ 1
20 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
21 ประไพ เกสรา 1
22 สรชัย พิศาลบุตร 1
23 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
24 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
25 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
26 ฉวีวรรณ สายบัว 1
27 ศิริวรรณ วงศ์ทวีทรัพย์ 1
28 วรพจน์ อุดมรัตน์ 1
29 กวัลยิตกอร์ กุลาตี 1
30 จรัส สุวรรณมาลา 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 กิตติ ลิ่มสกุล 1
33 สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์ 1
34 วัชรี วิลาสเดชานนท์ 1
35 พิกุล ภูมิสุทธินันท์ 1
36 นิรัชรา คุ้มพงษ์ 1
37 รัตนาวดี รัตนโกมล 1
38 สุรศักดิ์ บุญประกอบ 1
39 จาระไน แกลโกศล 1
40 ปูชนีย์ ศุขสมิติ 1
41 สันติ ถุงสุวรรณ 1
42 โสมทัต วงศ์สว่าง 1
43 กิตติ วิพุทธิกุล 1
44 บวรศรี สมบูรณ์ปัญญา 1
45 สุภรณ์ ดำเนินสวัสดิ์ 1
46 สุภิญญา พรหมภัทร 1
47 ปัทมา นิลวณิชย์ 1
48 พจนา ผลสวัสดิ์ 1
49 นวลอนงค์ ศันสนียเกียรติ 1
50 ฉัตรชัย อนันตกูล 1
51 จักกฤษ กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 1
52 ธวัชชัย มหธรรม 1
53 อรวรรณ สมัญญากิติมศักดิ์ 1
54 โสตถิธร มัลลิกะมาศ 1
55 ไพศาล เล็กอุทัย 1
56 ยุพา แป้นรักษา 1
57 ธารี หิรัญรัศมี 1
58 จุฑาธิป ดิเรกศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2546 1
3 2540 3
4 2539 3
5 2538 5
6 2537 5
7 2536 2
8 2533 3
9 2532 3
10 2530 4
11 2529 1
12 2528 2
13 2526 3
14 2525 3
15 2524 3
16 2523 1
17 2522 3
18 2521 2
19 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการไทยยุค คศ.2000 : ข้อมูลระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2546
2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการไทยยุค คศ.2000 : ข้อมูลระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2540
3 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
5 การใช้เวลาของนักบริหารในราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2539
6 งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์
7 กระทรวงอุตสาหกรรม
8 การวางแผนและการงบประมาณ : สู่ระบบการจัดการทรัพยากรใหม่ในภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2538
9 การประเมินผลนโยบายแท็กซี่เสรี
10 การประเมินผลความเป็นเมืองหลักของนครเชียงใหม่
11 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
12 การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน
13 การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2537
14 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
15 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
16 การใช้เวลาของนักบริหารในราชการพลเรือน
17 การประเมินผลของนโยบายลดภาษีรถยนต์
18 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย
ปี พ.ศ. 2536
19 แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีทรัพย์สิน
20 การประมาณการรายได้ของรัฐจากอากรขาเข้า
ปี พ.ศ. 2533
21 ความคิดคำนึงเรื่อง "ผลิตภาพของครู"
22 การแปรรูป "การรถไฟแห่งประเทศไทย" : กรณีศึกษา
23 วิเคราะห์มาตรการภาษีศุลกากรต่อลักษณะการผลิตของอุตสาหกรรมส่งออก
ปี พ.ศ. 2532
24 กระทรวงอุตสาหกรรม
25 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อราคาหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
26 การตัดสินใจแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)
ปี พ.ศ. 2530
27 ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อต่อรายรับและรายจ่ายรัฐบาล
28 การกำหนดภารกิจสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
29 อุปสรรคในด้านภาษีของการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อม-พิมพ์ผ้าของไทย
30 การใช้เงินอุดหนุนเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการใช้ทรัพยากร ของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
31 การวางแผนและการงบประมาณ : สู่ระบบการจัดการทรัพยากรใหม่ในภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2528
32 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
33 รายจ่ายแฝงในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยปี พ.ศ.2526
ปี พ.ศ. 2526
34 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยต้นทุนหน่วยสุดท้ายของทางหลวง
35 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการให้ข่าวสารการเกษตรทางสถานีวิทยุ ปชส.8 กับผลได้ของเกษตรกร
36 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับงานด้านการคลัง พ.ศ.2450-2474
ปี พ.ศ. 2525
37 การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมใบยาสูบไทย ศึกษาเฉพาะพันธุ์เวอร์จีเนีย
38 เกณฑ์ประเมินความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตร
39 การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2435-2453)
ปี พ.ศ. 2524
40 วิวัฒนาการและบทบาทธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2431-2488)
41 โครงสร้างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
42 การเปรียบเทียบบทบาทรัฐวิสาหกิจไทยกับญี่ปุ่น วิเคราะห์ในเชิงผลกระทบดุลการชำระเงิน
ปี พ.ศ. 2523
43 แนวโน้มความต้องการใช้พื้นที่ห้องเย็น ในการรักษาสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2522
44 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางอาชีวศึกษา
45 แนวโน้มความต้องการกุ้งทะเลส่งออกของไทย
46 บทบาทของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย: วิเคราะห์ในเชิงผลกระทบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2521
47 การวิเคราะห์การกระจายภาระภาษีการค้าต่อการกระจายรายได้ ของครอบครัวไทย โดยพิจารณาแยกเป็นรายภาคตามชั้นต่าง ๆ ของรายได้
48 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาในวิทยาลัยเอกชน (ศึกษาเฉพาะกรณีของวิทยาลัยการค้า)
ปี พ.ศ. 2520
49 การประเมินผลความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์