ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 3
3 สมชาย รัตนโกมุท 2
4 จรัส สุวรรณเวลา 2
5 ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน 2
6 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 2
7 ปิยนาถ บุนนาค 1
8 วันเพ็ญ สุจิปุตโต 1
9 กิตติ ลิ่มสกุล 1
10 ศศิธร ยอดมงคล 1
11 วรพจน์ อุดมรัตน์ 1
12 สุภาพร ยงสุวรรณกุล 1
13 ศักดิ์สมบูรณ์ ไชยเจริญ 1
14 ดนัย สถิตธนาวุฒิ 1
15 พุทธกาล รัชธร 1
16 ศิริวรรณ วงศ์ทวีทรัพย์ 1
17 สุชาติ เอกณรงค์ 1
18 สุพรรณี ตันติศรีสุข 1
19 ฉวีวรรณ สายบัว 1
20 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
21 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
22 สันติ ถุงสุวรรณ 1
23 โสมทัต วงศ์สว่าง 1
24 กิตติ วิพุทธิกุล 1
25 สรชัย พิศาลบุตร 1
26 สารภี ฤทธิรักษ์ 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 จรัส สุวรรณมาลา 1
29 จันทนา วัฒนาวงศ์พานิช 1
30 นฤมล บรรจงจิตร์ 1
31 ประไพ เกสรา 1
32 สุทธาดา เลขไวฑูรย์ 1
33 จุฑาธิป ดิเรกศรี 1
34 สุรศักดิ์ บุญประกอบ 1
35 รัตนาวดี รัตนโกมล 1
36 สุภรณ์ ดำเนินสวัสดิ์ 1
37 สุภิญญา พรหมภัทร 1
38 โสตถิธร มัลลิกะมาศ 1
39 นิรัชรา คุ้มพงษ์ 1
40 วัชรี วิลาสเดชานนท์ 1
41 บวรศรี สมบูรณ์ปัญญา 1
42 ปูชนีย์ ศุขสมิติ 1
43 จาระไน แกลโกศล 1
44 พิกุล ภูมิสุทธินันท์ 1
45 ไพศาล เล็กอุทัย 1
46 ยุพา แป้นรักษา 1
47 ฉัตรชัย อนันตกูล 1
48 สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์ 1
49 จักกฤษ กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 1
50 กวัลยิตกอร์ กุลาตี 1
51 กัลยา อุดมวิทิต 1
52 นวลอนงค์ ศันสนียเกียรติ 1
53 ปัทมา นิลวณิชย์ 1
54 ธารี หิรัญรัศมี 1
55 อรวรรณ สมัญญากิติมศักดิ์ 1
56 ธวัชชัย มหธรรม 1
57 พจนา ผลสวัสดิ์ 1
58 ศิริ การเจริญดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2538 4
3 2537 3
4 2536 2
5 2533 3
6 2532 2
7 2530 4
8 2528 2
9 2526 3
10 2525 3
11 2524 3
12 2523 1
13 2522 3
14 2521 2
15 2520 1
16 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2538
2 การประเมินผลนโยบายแท็กซี่เสรี
3 การประเมินผลความเป็นเมืองหลักของนครเชียงใหม่
4 การประเมินผลของนโยบายลอยตัวราคาน้ำมัน
5 การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2537
6 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
7 การประเมินผลของนโยบายลดภาษีรถยนต์
8 แนวทางการตัดสินใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการโทรคมนาคม : กรณีศึกษาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย
ปี พ.ศ. 2536
9 แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีทรัพย์สิน
10 การประมาณการรายได้ของรัฐจากอากรขาเข้า
ปี พ.ศ. 2533
11 ความคิดคำนึงเรื่อง "ผลิตภาพของครู"
12 การแปรรูป "การรถไฟแห่งประเทศไทย" : กรณีศึกษา
13 วิเคราะห์มาตรการภาษีศุลกากรต่อลักษณะการผลิตของอุตสาหกรรมส่งออก
ปี พ.ศ. 2532
14 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อราคาหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
15 การตัดสินใจแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)
ปี พ.ศ. 2530
16 ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อต่อรายรับและรายจ่ายรัฐบาล
17 การกำหนดภารกิจสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
18 อุปสรรคในด้านภาษีของการพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกย้อม-พิมพ์ผ้าของไทย
19 การใช้เงินอุดหนุนเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการใช้ทรัพยากร ของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
20 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
21 รายจ่ายแฝงในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยปี พ.ศ.2526
ปี พ.ศ. 2526
22 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยต้นทุนหน่วยสุดท้ายของทางหลวง
23 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการให้ข่าวสารการเกษตรทางสถานีวิทยุ ปชส.8 กับผลได้ของเกษตรกร
24 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับงานด้านการคลัง พ.ศ.2450-2474
ปี พ.ศ. 2525
25 การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมใบยาสูบไทย ศึกษาเฉพาะพันธุ์เวอร์จีเนีย
26 เกณฑ์ประเมินความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตร
27 การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2435-2453)
ปี พ.ศ. 2524
28 วิวัฒนาการและบทบาทธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2431-2488)
29 โครงสร้างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
30 การเปรียบเทียบบทบาทรัฐวิสาหกิจไทยกับญี่ปุ่น วิเคราะห์ในเชิงผลกระทบดุลการชำระเงิน
ปี พ.ศ. 2523
31 แนวโน้มความต้องการใช้พื้นที่ห้องเย็น ในการรักษาสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2522
32 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางอาชีวศึกษา
33 แนวโน้มความต้องการกุ้งทะเลส่งออกของไทย
34 บทบาทของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย: วิเคราะห์ในเชิงผลกระทบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2521
35 การวิเคราะห์การกระจายภาระภาษีการค้าต่อการกระจายรายได้ ของครอบครัวไทย โดยพิจารณาแยกเป็นรายภาคตามชั้นต่าง ๆ ของรายได้
36 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาในวิทยาลัยเอกชน (ศึกษาเฉพาะกรณีของวิทยาลัยการค้า)
ปี พ.ศ. 2520
37 การประเมินผลความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์