ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 บุญเรียง ขจรศิลป์ 4
3 ธวัช เสียงลือชา 2
4 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ 2
5 ปราณี โพธิสุข 2
6 ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ 2
7 เรณู ครุธไทย 2
8 ชอุ่ม มงคล 2
9 ประทิน อภิณหสมิต 1
10 ชัยพูน อาสนพาณิชย์ 1
11 บุญธรรม ทั่งทอง 1
12 พินิจ น้อยอินทร์ 1
13 มุกดา บุญสอน 1
14 เพ็ญจันทร์ ธนาวิภาส 1
15 ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ 1
16 พัชนี บูระพันธ์ 1
17 ประสาร ภูดี 1
18 บุญล้อม ปานลักษณ์ 1
19 กิตติพศ ศิริสูตร 1
20 สังเวียน เถาอินปาก 1
21 วิจิตร ไชยศิลป์ 1
22 วิไลวรรณ ภูดี 1
23 บุญสม ทับสาย 1
24 ยุพยง วุ้นวงษ์ 1
25 พรรณิภา สุขเกษม 1
26 ไพโรจน์ ล้ำตระกูล 1
27 ประเสริฐ โฆษวิฑิตกุล 1
28 มาเจอ โก๊สุโข 1
29 วนิดา จันทร์วงศ์ 1
30 พเยาว์ สุผล 1
31 ปนัดดา เจียรกุล 1
32 สุภาวดี ภิรมย์รัตน์ 1
33 ปนัดดา พรพิฆเนส 1
34 นงนุช สีสันต์ 1
35 ยุวดี กังสดาล 1
36 วรรณี ศิริโชติ 1
37 กัลยา สุทธิศิริ 1
38 พรนภา อนันตสุรกาจ 1
39 ทิพาพร ศิริขันธ์ 1
40 สรรเสริญ ไหมทอง 1
41 เอนก มีชัย 1
42 เสนาะ อำไพ 1
43 อินทรีย์ บัวสมบูรณ์ 1
44 รัชนีวัลย์ จุลบาท 1
45 อัญชลี บรรจงศิริ 1
46 ลมัยพร แหล่งหล้า 1
47 เยาวลักษณ์ รอดงาม 1
48 พิสิษ วรวัฒนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 2
2 2543 2
3 2542 6
4 2541 1
5 2540 5
6 2539 9
7 2538 6
8 2537 5
9 2536 7
10 2535 4
11 2533 2
12 2532 2
13 2530 1
14 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท
2 โครงการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
4 การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในต่างบริบท (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มนวมินทราชินูทิศ สังกัดกรมสามัญศึกษา
6 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่ต้นโพธิ์ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
7 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
8 สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศด้านการแปลงหลักสูตรภาษาอังกฤษไปสู่การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
9 โครงการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
10 การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มนวมินทราชินูทิศ สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
11 แนวโน้มหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิยาลัย ในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2540
12 สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2539
13 การประเมินหลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่าแพทย์ พุทธศักราช 2535 ของกรมแพทย์ทหารบก
14 สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
15 สภาพและปัญหาการแปลงหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ไปสู่การสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
16 การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2539
17 การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2549)
18 การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพลศึกษา พุทธศักราช 2529 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2534) กรมพลศึกษา
20 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร
21 การศึกษาการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
22 การศึกษาการจัดวิชาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
23 การจัดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนทดลอง ตามโครงการการจัดกิจกรรมการนิเทศภยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
24 การศึกษาการดำเนินงานการประเมินงานวิชาการด้วยตนเอง ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
25 แนวโน้มการนิเทศการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2538
26 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานบริการวิชาการของศูนย์วิชาการจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6
27 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
28 การใช้หลักสูตรในระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
29 การศึกษาการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
30 สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
31 การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2537
32 การสำรวจการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
33 การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
34 การประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
35 การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
36 การดำเนินงานการนิเทศตามโครงการสนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2536
37 การจัดกิจกรรมอิสระในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
38 การส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11
39 การจัดงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
40 การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท
41 สภาพและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา
42 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี
43 การจัดหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มประสบการณ์พิเศษหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2535
44 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
45 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
46 การจัดวิชาอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรม สามัญศึกษาในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
47 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2533
48 Determinatnts of Effective Schools Regional Synthesis.
49 สภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตพื้นที่ชนบท
ปี พ.ศ. 2532
50 สภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตพื้นที่ชนบท
51 องค์กำหนดประสิทธิผลของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2530
52 Determinatnts of Effective Schools Regional Synthesis.
ปี พ.ศ. 2529
53 องค์กำหนดประสิทธิผลของโรงเรียน