ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ใจทิพย์ วานิชชัง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ใจทิพย์ วานิชชัง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
2 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
3 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
4 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
5 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
6 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2553
9 คุณสมบัติทางกายภาพ เชิงกลสรีระวิทยาและแสงที่สัมพันธ์กับการคัดคุณภาพของผลแก้วมังกร
ปี พ.ศ. 2551
10 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
ปี พ.ศ. 2550
11 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดขาวข้าวสำหรับโรงสีข้าวขนาดย่อม
12 การเพิ่มศักยภาพการทำงานของเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบไหลผสม
ปี พ.ศ. 2549
13 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
ปี พ.ศ. 2548
14 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอกเพื่ออุตสาหกรรม
15 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
16 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
18 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
19 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียม เพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
20 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของผักผลไม้
21 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
22 การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
23 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
24 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2546
25 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
26 การพัฒนาเครื่องปลูกกระเทียม
27 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
ปี พ.ศ. 2545
28 ศึกษากรรมวิธีในการเพิ่มคุณภาพข้าว
ปี พ.ศ. 2543
29 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
30 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2539
31 การศึกษาวิธีการลดความชื้นและความชื้นก่อนสีของข้าวเปลือกที่มีต่อคุณภาพการสีของข้าว