ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ใจทิพย์ วานิชชัง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ใจทิพย์ วานิชชัง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
2 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
3 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
4 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
5 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
6 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
9 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2553
10 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
11 คุณสมบัติทางกายภาพ เชิงกลสรีระวิทยาและแสงที่สัมพันธ์กับการคัดคุณภาพของผลแก้วมังกร
ปี พ.ศ. 2551
12 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
14 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตข้าวอินทรีย์
15 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
16 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
17 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
18 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน
19 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
ปี พ.ศ. 2550
20 การใช้เทคนิค NIR ในการตรวจสอบการปลอมปนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
21 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอก เพื่ออุตสาหกรรม
22 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
23 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
25 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
26 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
27 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
28 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
29 การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
30 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
31 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดขาวข้าวสำหรับโรงสีข้าวขนาดย่อม
32 การเพิ่มศักยภาพการทำงานของเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบไหลผสม
ปี พ.ศ. 2549
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
34 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตข้าวอินทรีย์
35 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
36 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
ปี พ.ศ. 2548
37 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอก เพื่ออุตสาหกรรม
38 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
39 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
40 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
41 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
42 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
43 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของผักผลไม้
44 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอกเพื่ออุตสาหกรรม
45 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
46 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
48 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
49 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียม เพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
50 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
52 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
53 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
54 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
55 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของผักผลไม้
56 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
57 การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
58 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
59 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2546
60 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
61 การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
62 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
63 การพัฒนาเครื่องปลูกกระเทียม
64 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
ปี พ.ศ. 2545
65 ศึกษาลักษณะการลดความชื้นของผักผลไม้
66 ศึกษากรรมวิธีในการเพิ่มคุณภาพข้าว
ปี พ.ศ. 2544
67 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2543
68 การศึกษาวิธีการลดความชื้นและความชื้นก่อนสีของข้าวเปลือกที่มีต่อคุณภาพการสีของข้าว
69 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
70 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2539
71 การศึกษาวิธีการลดความชื้นและความชื้นก่อนสีของข้าวเปลือกที่มีต่อคุณภาพการสีของข้าว
72 การศึกษาวิธีการลดความชื้นและความชื้นก่อนสีของข้าวเปลือกที่มีต่อคุณภาพการสีของข้าว
ปี พ.ศ. 2532
73 การหาอัตราการสูญเสียของข้าวขณะเก็บเกี่ยวและนวด
ปี พ.ศ. 2531
74 การหาอัตราการสูญเสียของข้าวขณะเก็บเกี่ยวและนวด